Ajax-loader

Böő István könyvei a rukkolán


Böő István - Szakértelemmel ​több sertéshús
A ​korszerű követelményeknek újszerű megfogalmazására vállalkozott dr. Böő István. Az eddigi szakkönyvektől eltérően a tenyésztést, a tartást, a takarmányozást, az állategészségügyet nem külön fejezetben tárgyalja, hanem mindezt összefogva, egymástól elválaszthatatlan egységben. A sertéstartás jelenét, de főként jövőjét tekintve, elsősorban az iparszerű módszerrel foglalkozik, ugyanakkor a háztáji gazdaságokról sem feledkezik meg. Bebizonyítja, hogy az eredményes tenyésztés, tartás, takarmányozás stb. összefügg egy új nevelésmóddal, amelyeknek eredményessége csak a gyakorlati munkával mérhető. A különböző technológiák alkalmazása, más-más fajták tenyésztése mellett vannak olyan műveletek, melyek minden nagyüzemi telepen és háztáji gazdaságban azonosak, amelyeket minden telepen el kell végezni, hogy általuk az állományban rejlő képességeket kifejtsék és termelésünk gazdaságos legyen. E mindenhol és mindenkor érvényes "szabályok" ismertetése reméljük eredményesen szolgálja mind a nagyüzemi szakmunkások, mind a háztájiban tenyésztők mindennapi munkáját, továbbképzését.

Böő István - A ​kisgazdaságok állatállományának egészségvédelme
A ​háztáji és kisegítő gazdaságok állatállománya jelentős érték, egészségének megvédése, a fellépő betegségek korai felismerése, megszüntetése a gazdaságos termelés alapvető feltétele. A szerző - aki gyakorló állatorvos, tehát közeli kapcsolatban áll a kisgazdaságok állattartóival - két fő részre tagolódó könyvében ebből kiindulva ismerteti meg az olvasót a környezet (épület, takarmány) állatra gyakorolt hatásaival, az egészség és a betegség közötti állapottal, vagyis azzal az időszakkal, amikor egyszerű módszerekkel megelőzhetők a leggyakoribb betegségek. A részletes részben állatfajonként mutatja be az egészséges állat jellemzőit, a tartandó fajtával kapcsolatos egészségvédelmi tudnivalókat, a szaporítás, a nevelés, a hizlalás helyes módját, a felmerülő állategészségügyi problémákat, azok megelőzésének, a már fellépő betegségek felismerésének módját és a további teendőket. Az olvasmányos, közérthető stílusban megírt könyvet a tartalomhoz illeszkedő rajzok és fotók teszik szemléletessé.

Böő István - Önök ​kérdezték... Juh, kecske
Milyen ​az európai piac vágóbárányigénye? Hogyan kell takarmányozni a tenyésztésre szánt növendékeket? Mitől függ a gyapjútermelés? Milyen keresztezések javasolhatók a juh tejtermelésének fokozására? stb. Önök kérdezték... és még számtalan egyéb kérdést tettek fel. Ezekre válaszol ez a könyv, ami látszólag eltér a megszokott formától, ám a gondos rendszerezés, válogatás után kerek egészet alkotva segíti az érdeklődőket, a gyakorló gazdákat, akik könnyen megtalálhatják saját kérdéseikre is a feleletet.

Böő István - Amíg ​az állatorvos megérkezik
A ​vállalkozások korát éljük. S ha már valaki vállalkozik, nyereséget szeretne! Az állattenyésztésre, -tartásra vállalkozó minden eredményét, befektetett tőkéjét és munkájának gyümölcsét elviheti egy betegség, de ha nem is ilyen drasztikus a kár, minden megbetegedés hatására csökken a termelés, romlik az eredmény. A kistermelők körében jól ismert állatorvos szerző az állattartásra vállalkozóknak nyújt segítséget ahhoz, hogy minél kisebb kockázattal termelhessenek. Rövid bevezető után állatfajonként ismerteti és fotókon is bemutatja azokat a gyakorlati, tartással, takarmányozással, szaporítással, gondozással kapcsolatos teendőket, amelyekkel kiküszöbölhetők a termeléscsökkenéssel kapcsolatos károk, megelőzhetők a betegségek. Nem a gyógyítással kapcsolatos feladatokról szól tehát elsősorban, hanem a megelőzés a cél. A szerzővel együtt valljuk. Jó környezet és tartás=egészség=jó termelés=jövedelem!

Böő István - Ötszáz ​kérdés, ötszáz válasz állattartóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böő István - Amíg ​a malacból hízott sertés lesz üzemben és háztájiban
A ​sertés előnye a többi állatfajjal szemben, hogy a takarmányt a legkisebb energiaveszteséggel alakítja át hússá, vágási vesztesége a legkisebb, húsának energiaértéke pedig a legnagyobb. A belőle származó készítmények mennyisége jóval meghaladja az összes többi állatfajét. Könyvünkben a sertéshízlalás tudnivalóit, a tartást, a takarmányozást, az állategészségügyet nem egymástól elválasztva külön-külön fejezetben, hanem összefüggéseiben tárgyalja a szerző, ahogy azokkal a mindennapi életben találkozhatunk és ahogy azokat a nagyüzemek szakmunkásai, valamint a háztájiban gazdálkodók hasznosíthatják.

Böő István - A ​sertés-, a juh- és a kecsketartás gyakorlata
A ​könyv a három állatfaj tartásával, takarmányozásával, tenyésztésével, szaporításával, betegségmegelőzésével kapcsolatos teendőket tárgyalja, ezeket egymástól nem elválasztva, hanem összefüggéseikben, vagyis úgy, ahogy a mindennapi gyakorlat megköveteli. A könyv szerzője - aki egyébként eddigi írásos és televíziós ismeretterjesztő munkája révén sem ismeretlen az olvasó előtt - gyakorló állatorvos, aki az állattartókkal napi kapcsolatban van. Javaslatait a három állatfajjal összefüggő mintegy két és fél évtizedes tapasztalataival is kiegészíti, mindezt úgy, hogy messzemenően figyelembe veszi az állati eredetű termék-előállítás mai és jövőbeni piaci követelményeit.

Böő István - Sertés ​a kisgazdaságban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böő István - A ​pecsenyecsirke
A ​mű olyan ismeretekhez juttatja az olvasót, amire az árutermelő gazdának feltétlenül szüksége van. Mindent a fajta-tartás-takarmányozás-állategészségügy összefüggésben tárgyal, rámutatva, hogy ezek elválaszthatatlanul összefüggő elemei a gazdaságos termelésnek. Kifejti, hogy a szakmai ismereteknek, a terveknek, az előre elkészített felméréseknek nagy a jelentősége, és nem szabad csak a vélt nyereség reményében, alapos előtanulmányok nélkül vállalkozni. Hangsúlyozza az integráció szükségességét a szülőpároktól a késztermék értékesítéséig. A főbb témakörök fejezetei a minőséggel, a hústermeléssel és a technológiával foglalkoznak.

Böő István - A ​kisüzemi sertéshústermelés gyakorlata
A ​kötet célja, hogy a hazai kisüzemi sertéstenyésztés versenyképessé tételéhez adjon elméleti alapokat. Az ".eurokomformitást a termelés, a feldolgozás, a forgalmazás, az értékesítés területén egy integrált termelési és minőségbiztosítási rendszer felállításával, működtetésével biztosítani lehet" - szögezi le a szerző. Ezért elöljáróban a járványvédelem néhány gyakorlati kérdését elemzi, majd a sertéstartás feltételeit veszi sorra. Részletesen szól a takarmányozás elméletéről és gyakorlatáról, majd azokat a kritériumokat vázolva fel, amelyek szerepet játszhatnak a megfelelő tenyészállomány kiválasztásánál. A szerző részletezi a malacnevelés különböző szakaszait, valamint a hízlalást befolyásoló tényezőket. Végül a sertés értékesítéséhez és szállításához nyújt gyakorlati tanácsokat. A táblázatokkal, grafikonokkal kiegészített kötet - minden árutermelő sertéstartónak melegen ajánlandó.

Böő István - Hogyan ​óvjuk állataink egészségét?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böő István - Önök ​kérdezték... Szarvasmarha
Megelőzhető-e ​az ellési bénulás? • Melyek a gazda teendői a tehén ellése előtt, alatt és után? • Milyen legyen borjúnevelésünk? • Melyek a tőgygyulladásra hajlamosító okok? • Hogyan termeljünk csíraszegény tejet? • Milyen a „szeges'' tehén? • Mit tegyünk, ha a felfúvódás a szarvasmarha életét veszélyezteti? • Hogyan alkalmazzunk termelésarányos takarmányozást? A fentieken kívül a szerző elsősorban azokat a kérdéseket tárgyalja, melyek több mint három évtizedes állatorvosi gyakorlatában a legtöbbször fordultak elő és amelyek írásos és televíziós ismeretterjesztő munkája kapcsán Önöktől érkeztek hozzá. A gyakorlati teendőkre összpontosít. Az esetek a magyar ABC szerinti sorrendben követik egymást, ezért a könyv reményeink szerint nemcsak a közérthetőség, hanem a gyors és könnyű használhatóság miatt is minden szarvasmarhatartó kézikönyve lehet.

Böő István - A ​szarvasmarhatartás gyakorlata II.
A ​szarvasmarhatartás gyakorlata II. kötet a szarvasmarhatartás állategészségügyi vonatkozásait tartalmazza. Fő témakörei a gyakoribb emésztőszervi betegségek, májbetegségek, légzőszervi betegségek; az anyagforgalmi betegségek megelőzése szakszerű takarmányozással; a csülök, a bőr és a tőgy betegségei; valamint a fertőző betegségek. Részletesen tárgyalja a megelőzés lehetőségeit, illetve minden betegségcsoportnál kitár rá, hogy a betegségek felismerése és kezelése meddig a gazda, és mikortól az állatorvos feladata.

Böő István - Gazdasági ​állataink betegségmegelőzése
Mi ​mindent tehet a gazda a tenyésztés, szaporítás, tartás, takarmányozás, állategészségügy területén ahhoz, hogy megőrizze állatai egészségét? A könyv a szarvasmarha és a sertés betegségeit tárgyalja közérthetően, gyakorlatias megközelítésben.

Böő István - Libatartás
A ​mi­nő­ség, a ha­té­kony­ság, a kör­nye­zet­ba­rát, de lega­láb­bis kör­nye­zet­kí­mé­lő ter­me­lés, az ál­lat­vé­de­lem ma már alap­kö­ve­tel­mény az ál­lat­tar­tás­ban, -te­nyész­tés­ben. Ezek­nek a gaz­da­sá­gi ka­te­gó­ri­ák­nak a meg­kö­ze­lí­té­sé­vel kez­dő­dik a könyv, mert ezek a jö­vő­ben minden ál­la­ti ere­de­tű ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­nál ál­ta­lá­nos ér­vé­nyű­ek és meg­ha­tá­ro­zók lesz­nek. A lúd­hús, -máj, -toll ter­me­lé­sé­nek tech­no­ló­gi­ai for­té­lya­it az áru­ter­me­lő gaz­dák is­me­rik, azon­ban ha az új szem­lé­le­tet nem ké­pe­sek ér­vé­nye­sí­te­ni a gya­kor­lat­ban, ki­zár­ják ma­gu­kat a pi­ac­ról. Köny­vünk ter­mé­sze­te­sen a tar­tás, a ta­kar­má­nyo­zás, az ál­la­te­gészsé­gügy kér­dé­se­it is tár­gyal­ja, de nem egy­más­tól el­vá­laszt­va, ha­nem össze­füg­gé­se­ik­ben, va­gyis úgy, ahogy a na­pi gya­kor­lat­ban je­lent­kez­nek.

Böő István - Gazdasági ​állataink védelmében
A ​szerző állatfajonként - szarvasmarhától a gyöngyösig - ismerteti, hogy mit kell tennie a gazdának a tartás, takarmányozás, a tenyésztés és a betegségmegelőzés terén. Külön figyelembe veszi az immár előírt élelmiszer-biztonság, a környezet- és állatvédelem követelményeit. Haszonnal forgathatja minden állattartó.

Böő István - Sertésegészségügy ​gazdáknak
A ​szerző szemléletesen bemutatja a sertéseken előforduló valamennyi betegséget, részletesen ismerteti a megelőzés lépéseit, s a teendőket a beteg állat körül. A betegségek gyógykezelését azonban ne is keressük, az az állatorvos hatásköre!

Böő István - A ​baromfitartás gyakorlata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók