Ajax-loader

Fodor Pál könyvei a rukkolán


Fodor Pál - Turbék
Azon ​a helyen, ahol Szigetvár 1566. évi ostroma idején a szultán sátrát felverték és ahol a vár elfoglalása előtt néhány órával elhunyt uralkodó holtteste 42 napig feküdt a földben, az 1570-es évek közepén emléktürbét (sírkápolnát) építettek Szulejmán tiszteletére. Hamarosan újabb épületeket (mecsetet, derviskolostort, kaszárnyát, védőpalánkot) emeltek körülötte, és az egykori táborhelyből az oszmán világ egyik kedvelt kegy- és zarándokhelye lett. Az oszmán-törökök kiverése után a kegyhely elpusztult, de a helyiek sokáig emlékeztek rá, s jószerivel csak a 20. században felejtették el, hol is volt egykor. Az utóbbi évek történeti, földrajzi, geofizikai, környezettörténeti kutatásai és régészeti ásatásai nyomán ez a maga korában különleges hely egyre jobban feltárulkozik előttünk. A "Türbeváros" létrehozásának körülményeibe, működésébe és mindennapi életébe nyújtanak betekintést azok a 16-17. századi oszmán-török források, amelyek a kötetben eredetiben és magyar fordításban olvashatók.

Fodor Pál - Makrai József - Szabó Jenő - Szécsényi Ferenc - Munkásmozgalom ​története tankönyv I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor Pál - Hegyi Klára - Ivanics Mária - Török ​és tatár hódítók
Oszmán, ​Szelim, Szulejmán, Dzsingisz kán és Timur Lenk neve egykoron rettegéssel töltött el mindenkit Európa-szerte, a Közel-keleten és a Földközi-tenger keleti medencéjében. Az ő, illetve a kötetben még szereplő I. Bajezid, II. Mehmed, a Körprülü nagyvezírek és a krími tatár kánság legjelentősebb uralkodójának, Gázi girájnak az életrajzain keresztül ismerhetjük meg a hódításra épülő két nagy - a török és a tatár - világbirodalom belső felépítését, működését, s megtudhatjuk, hogyan sikerült évszázadokon át szinte "az egész világot" uralmuk alá hajtani a Balkántól az Eufráteszig, a Kaszpi-tengertől a Sárga-folyóig.

Fodor Pál - A ​szultán és az aranyalma
A ​kötet Fodor Pálnak az elmúlt másfél évtizedben született tanulmányait gyűjti egybe az Oszmán Birodalom fennállásának 700. évfordulója alkalmából. A válogatásnál azok az írások élveztek előnyt, amelyek nem a megszokott „hódoltsági” nézőpontból, hanem a birodalmi központ perspektívájából szólnak az oszmán ­török történelem, valamint a török-magyar viszony kérdéseiről. A tanulmányok öt nagy tematikus egységbe csoportosítva követik egymást. Az első fejezet a Struktúrák címet viseli, mivel itt kaptak helyet a török birodalmat irányító katonai-bürokratikus elit belső viszonyairól, harcairól és változásairól szóló írások, a török pénzrendszert, valamint az oszmánok és egyik legfontosabb kisebbségük, a zsidók kapcsolatait tárgyaló cikkek. A második csokorban (Ideológiák) olvasható tanulmányok az oszmán-török elit ideológiai elképzeléseivel, hódító ideológiáival, illetve a magyarok török képével foglalkoznak. A harmadik fejezet (Hadszervezet, közigazgatás) cikkei olyan mechanizmusokat és szervezeteket (például a rabszolgarendszert) vizsgálnak, amelyek mind a magyarországi török uralom, mind az egész birodalom fenntartásában fontos szerepet játszottak. A negyedik blokk (Kalózok, tengerek) a földközi-tengeri oszmán politika és a kalózkodás izgalmas világába kalauzolja el az olvasót. Az ötödik részben (Oszmán—magyar fordulópontok) található tanulmányok a török-magyar kapcsolatok egy-egy sorsfordító korszakát tárgyalják. Készült a Felsőoktatási Tankönyv-és Szakkönyvtámogatási Program keretében.

Fodor Pál - Szülejmán ​szultántól Jókai Mórig
Fodor ​Pál 1955-ben született Aszófőn. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban érettségizett. 1979-ben az ELTE BTK-n török-történelem szakos diplomát szerzett. 1980-1991 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének Orientalisztikai Munkaközösségében dolgozott, 1992. január 1-jétől az MTA Történettudományi Intézetének (ma MTA BTK TTI) munkatársa, 2012-től igazgatója (egyúttal az MTA BTK főigazgatója). 1994-2005 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen keleti történelmet oktatott. 1988-ban egyetemi doktori címet, 1993-ban kandidátusi, 2006-ban pedig MTA doktora fokozatot szerzett. Számos hazai és külföldi folyóirat (Történelmi Szemle, Acta Orientalia, Századok, Keletkutatás, Hungarian Historical Review, Osmanlı Araştırmaları, Journal of Turkish Studies stb.) és könyvsorozat (Monumenta Hungariae Historiaca, Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker stb.) főszerkesztője, szerkesztője vagy szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területe az Oszmán Birodalom és a magyarországi török uralom története. 2001-ben a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Deák Ferenc Kutatói Díjában, 2004-ben Akadémiai Díjban részesült, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. 2013-ban a Türk Tarih Kurumu (Török Történeti Társaság) tiszteleti tagjává és az Academia Europaea tagjává választották.

Fodor Pál - Vállalkozásra ​kényszerítve
Az ​oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16-17. század fordulóján. Tartalom: - A témáról - Vázlat a 16. századi oszmán rendszerről - A rendszer válsága a 16. század második felében - Az oszmán pénzrendszer megingása és kísérletek a válság monetáris kezelésére - Állásvásárlás és adóbérlet - Vagyonelkobzás - "Rögzített összegű hász" (icmallü has) és "éves juttatás" (salyane) - Magán- és kényszerkölcsön a kincstárnak - A hadsereg középső és alsó szintjének megadóztatása: timár-birtokosok, várkatonák, önkéntesek és várakozási állományban lévők "váltsága" - Rendkívüli háziadók (avariz-i divaniye) állandósítása - Az utolsó nagy birodalmi összeírások - búcsú a tahrir-rendszertől - Kárpótlás a jövedelmek csökkenéséért: "takarmánypénz" (arpalik), "szolgálat" (hizmet) és "alkalmazás" (istihdam) - A várkatonaság és a tartományi kulok helyzetének rendezése: áttérés az ocaklik-rendszerre - A válság és az átalakulás néhány fontosabb következménye - Vesztesek és nyertesek: két elitcsoport a korszakváltás idején - Források és irodalom

Fodor Pál - A ​janicsárok törvényei
Török ​kéziratokból fordította, a bevezetőt írta, a mutatót és a szómagyarázatokat készítette: Fodor Pál. Török–magyar hadtörténelmi emlékek sorozat kötete.

Kollekciók