Ajax-loader

Aiszkhülosz könyvei a rukkolán


Aiszkhülosz - Oreszteia ​/ Leláncolt Prométheusz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aiszkhülosz - Perzsák ​/ Heten Théba ellen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aiszkhülosz - Szophoklész - Euripidesz - Görög ​tragédiák
Devecseri ​Gábor műfordítói pályája során mindvégig az ókori görög irodalom csúcsainak meghódítását tartotta fő feladatának. Az élete nagyobb felén végighúzódó Homérosz-fordítással párhuzamosan foglalkoztatta az ötödik századi nagy tragikus triász, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáinak magyar megszólaltatása. Ez egyben próbája volt számára szünet nélkül és szenvedélyesen alakított műfordítói elvei érvényességének is. Kötetünk a negyedszázadon át belső ösztönzés és külső alkalmak szerencsés találkozása során készült valamennyi tragédiafordítását tartalmazza, a legkorábbi szophoklészi Élektrától a műfordítói pályája egyik főteljesítményének vallott euripidészi Bakkhánsnőkig.

Aiszkhülosz - A ​leláncolt Prométheusz
A ​leláncolt Prométheusz a Prométheusz-trilógiának valószínűleg első darabja. Prométheusz, miután a titánok ellen folytatott harcában Zeuszt segítette, a tüzet és a mesterségeket az embereknek adta, akik így tudtak igazán emberi életet élni. Zeusz, a hálátlan zsarnok ezért a Kaukázus szikláihoz láncoltatta. Hiába akarja azonban meghunyászkodásra rábeszélni Okeanosz isten, hiába fenyegeti Hermész, Prométheusz hajthatatlan marad. Zeusz haragjában az Alvilágra taszítja. Az elveszett két további darabban - A megszabadított Prométheusz ill. A tűzhozó Prométheusz - úgy látszik, Zeusz is, Prométheusz is engedett, Héraklész, Zeusz fia felszabadítja a szenvedőt, s a trilógia az athéni Prométheia ünnep megalapításával, Prométheusznak, az emberekért magát feláldózó, a zsarnoksággal szembeszálló, kultúrát teremtő istenségnek méltó otthonába, Athénba való bevonulásával végződött. Mert Aiszkhülosz, a perzsa háborúk korának, az athéni demokrácia felfelé ívelő szakának fia ilyennek látta Athént, a szabadság védőjének, felelős polgárok közösségének, minden ellentét feloldójának. (Legeza Ilona) A kötetet Zilahy Károly klasszikus fordításában közöljük.

Aiszkhülosz - Aiszkhülosz ​drámái
DRÁMÁI: ​Perzsák; Heten Théba ellen; Oltalomkeresők; Oreszteia; Agamemnon; Áldozatvivők; Eumeniszek Az első nagy görög drámaírónak körülbelül 90 darabja közül hét maradt fönn viszonylagos épségben, ezeket tartalmazza a kötet. A fennmaradtak közül a Perzsák az első. Az athéni görögöknek és Periklésznek a perzsa seregek elleni szalamiszi tengeri gyözelmét ünnepli benne, s egyben élete sorsdöntő élményét eleveníti meg. Érdekes, hogy valamennyi szereplő perzsa, az író ezzel érzékelteti a görög győzelem hatását. A két ellenfél a demokráciát és a keleti despotikus államformát is megtestesíti. A Heten Théba ellen előzménye az, hogy Théba egykori uralkodóját, Laiosz királyt az istenek figyelmeztetik: ne kívánjon gyermeket, mert az meg fogja ölni, és saját anyját veszi feleségül. Oidipusz mégis megszületik, és elköveti a bűnt, majd megbűnhődik: két fia száműzi vétkeiért. Eteoklész és Polüneikész az örökölt város uralmán összekülönbözik, és Eteoklész idegen katonasággal vonul Théba ellen. A várost csak a Labdakida-uralkodóház pusztulása és Kreón hatalomra kerülése menti meg a pusztulástól. Danaosz király lányairól szól az Oltalomkeresők. Ennek mondai témája tömeges férjgyilkosság. A lányok nászéjszakájukon végeznek férjeikkel, akik unokatestvéreik, Aigüptosz király fiai. Az egyetlen danaidát, aki nem hajtotta végre a szörnyű tettet, az istennő, Aphrodité menti meg nővérei várható bosszújától. Az Oreszteia a drámaköltő egyetlen, teljességében fennmaradt trilógiája, tagjai: Agamemnon, Áldozatvivők és Eumeniszek, és az Atreida-család bűneit és bűnhődését viszi színre. Miért nevezik Aiszkhüloszt a tragédiaírás atyjának? Nemcsak azért mert elődeitől nem maradt fenn teljes mű, hanem azért is, mert ő vezette be a döntő újítást: a kórus és a színész mellett ő léptette fel a második színészt, s ezzel az epikus és lírai elemekkel szemben megerősítette az akciót és a drámai dialógust.

Aiszkhülosz - Három ​dráma
Aiszkhülosznak, ​a "tragédia atyjá"-nak három drámáját adja az olvasó kezébe e kis kötet. Az Oltalomkeresők a Danaidák mítoszát dolgozza föl és alkalmazza az 5. századi Athénra, amelynek a rokonházasság és az öröklődés kérdései élő problémái voltak. A Perzsák című dráma fejezi ki talán a legmegrázóbban Aiszkhülosz szenvedélyes hazafiságát, zsarnokgyűlöletét. A Heten Théba ellen című dráma Oidipusz két fiának, az elátkozott család utolsó sarjainak egymást elpusztító végső tusáját ábrázolja. Az antik dráma e három gyöngyszemét Kerényi Grácia és Jánosy István fordításában élvezheti az olvasó.

Kollekciók