Ajax-loader

Farkasfalvy Dénes könyvei a rukkolán


Farkasfalvy Dénes - Bevezetés ​az újszövetségi szentírás könyveihez
Az ​elmúlt évek során ugrásszerűen megnövekedett hazánkban a teológiai képzés iránti igény, s ez egyre jobban sürgeti a teológiai irodalom – tankönyvek, lexikonok, általános és átfogó művek – hasonló mértékű fellendülését. A könyv szerzője, Farkasfalvy Dénes harmincöt éve tanulmányozza az Újszövetséget, történeti hátterét, kritikai és teológiai értelmezését. Munkája során megismerkedett a külföldi szakirodalommal, megtanulta a biblikus nyelveket. Így művében a téma szakavatott ismerőjeként kíván eligazítást nyújtani a szentírási kérdésekben. Tudományt és hitet egyaránt szolgálva áttekinti a legújabb kutatások eredményeit, bemutatja a különböző irányzatokat, és tárgyilagosságra törekvően értékeli azokat. Ahol nem foglal állást a tárgyalt témában, az olvasó figyelmébe ajánlja Pál apostol szavait: „mindent vizsgáljon meg, a jót tartsa meg és a rosszat vesse el” (1Tessz 5,21). A kötet az Újszövetséggel kapcsolatos tudományos irodalom adatait, szempontjait, felismeréseit és problémáit az olvasók elé tárva megnyugtató választ ad korunk sokszor negatívan elfogult vallás- és bibliakritikáira.

Farkasfalvy Dénes - Himnuszok
A ​latin nyelvű himnuszköltészet az egyik legősibb keresztény irodalmi műfaj. Első nagy művelője minden valószínűség szerint Szent Ambrus milánói püspök volt. A keresztényüldözések megszűnése után a székesegyházakban és a kolostorokban az ő nyomdokain járva teremtették meg követői a közös imádság során használt középkori himnuszköltészetet. A századok során azonban ezek az alkotások többszöri revízión estek át, s a kor ízlése szerinti változtatások sokszor elhomályosították a művek eredeti szépségét. A XX. századi magyar fordítók -- Babits Mihály, Sík Sándor, Weöres Sándor -- sajnos ezeket a változatokat vették alapul. A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform a régi himnuszok helyreállítását is célul tűzte ki, s Farkasfalvy Dénes, a dallasi ciszterci kolostor tudós apátja -- akit főképp biblikus írásaiból ismerünk -- e kutatások eredményeire támaszkodva készítette el himnuszfordításait. A teológiai tartalomkeresés, a formahűség és a vallásos élmény kifejezése egyaránt célként lebegett szeme előtt. A kötet -- bár tudományos igénnyel készült -- lelkesíteni, ihletet adni és gyönyörködtetni szeretne, hogy az egyházi költészet legősibb gyöngyszemei az olvasók lelkében is himnuszokat fakasszanak.

Farkasfalvy Dénes - Testté ​vált szó I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasfalvy Dénes - A ​lelki élet teológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasfalvy Dénes - A ​Római levél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasfalvy Dénes - Zsoltároskönyv
A ​II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform új, korszerű zsoltárfordítások elkészítését tette időszerűvé. Farkasfalvy Dénes OCist _Zsoltároskönyv_e az 1970-es években két kiadást is megért Nyugat-Európában, ám hazánkban hivatalosan egyik sem kerülhetett forgalomba. A mostani magyar kiadást átdolgozott formában, a bibliatudomány új eredményeinek felhasználásával adjuk az olvasók kezébe. Farkasfalvy Dénes azt az egyedülálló műfordítói hagyományt követi, melyet a huszadik század nagy magyar költői: Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Kosztolányi Dezső és Sík Sándor képviseltek - ugyanakkor szöveghűségben ragaszkodik a legpontosabbnak ismert modern bibliafordításokhoz. A zsoltárokat kommentárokkal egészíti ki, melyek megvilágítják az adott ószövetségi kort, és segítenek a szöveg értelmezésében. A _Zsoltároskönyv_ új kiadását elsősorban magán- és közösségi imádság céljaira ajánljuk, bízva abban, hogy ez a mű segítségére lesz mindazoknak, akik a Szentírás ihletett szavaival kívánnak Istenhez fordulni.

Farkasfalvy Dénes - Bevezetés ​a szentírástudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasfalvy Dénes - Rilke ​nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók