Ajax-loader

Török József könyvei a rukkolán


Török József - Péter ​vándorúton
II. ​János Pál pápa utazásait milliók kísérik figyelemmel. Miért járja fáradhatatlanul a világot?- vetődik föl a kérdés. A válasz teljesebb, ha megismerjük az előző utazó pápákat is, Pétertől kezdve, aki közel 2000 éve indult el Jeruzsálemből Rómába. Izgalmas utazások elevenednek meg a történelmi valósághoz hűen, ugyanakkor olvasmányosan. Például VII. Gergely útja Canossa várába, vagy Napóleon pápafoglyainak elhurcolása. Az utolsó fejezet II. János Pál pápa útjait ismerteti.

Köpeczi Béla - Török József - Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról
A kötetben az olvasó tizenhárom tanulmányt talál múltunk 1000-1526 közötti időszaka művelődéstörténetének tárgyköréből. I. István - és vele együtt még négy férfi - szentté avatásáról, László király jellemzéséről, középkori iskolázásunkról, annak eredményeként megjelenő "értelmiségünkről", de ezektől messze eső témákról is, mint amilyen a fennmaradt főúri síremlékek "vallomása" a plébánia-hálózat és faluszervezet közötti összefüggés, vagy például a hitélet olyan jelenségeiről, mint amilyen a szent vér tisztelete és a későbbi felfedező expedíciókkal felérő jeruzsálemi zarándoklat. A tanulmányok kiindulópontja is különböző: szövegeket hasonlítanak össze, művészeti, zenei emlékeink egy-egy csoportját gyűjtik egybe és értékelik, s még az sem meglepő, hogy egy parányi üvegdarab eredetét és díszítését véve alapul II. András királyunk keresztes hadjáratának háttere bontakozik ki. De akár szentről, akár királyról, főúrról vagy falusi emberekről, esetleg kolduló barátról van is szó, akár nyelvészeti vagy régészeti a megközelítés módja, minden esetben a mi elődeink szellemi élete, gondolkodása, magatartása bontakozik ki a kötet lapjain.

Török József - Katolikus ​egyház és liturgia Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - Egyetemes ​egyháztörténelem I-II.
A ​Katolikus Egyház több mint egymilliárd hívővel a világ legnagyobb vallási közössége; kétezer éves története során minden más szervezetnél nagyobb hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára és történelmére. Hazánkban az elmúlt évtizedekben nem jelenhetett meg olyan mű, amely reálisan értékelhette volna az Egyház világtörténeti szerepét. Török József könyve ezért kiválóan alkalmas a hézagos ismeretek kiegészítésére. Közérthető áttekintést ad a köztudatban sokszor félreértelmezett eseményekről: egyházszakadásokról, zsinatokról, keresztes hadjáratokról, az inkvizícióról stb., s közben bemutatja, hogy a történelem miként centralizálta az események menetét a központi intézményre, a pápaságra. Az elmúlt századok során a világegyház valamennyi életjelensége visszatükröződik a pápaság intézményében, sőt egyes pápák cselekvéseiben is. Ennek érzékeltetésére szolgál a II. kötetben a legújabb kor pápáinak részletes életrajza. A világtörténelmi vonulat mellett természetesen megismerhetjük a szerzetesség történetét is, s talán ez az a pont, mely leginkább tisztázásra szorul, hiszen évtizedeken át tudatos ködbe burkolta az ateista történelemszemléletet. Egyetlen kézikönyv sem nyújthat témájáról teljes áttekintést, azonban némileg közelebb vezetheti olvasóit az igazság megismeréséhez. A jelen összefoglalás ennek jegyében nem új fölfedezéseket óhajt közrebocsátani, hanem vitathatatlan történelmi igazságokat továbbadni az eljövendő évezred magyarságának.

Török József - Szent ​Péter örökében
A ​XX. század legismertebb alakjai között szerepel az a lengyel pap, aki II. János Pál néven huszonhét éven keresztül nem csak a katolikus egyháznak, hanem az egész világnak tanított emberséget, hitet, adott reményt. Az ő életét ismerteti meg ez a füzet, amelyben az egyháztörténet professzora olvasmányos stílusban teszi személyes ismerősünkké a boldog pápát. Képek és a pápa beszédeinek részeltei színesítik a kiadványt.

Török József - Legeza László - Máltaiak
Az ​album az 1999. évi második, bővített kiadása, mely a 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat jubileumára készült. Bemutatja a 910 éves johannita (máltai) lovagrend egyetemes és hazai történetét, a Kárpát-medencében fellelhető egykori és mai rendházait, és röviden ismerteti a lovagrend, valamint karitatív szervezetének – a jubiláló Magyar Máltai Szeretetszolgálat – jelenlegi életét.

Török József - II. ​János Pál pápa
Karol ​Wojtyła 1920. május 18-án született Wadowiceben. 1946-ban szentelték pappá. 1967. június 26-án kapta meg a bíborosi kinevezését, és ő lett a bíborosi kollégium legfiatalabb tagja. VI. Pál pápa hittudományi tanácsadójává kérte fel. papi pályfutása elejétől kezdve, de főképpen mint püspök, mindig tevékenyen részt vett az emberi és vallási jogok védelmezésében, és kiállt a munkások jogaiért, valamint a vallásos neveléshez való jogért. 1978. október 16-án 110 bíboros választotta meg pápává a második napon és a hetedik titkos szavazás alkalmával. A II. János Pál nevet vette fel, és október 22-én tették vállára a pápai hivatal szimbólumát, a palliumot. VI. Adorján (1552-1523) óta ő az első nem olasz pápa, és a történelemben ő az első lengyel pápa. Korra nézve IX. Pius megválasztása óta ő a legfiatalabb, akit pápává választottak.

Török József - Legeza László - A ​Váci Püspökség évezrede
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - Adoremus
Adoremus ​címmel egyszerű formában jelent meg Török József 1977-ben legálisan kiadott, majd számos illegális utánnyomást megért, s most némileg átdolgozott, bővített könyve, mely - alcíme szerint - az egyházzenét művelő fiatalokat, kántorjelölteket kívánja bevezetni az egyház liturgiájának ismeretébe, ugyanakkor bárki nagy haszonnal forgathatja, aki meg akarja tenni az első lépéseket ahhoz, hogy tudatosan elmélyedjen a római katolikus liturgiában. A könyv azon nagyon kevés valódi bevezetések közé tartozik, amelyeknek az a legfőbb erénye, hogy az ismeretek egy területének teljességéről, rendszerszerűen (vagyis összefüggő elemek logikus szerkezetben való bemutatásával), s egyszerű, kristálytiszta fogalmazással adnak számot. Amit a könyv olvasója itt elsajátít, abból később semmit nem kell mint leegyszerűsített, pontatlant elfelejtenie, hanem csak részletesebben fogja megismerni a megtanultakat, s akár saját maga is eltájékozódhatik, továbbhaladván abban a birodalomban, amelybe itt bevezetést nyert. Ilyen művet az a szerző alkothat, aki rendezett elméletei ismereteit a gyakorlatban is megéli, szenvedélyesen szeretett tárgyát az adott hallgatóság szintjén, de mindig a teljességet képviselve közvetíti. Magyar Egyházzene 2000-2001.

Legeza László - Szacsvay Péter - Török József - Bencések
Az ​album a bencés rend hazai letelepedésének ezer éves évfordulójára jelent meg. Bemutatja a rend egyetemes és hazai történetét, a Kárpát-medencében fellelhető egykori és mai rendházait, iskoláit, és röviden ismerteti a rend jelenlegi életét.

Török József - Grősz ​József érsek
1951 ​nyarán a vádirat azt állította, hogy Grősz József kalocsai érsek elvállalta volna "az államfői tisztség betöltését és az átmeneti kormány kinevezését." Az érsek Naplója, amelyet 1944 őszétől vezetett, ekkor jutott az ÁVH kezébe, s csak nemrég került visszaadásra. Mely gondok foglalkoztatták az ország második főpapját a sorsfordító években? Milyen ember, milyen pásztor volt? Ezekre felel a Napló sorain keresztül Grősz József, aki 1945 nyarán ezt írta XII. Piusz pápának: "országunkon egy baloldali kisebbség uralkodik, amely ugyan a nép nevében beszél és rendelkezik, de a nép megkérdezése nélkül".

Dercsényi Balázs - Hegyi Gábor - Marosi Ernő - Török József - Katolikus ​templomok Magyarországon
A ​kiválasztott római és görög katolikus templomok -- a kiadó meggyőződése szerint -- híven tükrözik a magyarországi keresztény és katolikus egyházművészet évezrednyi formálódását. Ugyanakkor a bemutatott templomok története és művészete is hitelesen jellemzi a változások azon sorát, amely lezajlott Magyarországon az államalapítástól napjainkig.

Aczél László Zsongor - Legeza László - Szacsvay Péter - Török József - Pálosok
Az ​egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a legendás pálos rend hazai történetét ismerteti a színes képekkel gazdagon illusztrált album. A pálos gyökerek visszamutatnak a Pilis rengetegébe és a Mecsek csodálatos hangulatú erdeibe. A magyarságtudat mindig jellemzője volt e rendnek. Középkori házaik, templomaik egy része bár omladozik, az állandó megújulás az épületeikre is éppúgy jellemző, mint szerzeteseikre, miközben ma is a Boldog Özséb által lerakott alapok az irányadók. Jelenleg négy hazai pálos rendházban van megújuló élet: Pécsett, Márianosztrán, a budapesti Sziklatemplomban és az alföldi Pálosszentkúton.

Török József - Pázmány ​Péter Katolikus Egyetem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - Legeza László - A ​Kalocsai Érsekség évezrede
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - Mindszenty ​bíboros élete
Ez ​a rövid életrajzi áttekintés nem akarja helyettesíteni sem a hercegprímás Emlékiratait, sem az életét, vagy az ellene folytatott pert földolgozó, tudományos igényű írásokat; s főként nem a dokumentumgyűjteményeket. Egyetlen gyakorlati célja van: az olvasóval szeretné megismertetni a vértanú, majd száműzött bíboros életének legfontosabb állomásait és eseményeit, hogy ezáltal további ismeretszerzésre buzdítson. Az első ismerkedés után remélhető, hogy az érdeklődő elolvassa a leghitelesebb írást, az "Emlékirataim"-at, s lelki táplálékul a bíboros beszédeit, meg az "Édesanya" című könyvét.

Török József - Szerzetes- ​és lovagrendek Magyarországon
A ​szerző közel két évtizeddel ezelőtt kezdte meg az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok liturgikus forrásainak vizsgálatát. Teológiai, egyháztörténelmi tanulmányait a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte, majd Párizsban posztgraduális képzésen vett részt az Institut Catholique-on és a Sorbonne-on. Tíz éve a budapesti Pázmány Péter Hittudományi Akadémián a közép- és újkori egyháztörténelem tanszékvezető professzora. Kutatási területe liturgia- és szerzetességtörténet. Könyve magyarországi megtelepedésük sorrendjében tárgyalja a szerzetesrendek életét. A történelmi adatok mellett a szerzetesek kevéssé ismert mindennapjai is föltárulkoznak a tudományos alapossággal, mégis olvasmányosan megírt mű alapján.

Török József - Legeza László - Kartauziak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - A ​magyar föld szentjei
II. ​János Pál pápa számtalanszor hangoztatta beszédeiben, írásaiban, hogy vannak "testvéreink", akik szentek. az ő példájuk, életük tanítása a keresztény értékrendet ma is emberközelbe hozza. A magyar föld szentjei emlékének fölelevenítése II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor a legidőszerűbb. Ez a könyv a pápa és a magyarok találkozására íródott. Ha az idegenből jött pápa a magyar szentek példájára hivatkozik: mi magyarok is ismerjük őket. Egy nemzet történelme akkor teljes, ha abból egyetlen kiemelkedő személyt sem zárnak ki. A magyar földön született vagy később ide került szentek az ország történelmének alakítói lettek. Az elmúlt évtizedek során hiteles bemutatásukra, megismerésükre alig nyílt lehetőség. A könyv lapjain a szentek egyéni történetén túl az ország története elevenedik meg. Elegendő Szent István királyra vagy Hunyadi János barátjára, "fogadott szentünkre", Kapisztrán Jánosra emlékezni a források tükrében. a szentek csupán ósdi legendák unalmas szereplői, vagy korunk nagy egyéniségei, akiknek élete ma is kihívást jelent az értékekért lelkesedő fiatalok számára? E könyv lapjain a tudomány szigora segíti a mai fiatal olvasókat, hogy a kérdésre hiteles választ kapjanak.

Kollekciók