Ajax-loader

Pogány Ö. Gábor könyvei a rukkolán


Pogány Ö. Gábor - Magyar ​festészet a XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - Gábor ​Marianne
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - D. Fehér Zsuzsa - La ​peinture hongroise au XXe siècle
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - Derkovits
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - Csáki-Maronyák ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - Ék ​Sándor
Ék ​Sándor művészi és elméleti munkásságát már számos kiadványból megismerhette a közönség. A nemzetközi munkásmozgalom harcaiban mindig helytálló életét és munkásságát viszont Pogány Ö. Gábornak e kötetben megjelent tanulmánya dolgozza fel először átfogóan- A könyv 56 képet tartalmaz, közöttük 7 színes nyomatot.

D. Fehér Zsuzsa - Pogány Ö. Gábor - Magyar ​festészet a XX. században
Hiba ​lenne századunk festészetének történetét naptári pontossággal 1900-tól számítani. Szellemi áramlatok, fejlődési problémák nem igazodnak évszámokhoz, nem tűrik az utólag megszerkesztett és mindentudó táblázatokat. A kulturális jelenségeknek is van élettana, zsenge korszaka, kiteljesedő pompája, érett gyümölcse, őszi hervadása, elszomorító alkonya. A művészet is mindig újjáéled, még ha valamelyik irányzata eleget is tett már rendeltetésének. Egy-egy korszak delelőjén már új törekvések csírái is jelen vannak, a hanyatlás mellett a jövő ígérete is hallatja szavát. A magyar századforduló az ellentétes előjelű szándékok, furcsa párhuzamosságok, eltüntethetetlen különbségek ideje volt, amikor is valami gyökeresen új jelentkezett az untatóan régi mellett, a történelem színpadán a múlt kísértetei párbeszédbe keveredtek a holnap hőseivel, az akadémizmus galériatónusaiba belehasítottak a természet éles fényei, a külsőséges reprezentációval szemben teret hódított a meghitt egyszerűség. A XIX. század utolsó évtizedeiben, negyedik negyedében már készült valami. A kiegyezéses konjunktúra nagy horderejű változásokkal járt, az úri rend monarchikus konszolidációját csak a vagyonosodó polgárság oldhatta meg, ami az uralkodó rétegek érdekazonossága mellett mégis egy sor új elemet honosított meg a gazdasági és a kulturális életben egyaránt. A vállalkozó kedv kitört a feudális korlátok közül, az intellektuális érdeklődést nem elégítette ki a Habsburg-birodalom szolgálati szabályzata. Az anyagi lehetőségek megnyíltak olyanok előtt is, akiknek nem volt belépőjük a nemesi kaszinókba; az írok, művészek, tudósok olyan gondolatokat és érveket is megismerhettek, melyek nem szerepeltek a császári és királyi tananyagban. A szociális, a szellemi igények megnőttek, a külföld technikai és művelődési eredményeinek tanulmányozása megélénkült, az előítéletek bénító abroncsa meglazult. Az értelmiség kezdte ismét megtanulni, mit jelent Európa? A hivatalos kormányzati szemlélet akkor a földesúri hetvenkedésből, klerikális bigottságból, hazafiaskodó képmutatásból kerekedett állampolitikai elvvé. A Habsburg-monarchiát nemzeti függetlenségünk zálogának hirdették a bürökraták és közjogászok, gyarmati helyzetünket a kapitalista gazdasági fellendülés eklektikus díszletei mögé rejtették a közgazdászok, a népnyomor feledtetésére a nemzetiségek elleni gyűlöletet szították a közírók. Ideológiai hamisság, talmi csillogás, felemás erkölcs, gonosz történelemhamisítás akadályozta a tisztánlátást, díszmagyarba öltözött hazaárulók, ájtatos uzsorások, hajnali misére járó milliomos tolvajok, nagyméltóságú sikkasztók, ellenforradalmárrá züllött egykori szabadságharcosok, műveletlen újgazdagok, cinikus bértollnokok ágáltak a nemzet nevében, leplezetlen önzés és féktelen karrierizmus érvényesült országos ügyekben is.

Gádor Endre - Pogány Ö. Gábor - Magyar ​szobrászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pogány Ö. Gábor - A ​magyar festészet forradalmárai
Ha ​valaki a két világháború közti magyar festészetet tárlataink anyagából akarná összeállítani, merőben hamis képet kapna, mert volt piktúránknak Bernáth Aurél, Szőnyi István, Egry József, Márffy Ödön, Czóbel Béla és Bérény Róbert mellett egy olyan beláthatatlan gazdagságú része, melynek feldolgozása, közzététele, népszerűsítése hatalmas nyeresége lesz kultúrtörténetünknek. Mednyánszky László, Csontváry Tivadar látomásos képei, Uitz Béla ívelő térképzései, Nagy Balogh János proletár szűkszavúsága, Gulácsy Lajos mesélő kedve, Nemes-Lampérth József vérmes zsúfoltsága, Nagy István komor népi stilizáltsága, Derkovits Gyula lenyűgöző prófétasága mind a forradalmi mozgalom útját jelzik. A személyes élmény erejével megírt tanulmányt több mint száz, köztük 30 színes kép díszíti.

Pogány Ö. Gábor - Molnár-C. ​Pál
Molnár-C. ​Pál életműve mennyiségét, stílusfordulatait, festői vállalkozókedvét és technikai leleményét tekintve egyaránt lenyűgöző. 1909-ből már fennmaradtak rajzai, s 1981-ben még frissen, tele életkedvvel dolgozott, miközben a két időponttal körülhatárolható évtizedekben újabb és újabb szellemi kalandokra vállalkozva meg-megújította művészetét. Kezdetben a nagybányai látásmód inspirálta természeti motívumokat megörökítő képeit, majd a 20-as években a római ösztöndíjasok tagjaként Olaszországban klasszizáló jellegű, sima felületű vásznakat festett, melyeken a kissé megnyújtott, stilizált alakok időtlen mozdulatlanságba merevedtek. Sok egyházi tárgyú műve mellett arcképeket, itáliai tájképeket, majd egyre gyakrabban szürrealisztikus asszociációkat keltő, álomszerű kompozíciókat alkotott. Nagy mestere volt a színeknek, melyek skálája a halvány, párás szürkétől az éteri kéken és a világító rózsaszínen át a zöldek legváltozatosabb árnyalatáig terjedt, időnként a tárgyiatlan festői foltok szivárványszínű káprázatát is felvillantva. Gazdag grafikusi munkássága egyenértékű festészetével. Pogány Ö. Gábor tanulmánya első ízben vállalkozik ennek a sok árnyalatból összetevődő életműnek a bemutatására. Írását 97 kép illusztrálja, melyeknek több mint a fele színes.

Kollekciók