Ajax-loader

Szabó Miklós könyvei a rukkolán


Szabó Miklós - Csendes ​háború
1957 ​őszén Szabó Miklós emigráns politikus hazatért Nyugatról. A nyugati sajtó, az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió heteken át hideglelősen írt és beszélt Szabó Miklós hirtelen és titokzatos eltűnéséről. Akkor még idehaza is kevesen tudták, hogy a Magyar Népköztársaság egyik legsikeresebb hírszerzőjének kinti szolgálata fejeződött be. A Csendes háború a közelmúltban ország-világ előtt ismertté vált hírszerző nagyon fordulatosan megírt, az olvasót lebilincselő emlékirata. A könyv írója életének 1942-1957 közötti szakaszát mutatja be, tehát a magyar ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenységét, majd az állambiztonsági szerveknek végzett munkáját. Ennek során az olvasó előtt felvonulnak a kor - különböző oldalon álló - pozitív és negatív személyei; hírszerzők és elhárítók izgalmas összecsapásainak lehet tanúja - s mindez szinte krimiszerű cselekményességgel megírva. Ritka eset, hogy a hírszerző a nagyközönség elé lép. Szabó Miklósnak is több mint húsz évig kellett várnia arra, hogy igazi arcát megmutathassa.

Szabó Miklós - Magyar-orosz ​zsebszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Orosz-magyar ​/ Magyar-orosz szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Fény ​a redőny mögött
A ​hazánkba szivárgó ellenséges ügynökökkel a modern tudomány és technika minden vívmányával felszerelt elhárítás veszi fel a harcot. S bármilyen elszántak és gátlástalanok is a kémek, rendszerint hamarosan fennakadnak a hálóban. Szabó Miklós regénye, amelyből film is készült, izgalmas párbajt mutat be az idegen ügynökök és az elhárítás katonái között.

Szabó Miklós - Hellasz ​fénykora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lévai Béla - Szabó Miklós - Rádió-televízió ​anno...
Hatvan ​éve alakult a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt., negyven éve szabadult fel a rádió, és harminc éve folynak a tévéadások. Komoly múltja van tehát mindkét intézménynek, erre emlékeztetnek az album fotói. Látható a képeken a régi rádióstúdió, a Sándor (ma Bródy Sándor) utcai székház, és a benne megforduló sok-sok híres ember, Bajor Gizitől Babits Mihályig. Azután láthatók a romok, a kétszeri újjászületés és mindazok, akik részt vettek a rádió életében. A televízió hőskorát is felidézik a képek, tessék lapozgatni, ki-ki megtalálhatja benne a kedvencét!

Szabó Miklós - Zöldsapkások
1956 ​végén, a pánikba esett menekülők, a politikai okból szökve távozók, a nyugati világban szerencsét próbálni akarók tömegével ment el Magyarországról az akkor 18 éves Magyar Ferenc és családja. Amerikába tartanak, ahol másoknál előnyösebb fogadtatásban van részük, hiszen Magyar Ferenc apja összeesküvőként ült börtönben 1945 után, s a CIA számon tartja őt, mint beépített emberét. Az ifjú Magyar Ferenc az US Army önkéntes katonája lesz, később átkerül a katonai rendőrség kötelékébe, majd karrieje tovább ível: a hírhedt "zöldsapkás" különítmény katonájaként különleges kiképzésben részesül, hogy méltó tagja legyen annak az alakulatnak, mely a világ minden táján terrorakciókkal, puccsokkal, diverziókkal szól bele más országok politikai életébe. A sok megpróbáltatással járó, kalandos életforma ellenértéke: magas fizetés, kivételezett helyzet. Szabó Miklós dokumentumokra épülő regénye nemcsak egy dél-amerikai inváziós kísérlet, egy vietnami akció, egy nyugat-németországi hadgyakorlat feszült izgalmát kínálja az olvasónak, hanem egy szélsőségek közt lavírozó emberi sorsot is bemutat. Magyar Ferenc jóhiszemű, naiv ifjúból előbb szakképzett, érzelmektől mentes zsoldossá, kémmé, (ha kell: gyilkossá) "nevelődik", majd amikor saját hazája ellen akarnák bevetni, önmagától is megundorodva váratlan fordulatot ad sorsa további alakulásának... Színes olvasmányos könyv a "Zöldsapkások"; lapjain a hazai olvsó előtt jobbára ismeretlen tények és élethelyzetek villannak fel, s szinte észrevétlenül lepleződik le előttünk, milyen eszközökkel dolgozik azon az USA, hogy "a világ csendőre" maradhasson. KOSSUTH KÖNYVKIADÓ (© Szabó Miklós 1985)

Forgács András - Szabó Miklós - Görögország
A ​Panoráma nagyutikönyvek sorozat az adott országról általános tudnivalókat – földrajz, történelem, gazdaság, társadalom, kultúra, tudomány stb. – tartalmaz. Az utazással és a mindennapi élet dolgaival kapcsolatban részletes gyakorlati tudnivalókkal ismertet meg. A részletes útikalauz sok színes képpel, térképpel, leírással, információval mutatja be a látnivalókat, ajánlott útvonalakat és kirándulásokat.

Szabó Miklós - OROSZ-MAGYAR, MAGYAR-OROSZ SZÓTÁR
Akadémia Kiadó, 1984

Szabó Miklós - Archaikus ​agyagszobrászat Boiótiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - F. Petres Éva - Decorated ​Weapons of the La Tène Iron Age in the Carpathian Basin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Ars ​iuris
A ​"jogdogmatika" szót - a jogdogmatikára, a jogdogmatikai módszerekre és eljárásokra való hivatkozást - sokan és sokszor használják a legkülönfélébb alkalmakkor. Ennek ellenére a jogdogmatikának mint diszciplínának a kimunkálása mind a mai napig nem történt meg, s így elmaradt a tárgy körülhatárolására, területére vonatkozó konszenzus kicsiszolása még a szakma művelői között is. Az egyetértés hiánya csak növeli a „Mi a jogdogmatika?" kérdésre adott válaszok és válaszlehetőségek számát. A kötet, amit az Olvasó kezében tart, arra vállalkozik, hogy elvégezze ezt a tisztázást, s javaslatot tegyen egy, talán szélesebb körben is elfogadható jogdogmatika-felfogásra. E törekvése során a dogmatikai gondolkodás és dogmatikus tudományok (tekhné, ars) kezdetéig tekint vissza, s ebbe a hagyományba ágyazza a jogdogmatikát is. Ez természetesen azt a szerzői meggyőződést is magában foglalja, hogy a jogászat - mint ars iuris: a jogászi mesterség, tudomány vagy művészet - felfogható az elmúlt mintegy két és félezer év konzisztens folyamataként, a jogdogmatika pedig a jogászi gondolkodás és gyakorlat módszereként. Ennek a hagyománynak az alapján dogmatikai megközelítéssel ott találkozunk, ahol a bizonyosság elérhetetlen, de a gyakorlati kényszerek folytán a bizonytalanság körülményei között is döntenünk, cselekednünk kell. Ebben a helyzetben a támaszt valamilyen kötelező erejű jogi szöveg kínálja; a szöveg azonban önmagában nem igazít el, hanem, további munkát igényel annak s hogy miként, azt kívánja kötetünk körüljárni és bemutatni.

Sárhidai Gyula - Szabó Miklós - Atom-tengeralattjárók
A ​haditechnikai eszközök, fegyverek iránt érdeklődők körében - bár nem vagyunk tengeri nagyhatalom - nagy figyelem nyilvánul meg a víz alatti járművek és szerkezetek fejlődése, a tenger mélyének meghódítása, az ott vívott ütközetek és gyakran titkos események megismerésére. Ezt az igényt kívánja kielégíteni az Atom-tengeralattjárók című kötet, amely az elmúlt ötven év műszaki, technikai, fegyverzet­fejlesztési történetét ismerteti. A magyar szerzőpáros nagy szakmai hozzáértéssel, jelentős tényanyag birtokában dolgozza fel az orosz, az amerikai, a francia, a brit és a kínai tengeralattjáró-építés és -hadászat legjellemzőbb állomásait. A könyv olvasása során világossá válik, hogy a ballisztikus rakéták szolgálatba állítása óta az egyik legvédettebb fegyverrendszer a nukleáris üzemű tengeralattjáró. A vízfelszíni hajók és vadász-tengeralattjárók viszonylag könnyen bemérhetik az atom-tengeralattjárókat, ám a földfelszín hetven százalékát víz borítja, így a felszíni flotta felderítési lehetőségei is korlátozottak. Ezek a tények is közrejátszhattak abban, hogy az atom-tengeralattjárók, bár igen költségesek, a különböző haderők számára a legfontosabb fegyverek közé számítanak.

Kulcsár Zsuzsanna - Hahn István - Szabó Miklós - Hanák Péter - Márkus László - Ormos Mária - Ránki György - Világtörténet ​képekben I-II.
Az ​őskortól szinte napjainkig, 1970-ig rengeteg képpel vezet minket végig a „nagybetűs” történelmen. A kötet erénye, hogy nem túl bőbeszédű, hanem hagyja beszélni a képeket, így még jobban megértjük, benne fogunk élni az adott történelmi korszakban. Csodálatos könyv, általa könnyű megszeretni a világunkat és a történelmet.

Szabó Miklós - A ​jogdogmatika előkérdéseiről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Kovács Ferenc - Rendszeres ​orosz nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - A ​pedagógus Tolsztoj
Tolsztojt ​mint a "pedagógiai erosz" jellegzetes képviselőjét nemigen ismeri a magyar olvasóközönség, sőt, a pedagógusok is alig. A könyv szerzője - maga is pedagógus - ezt a hiányt igyekezett pótolni. Végigkíséri az író erkölcsi és önnevelési indításokban oly gazdag életét, s az eredeti források, elsősorban Tolsztoj már teljesen kiadott naplói, levelezése, valamint az idevágó orosz, szovjet és külföldi irodalom alapján igazolja, hogy ezekből a lélektani indítékokból szervesen következett az a pedagógiai magatartás, amely a nagy realista író művészetének mintegy szükséges ellenpárját, önmaga erkölcsi-művészi kiteljesülését eredményezte. A pedagógus Tolsztoj a mi korunk ifjúságával foglalkozó nevelőknek és a nevelés kérdései iránt érdeklődőknek sok értékes útmutatással szolgálhat.

Szabó Miklós - Polgári ​repülőbalesetek és -katasztrófák fekete könyve
Pilótahibák, ​irányítói tévedések és kommunikációs zavarok, váratlan légköri jelenségek, megfáradt, öreg, rosszul karbantartott repülőgépek, terroristák és háborús konfliktusok - megannyi oka lehet egy repülőbaleset vagy -katasztrófa bekövetkeztének. A könyvben a szerző a bulvársajtó címlapjairól ismert katasztrófák mellett számos olyan balesetet ismertet, melyek során a pilóták bravúrjának vagy a vakszerencsének köszönhetően nem volt halálos áldozat. Egy-egy eset ismertetése az érintett repülőgép "születésének", majd "élettörténetének" pontos összefoglalójával kezdődik, és pontos eseményleírással folytatódik a szakszerű, de a nem szakértők számára is érthető, olvasmányos ismertetéssel.

Szabó Miklós - Foglalkozásuk: ​emigráns
1957 ​őszén a nyugati sajtó, az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rádió hideglelősen írt és beszélt Szabó Miklós hirtelen és nyomtalan eltűnéséről. A félelemre minden okuk megvolt. Hiszen Szabó Miklós hazatérésével a kinti magyar politikai emigráció egy volt bennfentese, egy polgári politikus, az ő szempontjukból "kebelbeli" erősítette meg mindazt, amit a tőkés nyugatról, annak a szocialista országok ellen szervezett aknamunkájáról és a magyar politikai emigrációnak a legagresszívebb imperialista körökkel való szoros összefonódásáról éveken át mondottunk. A Szabó Miklós által feltárt tények és adatok vitathatatlanok és cáfolhatatlanok. A könyv cáfolatát adja többek között az ENSZ törvénytelen ötös bizottsága arcátlan hazug jelentésének a magyarországi eseményekről. Kínos pontossággal bemutatja mindazokat, akiknek születését egykor magyar anyakönyvekben jegyezték fel, de akik soha, még itthon sem voltak magyarok, most pedig a tőkés nyugaton dollárért, fontért, svájci frankért és nyugatnémet márkáért szolgálják a magyar nép s minden nép ellenségeit. Azt is megtudjuk e könyvből, hogy mit tesz a magyar emigráció "elitje" a kicsábított, kibolondított kisemberekért. Semmit. Épp ez volt Szabó Miklós keserves csalódásának egyik fő oka. A nagyferenceknek, a királybéláknak, a kővágóknak és a többieknek odakinn épp úgy nincsen semmi közük a kisembereknek, mint ahogyan itthon sem volt. A demokrácia és a humanizmus illúzióival telve ment Szabó Miklós nyugatra, de odakint megfosztották ezektől az illúzióktól. Arra tanították, hogy szélsőjobboldalinak, fasisztának, lelkiismeretlen hazaárulónak kell lennie annak, aki az emigrációban érvényesülni akar. Odakint, idegenben döbbent rá Szabó Miklós arra, hogy itthon a helye minden becsületes magyarnak és hazamenekült a becstelenség elől. Az aljasság, tülekedés, összeesküvés, idegen gazdák helyett kegyének keresése helyett - hazajött. Könyve érdekes olvasmány.

Szabó Miklós - Bartók ​Béla kórusművei
A ​Győri leánykar vezetőjének, a Gyermek- és nőikarok leghitelesebb tolmácsolójának könyve fontos vezérvonal Bartók kórusművészetének megértéséhez és megszerettetéséhez. Bár valamennyi Bartók-kórusművel foglalkozik, részletesen csupán a Gyermek- és nőikarokat mutatja be, elemzi szövegi, zenei, formai szempontból. A művek forrásaitól, a népdalrészletektől kiindulva láthatjuk, hogyan forrott össze a zeneszerző saját zenei anyaga a népdalok szellemével. Felhasználja Szabó Miklós a szolmizációs módszert, Lendvai Ernő kutatásainak eredményeit. Elemzéseivel bizonyítja, hogy e kis remekművek Bartók legérettebb kompozíciói közé tartoznak, technikai nehézségeket kerülő faktúrájuk miatt a legszélesebb elterjedésre számíthatnak, bizonyos zenei szimbólumok és kifejező eszközök jelentése a szöveg révén szinte kézzel fogható lesz. Kóruskarnagyoknak, kórusvezetőknek, a Bartók zenéje iránt érdeklődőknek lehetőséget nyújt e művek betanításához, illetve betanulásához, Bartók művészetének még jobb megértéséhez és megszerettetéséhez.

Szabó Miklós - Múmiák ​öröksége
Szabó ​Miklós 1989 és 1994 között írt történetpolitikai publicisztikai írásainak közzététele elsőrendű szellemi-politikai hatású kötet, mely a polgári modernizáció problémáit élesen veti fel, az egész értelmiséget mélyen érinti, és tudatosíthatja a mai helyzet progresszív irányba mutató követelményeit. (Lackó Miklós)

Szabó Miklós - Archaic ​Terracottas of Boeotia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Borhy László - Magyarország ​története az ókorban
Több ​mint 30 év után először jelenik meg újra Magyarország ókori történelmét, a kelták és a rómaiak kultúráját, régészeti hagyatékát tárgyaló összefoglalás. Csaknem 1000 évről van szó, amely a kelták Kárpát-medencében történő megtelepedésével kezdődött, a római hódítással és az őslakos népesség romanizálódásával folytatódott, és a római uralom megszűnésével végződött. Szabó Miklós és Borhy László akadémikusok több évtizedes kutatási tapasztalatukra és tudományos eredményeikre támaszkodva készítették el ezt az összefoglalást, amely részletesen és széles földrajzi valamint történelmi és kulturális összefüggéseiben taglalja Magyarország területe késő vaskori népeinek és római kori lakosságának történelmét. Mindkét korszak nagy egységbe illeszkedik: a Magyarország területén élő vaskori népek történelmüket, kultúrájukat és művészetüket illetően részei voltak az Írországtól a Fekete-tenger partvidékéig terjedő kelta kulturális koinénak, míg római kori lakossága a kontinenseken átívelő Római Birodalomhoz tartozott. A szerzők, akik az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének régészprofesszorai, és az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport korábbi és jelenlegi vezetői, a kutatás legújabb eredményeinek figyelembe vételével készítették el Magyarország ókori történelmének új szempontokat követő összefoglalását, amelyet informatív térképekkel, továbbá látványos és az utóbbi évek legfontosabb régészeti leleteit is bemutató színes képekkel illusztráltak. A kötetet kronológiai összeállítás és részletes bibliográfia teszi teljessé.

Szabó Miklós - A ​kelták nyomában Magyarországon
Szabó ​Miklós könyve annak a népnek a történetét, művészetét, szokásait, vallását eleveníti meg a magyar múzeumokban őrzött leletek és ókori szerzők alapján, amely az i. e. V. században indult el hódító útjára. Ahol fegyvereseik nem is fordultak meg, a kelta kézművesek termékei - a vasfegyverek, korongon készült agyagedények - kulturális missziót teljesítettek: meggyorsították a helyi kultúrák fejlődését. A keltaság történetében a Kárpát-medencének fontos szerep jutott. Az első kelta hódítók az i. e. IV. század elején érték el Nyugat-Magyarországot, százados szívós küzdelemben leigázták az illyr őslakosságot és hosszú időre megvetették a lábukat a Közép-Duna-medencében. A római hódítás következményeként a dunántúli kelták Pannonia provincia "bennszülött" alattvalói lettek, az Alföldön pedig dákok, szarmaták, kvádok szorongatták őket, de a kelták véglegesen csak a nagy népvándorlás során tűntek le a történelem színpadáról. A kelták magyarországi életét sírok mellékleteiből, műhelyek, lakótelepek kiásott maradványaiból tudjuk rekonstruálni. De ezek a leletek nemcsak a kelták gazdasági életéről, hanem történetéről, művészetéről és vallásáról is képet adnak. A bemutatott tárgyak azt bizonyítják, hogy a kelta művészet ma is élő, aktuális művészet: újat tud mondani a ma emberének is.

Szabó Miklós - A ​117-es ügynök
1957 ​nyarán az egyik Bécs melletti disszidens lágerban Kocsis Imre meggyilkolja vetélytársát, és az amerikai kémszervezet elrabolja a gyilkost. Az amerikaiak nyíltan felteszik a kérdést: vagy kiszolgáltatják Kocsist az osztrák hatóságoknak, vagy pedig szolgálatukba szegődik. Kocsis az utóbbi mellett dönt. És megindul azon a lejtőn, amelyen nincs megállás. Kétszer is átdobják a magyar határon. Először visszajut megbízóihoz, másodszor már nagyobb feladatot kap. Egy diverzáns banda feje lesz: rendőröket gyilkolnak meg, teherautót lopnak, eltűntetnek és leütnek mindenkit, aki útjukban áll - céljukat mégsem sikerül elérni. Szabó Miklós évekig élt nyugaton. Ismeri az odaszakadt magyar disszidensek százainak életsorsát, ismeri a nyugati diverziós kémközpontok piszkos módszereit, beugratásait, zsarolásait, és nagyon sok fiatalember életsorsának ismeretében írhatta csak meg ilyen hitelesen, érdekfeszítően ezt a kalandregényt.

Matlák Zoltán - Szabó Miklós - Bútorkárpitozás
"A ​bútorkárpitozás vizsgálatakor egyértelműen a kész bútor funkciójából, formájából, kívánt tulajdonságaiból kell kiindulni, Ezután lehet az alkalmas szerkezete meghatározni, majd a megfelelő anyagok, technológiai és az eszközök kiválasztása szükséges. Természetesen majd a megfelelő anyagok, technológia és az eszközök kiválasztása szükséges. Természetesen ezek kölcsönhatásban vannak egymással. [...] Először (mivel a késztermék a kiindulási alap) a kárpitozott bútorokat és azok fő alkatelemeit funkciójuk szerint csoportosítjuk. Ezután (mivel már tudjuk miről beszélünk) ismertetjük a kárpitozott bútor felépítését, az építőelemek legfontosabb tulajdonságait, anyagait, szerkezetét és ezek kombinációs lehetőségeit."

Szabó Miklós - Politikai ​kultúra Magyarországon 1896-1986
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Légi ​katasztrófák - Tragédia a levegőben
A ​szerző, Szabó Miklós rendőr alezredes, évekig nemzetközi repülésbiztonsági összekötő tisztként dolgozott itthon és külföldön egyaránt. Nem csupán a polgári repülés szerelmeseként, hanem széles látókörű, kiváló szakemberként; a könyv öt fejezetében az olvasó elé tárja gazdag tapasztalatait. Megismerkedhetünk a polgári repülés biztonsági szegmenseivel, a repülőgépekkel, a repülés irányításával. Olvashatunk a repüléssel járó, kockázati tényezőkről, vészhelyzetekről, légikatasztrófákról, nem létező légitársaságokról. Érdekes, remek stílusban írt történetek fűszerezik a beszámolókat.

Szabó Miklós - A ​keleti kelták
Minthogy ​idestova 30 éve nem jelent meg hasonló összefoglalás a Kárpát-medence késő vaskoráról, a keleti kelták történetét, kultúráját és művészetét bemutató, gazdagon illusztrált kötet túlzás nélkül hézagpótlónak minősíthető. A további tájékozódást a függelék segíti, amelyben az ókori forrásokból ismert késő vaskori népek, illetőleg kelta törzsek listája, a legfontosabb régészeti lelőhelyek repertóriuma és a késő vaskorra vonatkozó részletes bibiliográfia található.

Szabó Miklós - Légi ​katasztrófák - Terror a levegőben
A ​légi terror az új évezred hajnalán került a figyelem középpontjába, azonban a polgári gépeket ért terrortámadások koránt sem a World Trade Center ikertornyának katasztrófájával kezdődtek. A téma iránt érdeklődők most megismerkedhetnek a világ minden táján történt repülőgép-eltérítések, túszdrámák, terrorcselekmények adataival, részleteivel a libanoni flotta 1968-as megsemmisítésétől 2004-ig.

Szabó Miklós - Airbus ​A300B és A310C típuscsaládok
A ​könyvsorozat második kötetével térünk vissza az Airbus repülőgépgyár típustörténetének gyökeréhez, a közös európai repülőgépgyártás hajnalához, a gyártástörténet kronológiai sorrendjében. A szerző feldolgozta a közös európai repülőgépgyártás kezdetének történetét, a politikai igény felmerülésétől, a buktatókon keresztül az első Airbus A300B kigördüléséig, a tesztrepülésekkel, illetve az első, Európán kívüli üzemeltetőig. Megismerjük a polgári repüléstörténet első kétpilótás, szélestörzsű repülőgépét, hogy micsoda politikai viharokat kavart a fedélzeti mérnök alapmunkahelyének megszűnése a pilótafülkében, és nyomon követhetjük az A300B repülőgépek, valamint a csökkentett utaslétszámú, ugyanakkor közepes- és nagy hatótávolságú utódja az A310-es történetét. Egy önálló fejezet erejéig szót ejtünk a típuscsalád gyártásának fejlődéséről, hiszen a kontinensünk több helyszínén gyártott főelemek és alkatrészek, a végszerelés helyszínére történő összehordása azóta önálló iparággá nőtte ki magát, önálló történettel. Ennek a történetnek főszereplője a Beluga, az A300B4-600-as típus alapjaira felépített különleges szállítógép, amelynek történetét szintén itt keressék. Sok egyéb mellett a könyvben természetesen helyet kapott a forradalmian új, repülési integrált adatrendszer története, amely az A310-300-as családdal kezdte meg világhódító útját, de megemlékezünk benne az Airbus nagy öregjeiről, Európa közös kereskedelmi repülőgépgyártása álmainak dédelgetőiről és ádáz harcok árán történő megvalósítóiról is. "Az A300B és A310-es repülőgépcsalád sikere bebizonyította kontinensünk vezető gazdasági nagy- és középhatalmainak, hogy van keresnivalónk az utasszállító repülőgépek gyártásának rendkívül beszűkült piacán. Igazolta, hogy a polgári repülőgépek gyártása már nem csak az USA monopóliuma, de ennek a sikertörténetnek kétségkívül legnagyobb tanulsága annak felismerése volt, miszerint a széleskörű együttműködés, a technológia és a mérnöki szaktudás kölcsönös rendelkezésre bocsátása sokkal messzebbre visz, mint bármily vérmes nemzeti öntudat vagy egyéni érvényesülni akarás. Együttműködéssel a határ a csillagos ég. Olvassák el, hogyan is kezdődött!" - a szerző

Szabó Miklós - Antik ​művészet a Szépművészeti Múzeumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók