Ajax-loader

Szabó Lajos könyvei a rukkolán


Szabó Lajos - Az ​utolsó szalmaszál
Szabó ​Lajos utolsó szalmaszánt gyanánt ragadja meg az írótollat a XX. század első évtizedétől utolsó évtizedéig ívelő életének viharos korában, mint Bessenyei György, Nadányi Zoltán testőre ez életrajzi könyv szerint: "... aztán a toll után kapott: utolsó szalmaszál után". Hiszen a világháborúk veszedelme, a forradalmak vérözöne, a totális diktatúrák hatalma, kategorikus ateizmusok tagadó szellemisége egy teológiai professzor értelmiségit, egy isten országáért és földi hazájáért elhívatottan lelkesülő és elkötelezett református lelkipásztort mindig mindentől megfoszthat - Kollégiumától, templomától és parókiájától is - csak (a börtönön kívül) az írótollától és a papirosától nem. Ekkor már az a döntő kérdés, hogy az ember ne legyen hűtlen a toll által jelképzett és megtestesített hivatásához, hiszen a XX. század folyamán - Babits szerint - "különöse és barbár kort értünk meg, mikor már a toll sem áll mindig a szellem pártján." A diktatórikus kontraszelekció az intellektuális becstelenség jegyében a kis kaliberű jellemek, a kis- és középkaliberű szellemek és a nagy kaliberű szélhámosok paradicsomát teremtette meg. Közben "az igaz azok között lakozván... napról napra gyötré az ő igaz lelkét" (2 Péter 2,8). Ez az értelmetlen gyötrelem csak elpusztítana, de az általa is kitusakodott, megszenvedett, kikristályosított alkotás megment, felemel, misszionál, korszakokon átható érvénnyel értékeket termet, elmélyít és egekbe szárnyalhat.

Szabó Lajos - A föld sója
Új lehetőségeket és izgalmas találkozásokat jelent egy az országhatárokat átlépő, nagy létszámú találkozó. Ezzel az érzéssel gondolhatunk arra, hogy Budapesten jönnek össze 2016. július 7–10. között a Közép-Európában élő keresztények, hogy életük aktuális kérdéseit megbeszéljék, és átéljék egy színes és dinamikus közösségben mindazt, ami ma erőt és hitet ad a keresztény helytálláshoz. Ilyen találkozás különösen értékes esemény a kisebbségben élő protestáns egyházak tagjai számára. Nagyszerű esély a közeledésre és az egymás iránti érdeklődésre. A kölcsönös bátorítás és hiterősítés pillanatai is ezek. Élmény születik. Mozgásban, énekben, előadásokban, sportban és játékban cserélődnek majd intenzíven az ajándékok egymás között Budapesten. Ez a sokszerzős kis meditációs és imádságoskönyv útitárs szeretne lenni a találkozó napjaiban, olyan pillanatokban, amikor egy kis csendre vágyunk. A későbbiekben pedig kézbe vehető emlék, hogy sokáig éljen bennünk az, amit Isten Szentlelke a „Föld sója” találkozó résztvevőinek ajándékozott Budapesten.

Szabó Lajos - Élet ​a gyülekezetben
E ​gyülekezetépítési kézikönyv arra törekszik, hogy többféle impulzust adjon, tágítsa a képet, árnyalja a gondolkodásmódot, és megújulni kész lelkületet alakítson ki azokban, akik tanulni szeretnék ezt a gyakorlati teológiai diszciplínát, akik hivatásként vagy érdeklődő gyülekezeti tagként informálódni szeretnének ebben a rendkívül aktuális témában. Jó ezt a területet tanulmányozni teológushallgatóknak, lelkészeknek, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Akkor lesz élet a gyülekezetben, ha lelkészek és munkatársaik, a nagyon aktív belső maghoz tartozó gyülekezeti tagok és a kicsit távolabb álló érdeklődők egyaránt kezdeményezőbbé válnak napjaink gyülekezeti életének megújulásában. Sohasem szabad szemünk elől téveszteni azt, hogy első renden nem emberi teljesítmény egy gyülekezeti közösség sikere és létszámbeli növekedése vagy a benne folyó minőségi szolgálat. Isten Szentlelkének ajándéka ez elsősorban. Akkor élünk helyesen ezzel az ajándékkal, ha tanulással, odafigyeléssel és lelkes kezdeményezőkészséggel készülünk az elfogadására. A gyülekezet összetételének legalapvetőbb meghatározója minden időben a sokszínűség. Nem mindegy, hogyan viszonyulunk ehhez. Akkor van élet a gyülekezetben, ha benne ez a sokszínűség megélhető valóság. Dietrich Bonhoeffer így ír erről: „Nagyon fontos, hogy a keresztyén közösség minden egyes tagja nélkülözhetetlen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak akkor nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a többiben… A gyöngék félreállítása a közösség halála.” Erre a magatartásra akkor lesz képes a ma élő gyülekezet, ha egyre kevésbé van elfoglalva önmagával, és egyre nyitottabb és figyelmesebb a körülötte élők életére és küzdelmeire. Csak a megszólító erővel rendelkező közösség képes növekedésre és fejlődésre. Ehhez pedig nem elég egy-két ünnepi óra önmagában. A gyülekezeti élet ünnepi óráit is a hétköznapi tevékenység alapozza meg.

Szabó Lajos - Tény ​és titok
„Ez ​aztán muzikális!” Ehudi Menuhin megjegyzése Szabó Lajos kalligráfiáira, 1965) „...gerjeszti szüntelenül a növekedés csillapíthatatlan, de önmaga köré mindig szabad teret sugárzó mámorát. Ez a mámor a növekedés csodájának élménye. Szabó Lajos szellemi pályafutásának, egyéniségének és karakterének talán legjellemzőbb vonása, hogy a növekedés csodájának ebben az önmaga köré tág teret sugárzó mámorában élt." (Tábor Béla Szabó Lajosról) 1902. július 1-én született Budapesten, szerény körülmények között élő polgári családban, legfiatalabb gyermekként. „Szabó Lajos tíz mondata nagyobb világosságot gyújt, mint háromszázhatvanöt filozófiai rendszer." (Hamvas Béla: Szarepta) Szabó Lajos életrajzi adatai 1902. július 1-én született Budapesten, szerény körülmények között élő polgári családban, legfiatalabb gyermekként. A 20-as évek elején rövid ideig az illegális kommunista párt tagja. Az évtized végén Kassák Lajos Munkakörében vesz részt, melynek szellemét azzal lehet jellemezni, hogy egyesíti a politikai elmélet és a művészet forradalmiságát. 1930 - Kassák távozásra szólítja fel a Munkakörből, mert a Szovjetuniót nála is élesebben bírálja. Ezt követően Justus Pállal és Partos Pállal együtt a magyarországi illegális munkásmozgalomban kialakult oppozíció szellemi vezetője lett. A 30-as évek elejétől rendszeres hallgatója volt a Schmitt Jenő Henrik nyomdokaiban járó és Kepes Ferenc által vezetett gnosztikus kör előadásainak. 1931-1932 - Két ízben, összesen néhány hónapig Németországban tartózkodik: Berlinben Korschnál és Frankfurtban az lnstitut für Sozialforschungban. 1932—33 táján már nemcsak a direkt politikai praxist, hanem a marxizmus elméleti kereteit is szűknek érzi. Tábor Bélával és Bé- kefly Zoltánnal a freudizmust és a jungianizmust tanulmányozzák, azok művészeti vonatkozásaival együtt. 1933 — A freudizmust tanulmányozni mennek Bécsbe. Itt a bé­csi rendőrség megtalálja zsebében Lenin Sztálin-ellenes testamenm- mának másolatát. A rendőrség kommunista ügynöknek hiszi, így egy hét vizsgálati fogság után Párizsba toloncolják. Párizsban együtt lakik barátjával, Vajda Lajossal. AZ évtized közepére Szabó, Tábor és Békeffy útja elválik a mozgalomtól. Tanulmányaik során egy-két év alatt feldolgozzák Nietzschét, Buddhát és a Védákat. Ekkor tudatosul bennük, hogy saját vallásosságuk a Bibliában gyökerezik és gyökerezett a korábbi évtizedben is. 1935—37 - Házassága Bálint Klárával, aki később Szerb Antal felesége lesz. 1936 - Ez időtől kezdve Tábor Bélával együtt legközelebbi szellemi rokonaiknak a dialogikus gondolkodókat tartják, a katolikus Ferdinand Ebnert, a zsidó Franz Rosenzweiget, valamint a spekulatív misztikát. Ebből a pozícióból íródott az ebben az évben megjelent „Vádirat a szellem ellen” című közös könyvük. 1937 - „A hit logikája” címen megjelenik teocentrikus logikája. 1938 - Feleségül veszi Pallos Magdát. 1939 - A zsidótörvényeket provokációnak érzi és ezért, mint kikeresztelkedett családból származó zsidó, visszatér a zsidó hitközségbe. 1940 - Behívják munkaszolgálatra, de egy-két hét múlva tüdőbaja miatt leszerelik. 1944 tavaszán deportálják Auschwitzba. 1945 januárjának végén szabadul Auschwitzból. Felesége, Pallos Magda júniusban érkezik vissza a ravensbrücki koncentrációs táborból. 1945 Őszén Hamvas Bélával és Tábor Bélával megindítják a „csütörtöki beszélgetések” sorozatát, egy esetleges hármas munkaközösség reményében. 1946 - Pallos Magda halála. 1946 — Megjelenik „Irodalom és rémület” (Diárium), valamint „Művészet és vallás” (Mouseion) című tanulmánya. 1946-48 - Szemináriumokat tart különböző tárgykörökből: pszichológia, értékelmélet, jelelmélet, prizmatika (esztétika - etika — logika hármas egysége), a halmazelmélet kritikája, nyelvmatézis, mozgalomelmélet. 1948—56 - A megváltozott politikai körülmények miatt a beszélgetések csak a legszűkebb körben folytatódnak. 1954 — Az első kalligráfiákból házikiállítást rendez Kotányi Attila és Szabó Lyubomir. 1956 tavaszán a Petőfi-kör inspirációjára Szabó Lajos zártkörű képzőművészeti vitafórumot hív össze, modem művészek és kritikusaik részvételével a jövendő szabad művészetpolitika előkészítésére. 1956 augusztusában házasságot köt Polgár Ágnessel. 1956 késő őszén, az oroszok visszatérése után feleségével és baráti körének néhány fiatalabb tagjával együtt elhagyja az országot. 1957 végéig Bécsben tartózkodik. 1957—61 — Brüsszelben él. 1957 decemberében első nyugati kiállítása a brüsszeli Palais des Beaux-Arts-ban Bálint Endre, Kotányi Attila, Szabó Lyubomir és Vajda Lajos részvételével. 1958, 1959, 1960 - További kiállítások Brüsszelben. 1960 - Németországi körút, kiállításokkal Münchenben, Dortmundban, Hamburgban és Hagenben. 1962 - Áttelepül Düsseldorfba. 1961, 1962, 1964, 1966 - Kiállítások Düsseldorfban, Hagenben, Essenben, Párizsban. 1963—67 - A hidegháborút elemző, valamint a csillagászati és egyéb kutatásokra vonatkozó asztali beszélgetéseiről feljegyzések készülnek. 1967 Őszén Heidelbergben megoperálják érszűkület miatt. 1967- október 21-én hal meg érelmeszesedés okozta általános belső vérzésben. Düsseldorf zsidó temetőjében temették el. „Annak, amiről itt szó lesz, különböző címadási és összefoglalási lehetőségei vannak. Általában mint biblicizmus, próbáltam beszélni róla, abban az értelemben, hogy Ó- és Újszövetség, és abban a szigorú értelemben, hogy nincs az életnek egyetlen keresztmetszete, amelyre vonatkozólag ez a forrásra utalás vagy tekintélyi hivatkozás ne volna érvényes tekintélyi vagy logikai szempontból. Ezen túl még annak a tisztázása is szükséges, hogy amikor biblicizmusról van szó, milyen konkrét irányt jelent ez, tekintettel arra, hogy biblicizmuson igen különböző szellemi irányzatokat értenek. A források felsorolása a biblicizmus értelmezésére vonatkozólag igen gazdag és tagolt, és erre a felsorolásra szükség van mint iránymutatóra. Hogy azonban személyben konkretizáljam: az ebneri felfogás az, amelyet a biblicizmus értelmezésére vonatkozólag megtámadhatatlannak, szilárdnak és legmesszebbmenőnek érzek, függetlenül attól, hogy az ebneri koncepciónak akár fontos pontjaiban is vannak motívumok, amelyekkel esetleg nem lehet egyetérteni. A leglényegesebb pontokra vonatkozólag azonban a legmesszebbmenő megközelítést az ő rámutatásában érzem.” „A radikalizmus titka a szubjektív mozzanatok centrumba helyezése.” „Hazugság, kizsákmányolás és erőszak hármassága a mammonizmus végső képlete. A mammonizmus elleni harc biblikus kötelezettség.” „Liberalizmus, demokrácia és szocializmus az egyház megvalósításának szekularizációs kísérletei.” „A krisztianizmus centrumba helyezése a döntő intellektuális és etikai feladat. A krisztianizmus lényege a szellem primátusának állítása és megkövetelése: „Kezdetben teremte Isten az eget és a földet”, „Kezdetben vala az Ige”, a Jézusnak feltett „Ki vagy te?” kérdésre adott választ: „Elsősorban az, ki veletek beszélek”, és végül a parancs: „Keressétek először az Isten országát!” „A nyelv tiszta matézis ” „A Biblia: szakrális matézis.” „Egyház van, ahhoz kapcsolódni lehet, alapítani nem. Egyházi szolgálat, ami aktuális.” „Az egyházhoz tartozom-e vagy sem? Intellektuális lelkiismeret, becsületesség kérdése. Legalábbis az egyház eretneke vagyok. Álláspontom szerint, 1. csak az egyházhoz való pozitív kapcsolódás a döntő 2. ezután jöhet csak a klerikalizmustól és a reakciótól való elhatárolódás.” (Szabó Lajos szemináriumi előadásaiból) „A nyelv maga a gondolkozás. Én csak ezen a csonton rágok, mégpedig halálom órájáig. (J Georg Hamann)

Németh Adél - Szabó Lajos - Pápa
Pápa, ​ez a különleges szépségű dunántúli kisváros Veszprém megye északnyugati részén, a Bakony hegység és a Kisalföld találkozásánál, az ún. Pápai-síkságon fekszik. A település korán kicserélőhelye lett a hegy- és síkvidék termékeinek. Fejlődését elősegítette a térséget átszelő Bakony-ér és a soha be nem fagyó Tapolca-patak, amely nemcsak éltető vizet adott, hanem energiája alapja lett a híres malom-, bőrfeldolgozó, szűrkalló- és festőiparnak. A várost átszelő, illetve a Győr, Zirc, Veszprém, Devecser, Somló hegy, Celldömölk és Csorna irányába vivő utak - mint az országos főutak kiágazásai - elősegítették az ipar fejlődését, a kereskedelmet és a vásározást. A XIV. század óta ismert pápai piacok és vásárok országos hírnévre tettek szert. Regionális jelentőséget ugyan a közeli Győr miatt nem tudott kivívni, de népességét, gazdasági életét és szellemiségét tekintve Pápa Veszprém megye legjelentősebb városává fejlődött a legutóbbi időkig. Pápa és környéke kedvelt kirándulóhely, a patinás város műemléki értékei, a Bakony szépsége és klímája mind-mind vonzóak és pihenést nyújtanak a turistáknak.

Tóth Albert - Pálóczi Horváth András - Borók Imre - Kiss Kálmán - Szabó Lajos - Zsoldos István - Kisújszállás ​város története I-II-III.
Kisújszállás ​lakóinak régi vágya és igénye, hogy elkészüljön a múlt eseményeinek helytörténeti összegzése, az elmúlt évszázadok történetének tudományos és részletes feltárása, kiadványban történő megjelentetése. A monográfiával az elmúlt év végére készült el a szerzői munkaközösség, s az 1986-ban megjelenő munkát városunk lakosságának ajánlom. Ma ez a város közel 14.000 lakosú. A régi nagykun szállások egyike, sorsa az elsuhanó századok alatt összefonódott a kunsági etnikum más településeinek sorsával. Nem kímélték a történelem viharai, a török pusztító hadjáratai következtében elnéptelenedett. A kun emberek azonban itt akartak élni és az 1717-es újratelepítést követően a XVIII. század közepén visszaszerezték régi privilégiumaikat. Megindulhatott a szabad paraszti fejlődés, amellyel száz évvel megelőzték az országos viszonyokat. A település 1807-ben nyerte el a mezővárosi és vásártartási jogot.

Szabó Lajos - A ​termőföld védelme
Jelen ​munkájukban a szerzők igyekeztek elődeik/kortársaik a föld védelmére tett megállapításait saját elképzeléseik szerint rendezni, kiegészítve a saját több évtizedes megfigyeléseik eredményeivel. Remélik, hogy az írás hasznos tanácsadó lesz, és a könyvespolcon helyet foglal mindazoknál, akik a földvédelem kötelezettségével nap mint nap szembesülnek, így a főiskolai, az egyetemi, a PhD hallgatóságnál, ill. a gondolkodva cselekvő gyakorlati szakembereknél.

Suara Róbert - Szabó Lajos - Orosz ​nyelvkönyv kezdők számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Lajos - A ​szociális esetmunka gyakorlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Lajos - Projektmenedzsment
A ​sikerre törő vállalkozásnak nincs más választása, mint élenjáró módszerek alkalmazásával dolgozni, hiszen a verseny a versenyképességért folyik. Ez a könyv nem egy a sok közül, hanem egy világító lámpás! Prof. Dr. Gaál Zoltán, egyetemi tanár, Pannon Egyetem A könyv azt nyújtja, amit a szerző az előszóban ígér. Az előszó pedig azt ígéri, amire korunk projekt menedzserének feltétlenül szüksége van. A szerző nem kisebb dologra vállalkozik, minthogy útmutatót adjon projektek tervezéséhez és irányításához a globalizáció formálta kihívásokkal teli környezetben. Átfogó, sokrétű és hiánypótló remekmű, amely nemcsak kiterjedt tárgyi tudást ad az olvasónak, hanem a különböző eszközök és modellek bemutatásával illetve összevetésével formálja a leendő és gyakorló menedzserek gondolkodásmódját, hozzájárulva ezzel a sikeres projektek arányának növeléséhez. A könyv megbízható navigációs eszköz a projektek útvesztőjében. Dr. Kovács Zoltán PhD, PMP, csoportvezető, alkalmazás menedzser, IT Services Hungary Kft. Tudomány, szakma vagy művészet? Esetleg mindhárom egyben? Tudatos cselekvéssorozat vagy folyamatos konfliktuskezelés? Az előző kérdések a projektről lehetnek vita tárgyai, de az nem, hogy a projektek beépültek a mindennapjainkba és sikeres megvalósításuk a vállalkozások, szervezetek versenyképességéhez, hatékony működéséhez járul hozzá. Mai és jövőbeni projektvezetők illetve projektben résztvevők felkészülését segíti ez a könyv, melyet ajánlok tanulmányozásra mindenkinek, akinek munkaideje részben vagy egészben egy vagy több projekthez kötődik. Jelen mű az alapoktól vezeti el az olvasót a projektirányítás magasabb szintű megismeréséig: ismeretet terjeszt, tanít, elgondolkodtat, fejleszt. Dr. habil. Deák Csaba, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Ez a könyv összetettségének, részletességének és a témát tökéletesen átívelő és átfogó gondolatmenetének, valamint az egyes területek összefüggéseire, kapcsolataira történő rávilágításának köszönhetően hiánypótló a maga nemében. A projekt menedzsment sikeres oktatásához, elsajátításához szükséges teljes elméleti anyagot feldolgozó mű, így méltán és kiválóan alkalmas egyetemi tankönyvként való alkalmazásra, illetve projektmenedzsment területén tevékenykedő vállalkozásoknál gyakorlati hasznosításhoz. Balassa László, senior ingatlanfejlesztési projektvezető, WING Zrt.

Gaál Zoltán - Szabó Lajos - A ​menedzsment alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Lajos - Időskori ​demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai
Az ​időskori szellemi leépülés korunk egyik legfélelmetesebb problémája. Sokan rettegnek tőle, miközben meglepően keveset tudnak róla. Ha szakembereket kérdezünk, rendszerint igen borúlátóak, és úgy érzik, hogy a tisztességes gondozáson túl nem sokat tehetünk. Szembe kell néznünk azzal is, hogy az ellátási hátterek elégtelenek, és a gondozó családok nagy terheket hordozva gyakran magukra maradnak. Ez a könyv a gondozásnak és a gondozó családok támogatásának olyan útjait mutatja be, amelyek egy átalakuló gondozási kultúrában esélyt kínálnak arra, hogy a demenciával küzdők és gondozóik egy támogató környezetben minél tovább megőrizhessék önmagukat, egy élhető élet apró örömeit és emberi kapcsolataik kölcsönösségét. A könyv fontos üzenete, hogy a demenciával küzdő idősek nehézségeik ellenére autonóm felnőtt emberek a megélt lét tapasztalataival, érzésekkel, vágyakkal, az emberi kapcsolatok megőrzésének igényével, és egyben olyanok, akiknek támaszra van szükségük, hogy boldogulni tudjanak az egyre nehezebben megfejthető világban.

Reményik Bulcsú - Szabó Lajos - Tóth Géza - Közlekedésföldrajz ​és turizmus Magyarországon
A ​közlekedés és a turizmus fejlődése összefonódik. A tömegturizmus elterjedése alapvetően a közlekedési eszközök és a közlekedési infrastruktúra megújulásával van összefüggésben, ugyanakkor a turizmus is visszahat a közlekedésre, hiszen a lakosság utazási vágyának fokozódása, az élményszerzés és kikapcsolódás igénye jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közlekedési szolgáltatások folyamatosan változzanak, korszerűsödjenek. A közlekedési módok (vasút, közút, légi közlekedés, tengeri, és belvízi hajózás, űrturizmus) bemutatása mellett a természeti turizmust és az aktív turizmust is tárgyalja a könyv. Kiemelt szerepet kap a légi közlekedés, a belvízi hajózás, a víziturizmus és a tömegturizmus alapját képező közúti közlekedés. A szerzők az újabban megjelenő turisztikai termékeknek, mint a horgászturizmus, a borturizmus és a gasztroturizmus és az ezekhez kapcsolódó, jórészt hiányos közlekedési infrastruktúrának kritikai elemzését is elvégzik. A turizmus és a közlekedés fejlődésének bemutatása kitér a fejlődés környezetromboló hatására, a fenntarthatósági követelmények beépíthetőségére, valamint az egészségügyi szempontokra is. A Közlekedésföldrajz és turizmus Magyarországon az egyes közlekedési módok összehasonlítása, előnyeinek és hátrányainak elemzése, az új turisztikai termékek, az aktív turizmus közelmúltbeli jelentős, hazai fejlesztéseinek bemutatása, valamint a közeljövő turisztikai trendjének, az űrturizmusnak az előrevetítése révén korszerű és jól hasznosítható ismereteket nyújt a szakmabeliek és a hazai turizmus és közlekedés iránt érdeklődők számára.

Dr. Berényi Géza - Szabó Lajos - Növénytermesztés ​a trópusokon-szubtrópusokon
A ​szerzők tankönyve hézagpótló jelentőségű a magyar agrár-felsőoktatásban. Ma már hagyománya van annak a gyakorlatnak, hogy egyrészt hazánkban tanulnak fejlődő országok fiataljai, másrészt magyar szakemberek egyre többen dolgoznak a harmadik világban és remélhető, hogy ez uniós csatlakozásunkkal csak erősödni fog. Bár eddig is készültek a trópusi növénytermesztéshez kapcsolódó tanulmányok, jegyzetek, ez az első olyan felsőoktatási tankönyv hazánkban ebből a tárgykörből, amely az idevonatkozó ismereteket rendszeresen összefoglalja. A tankönyv szerzői a trópusi és szubtrópusi országokban szerezték tapasztalataikat, és az igen kiterjedt szakirodalomban is otthonosan mozognak. Ezért csak hálásak lehetünk nekik, hogy tudásukat megosztják a trópusi szakterületen dolgozó leendő és a már gyakorló szakemberekkel. Szívből kívánom, hogy a tankönyv beváltsa a hozzá fűzött reményeket, és a jövendő melegégövi mezőgazdászainak hasznos segítőjévé váljék!

Kasza Gábor - Szabó Lajos - Kozák ​Lajos fotográfiák
Kozák ​Lajos a két világháború közötti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott, kiemelkedő tehetségű fotográfusa, Vadas Ernő, André Kertész és Brassai kortársa volt. 1945 után szinte kizárólag sportfotókat készített, ezért halála (1975) után feledésbe merült a munkássága. Hagyatékát 2011-ben a Cultiris Kulturális Képügynökség munkatársai dolgozták fel a Magyar Sportmúzeumban - ebből született meg az album.

Szabó Lajos - Szabó ​Lajos szemináriumi előadásai, 1946-1950
1992 ​óta folyik Szabó Lajos filozófus hagyatékának feldolgozása. Műveinek most megjelenő első kötete 1946-1949 között tartott előadásainak anyagát tartalmazza a pszichológia, értékelmélet, közgazdaságtan és egzisztenciálfilozófia tárgykörében.

Kollekciók