Ajax-loader

Gulyás János könyvei a rukkolán


Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​- Elektromosság, mágnesség
Ez ​a tankönyv a gimnáziumok teljes fizikatananyagát szemléletesen, érdekesen és könnyen érthető módon feldolgozó négykötetes fizika-tankönyvcsalád tagja. A tankönyvcsalád kötetei következetes logikát követnek, de lehetővé teszik az egyes fejezetek sorrendjének megváltoztatását is. A tananyag pillérei a kísérletek: a szerzők a jelenségek megfigyeléséből indulnak ki, ezt tartalmi magyarázat, a törvényszerűségek észrevétele és kimondása, majd a tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása követi. Kiegészítésül kidolgozott mintafeladatok és érdekes olvasmányok fűszerezik a tárgyalást. Ez a kötet az elektromos áram és a mágnesség legalapvetőbb törvényszerűségeit és gyakorlati alkalmazását tartalmazza.

Gulyás János - Colin ​/ Repülő szombatok
Az ​író kötete két kisregényt tartalmaz. A Colin egy könnyű, sőt könnyelmű, mégis vonzó nő története, a Repülő szombatok hőse egy szerencsétlenül járt fiatalember, aki ide-oda hányódik töredékes élményei és emlékei között. Különös történetek (ha egyáltalán történetnek lehet nevezni cselekménytöredékeknek, emlékeknek, képzelődéseknek ezt a furcsa vegyülékét), amelyekben különös helyzetek, hangulatok között tengő-lengő fiatalemberek keresik az élet értelmét és az érzékek őszinte örömeit. A valóság egymásra fényképezett részletei, költői képek, lírai stílus keltik fel bennünk a tovatűnő ifjúság hangulatát, a hagyományokat őrző falu és a mindig más képet mutató Budapest változó díszletei között; hangjával, írásainak sajátos atmoszférájával, vizionáló képzeletével Krúdy Gyulát, Cholnoky Viktort idézve. Játékos fantáziával, filozófikus elmélyültséggel, az asszociációk szabadságával, a legfőbb kérdések szüntelen ostromlásával akarja kifejezni a mai ember helyzetét, bonyolult lelkivilágát. Olvasmányosan, színes elevenséggel, egyben az igazi író igényességével.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​9.
Elsősorban ​a gimnáziumok igényei alapján készült, a kerettanterv szerinti felépítésű tankönyvcsalád. A középszintű érettségi eredményes letételéhez szükséges ismereteket tartalmazza, elsősorban a fizikából továbbtanulni nem szándékozó diákoknak ajánlható.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Optika, hőtan
A ​tankönyvsorozat kötetei a fizika tudományának klasszikus felépítését követik. Az első kötet a mechanikai ismereteket foglalja össze, a másodikban részben a hőtani és fénytani jelenségek szerepelnek. A harmadik kötetben találhatjuk az elektromosság és mágnesség körébe eső ismereteket, míg a negyedik kötetet a modern fizikai eredmények leírásának szentelték a szerzők. Témakörök: geometriai optika; fizikai optika; hőmérséklet, hőtágulás, hőközlés; gáztörvények, halmazállapot-változások, kalorimetria; hőterjedés.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​a gimnáziumok 10. évfolyama számára
Elsősorban ​a gimnáziumok számára készült, a kerettantervnek megfelelő tankönyvcsalád, amely a középszintű érettségi eredményes letételéhez szükséges ismereteket tartalmazza.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​II. középiskolák számára
A ​természetet több tudományág kutatja. a biológus, a kémikus, a geológus és a fizikus ugyanazt a világot vizsgálja, csupán más-más szempontok alapján. Azonban annyi ismeretre tett szert az emberiség az évezredek óta tartó "kíváncsiskodása" során, hogy napjainkban a tudományterületeket nehéz élesen elhatárolni egymástól. Így arra a kérdésre sem könnyű válaszolni, hogy mi is az a fizika. Alapvetően azonban elmondható, hogy a fizika az élettelen természet olyan jelenségeit írja le, melyek során az anyag nem változik meg. A fizika tudományát sokan távolságtartással fogadják. Már az első találkozás előtt különösnek, érthetetlennek, idegennek érzik azt. Holott a fizika egy hétköznapi, kézzelfogható, ismerős világról szól: a mi világunkat magyarázza. A fizikai jelenségek körülvesznek bennünket, nélkülük nem is tudnánk elképzelni életünket. Közlekedünk, felkapcsoljuk a villanyt, gépeket használunk, családi költségvetést készítünk a fogyasztásról, igyekszünk megvédeni környezetünket: mindezekhez szükséges ismernünk a fizika alapjait.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Mechanika
Mai, ​gyorsan változó világunkban a természettudományos ismeretek bizonyos szinten az általános műveltség részévé váltak. Mindennapjaink elképzelhetetlenek már a gépek nélkül, sőt gyerekkortól kezdve játszunk velük, használjuk őket. Egyre több munkahelyen és a humán kutatásban is nélkülözhetetlenné váltak a számítógépek. A modern ember nyitott a világ és annak természeti érdekességei iránt. A tudósok kutatásai a mindennapi jelenségek megértésén túl egyaránt irányulnak a mikrovilág és az Univerzum, illetve az élet megismerése felé. Világunk és érdeklődésünk kitágult. A természeti környezet törvényeinek és gyakran csodálatra méltó jelenségeink felismeréséhez, megértéséhez azonban legtöbbször nem kellenek mély matematikai ismeretek. Miért csúszik meg az autó, hogyan könnyíthetjük meg fizikai munkánkat, milyen a zene fizikája, miért emeli le a háztetőt a szél, miért sokszínűek a növények és állatok, hogyan emelkedik fel a repülőgép, miért porlasztja el a legnagyobb követ is az időjárás, hogyan javítsuk meg a karácsonyfa égősorát, vagy miért rugalmas és miért kemény egy anyag - szinte nem lehet abbahagyni a kérdéseket! Mind-mind olyan probléma, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk. Igazán illik tehát elismerni, legalább alapfokon, környezetünk és a természet meghatározó törvényeit. Több más tudományággal együtt a fizika is természeti környezetünk, és emellett, az ismeretek felhasználásának, alkalmazásának lehetőségeit kutatja. Ez a könyv igyekszik segítséget adni Neked a világ fizikai törvényeinek megismerését. Az ismeretek tárgyalása a kísérleti fizika szemszögéből történik. Központi helyet kapnak a jelenségek, megfigyelések, kísérletek, s csak ezeket követi a tartalmi magyarázat, a törvényszerűség. Az egyes témakörökkel kapcsolatban sok alkalmazás, hétköznapi jelenség és más érdekesség szerepel benne. Az írók törekedtek a kevés matematika, kevés absztrakció alkalmazására. A könyv igazodik a matematikai tantervekhez, igyekszik minél kevesebb matematikai eszközt használni, s csak fokozatosan veti be azokat. Célkitűzésünk elsősorban az volt, hogy a könyv a gimnáziumi fizikai ismereteket érdekesen, szemléletesen, a természetben rejlő szépségeket bemutatva, a tárgy iránt egyébként nem túlságosan érdeklődő diák számára is feldolgozhatóan tárgyalja. Ez a fizika tankönyv egy négy kötetes sorozat első tagja. A négy kötet feldolgozza a teljes gimnáziumi fizika tananyagot. A könyv szerkezete nem kötődik szorosan a tanítási órákhoz, de természetesen közvetít egyfajta logikai sorrendet, amely szükség esetén követhető. A tárgyalás egységes. Felépítése, szemlélete, az ismeretek szintje alkalmassá teszi a könyvet, mind a hat-, illetve nyolcosztályos gimnázium 13-17 éves korosztályában, mind a négyosztályos gimnázium 15-18 éves korosztályában a fizika tanulásának segítésére. Nem törekszik tehát a felsőfokú továbbtanulásra való előkészítésre, de elegendő az érettségire való felkészülésre. Az olvasás során találkozol megjegyzésekkel, kiegészítésekkel, olvasmányokkal. Ezek nem tartoznak a szorosan vett tananyaghoz, valóban megjegyzések, szakmai kiegészítések, esetleg kicsit magasabb szinten, illetve érdekességek. Ha van kedved, olvasd el őket! Minden nagyobb fejezet végén találsz összefoglalást, amely rendszerezi az ott tárgyalt megtanulandó fogalmakat, törvényeket.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Rácz Mihály - Szalóki Dezső - Varga Antal - Fizika ​- Modern fizika
Ez ​a tankönyv a gimnáziumok teljes fizikatananyagát szemléletesen, érdekesen, könnyen érthető módon feldolgozó négykötetes fizika-tankönyvcsalád tagja.

Gulyás János - Fű ​alatt
A ​kötet elbeszéléseit, a bennük foglalt egyes jeleneteket, történeteket felfokozott feszültség, szikrázó külső, de főleg belső konfliktusok jellemzik. Ez a feszesség tömör, szaggatott, néha már-már széttöredező, torzószerű stílusban valósul meg. A miliők az író életútját revelálják: a falusi gyerekkort, az ifjúság serdülőéveit, majd a háborús évek néha lírába, néha tragédiába átcsapó megjelenítését, mindezt szuggesztív erővel, kitűnő hangulatfestő és jellemábrázoló képességgel. A cselekmények és a jellemek mögött mély világnézeti, filozófiai fogantatású útkeresés és belső nyugtalanság rejtőzik: a gondolat és a tett végső problémáinak vallatása.

Gulyás János - Sárkány ​nyelve
Kisregények? ​Prózaversek? Aforizmák? Képek, hangulatok, töprengések. Az események egymásra következésének hétköznapi rendje felborul, az összefüggések meglazulnak. "Mindnyájan részletek vagyunk?" - kérdezi magától az elbeszélő. De egész lénye tiltakozik a magány ellen. A regényírói módszerét meghatározó alapkérdés tehát ez: hogyan lehet az adottságot (hogy részek vagyunk) és az ellene lázadó akaratot (hogy másokkal eggyé, "közösséggé" legyünk) egy "arkhimédészi pontban" egyesíteni? Ami egyszeri, pillanatnyi voltában csonka, kiteljesedhet-e az emlékezetben? Gulyás János, kötetének írásaiban, nem az élet egy metszetét akarja adni, mint a hagyományos regények, hanem valamilyen módon az egészet modellezni.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Varga Antal - Ötösöm ​lesz fizikából
Nemcsak ​feladatokat közöl, hanem minden fejezet bevezető részében összefoglalja a tananyagot és tanácsokat is ad a feladatok megoldásához. Figyelembe veszi a tananyag egymásra épülését, és tekintettel van a diákok életkori sajátosságaira is. Alkalmas iskolai és otthoni munkára egyaránt. Tanítja a feladatmegoldás lépéseit, adatok kigyűjtését, mértékegységek vizsgálatát, egyeztetését, a folyamatok és jelenségek lényegének megértését, a megfelelő összefüggések keresését, valamint a problémák matematikai formába öntését. Minden fejezet tartalmaz érettségire, felvételire, versenyre felkészítő feladatokat is.

Gulyás Gyula - Gulyás János - Málenkij ​robot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás János - Rácz Mihály - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika
Sebesség, ​nyomás, áram..., ismerős hétköznapi fogalmak. Entrópia, térerősség, fúziós energia..., mennyi minden van a fizikában, amit tudni kellene! Ebben a könyvben, ami több mint egy lexikon, és más, mint egy tankönyv, szinte mindent megtalálsz. Ez a fizikakönyv a kis diák, nagy diák, felvételire készülő diák segítségére lehet a tanulásban, és az érdeklődő felnőtt is kielégítheti kíváncsiságát.

Gulyás János - Délutáni ​hajós
Te ​mindig kitalált szerelem - simogatta sorba a fiatal, kerek, tömött lombú fákat az autóbuszállomás körüli téren csavarogva. Már második napja bevárta mindig az induló járatokat. Közben kisütött a nap. Rádőlt valahol egy csöpögő híd karfájára. Békákat látott az ég alatt. nárciszokat talált egy bokorban; hajnalig a lassan világosodó utcák bölcsességét hallgatta. Szomorú, magányos tornyokat látott a sivatagban. Senki sem tudott róluk. Elejtett megismerések. Csak tíz nap múlva gondolt arra, hogy volt egyszer egy város, ahol mindig ő akasztotta ki a holdat az égre..." - töpreng, monologizál Izmail Braun, a regény hőse, ez a modern Szindbád, aki hol Dar es Salamban, hol Budapesten, hol New Yorkban bukkan fel, életét mégsem a hétköznapok történései, hanem emlékek és érzékelések rejtélyes kapcsolatai irányítják. Izmail hétköznapjai a csodák világában folytatódnak, s a csodák a hétköznapba torkollnak; éppúgy otthon van az elképzeltben, mint a valóságosban, könnyedén sétál át a létező és nem létező közti hídon. Járja a világot, mert választ keres valami nagyon fontos kérdésre, mert találkozni akar a boldogsággal, mely tekervényes útjain valahol elmaradt mellőle. Gulyás művészetéből következik, hogy ennyiből, a lehetetlent ostromló metaforákból, képekből is kialakul egy hiteles emberi sors, tragikus előzményeivel, az okokból következő keserű okozataival egyetemben. Minden divatostól különböző regény a Délutáni hajós, olyan író írta, aki mindent eredeti szemszögből néz, mely csak az övé, utazást, szerelmet, nőket és tájakat s különös nevű hősét, Izmail Braunt mindenekelőtt, aki nemcsak repülőgéppel járja a világot, hanem gyalogszerrel is, kötéllel a nyakában s egy szomorú kecskével az oldalán.

Gulyás János - Honyek Gyula - Markovits Tibor - Szalóki Dezső - Tomcsányi Péter - Varga Antal - Fizika ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás Gyula - Gulyás János - Törvénysértés ​nélkül
HORTOBÁGY ​– AZ ELHALLGATOTT MAGYAR SZIBÉRIA Magyarországon több mint 2500 családot deportáltak szervezett körülmények között a Hortobágyra. 1950–1953 között mintegy tízezer fő, családok ezrei sínylődtek itt, a sztálini magyar Szibérián – tizenkét kényszermunkatáborban, amiről a közvélemény a mai napig is alig tud valamit. A rendszerváltozásig a meg elő tanuk nem beszeltek, nem beszelhettek, s a „szigorúan titkos” levéltári anyagok 1995-ig a történészek elől el voltak zárva. /részlet a könyvből/

Gulyás János - Séta ​az időben
Gulyás ​János minden írásában annak a csodának a titkát kutatja, amely minden embert egyszeri és senki máshoz nem hasonlítható tüneménnyé tesz. Legizgatóbb problémája az idő, azok a döntő pillanatok, melyek örökre determinálják egy ember sorsát. Különös hangulatú képekkel, távolról egymás felé közelítő asszociációkkal próbálja hősei sorsában az egyedit és a törvényszerűt megérteni, s kifejezni a személyesben a sorsszerűt. Témái az ún. "örök" témák: gyerekkor, háború, szerelem, de a téma mindig csak keret, melybe jelentékeny valóságanyagot képes foglalni. A Délutánok egy kamasz fiú első szerelmének, felnőtté érésének, egyéniség és környezet kölcsönhatásának ábrázolása, a Mária, aranyház annak példázata, hogy a szerelem kevés ahhoz, hogy egy élet kizárólagos tartalma legyen; a Fű alatt egy élsportoló története, aki olyan öntudatlanul éli meg az életét, mint középkori szent a mártíriumát; a sors kínálta lehetőségekkel nem is tud tehát mit kezdeni. Majdnem anyagtalan novellái, képek, hangulatok villódzó egymásutánjai is teljes sorsot képesek bemutatni. Minden írását egyéni látásmód, írói hang jellemzi; a Séta az időben első könyve, körülbelül tíz év munkájának eredményét mutatja be szigorú és igényes válogatásban. A Mátra és az Alföld találkozásától nem messze, Jászárokszálláson született, 1927-ben. Iskoláit itt, majd Gyöngyösön végezte. 1945-ben Budapestre kerül, elvégzi a Közgazdaságtudományi Egyetemet. Volt kőműves, paraszt, kocsikísérő, jelenleg minisztériumi tisztviselő. Elbeszéléseit 1957-től közli a Jelenkor, majd a Magvető Almanach.

Kollekciók