Ajax-loader

Somogyi Éva könyvei a rukkolán


Somogyi Éva - Ferenc ​József
1848 ​december elején egy tizennyolc éves főherceg lépett a Habsburg Monarchia trónjára. Az ifjú uralkodó, Ferenc József, feltétel nélkül hitt abban, hogy egyedül Istennek felelős államfői tevékenységéért. Kegyetlen eszközökkel le is verte az 1848/49. évi magyar szabadságharcot és bosszút állt elégedetlen alattvalóin. Mégis milyen okok késztették arra, hogy 1867-ben elfogadja hazánk alkotmányos kormányzatát, s a birodalom osztrák felét is hasonlóan próbálja irányítani. Kik voltak legfőbb tanácsadói? Milyen viszony fűzte tragikus sorsú feleségéhez és fiához? Hogyan vélekedett az általa kormányzott népekről? Ferenc József 68 évig tartó uralkodását gazdag tényanyagra támaszkodva mutatja be Somogyi Éva, az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa. Finom elemzései, árnyalt jellemzései és olvasmányos stílusa izgalmas olvasmánnyá teszik művét, melyet jól megválasztott képanyag egészít ki.

Somogyi Éva - Kormányzati ​rendszer a dualista Habsburg Monarchiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Éva - Abszolutizmus ​és kiegyezés 1849-1867
A ​Magyar História e kötetét két koronázási portré fogja közre. Az osztrák festő ösztönösen allegorikus képén 1848 decemberében Radetzky marsall, Windischgrätz táborszernagy és Jellacic altábornagy a monarchiabeli forradalmakat vérbe fojtó császári parancsnokok állnak a trónra lépő osztrák császár Ferenc József trónusa mellett. A másikon, az 1867. júniusin Andrássy Gyula gróf miniszterelnök a budai Mátyás templomban "éljent" kiált az éppen megkoronázott Ferenc József magyar királyra. Mi történt e két évtized alatt? Mi késztette a magyar politikai élet vezetőit, hogy az 1850-es évek megpróbáltatása, ökölbe szorult daca, 1861 hitvallása után - "tűrni fog a nemzet, remélve szebb jövendőt, s bízva ügyének igazságában" - néhány esztendővel a 48-as törvényeket "összhangzásba hozzák" "a birodalom szilárd fennállhatásával"? Mi történt e két évtized alatt, hogy a "győző" az ötvenes évek esztelen bosszúja, 1860 bizonytalan megbékélési gesztusa után néhány esztendővel a megegyezést kereste az egykor rebellis nemzettel? Hogyan változott a Habsburg-monarchia európai helyzete, s ennek hatására a Monarchia másik fele uralkodó nemzetének, az osztrák-németségnek politikai törekvésre az 1849-1867 közötti két évtizedben? E kérdésekre választ keresve, a könyv szükségképpen állítja előtérbe azokat a személyeket és társadalmi csoportokat, akik és amelyek a Habsburg-monarchiában a politika aktív alkotói voltak.

Somogyi Éva - Magyarok ​a bécsi hivatalnokvilágban
Somogyi ​Éva 1937-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-ben szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát. Azóta az MTA Történettudományi Intézetében (ma: MTA BTK Történettudományi Intézet) dolgozik. Két évtizeden át vezette az intézet Újkori Osztályát, 2012-ben lett emeritus professzor. Munkásságáért 1985-ben az osztrák Forschungs-gemeinschaft Anton Gindely-díjban, a Soros Alapítvány 1992-ben Ránki György-díjban részesítette. 2000-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Kutatási területe a Habsburg Monarchia dualizmus kori története. Az osztrák-német liberálisoknak a magyar kiegyezéssel kapcsolatos álláspontja alakulását vizsgálta A birodalmi centralizációtól a dualizmusig című, első nagyobb monográfiájában, amely élénk nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az 1980-as évektől magyar részről vezetője volt a Monarchia közös minisztertanácsa jegyzőkönyvei közzétételére alakult osztrák-magyar bizottságnak. Ő maga a sorozat három kötetét publikálta. E forráskiadványra épült a Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában című munkája. Évek óta foglalkoztatja, hogy kik voltak azok a tisztviselők, akik a közös kormányzatban szerepet vállaltak, milyen társadalmi közegből érkeztek, hogyan alakult nemzeti identitásuk; magyar voltuk és birodalmi szolgálatuk összhangjának vagy konfliktusának problémája. Ez most megjelenő könyvének központi témája.

Somogyi Éva - Választójog ​és parlamentarizmus Ausztriában (1861-1907)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók