Ajax-loader

Roy Krisztina könyvei a rukkolán


Roy Krisztina - Az ​idegen szolgalegény
Rövid ​történetek evangéliumi tanulságokkal.

Roy Krisztina - Egy ​napsugár gyermek
A ​fiatal tanító, Stefko sok szeretettel és türelemmel nyeri meg a teljesen elvadult falusi ifjúság szívét. Képes arra, hogy kialakítson egy rendszeres tanítási rendet, és az evangélium üzenetével elérje a szívüket. Sikerei azonban irigyeket is támasztanak... De Megváltója iránti hűsége, példamutató élete és megrendítő halála sokakat Jézus Krisztushoz, az Ő világosságába vonzott.

Roy Krisztina - Boldogság
Pavel ​és Andrej – a testvérpár mintha egy szív, egy lélek lenne. Egymás iránti szeretetük azonban nehéz próba elé áll, amikor mindketten ugyanabba a lányba lesznek szerelmesek. Lehet-e ebben a helyzetben megoldást találni? Igen, lehetséges! Egy közöttük élő keresztyén által megismerik az élő Istent. Hogyan állítja vissza ez az új helyzet a közöttük lévő igaz testvéri szeretetet? Ez a könyv egy régmúltban játszódó történet – az írónőre jellemző tanulságos, ugyanakkor megindító stílusban.

Roy Krisztina - Elveszettek
Nem ​sok hiányzik hozzá, hogy Éva véget vessen az életének. A hozományáért már tizenhat évesen megházasították. Nagyon szenved keményszívű férjétől és zsarnokoskodó anyósától. Szeretett kislánya halála óta a sorsa csaknem elviselhetetlen. Életének legsötétebb órájában teljesen váratlanul találkozik Isten szeretetének fénysugarával, amelynek világító ereje hamarosan több elveszettnek is megmutatja a hazafelé vezető utat.

Roy Krisztina - Száműzetésben
Történetünk ​az egykori Felvidéken játszódik le Roy Krisztina szeretett szlovákjai között, a Kárpátok ölén, amelynek szépségét művészien ecseteli. A szerző ebben az elbeszélésben elvezeti olvasóit az erdőktől övezett kis Rózsafalvára, ahová egy új molnár vetődött el a néma inasával. Ugyanide kerül a Jézus Krisztusba vetett hite miatt Anna, a családjából száműzött fiatal lány, aki új környezetében is nyíltan megvallotta hitét, s ez nem maradt pozitív következmények nélkül... Kozima molnár úr magát önhitten nagyon jó embernek tartotta, mégis hiányzott az igazi boldogság az életéből. Istenhez fordulását sokáig akadályozta értelmi fölénye, valamin t a vele született büszkesége és vélt megtérése. De Isten könyörült rajta, éppen a megalázott s a mások által megvetett Anna bizonyságtétele által. Időközben a néma inas is visszanyerte hangját és felszabadult a múlt gyötrő árnyai alól.

Roy Krisztina - Hogyan ​jöttek haza a fecskék?
Ebben ​a gyermekkönyvben végig kísérhetik a gyermekek a fecskék erőt próbáló haza utazását Afrikából Európába, miközben tanulságokat figyelhetnek meg az engedetlen fecskék sorsán keresztül. Történet gyermekeknek az engedetlenségről, bűnről, annak következményéről, valamint az engedelmesség jutalmáról.

Roy Krisztina - Napországban ​/ Három barát
Két ​történet, egy könyvben - Újból megjelent e két, gyermekeknek szóló elbeszélést tartalmazó könyv, amelyben az írótól megszokott stílusban olvashatjuk Péter, András, Pajtás és barátságuk történetét...

Roy Krisztina - Boldog ​emberek
Mikor ​igazán boldog az ember? Erről a kérdésről szól az ismert és kedvelt szerző elbeszélése. Jézus Krisztusra irányítja figyelmünket, mert: „Csak az Ő szívén melegszik fel és nyugszik meg a zaklatott emberi szív. Ő minden sebet meggyógyít.”

Roy Krisztina - Tévelygők
A ​XIX. század elején az evangéliumi mozgalom hazánkban az Északnyugati-Felvidéket elérte és megelevenítő erejét éreztetni kezdte, megindult a küzdelem a meglevő szomorú társadalmi és erkölcsi viszonyok ellen. Másrészt viszont a mozgalom az egyházak közönyével vagy ellenséges állásfoglalásával is szemben találta magát. A néhány felébredt, magasabb rendű élet után vágyó szegény emberre a »bludári« (tévelygő, szektáskodó - innen elbeszélésünk címe is) nevet sütötték és nyíltan megvetették, üldözték őket. Ez a szomorú tény indította a nemes szívű szlovák papleányt, Roy Krisztinát arra, hogy az előttünk fekvő elbeszélését megírja. Szándéka nem az volt, hogy támadó harcot indítson, hanem, hogy az igazságot az ellene intézett igazságtalan támadások ellen megvédje és az előítélettől mentes olvasót odaállítsa a kérdés elé: vajon melyik oldalon állott Krisztus? Az elbeszélésben elénk tárt viszonyok leírása a valóságos életből vett tényeken alapszik. A történet főszereplője a könyv első szlovák kiadása idején még elő hűséges evangélista. A történet romantikus színezését az ihletett tollú szerzőnek köszönheti, kinek könyvei hazánkban is már sokak áldására szolgáltak. E könyv kiadásánál is ez a vágy vezet bennünket: bárcsak sokan megismernék és átélnék azt a boldogságot, melyet az Úr Jézus a tölgyesvölgyi »tévelygőknek« adott. Ma is mindenkinek megadja, aki hozzá jön, hogy vele járva haladjon szebb, boldogabb jövő felé.

Roy Krisztina - Isten ​nélkül a világban
Öreg ​emberek sem emlékeztek olyan kemény hidegre, mint amilyen 18... decemberében uralkodott, mikor egy adventi estén a rasói fuvarosok egy megfagyott asszonyt találtak a temető mellett és a bíró lakására vitték. A bírónénál éppen ott időztek a szomszédasszonyai, s azok mindjárt munkához is láttak. Roy Krisztina egyik legnépszerűbb könyve...

Roy Krisztina - Az ​újra megtalált Paradicsom - Végre otthon
Az ​újra megtalált paradicsom c. történet két árva kisgyermekről szól, egy fiúról és egy lányról, akiket kezdetben nem akart senki. Végül egy idősebb férfi késznek mutatkozik, hogy gyámjukként felnevelje a gyermekeket. Ő, aki istenfélő ember, a Jézus Krisztusban való hitben neveli a gyermekeket. Hogyan lesz végül áldássá a két gyermek az egész falu számára -, erről ír a szerző e könyvben. A Végre otthon egy nagymamáról és leányunokájáról szól, akik a világgal elégedetten élnek a szlovákiai hegyek között. Egyszer csak nagy örömhír érkezik a házhoz, mert az Amerikában élő unokája bejelenti, hogy hazalátogat. De Józsi nem csak meleg fénysugarat hoz magával, ugyanis sötét emlékei elől menekül. Azonban Isten karja nem olyan rövid, hogy ebből a krízisből ne tudna jót és gyóygulást kihozni. Ahogy a nagymama és unokája ezt megtapasztalják, erről ír a szerző.

Roy Krisztina - Biztos ​kézben
A ​híres szerzőnő legújabb könyve! A fiatal Michael apját a halálos ágyán gyötri a lelkiismeretet, mert évekkel korábban nagy összeggel becsapta a testvérét. Michaelnek meg kell ígérnie, hogy a megcsalt testvérének nem éppen vonzó lányát feleségül veszi. Később felesége megismeri az élő Istent. Miként változtatja meg ez a férjét és a házasságukat?

Roy Krisztina - A ​második feleség
A ​híres szerzőnő legújabb könyve! Egy fiatal nő, egy megözvegyült és megkeseredett parasztgazda második felesége, örömet és új életet hoz a családba. Hogyan sikerül neki gondoskodásával és szorgalmával újra egyenesbe hozni az eladósodott gazdaságot? Amikor maga is megérti az Istenben kapott új élet üzenetét - és elfogadja azt -, áldássá lesz az egész család számára.

Kollekciók