Ajax-loader

Richard Friedenthal könyvei a rukkolán


Richard Friedenthal - Luther ​élete és kora
"Itt ​állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen, ámen." Ezekkel a szavakkal fejezte be a hagyomány szerint Luther beszédét a wormsi birodalmi gyűlésen, amikor megtagadta tanainak visszavonását. A szászországi kicsiny Wittenbergből kiinduló reformációs mozgalom nagy vihart kavart nemcsak Németországban, hanem messze túl a birodalom határain is. Fellépése úgy hatott ekkor "mint a villám a puskaporos hordóra ", viták, felkelések, nagy parasztháború követte, s Németország széttagolódásának elmélyülése, a fejedelmek hatalmának megerősödése. A szerző eleven képet rajzol a reformátor ellentmondásos lényéről, igen plasztikusan, színesen ábrázolja a kort, amelyben Luther élt, és mindazokat, akikkel akár a politikában, akár a magánéletben kapcsolatba került. Míg régebben Luther alakját csak a teológusok rajzolták meg, a szerző minden vallási elfogultságtól mentes, tárgyilagos és modern Luther-képet ad.

Richard Friedenthal - Goethe ​élete és kora
Richard ​Friedenthal, a neves német regényíró, novellista és esszéista, Stefan Zweig baráti köréhez tartozott. A háború alatt Angliába emigrált, és azóta ott él. Goethe-könyve először Londonban jelent meg 1963-ban, és azóta világsiker. Mivel magyarázható ez a Goethe-biográfiák esetében páratlan hatás? Friedenthal pompás színekkel állítja elénk a kort, melyet Heine később a "művészet korszakának", Goethe korának fog nevezni. Ez nem csupán Alt-Weimar. Háborúk, forradalmak múlják. Goethe ifjúkorában még látja Strassburgban a menyasszony Marie Antoinette-et, és személyesen is találkozik a nagy "démonnal", Napoleonnal. Friedenthal ezekbe a nagyobb összefüggésekbe helyezi a költőt, bölcselőt és természettudóst, és azt vallja, hogy e kor, bármilyen távol legyen, a mi korunk is , hisz akkor vetettük meg annak a világnak alapjait, melyben be kell rendezkednünk. A mai ember élettapasztalatával és iróniájával elemzi. Valaki egyszer azt mondta, hogy Goethe legnagyobb remekműve élete. Ezen a gazdag és hosszú életen kalauzol végig menet a szerző, nem egy szellemi élményt tartogatva számunkra. A legizgalmasabb talán mégis az, ahogyan kibontja Goethe lényének "poláris" ellentéteit, szembeállítja a szédítő kontrasztokat , foglalja egységbe őket költészetében, életművében. Mert "a lét semmivé sose válhat".

Richard Friedenthal - Leonardo
Napjainkban ​egyre nagyobb az érdeklődés a reneszánsz izgalmas művészegyéniségei iránt. Ledőltek a bálványok, nem normák többé, amihez a tökéletességet mérik, nem lehet őket utánozni. Ezért talán annál feszélyezetlenebbül lehet titkukat kutatni, ami valószínűleg éppen abban rejlik, hogy koruk és minden idők nagy kutatói ők, fáradhatatlan és sokoldalú intellektusok, akiknek életműve máig hatóan az emberi szellem és akaraterő nagyszerű eredményeiről tanúskodik. Friedenthal, akinek Goethéről és Lutherről írott művét már ismerheti a magyar olvasó, sok képpel illusztrált könyvében élvezetes bevezetőt nyújt Leonardo varázslatos világába minden érdeklődő számára.

Kollekciók