Ajax-loader

Monok István könyvei a rukkolán


Hausner Gábor - Klaniczay Tibor - Kovács Sándor Iván - Monok István - Orlovszky Géza - A Bibliotheca Zriniana történelme és állománya
A Bibliotheca Zriniana állományának nagy része a gyűjteményt megalapító költő, hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós (1620-1664) könyvgyűjtésének az eredménye. Könyvtára törzsanyagának az 1662-ben készített Catalogus-ban felsorolt, meglévő vagy elveszett műveket tekinthetjük.

Monok István - A ​hagyományos világ átváltozásai
A ​Magyar Királyságnak és az Erdélyi Nagyfejedelemségnek egy új európai rendezést (utrechti béke, 1713) követően - a Német-Római Birodalmon belül, a török kiűzése, a Thököly Imre, majd a II. Rákóczi Ferenc vezette Habsburg-ellenes felkelés és szabadságharc után - vesztett helyzetben kellett elkezdenie az ország újjáépítését. Úgy, hogy az Európa nyugatibb feléről érkező modernizálási szándék ambivalens érzések mentén és csak részben valósult meg. A mindenki által üdvözölt változások mellett ugyanis a külső hatalom kiterjesztésének nem is nagyon leplezett kísérlete, sokszor gyakorlata visszatetszést keltett azokban a vezetőkben is, akik egyébként Habsburg-pártiak és katolikusok voltak. Az itt élők kulturális színvonalát minden erő emelni akarta, érdekükben állt. Nem volt mindegy azonban, hogy ezt kinek sikerül megvalósítani, és milyen szellemben. A bécsi udvarnak, vagy a magyar és erdélyi rendeknek? Utóbbiakon belül a főuraknak, vagy valamelyik egyháznak? Az összefogás mellett működött egyfajta versengés is, hiszen az ország fizikai és szellemi újjáépítését elősegítők társadalmi presztízse méltán emelkedett. A könyv, a könyvtár, az olvasás olyan eszköze volt a modernizációnak, amely mentalitást meghatározó erővel bírt, hiszen a könyvtár a potenciálisan megszerezhető ismeretek tára. Olyan ismereteké, amelyek tanúskodnak, emlékeztetnek, tanítanak. A kötet a XVIII. századi könyves világban bekövetkezett változások epizódjait villantja fel.

Madas Edit - Monok István - A ​könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig
A ​könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség és a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményei könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, illetve az azt követő két évszázadban: az egyházak és a szerzetesrendek gyűjteményeit, az iskolák bibliotékáit, illetve a nyilvános könyvtárak kialakulását. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti illetve szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja, hogy mit olvastak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók, vagyis mikor melyik európai szellemi áramlat recepciója jellemző köreikben.

Monok István - Kincsek ​a nemzet könyvtárából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Monok István - Buda Attila - Magyar ​könyvkincsek
A ​legszebb magyar könyvkincsek, régi kódexek, kézzel írt és festett kéziratok és nyomtatott könyvritkaságok kaptak helyet e páratlan kötetben. Értékük miatt ezeket az olvasó eredetiben soha nem vehetné kézbe, ám míves kidolgozásuk és megjelenésük, témájuk vagy éppen szerzőjük miatt joggal váltak egy-egy könyvgyűjtő féltett kincsévé. A leglátványosabb oldalak, borítók és különleges részletek mellett olvashatunk a magyar gyűjtőkről a kezdetektől napjainkig: Árpád-házi királyainktól Mátyásig, főpapoktól, főuraktól és tudósoktól olyan kortárs könyvesekig, akik minden időben és helyzetben a kultúra legfőbb hordozójának tartották, ezért tudatosan gyűjtötték a könyvet. Az olvasó a magyar magán- és közgyűjtemények legszebb könyveiről készült, szemet gyönyörködtető fotókat és értő magyarázatokat talál e kiadványban, melyet méltónak tartunk a könyvbarátok különleges figyelmére. A kötet a tavaly megjelent, A magyar bibliofília képeskönyve című kiadványunk új borítóval megjelenő változatlan kiadása.

Monok István - Buda Attila - A ​magyar bibliofília képeskönyve
A ​rnagyarországi - magyar és nem magyar nyelvű - könyvkultúra, bár nem rendelkezik olyan hosszú múlttal, mint Európa legtöbb állama, mégis számot tarthat a hazai és a külföldi érdeklődésre. Hunyadi Mátyás Bibliotheca Corviniánáját ugyan nyilván a legtöbb könyvbarát ismeri, de azt valószínűleg kevesebben tudják, hogy már első uralkodóink idejében voltak magyarországi könyvgyűjtemények. Erre utal például, hogy Arpád-házi királyaink közül Kálmánt Könyves Kálmánként emlegeti az utókor. A királyok mellett a humanista főpapok tudásvágya, a reformációnak és ellenreformációnak egyaránt a könyveket központba helyező felfogása segítette a bibliofil gyűjtemények kialakulását. A magánkönyvtárak tulajdonosait, a gyűjtőket tértől és időtől függetlenül összeköti az a nemes könyvszeretet, amely e kötet szerzőit és szereplőit is jól érzékelhetően áthatja.

Madas Edit - Monok István - A ​könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig
A ​könyv a Kárpát-medence művelődéstörténetét az írásbeliség s a könyves kultúra szemszögéből vizsgálja a felvilágosodás koráig. Az eddigi könyvtörténeti összefoglalások könyvgyűjtési szempontja mellett most a könyv olvasása áll a figyelem középpontjában. A kötet az egyes korszakok eltérő forrásainak elemzése után a különböző könyvtártípusokat tárgyalja, így az intézményi könyvtárak történetét a Mohács előtti időben, ill. az azt követő két évszázadban. A reneszánsz bibliofília megismertetését követően a magánkönyvtárakat társadalmi rétegenkénti, ill. szakmák szerinti csoportosításban mutatja be. Az olvasmányanyag elemzésének fő szempontja: mit olvasnak az egyes társadalmi rétegekhez tartozók.

Hapák József - Monok István - Treasures ​of the Hungarian National Library
This ​unique colour album pubished for the 200th anniversary of the National Szechenyi Library is the fullest presentation to date of the library's most precious items. These are treasures rarely seen by the public because their storage and preservation require special care, but which we all need to know if we are to appreciate the often heard declaration that we were, are and will be the vehicles of culture. This book contains a thousand years of Hungarian written and printed history. Its most imoportant aim is to present and show their values.

Monok István - Hapák József - A ​bibliás Rákócziak
Csodálatos ​magyar nyelvünkben kevés olyan szó van, amelyet ha kimondunk, biztosak lehetünk benne, hogy mindenki ugyanazt érti alatta. Szilárd meggyőződésem, hogy ezen kevés szó között ott van a Biblia és a Rákócziak. Nézzük sorjában. Az első szó a Biblia. A Biblia nem egy könyv. Nem több annál, hanem egészen más. Megjelenési formái közül csak egy a nyomtatott könyv. A második szó: a Rákócziak. Egy család egymást követő nemzedékei. Akikről e könyvben azt olvashatjuk, hogy napi szükséglet volt a Szentírás forgatása, az abból merített erő.

Monok István - A ​művelt arisztokrata
"Fegyverek ​közt hallgatnak a Múzsák", vagyis a XVI-XVII. század folyamatos háborúi nem kedveztek a művelődésnek, a kultúra virágzásának - valóban így van ez? A könyv, a lehetséges válaszok közül, az ország döntéshozóinak olvasmányműveltségét vizsgálva ad választ a feltett kérdésre, kiemelve, hogy az arisztokrata családok tagjai – az Istvánffyak, a Zrínyiek, a Bánffyak, a Nádasdyak, az Esterházyak és mások – a kortárs európai nemességéhez hasonló műveltséget szereztek maguknak. Ez az olvasottság segítette őket abban, hogy felelősséggel tudják vállalni a birtokaikon működő egyházak támogatását, iskolákat, nyomdákat, könyvtárakat hozzanak létre, udvaraikban mintát kínáljanak a civilizált élet, a kulturális ízlés és szórakozás elterjesztéséhez. A történelemről, a politikáról gondolkodva hozzák meg döntéseiket az ország újraegyesítését szorgalmazva, a lehetséges szövetségest keresve. Mert egyedül akkor sem ment.

Kollekciók