Ajax-loader

Rózsa Huba könyvei a rukkolán


Rózsa Huba - Az Ószövetség keletkezése I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Huba - Az Ószövetség keletkezése II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Huba - Üdvösségközvetítők ​az Ószövetségben
Az ​Ószövetségi üdvösségvárás kiemelkedő alakja a Dávid fia királyi Messiás, aki a végidőben isteni uralom képviselője. Hagyománytörténetileg a dávidi királyi üdvösségközvetítő tradíciójához rendeződik és vele összefüggésben áll a JHWH szenvedő Szolgája és az Emberfia hagyománya is, noha mivoltában a három üdvösségközvetítő nem fedi egymást. A három üdvösségközvetítő az Újszövetség szempontjából rendkívül jelentős, mert az Egyház a názáreti Jézusban látja beteljesedni őket, és a róluk szóló bibliai szövegek fényében magyarázzák Jézus kilétét és üdvözítő művét. Ennek alapján érthető, hogy ezek a szövegek kezdettől fogva a keresztény egzegézis előterében álltak. A szerző a három üdvösségközvetítő szövegeinek értelmét az ószövetségi hagyomány szintjén törekszik kimutatni, adott esetben pedig megismerteti ezeknek a szövegeknek újszövetségi, krisztológiai jelentését.

Rózsa Huba - Kezdetkor ​teremtette Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Huba - Kezdetkor ​teremtette Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Huba - Isten ​a kezdet és a vég
E ​kötet egy nagyívű tudományos pálya eredményeit tárja elénk. E megbecsült munkásság nyomán papi nemzedékek nyertek teológiai képzést, és világi hallgatók sokasága ismerte meg a Bibliát mint Isten kinyilatkoztatását elénk táró könyvet. Rózsa Huba professzor úr mindvégig megmaradt a szakember alázatában, amikor szakterületét tanította. Számos könyvet és cikket publikált. Tanulmányai jelentős részét a hazai katolikus értelmiséget tájékoztató folyóiratokban találjuk meg (Teológia, Vigilia, Jeromos füzetek, Távlatok). A jelen kötet tanulmányai elsősorban az ószövetségi könyvekről szólnak, de rálátást kapunk az újszövetségi írások és a kultúra metszéspontjaira is

Tóth Kálmán - Freund Tamás - Rózsa Huba - Teremtés ​a tudományban
A ​bibliai üzenet: „Vonjátok uralmatok alá a földet”, sajátos jelentőséggel bír napjainkban. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyoznunk, amit a természet totális kizsákmányolására szövetkezett emberek egyáltalán nem akarnak tudomásul venni, hogy a teremtett világ nem tulajdona az embereknek, az ember csak gondozója és művelője annak. ___A konzum szemlélet uralta társadalmunkban nagy szükség van tehát azokra a tudományos párbeszédekre és tudományos ismeretek közlésére, amelyek a legközelebb vihetik a világról szóló keresztény ismereteket a nem hívő vagy a valláshoz ellenségesen viszonyuló emberekhez. A Magyar Katolikus Kultúra Napjai keretében 2010. október 8-án megrendezett előadás-sorozat megszólalói is erre vállalkoztak: _Tóth Kálmán_ a fizika, _Freund Tamás_ az orvostudomány és _Rózsa Huba_ a teológia szemszögéből beszélt a teremtésről. A három értékes előadás írott változatát adjuk most közre a nagyközönségnek jelen kötetben.

Rózsa Huba - A ​Genesis könyve I.
A ​teremtés, az őstörténet a Biblia legismertebb és legfontosabb lapjaihoz tartozik. Választ keres a világ, az ember és a népek eredetére. Választ keres a világ, az ember és a népek eredetére. Amikor a kezdetet vizsgálja, egyúttal világértelmezést is nyújt, amelyben feltárja az ember helyzetét a világban. Meghatározza Isten és a világ, Isten és az ember, az ember és a világ, az ember és ember, s végül a népek egymáshoz való viszonyát. A Genesis könyve mindezt Izraelnek a teremtő és egyben üdvözítő Istenbe vetett hite fényében mutatja be.

Rózsa Huba - Az ​Ószövetség keletkezése I-II.
A ​Biblia (Ó- és Újszövetség) különböző korokból, különböző szerzőktől vagy iskoláktól származó írások gyűjteménye, amely végérvényesen csak a Kr. u. I. század végén zárult le, de eredete visszamegy a Kr. E. I. évezred kezdetéig, az írásbeliség Izráelben való megjelenéséig. Több írás hátterében álló szájhagyomány még ősibb, és a Kr. e. II. évezredből ered. A Bibliában kifejezésre jut a szerzők egyénisége, társadalmi helyzete és változó történeti körülményeik. Ha ismerni akarjuk Isten bibliai üzenetét, keresnünk kell azokat a konkrét viszonyokat, amelyekben az egyes könyvek létrejöttek. Az Ószövetség keletkezése című munkájában a szerző - a legújabb biblikus kutatások eredményei alapján - ennek az igénynek szeretne eleget tenni. A Törvény - Próféták - Írások - deuterokanonikus könyvek sorrendjében ismerteti az Ószövetség irodalmát. A bibliai szövegek végső kánoni formájából kiindulva, a történetkritikai módszer segítségével tárja elénk a könyvek keletkezéstörténetét. Kifejti az Ószövetség minden időkre szóló vallási üzenetét, de bőséges tájékoztatást nyújt azoknak is, akik elsősorban e kiemelkedő alkotás irodalmi sajátosságai és történeti értékei iránt érdeklődnek. Könyvéért a szerző 1998-ban Scheiber Sándor-díjat kapott.

Rózsa Huba - Mi ​a Biblia?
"A ​Biblia világa" sorozat első kötete a "Mi a Biblia?", amely a bibliai ismeretekhez nyújt tudományosan megalapozott közérthető bevezetést. A könyv a Biblia kialakulásáról, szöveghagyományáról, istenképéről, a teremtéstörténetről, az evangéliumi életeszményről, az ősegyház születéséről való alapismereteket foglalja össze. A szerző - a sorozat szerkesztője -, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az ószövetségi tudomány tanszékvezető professzora. 1939-ben született Budapesten. Teológiai doktori diplomát a budapesti Hittudományi Akadémián szerzett, majd biblikus tanulmányait Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben végezte, ahol szaklicenciátust szerzett. 1978 óta a Hittudományi Kar nyilvános rendes tanára. Számos könyv, tanulmány és cikk szerzője. Megjelent művei: _Krisztus Jézus született_, Szent István Társulat, Budapest 1978. (Liptai Györggyel közösen); _Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása_, Szent István Társulat, Budapest 1982. (Gál Ferenccel közösen); _Az Ószövetség keletkezése_, Szent István Társulat, Budapest 1986; _Mi a Biblia?_ JEL Könyvkiadó, Budapest 1995.; _Az Ószövetség keletkezése I-II._; Szent István Társulat, Budapest 1995-1996.; _Kezdetkor teremtette Isten_, JEL Könyvkiadó, Budapest 1996. A könyv harmadik kiadása _A világ és az emberiség eredete a Bibliában_ címmel jelent meg 2004-ben; _A Genesis könyve I._, Szent István Társulat, Budapest 2002.

Rózsa Huba - A ​világ és az emberiség eredete a Bibliában
A ​szerző a bibliai őstörténet tanítását a katolikus bibliakutatás mai álláspontja szerint ismerteti. Olyan témát dolgoz fel, amely mind a hívők, mind a katolikus hit iránt érdeklődők részéről a legtöbb kérdést veti fel. Arról szeretné olvasóit meggyőzni, hogy a hívő ember ma is vállalhatja az őstörténet tanítását, anélkül, hogy szembe kerülne a modern kor kezdetekre vonatkozó tudományos ismereteivel. A szerző, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az ószövetségi tudomány tanszékvezető professzora. 1939-ben született Budapesten. Teológiai doktori diplomát a budapesti Hittudományi Akadémián szerzett, majd biblikus tanulmányait Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben végezte, ahol szaklicenciátust szerzett. 1978 óta a Hittudományi Kar nyilvános rendes tanára. Számos könyv, tanulmány és cikk szerzője.

Rózsa Huba - Gál Ferenc - Jézus ​kereszthalála és feltámadása
A ​keresztény tanítás kiindulópontja és központi tétele kezdettől fogva Jézus kereszthalála és feltámadása volt. Ebben fejeződött ki a megváltás műve, s abba az ember a hitén keresztül kapcsolódik bele. Hinni pedig kifejezetten abban a Jézus Krisztusban kellett, „aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.” (Róm 4,25). A mai keresztény ember hite sem lehet más, mint amit az apostoli egyház az Újszövetség szent könyveiben ránk hagyott. Ennek az apostoli egyháznak a tanúskodását idézi fel a könyv a szent szövegek kifejtésével. A könyv célja az, hogy hozzájáruljon a sugalmazott szövegek megértéséhez, átelmélkedéséhez és az igehirdetésben való felhasználás lehetőségéhez. Azért kifejti a bennük levő kinyilatkoztatott tanítást, az isteni üzenetet. A nyelvi, a szövegkritikai, a régiségtani és a történelmi utalások is mind ennek a szolgálatában állnak. Az Írások az apostolok történetileg megélt misztériumról tanúskodnak, vagyis olyan eseményekről, amelyeknek a tapasztalható alakjában benne volt az örök isteni terv megvalósulása és az a kegyelmi tartalom, amit Isten az emberiségnek szánt, mint az üdvösség forrását. A könyv pozitív célja miatt nem akart elveszni azoknak a nézeteknek a tömkelegében, amelyek manapság főleg ismeretelméleti, történetkritikai vagy módszertani előfeltételezések alapján elárasztották a bibliai egzegézist. Ezeknek a hátterében legtöbbször a természetfölötti valóság megkerülése áll. Márpedig a keresztény hit lényege mindig az volt, hogy az isteni, a természetfölötti megjelent a világunkban, és a hitben tapasztalhatóvá vált. Elsősorban Jézus feltámadására vonatkozik ez az állítás. Éppen azért ez a könyv is a hihetőség kimutatására törekedik. A tárgyalt anyag két nagy részre oszlik: Jézus szenvedése, kereszthalála és azután feltámadása. Mindkettőt a négy evangélium és Szent Pál tanítása alapján elemzi.

Rózsa Huba - A ​Genesis könyve II.
A ​pátriárkák, Izrael ősatyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, s benne Józsefnek a története a Biblia legjelentősebb elbeszéléseihez tartoznak. A pátriárkák három nemzedékéből (Ábrahám, Izsák, Jákob) kiemelkedik Ábrahám alakja. A kommentár második része az Ábrahám-elbeszéléskör (Gen 12-25) irodalomkritikai elemzésére tér rá. Az elemzés foglalkozik a szövegek irodalomkritikai, reakció- és hagyománytörténeti kérdéseivel, de a hangsúly a szöveg kánoni formájának elemzésére és jelentésére kerül.

Rózsa Huba - Úton ​a Mesterrel
A ​kötetben található magyarázatok átfogják Jézus földi életét, születésétől üdvözítő tevékenységén át kereszthaláláig és feltámadásáig, valamint a feltámadt Krisztus megjelenéseit és mennybemenetelét. A magyarázatok azonban nem csak arra szolgálnak, hogy egy-egy vasárnap evangéliumát megismerjük, hanem arra is, hogy végigkísérve Jézus megváltó tevékenységének útját, jobban megismerjük a názáreti Jézus alakját.

Rózsa Huba - Őstörténet
A ​Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető professzora, Rózsa Huba, széles kultúrtörténeti kitekintéssel bemutatja, hogy mit tanít a Biblia a világ keletkezéséről és az emberiség eredetéről.

Rózsa Huba - Világvége ​a bibliai hagyományban
"...Napjainkban ​a világvége gondolata a klímaváltozás és környezetszennyeződés kapcsán bekerült a közgondolkodásba. A közgondolkodásban szereplő világvége azonban nem azonos azzal, amit a bibliai hagyományból világvégeként ismerünk. A világvége a keresztény gondolkodásban egészen más, mert Isten közvetlen beavatkozása az, amely lezárja az emberi történelmet, a jelen világrendet, és az egész valóság Isten kegyelmi hatása folytán fog teljességre jutni..."

Kollekciók