Ajax-loader

Mihályfi Ákos könyvei a rukkolán


Mihályfi Ákos - A halottégetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - A kongreganista mint Krisztus harcosa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - A ​nyilvános istentisztelet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Lélekmentés ​a nagy világégés után
A ​könyv 1919-ben, az első világháború és azt követő véres kommunista diktatúra pusztításai után íródott, és összefoglalja a felemelkedés útját. Új lelkipásztori eszközöket, új utakat, új irányokat nem ajánl, mert a lelkipásztorkodás eszközei, utai, irányai Krisztus óta adva vannak s aki ezektől eltér, magától Krisztustól tér el. A modern embernek, a háború, a forradalom, a kommunizmus által lesújtott, megsebzett, hitetlenné vagy istengúnyolóvá tett embernek is csak azt mondhatjuk, amit Péter apostol mondott: "Nincs másban senkiben üdvösség, mint Jézus Krisztusban". A könyv rámutat, hogyan lehet és kell módot és alkalmat nyújtani az összes híveknek, hogy az üdvösség eszközeinek áldásaiban részesüljenek s a nagy világégésben szerzett lelki sebeiket meggyógyíthassák a nagyvárosok tömkelegeiben éppúgy, mint a tanyák és majorságok csendjében. Mai időnk, az újabb, negyvenéves kommunista lélekpusztító diktatúra utáni ocsúdás hasonló az 1919-i időkhöz, és annak megfelelő munkát követel. A mai korunkra is vonatkoztathatjuk az író óhaját: "A magyar főpapság és a lelkipásztorok most mutathatják meg igazán, hogy szeretik a rájuk bízott magyar népet, amelynek megmentésére készek minden áldozatra. S ha a papság áldozatos lélekkel s buzgósággal végzi a lélekmentés nagy munkáját, a világégés okozta sebeket is orvosolja, hazánk szebb jövőjének is lerakja biztos alapjait."

Mihályfi Ákos - Mihályfi ​Ákos beszédei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Elmélkedés ​a halálról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Az ​igehirdetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Az ​emberek megszentelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - A ​papnevelés története és elmélete I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Elmélkedés ​az utolsó ítéletről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Elmélkedés ​a tisztítóhelyről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Elmélkedés ​a pokolról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Az ​új misekönyv nevezetesebb újításai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Ünnepnapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Szűz ​Mária az Ó-Szövetségben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - A ​túlvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Mihályfi ​Ákos beszédei II.
A ​katholikus társadalomról. (A budapesti Katholikus Kör adventi felolvasó estéjén, 1893 dec. 13-án.) Mélyen tisztelt közönség! A katholikus Egyháznak van egy dogmája, mely próbakövét alkotja a vallásos életnek. Ez a megigazulásról, az isteni malaszt és az emberi szabadakarat viszonyáról szóló tan. A katholikus Egyház tanítása szerint, hogy egy öntudatával már biró ember megigazuljon, üdvözüljön, két föltétel szükséges : az egyik az Isten malasztja, a másik az ember közreműködése. E kettőnek egybe kell folynia, hogy katholikus értelemben erényről, jócselekedetről, megigazulásról szó lehessen. Akármelyik hiányzik, akár az Isten malasztja, akár az ember közreműködése, megigazulás nem jön létre. Isten az embert szabadnak teremtette s ép ezért az ember szabadakaratát malasztjával nem kényszeríti. Itt lehet tehát a malaszt, de ha a szabad ember nem akarja fölhasználni, nem nyúl utána, nem merül el benne, nincs megigazulás. De másrészt Isten természetfölötti üdvöt tűzött az ember elé, s ép ezért az ember akarata ennek elérésére Isten malasztja nélkül nem elégséges. Amint a Megváltó Istenember volt s a megváltás tényét Istenember végezte, úgy ezen megváltásban az egyes felnőtt emberek is csak isteni és emberi közreműködéssel részesülhetnek. Isteni a malaszt, emberi a mi szabadakaratú közreműködésünk. Csalódik az, aki mindent Istentől vár, de csalódik az is, aki csak saját erejére támaszkodik. «Aki teremtett téged a te közreműködésed nélkül - mondja szent Ágoston - nem üdvözít téged a te közreműködésed nélkül.» Isten nélkül nem üdvözülhetünk, de Isten sem üdvözít bennünket saját közreműködésünk nélkül. Ez a tan, mélyen tisztelt közönség, alkotja a vallásos élet próbakövét, ez határozza meg annak irányát, az ettől való eltérés jobbra vagy balra, a vallásos életben egy-egy veszélyes útnak a kezdete. Boldogság, keresztény erény, üdvösség nem lehetséges Isten malasztja nélkül. Aki tehát boldog akar lenni, keresztény erényt akar gyakorolni, üdvözülni akar, annak az Isten malasztját, segítségét kéli megszereznie, maga számára biztosítania.

Mihályfi Ákos - A ​magyar királykoronázás jelentősége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Elmélkedés ​a mennyországról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihályfi Ákos - Egyházi ​beszédek
EGY ​AZ EGYHÁZ Mennél inkább eltávolodik az emberiség Krisztustól, annál fájdalmasabban érzi hiányát. És ez a fájdalom egyre jobban sajog, és előbb-utóbb fölkelti az emberek szivében az igazi ádventi hangulatot: a vágyat a Szabadító, Megváltó, Üdvözítő után. A történelem bizonyítja ezt. Nézzünk csak körül! Mindenütt elégedetlenség, békétlenség uralkodik. Kezdik már észrevenni az emberek, hogy sem a vagyon, sem a gőz és villany, sem a tudomány, sem a művészet nem tudja őket boldogítani. És ha majd az egész emberiség belátja, hogy csődöt mond minden kísérlete, mellyel Krisztus nélkül akar boldogulni: akkor ismét fölhangzik az emberek szivéből kitörő sóhaj a Megváltó után: «Harmatozzatok onnan felülről, ti egek! nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!» Azonban minekünk, hivő keresztényeknek is vágyakoznunk kell az Üdvözítő után. Mert akit szeretünk, az után vágyakozunk is. De hol találjuk meg az Üdvözítőt? Itt a földön nem láthatjuk őt magát. Hiszen tudjuk, hogy fölment a mennyekbe! Az ő látásához csak majd ott a másvilágon juthatunk. De van nekünk valamink itt a földön, ami legközelebb áll az Üdvözítőhöz s ami biztosan elvezet hozzá bennünket. Csont az ő csontjából, vér az ő véréből. Ez az ő jegyese, az ő Anyaszentegyháza, amely érezteti velünk Krisztus szeretetének melegét, szentségének fölségét, Istenségének mindenható erejét. Engedjétek meg tehát nekem, ájtatos hallgatóim, hogy ez ádventi vasárnapokon Krisztus Urunk szeplőtelen jegyeséről, az ő Anyaszentegyházáról szólhassak hozzátok, akivel úgy összeforrott Jézus szentséges Szive, hogy semmi módon sem lehet tőle elválasztani...

Mihályfi Ákos - A ​papság feladatai a háború után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók