Ajax-loader

Kövecses Zoltán könyvei a rukkolán


Kövecses Zoltán - A Picture Dicitonary of English Idioms 2
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kövecses Zoltán - A Picture Dicitonary of English Idioms 4
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Országh László - Magay Tamás - Futász Dezső - Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​kéziszótár
Az ​általánosan használatos Országh-féle angol-magyar kéziszótár (legutóbb: 200008158) lényegében 1959 óta változatlan formában jelent meg, eljárt tehát fölötte az idő. Jelentős szemléleti változások mentek végbe társadalmunkban az elmúlt évtizedek alatt, változtak a nyelvhasználati és idegennyelv-tanulási szokásaink, következésképp újfajta igények támadtak a középméretű szótár iránt is. Ezért volt szükség Magay Tamás közreműködésével - a szótár anyagának fölfrissítésére és jelentős átalakítására. Ennek eredményeként a korábbi változathoz képest több ezer adattal gyarapodott a kéziszótár anyaga. Nemcsak a címszavak száma nőtt, hanem a közölt jelentésváltozatok árnyaltsága is gazdagodott, továbbá a használati példák, a grammatikai alkalmazás jelölései ugyancsak megújultak a mai igényekhez alkalmazkodóan. A Függelék tartalmazza a rendhagyó igéket és főneveket, valamint az angol mértékegységek táblázatát. - Fontos kézikönyv.

Kövecses Zoltán - Magyar-angol ​kifejezéstár A-Z
A ​kifejezéstár összeállítója olyan, legalább két szóból álló magyar szókapcsolatokat válogatott egybe és adta meg azok angol megfelelőit, amelyek speciális jelentéssel rendelkeznek. Angol nyelvterületen az ilyen szókapcsolatokat tárgyaló szótárakat idiom dictionarynek (idiómaszótárnak) nevezik. Azért különlegesek ezek a kifejezések, mert a bennük szereplő szavak együttesen mást, „többet" jelentenek. Például a feldobja a talpát (= „meghal") kifejezést ma már senkinek sem jutna eszébe szó szerint értelmezni. Minden nyelv bővelkedik ilyen és ehhez hasonló kifejezésekben. De mivel sokszor két nyelv egészen más szavak összerakásával ragadja meg ugyanazt a jelentést (mint pl. „meghal"), gyakran okoz fejtörést egy-egy idióma lefordítása, és sokszor mulatságosan rossz megoldásokra ragadtatja a gyanútlan embert. A kifejezéstárban szép számmal szerepelnek szólások, közmondások, metaforikus és rögzült szókapcsolatok, mondatszerű kifejezések, hasonlatok, szóismétlések, de még bizonyos összetett szavak is, így a gyűjtemény segítségére lehet az angol nyelvet most tanulóknak, és azoknak is, akik csiszolni akarják nyelvtudásukat. Jó tanulást!

Futász Dezső - Kövecses Zoltán - Országh László - Magyar-angol ​nagyszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​szlengszótár
A ​kötet használata nélkülözhetetlen a főbb angol nyelvterületekről érkező mai irodalom, filmek, híradások, újságok, magazinok megértéséhez. A kiadvány közel 13 000 angol szót és -kifejezést, valamint ezek magyar megfelelőit tartalmazza.

Kövecses Zoltán - Tóth Marianne - Babarci Bulcsú - A ​Picture Dictionary of English Idioms 1. - Emotions
In ​speaking a foreign language, we have all had the experience that we express ourselves in the simplest way possible. What we tend to leave out is idiomatic language. This dictionary aims to help the reader become a more competent and creative user of English idioms. The volumes in this new series of idiom dictionaries include: Volume 1: Emotions Volume 2: Human Relationships Volume 3: Actions and Events Volume 4: Thought and the Mind and other topics

Kövecses Zoltán - A ​metafora
Legtöbbünk ​számára a metafora olyan nyelvi kép, amelyben egy dolgot egy másikhoz hasonlítunk, és a kettőt azonosítjuk egymással. Például az "Akhilleusz egy _oroszlán_ volt a harcban" szerkezetet metaforának tekintjük, abban bízva, hogy ezzel művészi, illetve retorikai hatást érünk el, hisz Akhilleusznak és az oroszlánoknak vannak közös tulajdonságaik, mint például bátorságuk és erejük. A metafora ilyen felfogása a mai napig élő elképzelés a nyelvészetben, filozófiában és a művészetben. A metafora a kortárs kognitív nyelvészet megközelítésében azonban elsősorban a fogalmak és nem a szavak jellemző tulajdonsága; funkciója az, hogy segítse bizonyos fogalmak megértését, és nem csupán művészi vagy esztétikai célokat szolgáljon; gyakran _nem_ hasonlóságon alapszik; a hétköznapi emberek is a legkisebb erőfeszítés nélkül használják (anélkül, hogy ennek tudatában lennének); a metafora nem felesleges, bár kellemes nyelvi díszítőeszköz, hanem az emberi gondolkodás és megértés elengedhetetlen kelléke. Ez a megközelítés egy átfogó, általános és empirikusan tesztelt elmélet, amely rámutat, hogy a metafora alapvető az emberi gondolkodásban és megértésben, de ezen túlmenően társadalmi, kulturális és pszichológiai valóságunk megalkotásában is. A metafora jelenségének megértése tehát azt jelenti, hogy belátjuk, nem tudunk metafora nélkül gondolkodni, és a világról alkotott új elképzeléseinket is csak metaforarendszerek segítségével tudjuk létrehozni.

Kövecses Zoltán - Az ​amerikai angol
„Ami ​korábban a brit angol mellett csak mint kuriózum, tankönyvi függelék szerepelt, az amerikai angolból mára világszerte domináló nyelvi változat lett, amellyel immár Magyarországon is megfelelő komolysággal és súllyal kell foglalkoznia az iskolarendszernek és a tömegkommunikációnak. Kövecses könyve húsz fejezetben foglalja össze azokat a tudnivalókat, amelyek az Egyesült Államokban beszélt nyelvet megkülönböztetik a brit szigeteken, illetve Ausztráliában, Kanadában, Indiában vagy máshol beszélt angol dialektusoktól, nyelvi variánsoktól. Ám az általa alkalmazott nyelvleíró módszer eredetisége, különlegessége nem ebben áll, hanem ahogyan az amerikai angol nyelv specifikumait az amerikai társadalom, az amerikai ember kultúrantropológiai sajátosságaiban megragadja. Munkája nem egyszerűen egy nyelvi változat deskriptív jellemzése, hanem voltaképpen tanulmány az amerikai emberről, annak értékrendjéről, erkölcsi és lelki tulajdonságairól, s ezek nyelvi kifejeződési, megjelenési formáiról." - Frank Tibor

Kövecses Zoltán - Magyar-angol ​kifejezéstár / Hungarian-English Idioms
Angol ​nyelvterületre utazók nélkülözhetetlen társa e kis kötet, mely felöleli a legfontosabb társalgási témaköröket. Ezen belül kész mondatok, kifejezések, szavak segítik abban, hogy bármilyen szituációban megállja a helyét. A helyes kiejtést megkönnyítendő, egyszerű, közérthető formában közöljük a szóanyag fonetikáját, s a nyelvtani összefoglalás segítségével akár önállóan is felépíthet egyszerű mondatokat, kifejezéseket.

Kövecses Zoltán - Benczes Réka - Kognitív ​nyelvészet
A ​14 fejezetet, szószedetet és különálló magyar nyelvű bibliográfiát is tartalmazó szakkönyv a kognitív nyelvészet legfontosabb területeit, meghatározó fogalmait és módszereit mutatja be.

Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​kifejezéstár A-Z
A ​kötet majd' tizenötezer angol kifejezést és azok magyar megfelelõit tartalmazza alfabetikus sorrendben. Ezek alatt olyan, legalább két szóból álló "szókapcsolatot értünk, amelynek a jelentése más, mint az azt alkotó szavak jelentéseinek összege". A válogatásban a leggyakoribb, brit és amerikai területen egyaránt használt idiómák szerepelnek.

Kövecses Zoltán - Magay Tamás - Kiss László - Angol-magyar ​/ Magyar-angol szótár
A ​legfontosabb 19 000 címszó kezdő és haladó nyelvtanulóknak a sikeres nyelvvizsgához, érettségihez. -az élőbeszéd szókincse -modern szókészlet, példák és kifejezések -segítség az aktív nyelvhasználathoz -egyszerű, áttekinthető szerkezet -nélkülözhetetlen segítség a sikeres egy- és kétnyelvű, A és B típusú nyelvvizsgához, érettségihez.

Kövecses Zoltán - Magyar ​angol szlengszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kövecses Zoltán - Magyar ​szlengszótár
A ​jelen és a közelmúlt magyar szlengszavai és szlengkifejezései - gazdag szóanyag és értelmezések - több mint ezer példamondat - bevezető tanulmány - szinonimamutató

Kövecses Zoltán - Language, ​Mind, and Culture
This ​book shows that given the new findings of cognitive linguistics, it is possible to offer a unified account of not only linguistic meaning but also that of meaning in a wide variety of social and cultural phenomena. It is suggested that cognitive linguistics is a much more comprehensive enterprise than is commonly accepted--both inside and outside the field. The book presents a comprehensive account of meaning in many linguistic and cultural phenomena that is crucially based and dependent on cognitive capacities that human understanders and producers of language possess independently of their ability to use language.

András T. László - Kövecses Zoltán - Angol-magyar ​szlengszótár
Az ​első angol értelmező szótárt Samuel Johnson készítette a 18. században. Nem sokkal a szótár megjelenése után egy arisztokrata hölgy így förmedt rá a tudós férfira: "Szégyellje magát, uram, amiért trágár szavakat vett fel a szótárába!" Dr. Johnson nem késett a válasszal: "Szégyellje magát, asszonyom, amiért rögtön a trágár szavaknál lapozta fel a szótáramat!" A szlengszótárban nem kell sokáig kutakodnunk, hogy trágár szavakra bukkanjunk. Akad belőlük bőven az angolban éppen úgy, mint a magyarban. A szleng persze sokkal többet foglal magába az úgynevezett négybetűs szavaknál. Szerelem, fiatalság, vadság, képzelőerő és humor keveredik benne. A szlengszavak tiszavirág életűek: rövid tündöklés után elenyésznek - kivéve néhányat, amelyek jólnevelten belesimulnak környezetükbe. A két kiváló nyelvész, András T. László és Kövecses Zoltán merészen új ikerkötete az angol (és a magyar) nyelv szerelmesei számára valóságos kincs.

Kövecses Zoltán - Tóth Marianne - Babarci Bulcsú - A ​Picture Dictionary of English Idioms 3. - Actions and Events
Mindannyian ​észrevettük már, hogy mikor egy idegen nyelvet használunk, mindig a lehető legegyszerűbb kifejezéseket használjuk. Amit hajlamosak vagyunk kihagyni, az az idiomatikus beszéd. Ez a szótár segíti az angolul tanulókat az angol kifejezések elsajátításában és megfelelő használatában. A kifejezéseket négy, téma szerint szerkesztett szótárban gyűjtötték össze a szerkesztők. A harmadik kötet központi témája a tevékenységek és események, úgymint az állapot, változás, ok, cél, haladás, nehézség és eszköz. Fekete-fehér illusztrációkkal.

András T. László - Kövecses Zoltán - Magyar-angol ​szlengszótár
Az ​első angol értelmező szótárt Samuel Johnson készítette a 18. században. Nem sokkal a szótár megjelenése után egy arisztokrata hölgy így förmedt rá a tudós férfira: "Szégyellje magát, uram, amiért trágár szavakat vett fel a szótárába!" Dr. Johnson nem késett a válasszal: "Szégyellje magát, asszonyom, amiért rögtön a trágár szavaknál lapozta fel a szótáramat!"A szlengszótárban nem kell sokáig kutakodnunk, hogy trágár szavakra bukkanjunk. Akad belőlük bőven az angolban éppen úgy, mint a magyarban. A szleng persze sokkal többet foglal magába az úgynevezett négybetűs szavaknál. Szerelem, fiatalság, vadság, képzelőerő és humor keveredik benne. A szlengszavak tiszavirág életűek: rövid tündöklés után elenyésznek - kivéve néhányat, amelyek jólnevelten belesimulnak környezetükbe. A két kiváló nyelvész, András T. László és Kövecses Zoltán merészen új ikerkötete az angol (és a magyar) nyelv szerelmesei számára valóságos kincs.

Kollekciók