Ajax-loader

François Mauriac könyvei a rukkolán


François Mauriac - Tékozló ​szív
Nagy ​utat jár be Thérése, a szenvedélyes lelkű, önnön énjét kereső, fiatal vidéki lány, míg a család fullasztó levegőjéből eljut a házasság ridegebb, fojtogatóbb börtönébe, és onnan a bűn, a gyilkosság küszöbére. Később, független asszonyként éli a világát Párizsban, de tette börtönéből végleg szabadulni sosem tud. Ki-kitör, felszárnyal, tékozló szívvel keresi az igaz szeretetet, a beteljesülést ígérő szerelmet. Hiába bőkezű és nagyszívű, rabot kereső szíve rabul esik az alantas érzéseknek: kihasználják, becsapják, kifosztják. Öregedő asszonyként még egyszer megperzseli a szenvedély, de visszahőköl; utolsó szerelmét a lányának adja - talán még jóváteheti régi bűnét, kiengesztelheti a sorsot... Mauriac két regényben és két elbeszélésben követi hősének, Thérése-nek buktatókkal teli életútját, és miközben mély részvéttel hajlik az emberi lélek oly veszélyes örvényei fölé, mozgató erőinek megismerésére, megértésére törekszik. Ki ez a Thérése? Méregkeverő? Gyilkos? Bűnös vagy ártatlan? Vagy csak egy szenvedélyes lélek, akinek "az volt a hivatása, hogy behatoljon a félig élő szívek legmélyébe és felrázza őket", kiszabadítsa közönyükből, tudatlanságukból, érzéketlenségükből? Hatvan év telt el a ciklus megjelenése óta. Ám az idő nem fakította meg. Sőt élőbb, elevenebb, mint valaha.

François Mauriac - Regények
Mauriac ​négy legizgalmasabb, legdrámaibb kisregényét olvashatjuk ebben a kötetben: ifjúkora egyik első remeklését, az _Anyaisten_ -t, érett kora két mesterművét, _A szerelem sivatagá_ -t és a _Thérése Desqueyroux_ -t, s végül öregkora egyik remekművét, _A kis idétlen_ -t, amely Mauriacot ma is tehetsége töretlen fényében mutatja. Az _Anyaisten_ a zsarnoki, a kisajátító, anyai szeretet drámája, _A szerelem sivataga_ a pusztító, sóvárgó, beteljesületlen szerelem kétszólamú története, a _Thérése Desqueyroux_ egy önnön énjét és útját kereső, szenvedélyes lélek fényárny-játéka, és _A kis idétlen_ egy szeretetre vágyó, megnyomorított gyermeklélek gyötrelmes tragédiája. Csodálatosan sűrített, belülről ízzó stílusával Mauriac egészen átszellemíti, a nagy emberi sorstragédiák közelségébe emeli ezeket az alapjában mindennapi szerelmi és családi históriákat.

François Mauriac - Egy ​hajdani fiatal ember
Mauriac ​utolsó regénye ez a könyv, és a nagy öregkori művek jegyeit viseli, valami sugarát annak a saját külön tökéletességnek, amit egy ember a maga eszközeivel megközelíthet. A drámai csomópontok a megszokottak, a mauriaciak: a magára és a világra eszmélő kamasz kínjai, vergődés az erőszakos szeretet eleven béklyóiban, a másik nemmel való első, mindig gyötrelmes, mindig kétértelmű, sohase igazi felszabadulást hozó találkozás, az oly ismerős és oly egyszeri drámai pillanat, mikor a kamasz önnön gyökereire támad... De ennek az ifjúnak a pszeudo-naplóba foglalt története itt háromszoros fénytöréssel hatol a szemünkig: a valóságos történet-idő, a század eleje mélyvizén át, a néhány évvel idősebb naplóíró ifjú küszködő, igazat mondani törekvő fogalmazásának szükségszerű elmozdulásain át, a regényt megíró, önmagánál hatvan évvel idősebb főhős már mindent végső értékére keserítő és szelídítő, elrendező harmóniáján át.

François Mauriac - Az ​éjszaka vége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - A ​méregkeverő
A ​regényben egy szerencsétlen, meggyötört fiatal aszony megmérgezi silány lelkű férjét - de nem kerül börtönbe: rosszabb sors vár rá, a megvetettek, a kitaszítottak, a bűntudatot mindig magukban hurcolók élethossziglani kínlódása. A szerző műve meggyőzően bizonyítja önjellemzésének igazát - azt, hogy a "a rettenetes és gyötrő tisztánlátás adománya" adatott meg neki.

François Mauriac - Jézus ​élete
François ​Mauriac (1885--1970), a Nobel-díjas katolikus író számára az írás és a keresztény tanuságtétel egyet jelent. Híres regényeinek (_A szerelem sivatagja, Viperafészek, Tékozló szív_ stb.) hőseit krízishelyzetekben ábrázolja. Olyan pillanatokat ragad meg, amikor az isteni kegyelem hiányától szenvedő ember a szakadék mélyéről megpillantja az eget, s kínos utakon, örökös vívódások közepette jut el a megvilágosodásig. ___ Az 1936-ban írt _Jézus élete_ kiemelkedő helyet foglal el az író életművében. Mauriacnak nem Jézus élete fontos, hanem környezetével való kapcsolata. Jézusa egyszerre szelíd és dühös, irgalmas és kegyetlen megbocsátó és könyörtelen. Az olvasónak meg kell küzdenie azért, hogy elfogadja az Emberfiát, aki a szeretet nevében ostoroz. ___ Mauriac szerint Jézus után az ember már nem lehet az, ami előtte volt: Jézus önként vállalt szenvedése és kínhalála világot gyújtott a legsötétebb lélekben is -- értelmet adott az emberi szenvedésnek. ___ A könyv ötvenkét évvel az első magyar kiadás után jelenik meg újra _Révay József_ klasszikus veretű fordításában, mely híven tükrözi a francia eredeti fékezett izzását, finom lélekelemzéseit.

François Mauriac - A ​Frontenac-misztérium
François ​Mauriac (Bordeaux 1885 Párizs, 1970) Irodalmi Nobel-díjas francia író. A regényben a napfényes, boldog gyermekkora éled újra.

François Mauriac - Csók ​a leprásnak
FRANÇOIS ​MAURIAC 1885-ben született Bordeaux-ban. Katolikus nagypolgári családból származott, konzervatív neveltetésben részesült. Már első műveiben megjelennek állandó témái: a polgári világ rajza és a szenvedélyeivel harcoló emberi lélek árnyalt elemzése. 1933-ban beválasztják a Francia Akadémiába. Műveire a drámai, konfliktusokra épülő lineáris szerkesztésmód, a realista képszerűség, a tiszta és árnyalt stílus, valamint a zeneiség és a rejtett líraiság jellemző. 1952-ben Nobel-díjjal tüntették ki. Kíméletlen kritikai és politikai írásaiban s főként visszaemlékezéseiben erélyesen síkraszállt az eszményeivel összhangban álló ügyekért. 1970-ben, Párizsban hunyt el. 1922-ben "Le Baiser au Lépreux" címen jelent meg első jelentős műve, mely magyarul először 1936-ban "Könyörületes csók" címen látott napvilágot. Most, közel hetven év elteltével Svecz Éva avatott, új fordításában "Csók a leprásnak" címen adja közre a Tinta Könyvkiadó.

François Mauriac - Mammon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - Leben ​Jesu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - A ​bárány
Francois ​Mauriac, a krisztiusi igazság és örömhír mai megtestesülésének hiányképeit rögzítő műveiről ismert író alkotásainak jelentős része magyarul is megjelent az elmúlt évtizedekben. Műveit a vallásos szellem és a misztikus életszemlélet új hangjai mellett a társadalmi változásokat célzó törekvések jellemzik. A megváltás után ziháló lélek komor színeinek, feszültségeinek mesteri ábrázolója. A bárány című regényében is az emberi kapcsolatok poklait és tisztítótüzeit láttatja, Xavier, egy bontakozó hivatású fiatalember sorsán keresztül. Az áldozat, a zuhanás, a megmenekülés témáit a hamisítatlan mauriaci világ sötét tónusaival, néhány nap eseményeiben megfestő történet 1954-ben íródott. Az akkori hazai történelmi és ideológiai helyzetben "természetesen" nem jelent meg magyarul. Azóta sem. Ezt a mulasztást pótolja most az Új Ember. Fásy Anikó érzékeny fordításában bocsátva közre a Nobel-díjas író regényét.

François Mauriac - Cortonai ​Margit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - Viperafészek ​és más regények
Egy ​öreg ember döbbenetes és szívbe markoló, izgalmas és felkavaró vallomásának olvasásához fog az olvasó, mikor nekikezd a Viperafészek első lapjainak. Ki ez a halálát közeledni érző ügyvéd, Bordeaux környékének egyik legnagyobb földbirtokosa, akit gyűlöl a családja, aki meghasonlott az egész világgal, aki egész hosszú életén át szenvedett és kínlódott? Milyen rejtett tragédia játszódhatott le ennek a valaha szeretetre vágyó, családját imádó embernek az életében, hogy élete alkonyán egész környezete a halálát várja a nagy örökség reményében? Bűnös-e? Vagy csupán a körülmények tették embergyűlölővé, kegyetlenné és szívtelenné? Ki ez a Thérése Desqueryroux? Ez a szép fiatalasszony, aki forró szerelemre, nagy családra, az élet szépségeinek a megismerésére vágyik, és végül megpróbálja férjét meggyilkolni, hogy szabadon élhesse az életét. Bűnös-e? Vagy őt is a körülmények, a farizeuserkölcsök, mély vallásosságát hangoztató, de kegyetlen szívű környezete változtatta meg ennyire? Megtisztulnak-e Mauriac hősei? Megtalálják-e életük alkonyán a végső békét? Ezekre a kérdésekre ad választ Mauriac csodálatosan sűrített, belülről izzó stílusával, ami egészen átszellemíti és a nagy emberi sorstragédiák közelségébe emeli ezeket az alapjában mindennapi szerelmi és családi históriákat.

François Mauriac - A ​szerelem sivataga
Egy ​párizsi fiatalember késő este egyedül üldögél egy bárban. Váratlanul megpillantja azt az asszonyt, akibe tizenhét évvel azelőtt volt szerelmes, és lelki szemei előtt peregni kezd a film, amelyből kibomlik két férfi, a fiú és az apa kudarcba fulladt szerelmének története. Felbukkan a múltból a válságos, zavaros kamaszkor és az érett férfikor előítéletek bilincseibe zárt, sivár világa. Egyetlen nagy drámai jelenet Mauriacnak ez a korai regénye. Mint a klasszikus tragédiában, a cselekmény kezdettől fogva egyetlen nagy összecsapás, egyetlen csúcs felé halad. A múlt és a jelen idő rapszodikus váltogatása különös feszültséget teremt, és fokozza a regény drámaiságát. A Thérése Desqueyroux ciklusban a női lelket elemzi mesteri módon, A szerelem sivatagá-ban a semmiben sem hivő, a semmiben sem reménykedő, útját tévesztett fiatalember alakját és jellemét, gondolkodását és lelkivilágát rajzolja meg magasrendű írói művészettel Mauriac. Sűrített, belülről izzó stílusával egészen átszellemíti, a nagy emberi sorstragédiák magaslatára emeli ezt az alapjában mindennapi szerelmi históriát.

François Mauriac - Viperafészek
A ​szerző talán leghíresebb műve, a Viperafészek is az egymást rosszul szeretők regénye, amelyben Mauriac a látszólag rendezett életű nagypolgári "mintacsaládokban" romboló hazug, álszent erkölcsök hatását írja le, a bűnt és a belőle következő bűntudatot állítva a középpontba. A regény főhőse a család feje, az apa, aki azért lett gonosz, mert sohasem szerették, és arra büszke, hogy mindenkivel meg tudja gyűlöltetni magát. És mégis... Lassanként kiderül, hogy az apa nem olyan megátalkodottan bűnös, mint amilyennek látszik, és a családja nem olyan ártatlan, mint amilyennek hisz és láttatja magát. Az apa is vágyott arra, hogy szeressen és szerethessék, de azon az éjszakán amikor megtudta, hogy felesége nem szerelemből ment hozzá, ezt az érzést kivetette szívéből. Legalábbis ő azt hitte. Ám élete alkonyán részvét ébred benne szerencsétlen unokája iránt és újjáéled benne a szeretet, amely megváltoztatja egész életét és énjét.

François Mauriac - Ami ​elveszett
Ebben ​a regényben a világhírű francia író – akinek csaknem minden könyve magyarul is megjelent már – az összeomlás előtti mondén Párizs rendhagyó keresztmetszetét adja. Két házaspár titkokkal, emberi gyengeséggel és nyomorúsággal átszőtt élete vonul el az olvasó előtt. Mauriac hidegen, szinte kegyetlenül rajzolja meg azt a poklot, mely a mű "elveszettjei" számára már itt a földön könyörtelen valósággá vált. Különös infernó ez: színterét párizsi mulatók, bűnt verejtékező házak, és sötét utcák adják, ahol borzongató titkok lappanganak. A mauriaci fanyar, ideges stílus pedig még fülledtebbé teszi a regény légkörét. De messziről már látni lehet a kegyelem tisztító viharának a villámfényeit, s a morális tanulságra szomjazók megkönnyebbülten tisztulhatnak meg a gondviselés hűs zivatarában. Az 1952-ben Nobel-díjjal jutalmazott Mauriac a XX. századi katolikus irodalom kiemelkedő képviselője. A francia irodalom halhatatlanjai közé tartozó szerző műveiben szinte mindig az emberi esendőség és a kegyelem különös találkozásairól, küzdelméről, sokszor paradox győzelméről vagy bukásáról ír.

François Mauriac - A ​méregkeverő / Fekete angyalok
A ​Nobel-díjas francia író két regénye: A méregkeverő és a Fekete angyalok meggyőzően bizonyítja önjellemzésének igazát - azt, hogy a "a rettenetes és gyötrő tisztánlátás adománya" adatott meg neki. Hősei a század elejének polgári családjaiban őrlődnek, Dél-Franciaország színben, szépségben gazdag tájain, ahol a zárkózott, nagy otthonok nyomasztó, valósággal elrettentő életeket, sorsokat rejtenek: egy pusztuló életforma mérgezettjeiért és áldozataiért. Az első regényben egy szerencsétlen, meggyötört fiatal aszony megmérgezi silány lelkű férjét - de nem kerül börtönbe: rosszabb sors vár rá, a megvetettek, a kitaszítottak, a bűntudatot mindig magukban hurcolók élethossziglani kínlódása. A második regény az elaljasodás, a bűn komor, félelmes képeit és lelki kórtörténetét ábrázolja, mindvégig izgalmas cselekmény keretében.

François Mauriac - Mauriac ​önmagáról
François ​Mauriac az egyik utolsó képviselője volt annak a nagy írónemzedéknek, amely a 20.század első felében világirodalmi szintre emelte a francia költészetet és regényírást. Az elmúlt bő fél évszázad során mintegy tucatnyi Mauriac-regényt fordítottak magyarra. Kevésbé ismerik a magyarok a „katolikus regényíró” hitét, amely ugyan tükröződik regényeiben is, de sokkal teljesebben megnyilvánul különböző vallomásaiban, emlékirataiban. Ezekből az „intim” írásokból válogattunk és teljes egészében közöljük az _Amit én hiszek_ című művét.

François Mauriac - Viperafészek ​és más kisregények
Egy ​öreg ember döbbenetes és szívbe markoló, izgalmas és felkavaró vallomásának olvasásához fog az olvasó, mikor nekikezd a Viperafészek első lapjainak. Ki ez a halálát közeledni érző ügyvéd, Bordeaux környékének egyik legnagyobb földbirtokosa, akit gyűlöl a családja, aki meghasonlott az egész világgal, aki egész hosszú életén át szenvedett és kínlódott? Milyen rejtett tragédia játszódhatott le ennek a valaha szeretetre vágyó, családját imádó embernek az életében, hogy élete alkonyán egész környezete a halálát várja a nagy örökség reményében? Bűnös-e? Vagy csupán a körülmények tették embergyűlölővé, kegyetlenné és szívtelenné?

François Mauriac - Irodalmi ​napló
François ​Mauriac (1885-1970) a XX. század francia irodalmának egyik jelentős prózaírója, a nagy nemzedék (Proust, Bernanos, Duhamel, Martin du Gard) utóvédje, 1952-ben Nobel-díjat is kapott, bár már akkor felvetődött a kérdés: regényíróként vagy cikkeivel, naplóival alkotott-e igazán maradandót. Nála alig volt keményebb bírálója a francia nagypolgárság erkölcsi züllöttségének, amelyet katolikus hite alapján leplezett le. Naplója nemcsak felemelő önvallomás, hanem a kor francia szellemiségének is pontos jellemzése, tanulságos történelmi kalandozásra ösztönző olvasmány.

François Mauriac - A ​tűzfolyam / A könyörületes csók
A ​klasszikus recept szerint készülő francia lélektani regények mellett nehány év óta egy egész kis csoport alakult ki, melyet talán a "fülledt légkör" legényeinek lehetne nevezni. A janzenista André Thérive, a betegesen hallucináló Julien Green, a misztikus Georges Bernanos és Francois Mauriac ezek a lelki rokonok, kiknek egyénileg talán nem sok közük van egymáshoz, de akik mégis valami egységes hangnemet, a bűntudat, a lelki megszállottság sötét hangulatát vitték bele a problémáit általában derűs biztonsággal rajzoló francia regénybe. Egyiknél-másiknál, mint Greennél, talán Edgar Poéhoz vezet vissza ennek a veleszületett sötét hangulatnak irodalmi ihlete, de Dosztojevszki világa sem lehet idegen tőlük, hiszen André Gide új Dosztojevszki-kultuszt teremtett maga körül. De az ilyesmi nem lehet csupán irodalmi hatások eredménye. Ez kortünet: az elmélyülés felé törekvő fiatal francia nemzedék egyik hangja, mindegyiknél külön, egyéni mellékzöngével. Mauriac alakjai is fülledt, nyomott lelki világban élnek. A bűnös lélek megszállottsága, a bűnnel való küzködés, az ember szörnyű magányossága ebben a küzdelemben, ezek Mauriac témái. Művei nem igazi regények, mert jóformán majd mindegyikükben hiányzik a külső esemény váza, vagy szerzőjük megelégszik azzal, hogy bizonyos tragikus feszültségű helyzeteket állít olvasója elé.

François Mauriac - A ​farizeus
Részlet ​a könyvből: - Gyere ide, fiacskám! Körülnéztem. Azt hittem, valamelyik pajtásomhoz szólnak. De nem: az egykori pápai zuáv valóban engemet hívott, nyájas képpel. Az a csúnya forradás a felső ajkán förtelmessé torzította mosolyát. Mirbel gróf hetenként egyszer jelent meg a középosztályosok udvarában. Gyámfia, Jean de Mirbel jóformán örökké a dutyiban volt. Ilyenkor azonban elvált árnyéka a cella falától. Messziről szívdobogva figyeltük, amint félelmes nagybátyja színe elé idézték. Osztályfőnökünk, M. Rausch, a terhelő tanú alázatosan hajlongva felelgetett Mirbel ezredes katonásan pattogó kérdéseire. Mirbel gróf szálas termetű, erőteljes aggastyán volt. "Cronstadt" kalapot viselt. Magasan gombolódó mellényét katonásan szabatta. A hóna alatt bikacsököt szorongatott.

François Mauriac - Fekete ​angyalok
A ​regény főhősének, Gabrielnek gyönyörű arcát, termetét szere­tik meg a regény nőalakjai, a szenvedésre, önfeláldozásra született asszonyok, hogy végül a falu ifjú papjával és Gabriel középszerű gazdászfiával együtt a lelkéért álljanak csatasorba. A haldokló, ám a gyónás ré­vén a gyilkosság lelkiismeret-furdalásától is megtisztult, megbékélt hős betegágyánál a vad szenvedélyek végül elcsitulnak.

François Mauriac - Le ​Nœud de vipères
Vieil ​avare qui veut se venger des siens en les déshéritant, Louis se justifie dans une sorte de confession qu’il destine à sa femme : elle le précède dans la mort. Dépossédé de sa haine et détaché de ses biens, cet anticlérical sera touché par la lumière _in articulo mortis_. Chronique d’une famille bordelaise entre l’affaire Dreyfus et le krach de Wall Street, _Le Nœud de vipères_ offre les coups de théâtre, les surprises d’un vrai roman. La satire et la poésie y coexistent miraculeusement. C’est le chef-d’œuvre de Mauriac, et l’un des grands romans du siècle.

François Mauriac - Thérèse ​Desqueyroux
Pour ​éviter le scandale et protéger les intérets de leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femme Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle sorte qu'elle bénéficie d'un nonlieu. Enfermée dans la chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté? Dans ce livre envoûtant, François Mauriac a réussi un portrait de criminelle fascinant.

François Mauriac - A ​kis idétlen / Le sagouin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Mauriac - Nagycsütörtök
A ​Nobel-díjas francia katolikus író ebben a kis könyvében a nagyheti liturgiát követi és fűzi hozzá elmélkedéseit, visszaemlékezéseit gyermekkora nagy heteire. Mauriac tehetsége és őszinte, mély hite ezt az írását is az igazi értékek közé emeli.

Kollekciók