Ajax-loader

Nótári Tamás könyvei a rukkolán


Nótári Tamás - Tényálláskezelés ​és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben
A ​világtörténelem legnagyobb szónoka, Marcus Tullius Cicero védőbeszédeiben a jogi tényálláskezelés és a szónoki taktika az a két alkotóelem, amelyekből hallgatóságára és a bíróságokra gyakorolt elementáris hatása fakadt - nem véletlenül nevezte már Quintilianus is a törvényszékek királyának. Jelen monográfia e hatás működési mechanizmusának megértéséhez igyekszik közelebb vinni az olvasót tíz cicerói védőbeszéd jog(történet)i és retorikai elemzésével: e kettős megközelítést az indokolja, hogy beszédei megalkotása során Cicero előtt elsődleges - és egyetlen - célként az adott perben elérendő siker lebegett. Mind a római jog tudománya, mind a klasszikus retorika művészete iránt elkötelezetteket gazdagító munkájában a szerző a történeti tényállásokat rekonstruálva világítja meg azok - csupán a meggyőzési folyamat eredményességének kritériuma felől érthető és értelmezhető szónoki kezelési technikáját.

Nótári Tamás - Jog, ​vallás és retorika
Jog, ​vallás és retorika - a római gondolkodás három, egymással elválaszthatatlanul összefonódó, az antikvitásban szerves egységként megélt szférája; ha a modern kutató megkísérli ezeket szétválasztani, akkor ezt csupán az organikus egész megbontásának veszélyével teheti. A szerző e munkájában ezen elemek kapcsolódási pontjait vizsgálja az ókor legjelentősebb szónoka, Marcus Tullius Cicero egy, Kr. e. 63-ban, a köztársaság egyik legválságosabb időszakában elmondott védőbeszéde kapcsán. A különféle tudományágak módszereit és eredményeit egyéni gondolkodásmóddal szintetizáló monográfia nem csak az ókortörténet, a klasszika filológia és a római jog kutatóit, hanem az ókor iránt érdeklődőket is számos ismerettel és meglátással gazdagítja.

Nótári Tamás - A ​magyar szerzői jog fejlődése
Jelen ​monográfia - a hazai jogi szakirodalomban elsőként - a magyar szerzői jog fejlődését elemzi a teljes körűség igényével a XIX. századi kezdetektől a hatályos hazai és uniós szabályozásig. A munka első része a magyar szerzői jog kialakulásának és szabályozásának történetét veszi górcső alá a felvilágosodás korától a XX. századig, valamint bemutatja az európai fejlődés- és szabályozástörténetet önálló fejezetben tárgyalva a szerzői jogi törvény- és reformjavaslatokat. A második rész a szerzői jog egyes intézményeinek részletes fejlődéstörténetét tárja fel az elmúlt másfél évszázad négy szerzői jogi törvénye tükrében, kitekintést adva a hatályos szerzői jog fejlődési tendenciáiról, különös tekintettel a közösségi jog eddigi és várható hatásaira.

Nótári Tamás - Levelek ​Molnár Ferenchez
Az ​e kötetben közölt - az 1906 és 1917 közötti időszakból datálódó - félszáz, Molnár Ferenchez írott levél korábban nem jelent meg nyomtatásban. Íróik elsősorban a kor jeles irodalmi és színházi személyiségei, többek között Heltai Jenő, Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Alfred Polgar, Jób Dániel, Mészáros Gizi, Petráss Sári, Vízvári Mariska. A levelek másik része családi jellegű, íróik Molnár Ferenc húga és sógora, valamint elvált felesége, Vészi Margit. Akad köztük hivatalos és rajongói levél is. Tartalmuk és terjedelmük igen eltérő, lényeges vegyül lényegtelennel, az életmű szempontjából jelentős a banálisan hétköznapival. Korfestő pillanatfelvételek minden idők legsikeresebb magyar drámaírójának életéből, s az avatott Molnár-kutató számára is teljesebbé teszik az író és műve mozaikját.

Bakos Kitti - Nótári Tamás - Szellemi ​tulajdon - építészeti alkotás
Az ​építészet az ember legkorábbi műszaki tudományai közé tartozik, s mindig is az innovációk egyik legfőbb terepe és hordozója volt. Ugyanakkor az építészet és a szellemi alkotások jogának kapcsolata tekintetében a szellemi tulajdon hasznosításának kérdése fokozott jelentőséggel bír a piacgazdaságra áttért magyar gazdaságban. E munka a szellemi alkotások területének egy olyan speciális szegmensét tárgyalja, amely a védelem tárgyának különleges megvalósulási formáiból és összetettségéből fakadóan nem csupán szerzői jogi, hanem iparjogvédelmi aspektusokat is érinti, s elsődlegesen az építészeti alkotások felhasználási lehetőségeinek, valamint a felhasználás jogi kereteinek bemutatására koncentrál.

Hamza Gábor - Nótári Tamás - Mit ​hoz a múlt?
A ​kötetbe felvett írások nagyobb része ókori és középkori kérdéseket taglal - a fényt s az árnyoldalt is megmutatva -, illetve az újkori tematikát tárgyaló tanulmányok is szinte kivétel nélkül az antik örökség továbbélését vizsgálják. Éppen ez adja aktualitásukat! A kötet természetesen nem a jogi kultúrtörténet monogáfiája; számos, a nagy összefüggéseket és folyamatokat feltáró írás mellett jó néhány, a részleteket tárgyaló tanulmány olvasható itt - ám ezen munkák létjogát, illetve e kötetbe történt felvételüket hadd igazolja korunk legkiválóbb magyar medievistájának, Kristó Gyulának a Szent Istvánnal foglalkozó tanulmánykötete előszavában megfogalmazott gondolat, miszerint "...nemcsak az ördög, hanem a legtöbbször a lényeg, a forrásos megalapozottság, a szakszerűség is a részletekben lakozik."

Auer Ádám - Bakos Kitti - Buzási Barnabás - Nótári Tamás - Papp Tekla - Farkas Csaba - Társasági ​jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nótári Tamás - Zarah ​Leander
Nevezték ​náci szirénnek, politikai analfabétának, szovjet/angol /svéd kémnőnek, bariton hangú démonnak, aki a náciknak agitált a filmvászonról. Ki volt ez a nő, aki svéd színésznő létére Németországban csinált karriert? Ki képes arra, hogy Goebbels kedvence legyen, és Hitler politikai szócsövének reméltje, majd mindebből teli kasszával tudjon kimenekülni? Milyen démon az, akit e kétes szerepe miatt előbb kiátkoz, majd visszafogad a közvélemény? Kérdések, amelyek a svéd hazájában színpadi primadonnaként induló és a '30-as '40-es évek német filmgyártása által világsztárrá formált díva, Zarah Leander kapcsán újra és újra felmerülnek. Idén lett volna száz esztendős. Huszonhat éve távozott az élők sorából. Harminc éve még fél Európa ünnepelte a koncertpóduimon. Fájdalmas mulasztás, hogy néhány filmjén kívül semmi sem jutott el hozzánk zsenialitásából, pedig megérdemelte volna ő is, és a magyar publikum is, hogy találkozzanak. A könyv és a hozzá tartozó CD megpróbálja életre kelteni a varázst!

Nótári Tamás - A ​jognak asztalánál...
A ​jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát: frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak hosszadalmasan körülírható tartalmakat, tekintélyt kölcsönözhetünk véleményünknek, megtakaríthatjuk az indoklás olykor feleslegesnek látszó fáradságát… A kötetbe felvett 1111jogi szentencia, proverbium és regula több jogág figyelembe vételével, a történeti korokon átívelő igénnyel került összeválogatásra. Sorrendjük a latin eredetik alfabetikus rendjét követi a forrás és a szerző feltüntetésével. A tárgymutatóval is rendszerezett gyűjtemény céljai között a jogi karok római jog- és latin oktatásához nyújtandó hozzájárulás éppúgy szerepelt, mint a szélesebb körű jogi ismeretterjesztés.

Nótári Tamás - Jogi ​regulák és szentenciák latinul és magyarul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dér Terézia - Nótári Tamás - Exemplaria ​Graeca
Görög ​bölcsességek latin és magyar fordítással

Nótári Tamás - A ​salzburgi historiográfia kezdetei
A ​kötet a Salzburgban keletkezett kora középkori, VIII. és IX. századi írott forrásokat vizsgálja, historiográfia aspektusból tekinti át, illetve teszi számos ponton behatóbb elemzés tárgyává ezen időszak dokumentumait: hogyan tükröződik bennük a kor nagy- illetve helyi politikája, jogrendszere, kulturális tendenciái.

Kollekciók