Ajax-loader

Kovalovszky Miklós könyvei a rukkolán


Juhász József - Szőke István - O. Nagy Gábor - Kovalovszky Miklós - Magyar értelmező kéziszótár A-K
A Magyar Értelmező Kéziszótár, amely mintegy 70000 szócikkben felöleli és bemutatja a magyar irodalmi nyelv és a mai magyar beszélt nyelv szókészletét: a tömörítésnek valóságos mesterműve. Minden címszónak értelmezi jelentéseit, állandósult szókapcsolatait, szólásait és szóláshasonlatait, közli a címszók szófaját, használatuk szabályait, stilisztikai jellemzőit, eligazít a szavak helyesírásában és kiejtésében, megjelöli a nyelvileg helytelen szavakat, a pongyola és a terpeszkedő kifejezéseket, és közli alapszavaink eredetét (etimológiáját). A Kéziszótár a világos, szabatos és igényes fogalmazásnak, a szép és helyes élőbeszédnek, ingadozó nyelvérzékünk mindennapos ellenőrzésének - egyszóval a tudatos nyelvhasználatra irányuló önnevelésnek - egyik legfőbb segédeszköze és népszerű forrása, törvénykönyve lett.

Juhász József - Szőke István - O. Nagy Gábor - Kovalovszky Miklós - Magyar értelmező kéziszótár L-Zs
A Magyar Értelmező Kéziszótár, amely mintegy 70000 szócikkben felöleli és bemutatja a magyar irodalmi nyelv és a mai magyar beszélt nyelv szókészletét: a tömörítésnek valóságos mesterműve. Minden címszónak értelmezi jelentéseit, állandósult szókapcsolatait, szólásait és szóláshasonlatait, közli a címszók szófaját, használatuk szabályait, stilisztikai jellemzőit, eligazít a szavak helyesírásában és kiejtésében, megjelöli a nyelvileg helytelen szavakat, a pongyola és a terpeszkedő kifejezéseket, és közli alapszavaink eredetét (etimológiáját). A Kéziszótár a világos, szabatos és igényes fogalmazásnak, a szép és helyes élőbeszédnek, ingadozó nyelvérzékünk mindennapos ellenőrzésének - egyszóval a tudatos nyelvhasználatra irányuló önnevelésnek - egyik legfőbb segédeszköze és népszerű forrása, törvénykönyve lett.

Kovalovszky Miklós - Léda: ​legenda és valóság
Korántsem ​mondanám, hogy alázattal fordultam e könyvecske lapjain Léda és Ady emléke felé: ez a szó nem helyénvaló itt, nem illenék e leleplező-bíráló-vitázó fejtegetésekhez. Csak őszinte és igazmondó akartam lenni.

Juhász József - Szőke István - O. Nagy Gábor - Kovalovszky Miklós - Magyar értelmező kéziszótár A-Z
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grétsy László - Kovalovszky Miklós - Nyelvművelő kézikönyv II.
A Nyelvművelő kézikönyvek, ennek a tudományos alapú, de gyakorlati célú és hasznú, minden lényeges gyakorlati nyelvhelyességi kérdésre feleletet adó munkának az első kötete 1980-ban , majd - változatlan formában - 1983-ban jelent meg. Ezzel a most megjelenő második kötettel, amely az L-Zs-ig terjedő címszavakat, cikkeket tartalmazza, befejeződik, teljessé válik a mű. A kézikönyv rendeltetése kettős: nemcsak a kutató nyelvésznek és a hivatásos nyelvművelőnek kíván útmutatója lenni, hanem mindazoknak (íróknak, közéleti embereknek, stb), akiknek a nyelv munkaeszközük, s ezért mintaszerű, hibátlan használatára törekszenek. Bár a felsoroltakból következőleg igen sok emberhez szól e mű, bizonyos előzetes ismereteket is feltételez: az anyanyelvi ismereteknek legalább középiskolás fokát. A szerkesztés alapelve - csakúgy, mint az első kötet munkálatai során - mindvégig a korszerűség, a frissesség és a közérthetőség volt, a fő cél pedig a nyelvi műveltség elmélyítése. Ahol tehát mód kínálkozott rá, a szócikkek a nyelvtörténeti háttérre és rendszerbeli összefüggésekre is utalnak. az anyagrészek közötti kapcsolatokra szintén számos utalás irányítja rá a figyelmet. A további tájékozódást a kézikönyv szakirodalmi hivatkozásokkal segíti.

Kovalovszky Miklós - Az ​irodalmi névadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grétsy László - Kovalovszky Miklós - Nyelvművelő ​kézikönyv I-II.
Egyre ​sürgetőbben merült föl a szükségessége egy tudományos alapú, de gyakorlati célú és hasznú, tüzetes nyelvművelő kézikönyvnek. E munkalexikonszerűen, ábécérendben minden lényeges gyakorlati kérdésre feleletet ad,s elvi tájékoztatást, nyelvtani rendszerezést is nyújt. Rendeltetése kettős: nemcsak a kutató nyelvésznek és a hivatalos nyelvművelőnek kíván útmutatója lenni, hanem mindazoknak (írók, szerkesztők, tanárok, előadók, közéleti emberek stb.) akiknek a nyelv munkaeszközük, s ezért mintaszerű, hibátlan használatára törekszenek. A szerkesztés alapelve a korszerűség, a frissesség és a közérthetőség volt, a fő cél pedig a nyelvi műveltség elmélyítése. Ahol tehát mód kínálkozott rá, a szócikkek a nyelvtörténeti háttérre és rendszerbeli összefüggésekre is utalnak. Az anyagrészek közötti kapcsolatokra szintén számos utalás irányítja rá a figyelmet. A további tájékozódást a kézikönyv szakirodalmi forrásjegyzékkel és hivatkozással segíti.

Kovalovszky Miklós - Emlékezések ​Ady Endréről I-V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovalovszky Miklós - Nyelvfejlődés ​– nyelvhelyesség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovalovszky Miklós - Szőke István - O. Nagy Gábor - Juhász József - Magyar ​értelmező kéziszótár
Az ​átdolgozott Magyar értelmező kéziszótár általános szótár, vagyis a magyar nyelvnek lehető legszélesebb tartományait öleli fel, kiterjedve a szaknyelvi és a nyelvjárási szókészletnek a köznyelvvel szorosabban érintkező, mintegy közös rétegeire, sőt a határon túli regionális nyelvváltozatokra is.

Kemény Gábor - Szántó Jenő - Kovalovszky Miklós - Balázs Géza - Pásztor Emil - Mondd ​és írd!
Második, ​bővített kiadásban jelenik meg az immár 250 válogatott nyelvművelő cikket tartalmazó kötet. Ezek a cikkek nem a tudományos köröknek, hanem a nagyközönségnek íródtak. Szerzőik neves nyelvészek, akik olyan ismeretterjesztő könyvet adnak az olvasó kezébe, amely segít eligazodni gyorsan változó anyanyelvünk világában. Az új kiadás lehetővé teszi, hogy olyan újabb, fontos témakörök (pl. számítástechnika nyelve) is képviselve legyenek a kötetben, amelyek az első kiadásban még nem lehettek benne. Hogyan mondjuk és írjuk, az idegen szavak helyes alkalmazása, gyakorlati stilisztika egy-egy szó tükrében, köznévvé vált tulajdonnevek, olyan tipikus helyzetek, amelyek "stíluskoccanást" okozhatnak - csupa nélkülözhetetlen tudnivaló anyanyelvünk napi használatában. Éppen ezért ajánlja a kiadó jó szívvel mindenkinek ezt a könyvet, amely kiválóan alkalmazható mind az iskolai oktatás segédanyagaként, mind pedig a hivatali élet kézikönyveként. Használatát részletes szó-, tárgy- és névmutató könnyíti meg.

Kollekciók