Ajax-loader

Bangha Béla könyvei a rukkolán


Bangha Béla - Az ​oltár titka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bangha Béla - Borbély István SJ - Az ​ősegyház
A ​keresztény egyház története I.kötet Előszó Hogyan lett, hogyan alakult, mily körülmények s fordulatok közt fejlődött a századok folyamán a kereszténység, az Egyház? Mikép bontakozott ki a tanrendszere, sajátos gondolatvilága, vallásossága, szertartási és jogi élete? Belső szervezete, intézményei s külső helyzete a világban? Milyen tényezők hatottak rá? Mik voltak diadalai s vereségei, örömei s megpróbáltatásai? Kik voltak hősei és árulói, támadói és védelmezői? Milyen hatással volt az emberiségre, államra, társadalomra, művelődésre, erkölcsre, népek boldogulására, nemzetek sorsának alakulására - viszont milyen hatásokat vett át az evilági tényezőktől? Ezek azok a kérdések, amelyekre az egyháztörténet választ keres és ad. Első pillanatra látnivaló, mily óriási területeket és távlatokat fog át az egyháztörténet s mennyire a leghatalmasabb és legérdekfeszítőbb része ez az emberiség általános történetének. Az utolsó kétezer év legmesszebb ágazó, legsokoldalúbb eseménysorozata tárul itt elénk, amely nélkül Európa kétezeréves fejlődését, művelődésének legmélyebb rúgóit s irányítóit megérteni nem lehetne, amint nem tudnánk nélküle az emberiség legértékesebb részének lelki világában sem eligazodni. Egy intézmény története ez, amelynél áldottabb s gyűlöltebb intézménye nem volt még a világnak; egy rendszeré, amely kezdettől fogva az ellentmondások forgatagába került- Voltak s ma is vannak szerelmesei, de heves ellenségei is. Vértanúi és elnyomói. Lelkes katonái s engesztelhetetlen tagadói.

Bangha Béla - Nagy ​kérdések útján
A ​mű a legnagyobb kérdések rengetegében mutat utat. A legnagyobbakéban, amelyeket az emberi értelem ismer: hit és hitetlenség; a hit alapjai; természet és természetfelettiség; a kereszténység lényege; hol a kereszténység?; kereszténység és társadalom; katolicizmus és társadalom; katolicizmus és nemzet; „város a hegyen”. Bangha Béla, a kiváló író, hitvédő évtizedes tanulmányai és eszmélődései eredményét mutatja be sűrített és felelősségteljes formában.

Bangha Béla - Jézus ​Szívének nagy ígérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bangha Béla - Jellemrajzok ​a katholikus egyház életéből
Bangha ​Béla könyvében 24 személy erényes életét állítja elénk példaképként, részletesen kidolgozva. A könyvben szereplő személyek: Tudósok, írók és művészek: Volta Sándor természettudós, Stolberg-Stolberg Frigyes Lipót gróf költő és történetíró, Ampère Endre természettudós, Veuillot lajos hírlapíró, Achtermann Vilmos szoborművész. Államférfiak: Galanthai Esterházy Miklós gróf Magyarország nádora, O'Connell Dániel, Írország szabadsághőse, Don Garcia Moreno Gábor Dr. Ekvádor köztársasági elnöke, Windthorst Lajos Dr hannoveri államminiszter, a Német Birodalmi Centrumpárt vezére. Hadvezérek, katonák: Hunyadi János hadvezér, Magyarország kormányzója, Tilly Tserklaes János gróf hadvezér, Csábrági és Szitnyai Koháry István gróf országbíró, költő és hadvezér, De Sonis Gaszton lovastábornok, Henry Pál tengerésztiszthelyettes, a "Petang" védője. Egyháziak, szerzetesek: Panaszi Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek, Ketteler Vilmos Emmanuel báró mainzi püspök, De Veuster Demjén hithirdető, a "Bélpoklosok apostola", Brandis Mária Jozéfa grófnő, irgalmasnővér. Szentek és boldogok: Tarzusi Szent Pál apostol és vértanú, Szent Ágoston hippói püspök, VII. Szent Gergely pápa Szent Benedek rendjéből, Árpádházi Szent Erzsébet thüringiai tartománygrófnő, Boldog More Tamás Anglia lordkancellárja, vértanú, Boldog Campion Ödön jézustársasági áldozópap, vértanú.

Bangha Béla - Világnézeti ​válaszok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bangha Béla - Magyarország ​újjáépítése és a kereszténység
Mi ​a liberalizmus? Mi a szocializmus? Milyen szerepük volt a keresztény magyar államiság szétesésében? Kik, mire használták fel ezeket az ideológiákat? Mindenki számára közérthető és megdöbbentő válaszok vannak ebben a könyvben. A magyar történelem sorsfordulóiról szóló, alapműnek számító kötet száz éve jelent meg utoljára. Bangha Béla SJ Magyarország szétesése után arra kereste a választ, hogy ami bekövetkezett, az miért történhetett meg, és a katasztrófa után mi a kiút, hogyan lehetne a Károlyi Mihály és a Tanácsköztársaság által nemzetünkre szabadított reménytelenségből kitörni? Mindezt azzal a látnoki meggyőződéssel, hogy a történelem ismétli önmagát, ami egyszer bekövetkezett, az megtörténhet újra. A ma embere, országunk, Európa ismét a katasztrófa felé halad. Hogy mennyi ebben az önkéntesség, vagy a sodródás ereje a nagyobb, azt a közeljövő hamarosan megmutatja. Az viszont biztos, hogy az elmúlt idők jeleiből könnyen ráismerünk a mai világunkra. Ma más emberek, más szervezetek a régi ideológiákból táplálkozva akarják megvalósítani azt a rombolást, amit az 1789-es francia forradalommal elkezdtek. A kereszténység, az erkölcs és a nemzeti identitás megsemmisítése, a szakralitás teljes felszámolása utolsó fázisához érkezett. Könnyű a dolguk, hiszen ellenállástól sem kell tartaniuk, ma már nincsenek Bangha Bélák és Kornis Gyulák.

Bangha Béla - Képek ​a Jézustársaság történetéből
A ​Jézustársaság, vagy ahogy egyszerűbben nevezni szokás, a jezsuita rend, a katolikus hitéletnek, de ezen túl az általános egyház- és művelődéstörténetnek is oly jelentős tényezője, hogy történetének bárha vázlatos ismertetése általános érdeklődésre számíthat. Barát és ellenség megegyezik abban, hogy a Jézustársaság szereplése és munkastílusa mélyen rányomta bélyegét az egész újkori egyházfejlődésre, sőt hatása sok tekintetben az általános emberi történetre is elhatározó fontosságú lett.

Kollekciók