Ajax-loader

Halasy-Nagy József könyvei a rukkolán


Halasy-Nagy József - Az ​ember lelki élete
Több ​más könyvemmel együtt ez is a tanítás műhelyében készült. Megírásával nem az volt a célom, hogy a lelki életnek teljes és kimerítő rajzát adjam az olvasó kezébe, hanem hogy lehető röviden és világosan összefoglaljam benne mindazt, aminek ismeretét elvárhatjuk a művelt embertől, ha némileg járatos kiván lenni a lelki élet rejtélyeiben. Szándékosan nem terheltem meg a könyvet tények felsorolásával, hanem arra törekedtem, hogy a magyarázó és összetartó elvek minél határozottabban domborodjanak ki. Aki a lelki életnek ezt a vázát ismeri, a hézagokat már a saját maga tapasztalásából is ki fogja tölteni. Ezzel természetesen olyan olvasókra gondoltam, akik legalább annyit tudnak már a lélektanból, amennyit a középiskolában szokás tanítani.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia nagy rendszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia kis tükre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halasy-Nagy József - Az ​erkölcsi élet
A ​kötetben közölt Az erkölcsi élet és a Te meg Én című Halasy-Nagy József művek először jelennek meg nyomtatásban. A szövegek a szerző 1948-ban történt kény szernyugdíjazása után születtek és kéziratban maradtak. Halasy-Nagy a publikálás reménye nélkül fejezte be őket, így a kéziratokat nem készítette elő kiadásra, ezzel nagyban megnehezítette mostani sajtó alá rendezésüket. (A szövegek születési idejét nem közli, idézeteit idegen nyelveken hozza, s nem adja meg pontos bibliográfiai helyüket, kézzel utólag sokszor belejavít a szövegbe, stb.) Keletkezésük idejének meghatározását is csak a szövegekben szereplő másodlagos adatokra lehet építeni. (Több helyen az 50-es években megjelent szakirodalomra hivatkozik, illetve arra, hogy mindkét mű 1963-ban került az OSZK kézirattárába.) így mindössze annyi állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy az 1963 előtti években, (évtizedben) készültek. Jelen kötetben nem az OSZK-ban található, hanem Halasy-Nagy József örököseinek a tulajdonában lévő és rendelkezésünkre bocsátott másodpéldányokat vettük alapul. Ennek indoka, hogy Halasy-Nagy ezen másodpéldányokon számos kézzel írott módosítást végzett, amelyek nagy valószínűséggel 1963 után keletkeztek. A kötetben ugyancsak megtalálható a szerző Summa vitae című önéletrajzi írása, amely a Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Históriáé Literarum et Artium 2. kötetében jelent meg 1999-ben Szegeden. (pp. 207-237.) A kötetünkben szereplő szöveg első része 1955- ben íródott, s lényegében a pécsi egyetemi tanári kinevezéséig mutatja be Halasy-Nagy életútját. A második rész 1961/62-ben készült. A két rész között (a főiskolai tanári tevékenységének kifejtésében) némi átfedés van. Mi mindkét szöveg 1999-ben Lengyel András által sajtó alá rendezett teljes változatát közöljük, s a másodközlés lehetőségéért ezúton is köszönetet mondunk. A Summa vitae gépelt, autográf javítású kézirata Halasy-Nagy családjának a tulajdonában van. A kötetben helyet kap Halasy-Nagy József életmű-bibliográfiája is, amelyet Deák Tamás, Klukovitsné Paróczai Katalin, Ráczné Mojzes Katalin és Szabó Éva állítottak össze, s a Studia Históriáé Literarum et Artium 2. említett kötetében jelent meg. (pp. 239-262.) Eme bibliográfia újraközlésének lehetőségéért szintén köszönetet mondunk az érintetteknek.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halasy-Nagy József - Ember ​és világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halasy-Nagy József - Az ​antik filozófia
Halasy-Nagy ​József filozófus, filozófiatörténész (1885-1976), az antik filozófia egyik legjobb magyarországi ismerője életének egyik főművét veheti most kezébe az olvasó. Az először 1934-ben megjelent műről így vall szerzője: ,,A szellem történetét úgy képzeltem el szolgálni, ha nagy gondolkodók életét és műveit magyarázom, ezért a főtörekvésem egész életem folyamán arra irányult, hogy nemzetemet egy alapos filozófiatörténettel ajándékozzam meg. Ezt a munkát 3-4 vaskos kötetre terveztem, s elképzelésemben Boutroux és Dilthey művei lebegtek szemem előtt mintaként. Fájdalom! Ez a tervem nem valósulhatott meg, mert nem akadt rá kiadó. Amikor végre ez az akadály elhárult, s a M. T. Akadémia is vállalta kiadását, csak az első kötet, Az antik filozófia jelenhetett meg. A középkori filozófia története elveszett a második világháború végén még kéziratban, a többi pedig elnémításom miatt már el se készülhetett." Kötetünk azonban nem ennek a filozófiatörténetnek egyszerű újrakiadása, hanem a szerző filozófiai nézeteinek változását tükröző, nagymértékben átírt mű, ami az Országos Széchenyi Könyvtárba az 1960-as évek elején bekerült, eddig publikálatlan kézirat alapján készült, s így újabb színekkel gazdagítja a magyar nyelvű filozófiai irodalmat.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia
Halasy-Nagy ​József méltán nevezhető a XX. század legnagyobb magyar filozófiai népszerűsítőjének. Kötetünk a tudós-tanár egyik legolvasottabb munkájának immáron harmadik kiadása, amely kitűnő didaxisával és olvasmányos stílusával a laikus számára is érthetővé teszi a filozófia legelvontabb kérdéseit is úgy, hogy közben a tudományos igényességből sem enged. A mű a filozófia majd minden fontosabb területét - ismeretelmélet, filozófiai antropológia, értékelmélet, esztétika - tárgyalja, illusztrációként pedig a filozófiatörténet néhány meghatározó remekművének elemzését adja.

Halasy-Nagy József - A ​politikai tudomány kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók