Ajax-loader

Zsoldos Attila könyvei a rukkolán


Lenkey Zoltán - Zsoldos Attila - Szent ​István és III. András
Szent ​István és III. András, Pázmány Péter és Prohászka Ottokár, Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi Erzsébet, Tisza Kálmán és Bethlen István - a történelmet nagy egyéniségek párharcaként magyarázó emberek bizonyára szívesen veszik kezükbe az Enciklopédia Humana Egyesület új sorozatának köteteit, amelyek a magyar művelődéstörténet legnagyobb egyéniségeit állítják párba. Az azonos szerkezetű kötetek bemutatják a két szembeállított egyéniség életútját, megrajzolják politikusi és szellemi portréját. Felvázolják mind azonosságuk, mind különbözőségük mibenlétét, eredetét. A kötetek végén gazdag bibliográfia található.

Zsoldos Attila - A ​szent király szabadjai
A ​várjobbágyság történetének kutatása terén az elsőség minden bizonnyal a 13. század végén dolgozó Kézai Simon mestert illeti meg, aki - a középkori krónikások között kivételszámba menő társadalomtörténeti érdeklődésének bizonyságaképpen - egyebek mellett a várjobbágyság eredetének és mibenlétének is szentelt egy rövid és sokat vitatott mondatot művében. A tudományos igényű magyar történetírás megszületését követően előbb Czímer Károly, utóbb pedig Novák József próbálkozott meg a magyar középkor e sajátos társadalmi csoportja történetének monografikus igényű feldolgozásával. Sajnálatos módon egyik munka sem vált történetírásunk klasszikusnak mondható darabjává; kisebbrészt eredményeiknek az újabb kutatások hatására elkerülhetetlenül bekövetkező elavulása miatt, nagyobbrészt azonban azért, mert már saját koruk tudományosságának a legjavát jellemző színvonalat sem sikerült elérniük. A várjobbágyságot (is) érintő kutatások mindazonáltal nem korlátozódtak e két munkára. Mind ezeket megelőzően, mind ezeket követően történetírásunk számos olyan művel gazdagodott, amelyek több vonatkozásban és jelentősen tágították a várjobbágyság történetét illető ismereteink határait.Magam, friss diplomával a zsebemben, az 1980-as évek második felében kezdtem a várjobbágyság történetével foglalkozni. Eredményeimet 1993-ban "A várjobbágyi birtoklás és társadalmi háttere Magyarországon a 11-14. században" című kandidátusi értekezésemben bocsátottam a szakmai közvélemény ítélete elé, s jelen kötet gerincét ennek a disszertációnak a szövege alkotja. Mivel időközben az értekezés számos részlete önállóan is megjelent, a továbbiakban ezekre a tanulmányaimra nem hivatkozom, legfeljebb azokban az esetekben, ha azok olyan kérdést tárgyalnak, amelyek bővebb kifejtése ez alkalommal nem látszott célszerűnek. A kötet anyagának összeállítása során ugyanakkor - ha azt szükségesnek találtam - a már megjelent részleteket is átdolgoztam, illetve olyan fejezetek beillesztésére is sor került, amelyek a disszertációban nem kaptak helyet, s ez idáig a fiókomban lapultak.

Zsoldos Attila - The ​Golden Bull of Hungary
Promulgated ​by Andrew II of Hungary 800 years ago, the Golden Bull (1222) is the best known but also most misunderstood medieval Hungarian document. The book analyses the reform policies that served as the background to the Golden Bull, the circumstances of the bull's conception, the events leading to its renewal in 1231, and the consequences of that revision. Finally, the afterlife of the Golden Bull in the medieval period is explored. Attila Zsoldos is a member of the Hungarian Academy of Sciences. He works at the Institute of History of the Research Centre for the Humanities (Budapest, Hungary). His main fields of interest are the social and political history and the institutions of 11-14th-century Hungary.

Zsoldos Attila - Magyarország ​világi archontológiája 1000-1301
A ​kötet a teljesség igényével összegzi az Árpád-kor (1000-1301) világi méltóság- és tisztségviselőiről fennmaradt adatokat, minden korábbi kísérletnél szélesebb forrásbázis felhasználásával. A méltóság- és tisztségviselők személyének azonosítását (ha ez egyáltalán lehetséges) részletes mutató segíti. A kötet választ ad arra a kérdésre, hogy kik voltak egy-egy méltóság vagy tisztség betöltői a vizsgált időszakban és követhetővé teszi a méltóságviselő személyek karrierjének alakulását, egyúttal további intézmény-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálatokhoz is nélkülözhetetlen adatokat nyújtva.

Zsoldos Attila - Nagy ​uralkodók és kiskirályok a 13. században
A ​negyedik kötet II. András reformjaival, az Aranybulla kiadásának belpolitikai körülményeivel kezdődik, majd a tatárjárást és IV. Béla ország-újjáépítését mutatja be, illetve megismerhetjük a királyi hatalom válságát s a kormányzat átalakításának intézkedéseit is.

Zsoldos Attila - Vitézek, ​ispánok, oligarchák
Zsoldos ​Attila tanulmányai a hadakozást a középkori magyar társadalom egyik életjelenségének tekinti, így teremtve meg a hadtörténet és a társadalomtörténet szerves egységét. Ez a módszer egyszerre biztosít lehetőséget a hadtörténeti jelenségek társadalomtörténeti hátterének megrajzolásához, valamint társadalomtörténeti témák hadtörténeti vonatkozásainak felderítéséhez. Az írások áttekintést nyújtanak az Árpád-kori magyar hadakozókról, a hadseregről és a XIII. századi hadszervezeti változásokról. Nyomon követik a várispánságok és népeinek sorsát a kezdetektől az intézmény felbomlásáig. Külön fejezet vizsgálja az 1270-es évektől az 1320-as évekig terjedő időszak politika- és hadtörténetének központi jelenségét, az oligarchikus magánhatalmak kiépülésének és működésének kérdéseit.

Zsoldos Attila - IV. ​Béla
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsoldos Attila - Az ​Árpád-ház kihalása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsoldos Attila - A ​800 éves Aranybulla
A ​II. András király által 800 éve kiadott Aranybulla a magyar középkor sokat emlegetett, ám talán leginkább félreértett dokumentuma. A kötet részletesen bemutatja az Aranybulla hátteréül szolgáló reformpolitika főbb elemeit, a törvény megszületéséhez vezető politikai küzdelmeket, valamint az 1231. évi megújítást kikényszerítő eseményeket és a megújulás következményeit. A politika-, társadalom-, és gazdaságtörténeti elemzések fő eredménye az a megállapodás, mely szerint az Aranybulla mindkét változata - ellentétben a korábbi vélekedésekkel - valójában II. András politikai törekvéseit összegezte. A kötet végezetül felvázolja az Aranybulla középkori utóéletének jelentősebb állomásait és az "ellenállási záradék" értelmezésében a késő középkorra bekövetkezett változásokat.

Zsoldos Attila - Az ​Árpádok és asszonyaik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsoldos Attila - Az ​Árpádok és alattvalóik 896- 1301
A ​kötet az Árpád - kor történetét társadalomtörténeti szempontból dolgozza fel. A könyv végén részletes bibliográfia, kronológia,névmutató, családfa, fotógyűjtemény és térképek találhatók.A Történelmi Kézikönyvtár sorozat további kötetei:Modernizáció és polgárosodás 1849-1914Magyarország a két világháború korában 1914-1945A zsidóság közép és kelet európábanReform és forradalom 1790-1849Nagy Károly és koraNemzetiségi politika MagyarországonNapkirályok tündöklése és bukása Európa a 16-18. században.A magyar történetírás története

Frank Tibor - Gyáni Gábor - Hunyady György - Marosi Ernő - Nyíri Kristóf - Ormos Mária - Romsics Ignác - Ervin Staub - Szegedy-Maszák Mihály - Zsoldos Attila - Történelem ​és emlékezet
Az ​MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. májusában tudományos ülést tartott „Történelmi emlékezet és a történettudomány” címmel, amelyen kilenc akadémikus és egy külföldi szaktekintély vállalt tartott előadást. Jóllehet az ülés kimondottan nem kapcsolódott a Szabadság téri – akkor még csak tervezett – emlékműhöz, az előadások nagyobbik része vagy kifejezetten foglalkozott vele vagy utalt rá. Minthogy ilyen súlyú és rangú megnyilvánulások a szobor kapcsolatban sem addig, sem azóta nem voltak, a konferencia szokatlanul nagy médiaérdeklődést váltott ki. A rendezvény előkészületeit is már élénk közfigyelem kísérte, az érintett tudományos közösségek, érdeklődő laikusok, civil szervezetek, sőt még külképviseletek is kifejezték iránta való érdeklődésüket. Az ülésen résztvevők megtöltötték a felolvasótermet, sőt a szomszédos helyiségeket is. Soraikban voltak az utóbbi évtizedek magyar történetének aktív szereplői és történeti családok leszármazottai is. Mindez külső jele annak, hogy 2014-ben milyen aktuálisak a történettudomány és a társtudományok művelőit elméleti szinten is hosszabb távon foglalkoztató kérdések, amelyek a múltnak a köztudatban élő képével, az ezt formáló erőkkel, köztük a tárgyszerű tudásra módszeresen törekvő tudomány feladataival kapcsolatosak. Az előadások a magyar középkorra vonatkozó példát is felöleltek, de többnyire fókuszáltak a XX. század derekára, a Holokausztra és a vele kapcsolatos állami és társadalmi felelősségre, ám széles szakmai spektrumuk kiterjedt a történeti gondolkodás pszichológiai buktatóira, a képszerűség szerepére a történelmi kommunikációban, valamint az emlékőrző és - generáló emlékművek stílusváltozásaira és esztétikai értékeire is.

Kollekciók