Ajax-loader

Pogány Frigyes könyvei a rukkolán


Pogány Frigyes - Firenze
A ​toszkán dombok, ezüstszürke olajligetek és pompás borokat termő lankák között fekvő Firenzét nemhiába nevezik rajongói évszázadok óta "La Bellá"-nak, megérdemli ezt a jelzőt mind fekvésének, mind épületeinek szépsége révén. Az európai szellem a középkor derekától évszázadokon át itt érvényesült a legtisztábban és leghatékonyabban, és aligha lehet még olyan várost találni a világon, ahol az emberi művelődés történetének legnagyobb óriásai egy időszakban ilyen nagy számban laktak volna. Firenze ugyanakkor a világnak alighanem legértékesebb, legegységesebb városképi együttese is. A remek épületek értékét csak növelik a homlokzatukon vagy belsejükben látható szobrok, festmények, köztük igen sok koruk legjobb művészeinek alkotása. Ezt a csodálatos világot tárja fel az olvasónak Pogány Frigyes professzor. Az Arno bal partján emelkedő, szebbnél szebb kilátásokat nyújtó dombok egyikéről körültekint Firenzén, számba veszi az erőteljes, mindenen uralkodó dómkupolát é ellensúlyait, a Palazzo Vecchio energikus, a Badia és a Sta Maria Novella karcsúbb és a Campanile ismét erőteljesebb tornyát, a város már messzebbről kirajzolódó elrendezését. Majd lejön a dombról, átmegy az ötvösboltokkal szegélyezett Ponte Vecchión, végigsétál a város belső részén egészen a Dóm térig, és ott elkezdjük szakavatott kalauzolásával a városnézést. Jól megválasztott tereken és utcákon haladunk végig, nem hagyva ki egyet sem a lényeges templomok, paloták, és néhol tudatos művészi kompozíció, máskor inkább csak a fejlődés logikája szerint létrejött terek közül, s hosszabban elidőzünk egy-egy olyan emlék előtt, amely - mint a Battistero, a Pazzi-kápolna, a Medici-palota - az építészet története legfontosabb, legismertebb állomásainak egyike. Nagymértékben elősegíti ezt a szerző lebilincselő stílusán kívül saját maga készítette fényképeinek, valamint az egyes városrészek, illetőleg épületek elrendezését szemléltető alaprajzok remek sorozata. A könyv feledhetetlen élményt nyújt minden Firenzében járt vagy oda utazni szándékozó olvasónak, sőt mindenkinek, aki érdeklődik a legszebb olasz város iránt.

Pogány Frigyes - Belső ​terek művészete
E ​könyv címe problémákban rendkívül gazdag építőművészeti témakört idéz fel az olvasó előtt. S ezzel egyidejűleg bizonyára felmerül az aggály: össze tudja-e fogni egy viszonylag nem nagy terjedelmű kötet a szerteágazó témakört, adhat e többet egyszerű vázlatnál s - ami a legfontosabb - milyen módon nyújthat konkrét segítséget építészeinknek, akik a múlt legszebb alkotásait a már szépen gyarapodó magyar nyelvű szakirodalomból is elég behatóan ismerhetik.

Pogány Frigyes - Szobrászat ​és festészet az építőművészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Frigyes - Velence
Velence ​az Adria mocsaras lagúnáinak szigetein szinte a semmiből nőtt a középkor legnagyobb hatalmú városává. A kezdettől egészen önállósága elvesztéséig, a XVIII. század utolsó éveiig változatlanul köztársaságnak megmaradt város mindig is Európa érdekességének számított. A vakmerő tengeri kalmárok által felhalmozott töméntelen gazdagság áldásos hatással volt a művészetekre is, így az "Adria királynője" jogosan vált számos művészeti könyvnek is a témájává. Pogány Frigyes könyve eltér a megszokott ismertetésektől. Súlypontját az építészeti, elsősorban a városépítészeti kérdések alkotják. Legelőször a város központi magját mutatja be, egyszersmind vázolva a földrajzi adottságokat és a település létrejöttét követő évszázadok olykor meglehetősen homályos történetét. A Dózse-palota, a S. Marco és az előttük elterülő díszes tér ismertetése után városnéző séták leírása következik, először a csodálatos palotákkal szegélyezett Canal Grandén, majd a lagúnákkal át- meg átszőtt város többi részén. A könyv végére érve az olvasó valamennyi fontos műemlékét, városképi együttesét megismeri, még azokat is, amelyeket a rövid ideig ott tartózkodó turisták rendszerint meg sem találnak a csatornák, zsákutcák és átjáróházak szövevényében. Ez a könyv - akárcsak a korábbi városmonográfiák - a szerző sajátos módszerével készült, tehát sokkal több szép homlokzatok, hatásos együttesek bemutatásánál, történeti vagy esztétikai szempontú elemzésénél. Pogány Frigyes mindig a város egészét mutatja meg, azt a bonyolult, nehezen definiálható várostartalmat, amely az évszázadok során egyszerre fejlődött, alakult a szigetcsoport egész területén. A város egyes részeit így mindig egyetlen organizmus tagjaiként, ennek fejlődését, mozgását tükröző egyediként vehetjük szemügyre. Pogány Frigyes nem él már közöttünk. A Corvina Kiadó az ő emlékének is tisztelegni óhajt posztumusz műve megjelentetésével, amely méltán illeszkedik Párizsról, Rómáról, Firenzéről írt nagyszerű kötetei mellé.

Pogány Frigyes - Párizs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Frigyes - Marjalaki Kiss Lajos - Vákár Tibor - Leszih Andor - A ​diósgyőri vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Frigyes - A ​szép emberi környezet
Pogány ​Frigyes legújabb könyvében építészi, tudományos és oktatói életpályájának tapasztalatait leszűrve a népszerű városmonográfiáinak legfontosabb elvi mondanivalóit is mintegy összegezve az ember és környezete viszonyát vizsgálja. Az ember és a táj, az emberi társadalom és a természeti környezet, valamint az ember alkotta művi környezet, az építészet és az ember által a maga hasznára és gyönyörűségére megteremtett tárgyi világ bonyolult kölcsönhatását elemzi. Keresi a történelmi fejlődés tanulságai alapján levonható általános és konkrét esztétikai törvényszerűségeket, és igyekszik kialakítani azokat a normákat, amelyek útmutatásul szolgálhatnak a modern ember harmonikus, célszerű és szép környezetének formálásához.

Pogány Frigyes - Róma
Amikor ​a sok ezer kötetet, tanulmányt felölelő Róma-irodalomhoz szerény munkámmal magam is hozzá szeretnék járulni, kérem az olvasót, hogy könyvemben főként azt a törekvésemet keresse, amely a jelenkor emberének esztétikai szemléletével közelít egy város szépségéhez, művészi értékeihez. Ilyen szemlélettel a várost - egy emberi közösség maga alkotta életkeretét - nemcsak látványában kell megragadnunk, hanem a tér és idő szétválaszthatatlan egységében. A változás, a fejlődés a város lényegéhez tartozik és a térben kiterjedő, folyamatosan átalakuló formák a bennük rejlő ugyancsak változó tartalo hordozói. A városok szépségének alapja a fejlődő, alakuló tartalom és az ebből kikristályosodó forma egysége, harmóniája. A várost megtöltő tartalom végső fokon maga az élet, folyamatos alakulásában, változásában. Mindazt azonban, ami koronként változik, átszövi a hagyományos, a maradandó, ami minden korban közös, amiben a város sajátosan helyi, egyéni jellegzetességei tükröződnek. Róma több mint kétezer esztendős történetében rendkívül széles skálán bontakoznak ki előttünk a város arculatának változó, a mindenkori jelent tükröző vonásai, s e változások mélyéről mégis átható fénnyel csillan elő - évezredek fölött is átívelően - a város egyénisége, az, ami számunkra tér és idő távlatában elsősorban Rómát jelenti.

Pogány Frigyes - Terek ​és utcák művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Frigyes - Itália ​építészete I.
"Idézzük ​emlékezetünkbe a világ térképét! Három összefonódó kontinens - Európa, Afrika és Ázsia - tömbjének mintegy gyújtópontjában csillog a mediterrán tenger. E hatalmas földrészek szinte maguk közé préselik a világ egyik viszonylag kicsiny, de az emberi kultúra szempontjából rendkívül nagy jelentőségű tengerét. Elválaszt, vagy éppen összekapcsol? A történelem mindkét kérdésre igennel válaszol. Tudjuk, hogy mindaz, amit a természeti környezet nyújt, mindaz, ami az élet színterét meghatározza - a geológiai alkat, a klíma, a növényvilág s minden földrajzi adottság -, a történelem, a kultúra alakulására is döntően visszahat. Hasonlattal élve: a társadalmi fejlődés, a történelem nagy drámája elválaszthatatlan a "színpadtól", melyet a természet alakított. Köztudomású, hogy ez a hatalmas "színpad", a Földközi-tenger medencéje a földkerekség egyik legszebb, legváltozatosabb vidéke. De a Mediterráneum csodálatos táji szépsége mögött érzékelnünk kell azokat a történelmet alakító és emberformáló erőket, adottságokat is, melyek nélkül nem bontakozhatott volna ki a Földközi-tenger mentén és szigetein letelepült népek, társadalmak élete, fejlődése, kultúrájuk, építészetük ugyancsak változatos, színes világa. Itt csupán néhány gondolat felvetésével utalhatunk arra, amiről már szinte megszámlálhatatlan kötetet írtak."

Kollekciók