Ajax-loader

Buda Attila könyvei a rukkolán


Buda Attila - Juhász Katalin - Dr. Róbert Péter - Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Attila - A ​helyettesítés
Babits ​Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, első felében hét tartalmilag és formailag egymáshoz kapcsolódó elbeszélést tárgyal, kettős célt tűzve maga elé: editio minor-jellegű szövegközlésük mellett más és más szempontok alapján elemzi is azokat. Az értelmezések bemutatják azt a változatos, a versekkel rokon nyelvi-gondolati világot, ami forrás, élmény, inspiráció hármasában vált lírai prózateremtő erővé. A második rész az Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regény keletkezésével, kiadás-, valamint befogadástörténetével foglalkozik. E regényében Babits helyettesítette a teremtő utánzást egy elképzelt jövő teremtésével, amely intésként a ma olvasója számára is aktualitások hordozója lehet.

Buda Attila - Könyvtári ​fogalmak kisszótára
A ​lexikon mintegy 1100 szócikkben foglalja össze a könyvtárakkal, továbbá a könyvkiadással, nyomdászattal, sajtóval kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Szerkesztése az olvasók, az alap- és középfokú oktatásban dolgozó könyvtárosok, könyvtáros képzésben részt vevő hallgatók, valamint a könyvtárhasználók igényeit, érdeklődését vette tekintetbe. Megközelítése művelődéstörténeti, de a speciális és a minden könyvtárban bizonyos egyedi jellegzetességekkel rendelkező technikai ismereteket is tárgyalja. Anyagának középpontjában a nyele és a beszéd, az írás és az olvasás, valamint ezek terméke: a dokumentum áll. Mivel mindez az anyanyelv fő alkalmazási területeit jelenti, a szócikkek összekötő kapcsot képeznek az irodalom- és a nyelvtudomány, úgyszintén a többi ismeretág között.Kiemelt jelentőséggel szerepelnek a tudományos közlemény elkészítésével, általános tartalmi és formai követelményeivel, továbbá a katalógusokkal, irodalomjegyzékekkel, bibliográfiákkal kapcsolatos tudnivalók.Mellékletként hivatkozási példatár, bibliográfia és illusztrációk zárják a kisszótárt. A kiadványt kézikönyvként és ismeretszerzésre is ajánljuk.

Buda Attila - A ​Nyugat Kiadó története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Attila - Macskatéka
E ​kötet sajtó alá rendezőjének életét kisgyermekkorától kezdve különféle állatok tették színessé. Ma könyvtáros, bibliográfus, (néha) irodalomtörténész, vonzalma az állatokhoz viszont töretlen. Tehát nem véletlen, hogy évtizedek óta gyűjti az állatokra, különösen a macskafélékre vonatkozó tudományos és irodalmi emlékeket. A kötet ezekből kínál egy gazdag válogatást, amelyben a vidám és extrém történetek kitűnően megférnek a korabeli tudományossággal. A könyv így a macskaféléket kedvelők népes tábora mellett a tudománytörténet iránt érdeklődőknek is sok kuriózumot elevenít fel számos illusztrációval. Buda Attila egyetért Ottlik Gézával, aki szerint „az egyetlen valódi okunk a derűlátásra: a macska. Ezt a kis prémes ragadozót semmi más módon nem lehetett volna ezer és ezer éven át hozzánk szelídíteni, mint rendíthetetlen, ellenszolgáltatást nem váró, feltétel nélküli szeretettel. A szépsége abszolút imádatával – a szabadsága, függetlensége teljes tiszteletben tartásával. Ha ez sikerült, az emberiség nem lehet egészen elveszve.”

Monok István - Buda Attila - Magyar ​könyvkincsek
A ​legszebb magyar könyvkincsek, régi kódexek, kézzel írt és festett kéziratok és nyomtatott könyvritkaságok kaptak helyet e páratlan kötetben. Értékük miatt ezeket az olvasó eredetiben soha nem vehetné kézbe, ám míves kidolgozásuk és megjelenésük, témájuk vagy éppen szerzőjük miatt joggal váltak egy-egy könyvgyűjtő féltett kincsévé. A leglátványosabb oldalak, borítók és különleges részletek mellett olvashatunk a magyar gyűjtőkről a kezdetektől napjainkig: Árpád-házi királyainktól Mátyásig, főpapoktól, főuraktól és tudósoktól olyan kortárs könyvesekig, akik minden időben és helyzetben a kultúra legfőbb hordozójának tartották, ezért tudatosan gyűjtötték a könyvet. Az olvasó a magyar magán- és közgyűjtemények legszebb könyveiről készült, szemet gyönyörködtető fotókat és értő magyarázatokat talál e kiadványban, melyet méltónak tartunk a könyvbarátok különleges figyelmére. A kötet a tavaly megjelent, A magyar bibliofília képeskönyve című kiadványunk új borítóval megjelenő változatlan kiadása.

Buda Attila - Folytonos ​változásban
A ​könyv a Kortárs folyóirat történetét dolgozza fel a megindulástól kezdve napjainkig. Ennek a hat évtizedes történetnek a gerincét a hivatalos pártállami fórumként való indítás, és az attól eltérni igyekvő szerkesztői szándékok folyamatos oszcillációja jellemzi kezdetben. Mindezzel együtt a folyóiratban, mint a Magyar Írószövetség lapjában, s egyben az ország legfontosabb központi irodalmi fórumában legjelesebb költőink, íróink publikáltak Németh Lászlótól, Tamási Árontól kezdve Ottlik Gézán, Nemes Nagy Ágnesen, Weöres Sándoron át Juhász Ferencig, Tandori Dezsőig, Ágh Istvánig és természetesen napjaink fiatal szerzőiig. Az utolsó fejezet a legutóbbi évekről szól, a Kortárs folyóirat megújulásáról és a Kortárs Online (www.kortarsonline.hu) megindulásáról. A kötetben fontos dokumentum-összeállítást is olvashatunk az egykori kritikáktól, tervektől, állásfoglalásoktól a szerkesztői nyilatkozatokig. A Függelékben megtalálható a szerkesztőségek névsora évrendben, valamint az illusztrációk között a Kortárs összes borítója is.

Monok István - Buda Attila - A ​magyar bibliofília képeskönyve
A ​rnagyarországi - magyar és nem magyar nyelvű - könyvkultúra, bár nem rendelkezik olyan hosszú múlttal, mint Európa legtöbb állama, mégis számot tarthat a hazai és a külföldi érdeklődésre. Hunyadi Mátyás Bibliotheca Corviniánáját ugyan nyilván a legtöbb könyvbarát ismeri, de azt valószínűleg kevesebben tudják, hogy már első uralkodóink idejében voltak magyarországi könyvgyűjtemények. Erre utal például, hogy Arpád-házi királyaink közül Kálmánt Könyves Kálmánként emlegeti az utókor. A királyok mellett a humanista főpapok tudásvágya, a reformációnak és ellenreformációnak egyaránt a könyveket központba helyező felfogása segítette a bibliofil gyűjtemények kialakulását. A magánkönyvtárak tulajdonosait, a gyűjtőket tértől és időtől függetlenül összeköti az a nemes könyvszeretet, amely e kötet szerzőit és szereplőit is jól érzékelhetően áthatja.

Buda Attila - Hadifogoly
Breuer ​György és tizenhatodik évét éppen betöltött felesége egy évet sem tölthettek együtt, amikor az első világháború az ő életüket is több évre kettészakította. A fiatal férj évtizedeken keresztül gyarapodó képeslapgyűjteményében nagyobb, egymással tematikus kapcsolatban álló csoportokban idézi vissza az időszakot: szarajevói látképek, 1914 végi propagandalapok és a hadifogságból hazaküldött, illetve hazahozott, oroszországi, szibériai lapok. Mellettük található egy akvarellekből álló sorozat is, amelynek minden darabja egyedi alkotás. A száz évvel ezelőtt történtekre emlékező egykori naplók, levelezések közreadása hozzásegíti az utókort annak megértéséhez, miként tudták az egykori résztvevők elfogadni, és szerencsés esetben leküzdeni, feldolgozni az addig nem tapasztalt, végletes élményeket.

Buda Attila - Szabó ​Lőrinc
Szabó ​Lőrinc lírájával sokak számára teremtette meg a ráismerés, kimondás és azonosulás lehetőségét. Gyermekverseivel műfajbeli példát alkotott. A kép azonban, mely róla az olvasói köztudatban él, kissé egyoldalú. Életművében legalább annyi mindent kimondott, mint amennyit elhallgatott. Magánéletének kérdéseit ezért mindmáig kutató kíváncsiság övezi. A biográfia szerzője jól tudja, hogy a híres emberek apró intimitásai iránt érdeklődők körében különösen a szexualitással kapcsolatos ismeretek az értékesek, éppen ezért nem kerüli meg az eddig homályban hagyott részleteket sem, munkája mégis messzemenően több ezek feltárásánál. "Életrajzi bevezetőjében" az esendő férfi drámáját rajzolja meg.

Kollekciók