Ajax-loader

Mindszenty József könyvei a rukkolán


Mindszenty József - Emlékirataim
Emlékirataim ​úgy mutatják meg az olvasónak - mintegy belülről - az átélt valóságot, ahogyan az végbement. Évtizedeken át némán tartott ajkaim itt szólalnak meg először a börtönökben megjárt életutamról is. Azt kérdezheti az olvasó, elmondottam-e mindent. Válaszom: előadtam mindent, csak azt nem részleteztem, amit a jóízlés, meg a férfiúi és papi önérzet tilt. Amiről beszámoltam, azt sem azért írtam meg, hogy fájdalmaim és sebeim gyümölcseit bármilyen tekintetben learassam. Azért tanúskodom, hogy a világ újra tudomásul vegye, mit cselekszik a bolsevista rendszer az alája rendelt emberi életekkel és sorsokkal. A magyar Egyház fejének keresztjét emelem fel a világ előtt: emlékeztetni akarom magyar népem roppant szenvedéseire. Ugyanakkor fel szeretném hívni figyelmét azokra a veszélyekre, amelyek a ma még megmaradt szabad társadalmakat elpusztítással fenyegetik.

Mindszenty József - 1956
"Az ​orosz támadás idején még nem tudtunk a washingtoni táviratról Belgrádba. Arról sem, hogy Tito nyilatkozatai összevisszaságával szemben - bizalmasa szerint hozzájárult a magyar szabadságharc fegyveres leveréséhez. Kína követelte e habozó Moszkvában a szabadságharc elnyomását. Hruscsov később hozzáteszi: Bukarestben a csatlósok együttese is kívánta, de leghevesebben Románia és Csehszlovákia. Ezekről még szó lesz, 5000 tank, nehéztüzérség, bombázók és 200 000 katona bevetése lett a szabadságharc büntetése. Mindez ismeretlen még, de már rabok voltunk. Nyolc évi rabság után volt szabad 4 napom, 4 és fél szabad éjszakám. Jön a félrabság, és Villonnal mondhatom: Hazám földjén én is száműzött vagyok. Nov. 4-i egyik programpontom: a sebesült hősök és a beteg görög-katolikus megyéspüspök, dr. Dudás Miklós meglátogatása a fővárosi kórházban. Ravasz László, aki most visszatért egyházi munkakörébe, jelentette magát látogatásra. Fontos megbeszélésre gondolok. Nov. 5-re kitűztem és megüzentem visszatérésemet a már érthetően türelmetlen székvárosomba, Esztergomba. Folytak az ünnepi előkészületek. ÁVH merénylettervről is értesített dr. Mátrai Gyula, prelátus, kanonok, irodaigazgatóm. 7-én lesz Budapesten a hősök temetése, amelynek szertartására felkértek. A merényletterv nem tartott vissza. Ám a beteg- és székváros-látogatás, a vérmezői temetés elmaradtak. A magyar nép elleni merénylet akadályozott és tört le szinte mindent. Az idő már a nov. 3. és 4. közti éjfélen túl van, amikor fáradtan, tompultsággal ledőlök. Hajnali órában telefonon értesíti házamat a parlamentből Tildy miniszter titkára. Hívnak oda. Nov. 3-án nappal és éjfélig a szovjet haderő körülvette a fővárost. Nov. 4-én hajnali 4.25-kor tüzet nyitott. Száz és száz ágyú bömböl körös-körül és lövi a fővárost. Kísérteties fénylepedők és villanások az égbolton. Kísérnek rövid időre a pincébe. De hamarosan megyek a parlamentbe, autóval és sofőrrel. Itt értesülök, Maléter honvédelmi minisztert, Kovács István vezérkari főnök-tábornokot és Szűcs Miklós ezredest, akik a kormány megbízásából folytatólagosan Tökölön az orosz vezérkar meghívására annak főhadiszállásán tárgyaltak az orosz katonai megbízottakkal a kivonulás technikai lebonyolításáról, éjfél körül a tanácskozás ürügyével, csalárdul letartóztatták őket. Nem kisebb személyiség jött ezért repülőgépen, mint G. Serow generális." A forradalom és Mindszenty József neve szinte egybeforrt. De hogy mi is történt pontosan, hogyan látta a legfontosabb szemtanú az eseményeket, és egyáltalán: hogyan ítélte meg saját szerepét a szabadságharcban, az kiderül a jelen kötetből, mely a Mindszenty-hagyaték frissen feltárt anyagainak tematikus feldolgozását nyújtja.

Mindszenty József - Kommunista ​arcélek
Lenin, ​Sztálin, Hruscsov, Rákosi, Kádár: a kommunizmus hírhedt alakjai többnyire ismert figurái a 20. századi egyetemes történelemnek, ahogy a kiindulási alap, a marxi életmű is. A 20-as évektől kibontakozó véres keleti diktatúra nemcsak a szovjet rendszer sajátja volt, az eszmét szervezetten exportálták a kelet-európai országokba is a világháborút követően, amivel elérték, hogy az Elbától keletre Ázsia túlpartjáig kommunista önkényuralmak irányítottak milliókat. Felvetődik a kérdés, hogy mégis miként és hogyan, milyen terroreszközökkel érték el a látszólag teljesíthetetlen feladatot azok az bolsevisták és elvtársak, akik 1917-ben magukhoz ragadták a hatalmat a cári Oroszországban? A történelmi ív és tér elképesztő méretű volt, az eszköztár és a módszertan pedig példátlan statuálások sorából állt. Mindszenty József, aki maga is megtapasztalta a hatalom erőszakosságát, igazi ellenfele volt a kommunizmusnak és magának Rákosinak. Neve összeforrt az általános ellenállással, 1949-ben koncepciós perben életfolytig tartó fegyházra ítélték, 1955-ben végül házi őrizetbe került. 1956. november 4-én az amerikai követségen kért menedéket, ahol végül tizennégy évig tartozkodott. A majd másfél évtizedes időszakban folyamatosan dolgozott és írt, nemcsak az emlékirataival foglalkozott, hanem a hazai és nemzetközi sajtótermékek mellett a nyugati világ könyveivel is, elsősorban a korszakot érintő kiadványokkal. Sokezer oldalas kézirattári hagyatékából ezúttal a Kommunista arcélek dosszié tartalmát dolgozta fel a kiadó, melyben portrészerűen ír a kommunizmus hírhedt-ismert alakjairól, valamint az általuk kiépített rendszer sajátosságairól. Az időnként szemelvényes, máskor esszészerű jegyzetek valós és hiteles képet rajzolnak a szörnykorszakról, ugyanakkor remek képet festenek a nyugati világban kialakult illuzórikus-hitetlenkedő véleményekről is, amikor ütközteti a kozmetikázott információkat a valósággal - mind a szovjet, mind pedig a magyar vonatkozások tekintetében.

Mindszenty József - Napi ​jegyzetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mindszenty József - Egyházam ​és hazám
"Hirdesd ​az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan." (2Tim 4,2) Szent Pál szavai a püspökök egyik legfontosabb feladatát és küldetését emelik ki. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek az igehirdetés kötelességét a magyar történelem egyik legnehezebb korszakában rendíthetetlen hősiességgel teljesítette, amint az esztergomi székfoglalójában kiemelte: "Akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján; a feltetsző tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek." ___ Tanításainak egy része nyomtatásban is megjelent. A nyomtatott betűk biztosították, hogy tovább tanítsa nemzetét. Amikor 1948. december 26-án este letartóztatták, a házkutatás alkalmával kéziratait is lefoglalták. Mindeddig hozzáférhetetlenek voltak, mert a bíróság levéltárában őrizték. A rendszerváltozás következtében kéziratait visszaadták. Személyének és munkásságának megbecsülése megkívánja, hogy ezek is a magyar nép közkincsévé legyenek. A jelen kötet ennek az időszaknak a prédikációit tartalmazza. ___ A legnehezebb korszakban elhangzott szavak bátor és hősies főpapi magatartását mutatják meg. Mélyen imádságos lelkületéről, határozott kötelességtudatáról, a magyar egyházért és népért küzdő egyéniségről tanúskodnak. Még erőteljesebbé teszik azokat a kemény arcvonásokat, amelyeket az eddig megjelent írásai, a róla szóló könyvek őriztek meg róla. ___ Történelmi dokumentumok is kiolvashatók belőle, hogy a kommunista rendszer megerősödésekor milyen veszélyek fenyegették a magyar egyházat és népet, milyen módon szállt szembe az erőszakkal és az elnyomással. A Rákosi-korszak visszaéléseinek a megismeréséből nem hiányozhatnak a Bíboros történelmi megnyilatkozásai sem. ___ De az itt közölt beszédek mindenekelőtt tanítást, eligazítást adnak Isten szavának a fényében. A kötet akkor éri el igazi célját, ha az olvasó a szentéletű Főpásztor tanítására figyel. ___ Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek

Mindszenty József - Hirdettem ​az Igét
Mindszenty ​József „Hirdettem az Igét” című jelen kötetével Mindszenty Alapítvány útjára bocsátja a nagy bíboros második poszthumusz kötetét. Az első – „Nap jegyzetek” -,mely a prímásnak a budapesti amerikai követésen 1956 és 1971 között írt jegyzeteit tartalmazza, 1979-ben látott napvilágot. A Mindszenty Alapítvány kötelességének érzi, hogy a megboldogult bíborosnak és korunk legelső magyarjának végrendeletileg reá bízott szellemi hagyatékát ne csak megőrizze, hanem azt az összmagyarság közkincsévé is tegye. E kötet kibocsátásával az Alapítvány, túl a vallásos szemponton, szolgálni akarja a történelmi igazságot is. Ezenkívül olvasmányt kíván nyújtani a fiatalabb magyar nemzedéknek, odahaza és a Nyugaton egyaránt, hogy e kötet tanulmányozásával is tanulják a hittant, elmélyítsék ismereteiket, hitüket. A bíboros szentbeszédei annyi magyar történelmi anyagot tartalmaznak, hogy nem egy prédikációja ihletője lehet a magyar történelem tanulásának is. Végül a bíboros szentbeszédei az egyetemes emberi jogok szellemét árasztják, a világ méltán tartotta és tartja Mindszenty Józsefet az emberi jogok bajnokának.

Mindszenty József - Akarok ​lenni népem lelkiismerete
Helytállva ​Istenért, egyházért és szenvedő népéért. Az elnyomó hatalom kétszer vetette fogságba, 1949-ben pedig életfogytiglani börtönre ítélte. Rabságából 1956-ban a szabadságharc kiszabadította, de miután a szovjet erőszak leigázta az országot, 15 éven át az Amerikai Egyesüli Államok budapesti követségén kapott menedéket. Engedelmességéből vette magára a számkivetés nehéz, keresztjét s aggastyánként lett a világban szétszórt magyarság hű pásztora és igaz atyja. Meghalt Bécsben 1975. május 6-án.Mindszenty József sírfelirata

Mindszenty József - Esztergom, ​a prímások városa
Mindszenty ​József bíboros prímás, mint esztergomi érsek, tehát mint a valóság legilletékesebb ismerője és a hazai történelem magas tudományos felkészültségű ismerője, hosszú évek során kutatta Esztergom történelmét, a művészetben és a hitéletben betöltött szerepét és helyét. E kötetből az olvasók megismerik Esztergom prímásainak, mint az ország államférfiainak, diplomatáinak és hadvezéreinek szerepét és helytállását a magyar történelem viharos korszakaiban, sorsuk változását, még ha az börtönt, vagyonfosztást vagy halált jelentett is. Felsorolja Esztergom 78 prímását, az elsőtől az író személyéig, emléket állít nevüknek és tetteiknek. Avatott tollal adja az egyes korok összképét, közel hozza az olvasóhoz Esztergom változóan fényes és gyászos napjait. Hangnemének mérsékletét megtartja ott is, ahol saját huszonhárom éves fogsága és az Egyház akkori helyzete folytán joggal használhatna szenvedélyesebb szavakat is. Nem vádol, hanem hiteles történelmet ad, az olvasóra bízva az állásfoglalást.

Mindszenty József - Mindszenty-breviárium
Mindszenty ​József aranytollal írta be nevét a szívekbe. Hősies áldozatvállalása az Egyházért és a magyarságért nemcsak egyéni heroizmus, hanem örök példa és misszió számunkra. Ez a kis munka ezt a célt szolgálja: hogy tovább lobogtassa lelkünkben Mindszenty József örök gondolatait és érzéseit! A könyvecske a bíboros hercegprímás megnyilatkozásain kívül tartalmaz egy Mindszenty Litániát, a szenttéavatási könyörgést, valamint vértanú bíborosunk főbb életrajzi adatait.

Kollekciók