Ajax-loader

Németh G. Béla könyvei a rukkolán


Németh G. Béla - Írók, ​művek, emberek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh G. Béla - Kérdések ​és kétségek
A ​neves irodalomtudós több évtizedes munkásságából kínál gazdag választékot a kötet. A magyar irodalom jelentős és méltatlanul mellőzött alakjairól, a két Eötvösről és Asbóth Jánosról, a félreértett-félremagyarázott Herczeg Ferencről és Márai Sándorról írott felfedezés-értékű tanulmányai mellett helyet kaptak a szerző legkedvesebb költői, Babits és Tóth Árpád is.

Németh G. Béla - Mű ​és személyiség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh G. Béla - A ​magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában
A ​monográfia rendszerbe foglalja a kiegyezés utáni korszak irodalomtörténeti és -kritikai gondolkodásának alakulását. E korszak tudománytörténete úgyszólván érintetlen terület, holott a modern magyar tudományosságnak - erényeivel és hibáival egyetemben - nemcsak intézményi és szervezeti kereteit, de nagyrészt gondolati alapjait is ez a periódus vetette meg. E gazdag anyagot a szerző társadalomtörténeti, esztétikai és történetfilozófiai szemlélettel, sokoldalúan, változatosan világítja meg. Képet nyer az olvasó az öregedő, elmerevedő világú Gyulairól, a puritán, kötelességvállaló Arany Lászlóról, a nagyszerű tudományszervező Heinrich Gusztávról, a gondolatokban bővelkedő, de konzervatív Asbóth Jánosról, a hatalmas munkabírású Szilády Áronról, a filológusról. Megismerkedhet a tehetséges, de nacionalizmusba süllyedt Beöthy Zsolttal, a körülrajongott Riedl Frigyessel, az élete végén elboruló elméjű Bodnár Zsigmonddal, a frissen kezdeményező "kozmopolita" Endrődi Sándorral csakúgy, mint a rezignált "humortanba" menekülő Revizckyvel, a magyar későliberális esztétikai gondolkodás nagy magányosával, Péterfy Jenővel s megannyi kortársukkal.

Németh G. Béla - Hosszmetszetek ​és keresztmetszetek
Németh ​G. Béla írja könyve utószavában: "Ismereteink köre és tapasztalataink tanulsága, gondolkodásunk mozgástere és ítéleteink formálódása, ízlésünk iránya és értékvilágunk egybefogása változik. Változnia kell: a kutató következetessége - csakúgy mint minden gondolkodó emberé - abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasztani s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisaknak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, koncepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik. Ennek tudatában tanulmányainkat voltaképp folyvást újra meg újra át kellene dolgoznunk, át kellene írnunk. Életünk záros ideje s teendőink erdeje azonban erre kevés lehetőséget nyújt. De talán mentvényét találja a régebben készült dolgozat mai megjelenése részint némely eredményeinke legalább részleges érvényében, részint az irodalommal való foglalkozás, az irodalomról szóló stúdium természetében. A tudományok és a művészetek közti területen helyezkedik ez el; egyiknek a természetéből is, másikéból is magába foglalva valamit. S az utóbbiakéból magába foglalt vonások talán alkalmassá, képessé teszik a korábban keletkezett tanulmányokat, hogy későbbi olvasóiknak is valaami élményindítást adjanak; az előbbiekéből valók pedig, hogy némi gondolatösztönzést váltsanak ki."

Fenyő István - Németh G. Béla - Sőtér István - Irányok ​I-II.
"Kritikatörténeti ​antológiasorozatunk új kötetei - írja Fenyő István - a magyar irodalom egyik legnagyobb korszakának, a 19. századnak irodalmi eszmélkedését mutatják be az olvasónak. nemcsak irodalmunk, hanem irodalomkritikai gondolkodásunk is egész sor kimagasló teljesítményt ér el ebben az időszakban: ez az a kor, amikor az irodalomban a tudománnyal szemben kivívja önállóságát, amikor a kritika polgárjogot nyer a kulturális közéletben, amikor a társadalmi eszmék immár szervesen és folyamatosan alakítják nálunk az irodalommal kapcsolatos igényeket és törekvéseket. A gondolkodó irodalom képe, az írók és az irodalmi élet embereinek az alkotómunkával kapcsolatos önszemlélete rajzolódik ki tehát a széles körű antológia lapjain: a sok esetben gyűjteményes kötetben először közlésre kerülő dokumentumok az áramlatok megvizsgálásával, a programok, tanulmányok, eszmecserék, viták s kritikai harcok árnyalt feltárásával lehetővé teszik a 19. század alapvető irodalmi irányzatainak - a romantikának, népiességnek, realizmusnak és pozitivizmusnak - a jobb megértését. Ugyanakkor elmélyítik a nagy századra vonatkozó irodalom-, sőt művelődéstörténeti ismereteinket is. Remekíróink - Katona, Kölcsey, Vörösmarty, Bajza, Toldy, Erdélyi, Petőfi, Arany, Kemény, gyulai, Reviczky, Péterfy és még sokat mások - ezúttal arról nyilatkoznak meg, hogy mit vártak és reméltek az irodalom hivatásától és társadalmi rendeltetésétől, miben látták önmaguk és írótársaik feladatát, milyen irodalmi eszmékkel kívántak hatni koruk közösségére. Ilyen vonatkozásban az antológia nyomán némiképp átrajzolódik, feldúsul irodalmunk egész egykori csillagképe: új fényben ragyog fel, új összefüggésekben rendeződik egységbe a már ismert szellemi anyag is."

Németh G. Béla - 11+7 ​vers
Verselemzések, ​versértelmezések

Németh G. Béla - 11 ​vers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh G. Béla - Hét ​folyóirat 1945-1950
Ez ​a a kis könyv az 1945 nyarától, a második világháború végétől megjelent hét országos olvasottságú folyóiratnak rajzát kívánja nyújtani, amelyek vagy eleve irodalmiként indultak, vagy, ha egyebet is nyújtottak, az irodalom akkor is hangsúlyosan volt bennük jelen, s így szóltak hozzá kérdéseihöz is. Rajtuk kívül, természetesen, volt néhány más kezdeményezés is, de azok ezekhez hasonló elterjedettségre nem tettek szert, s többnyire rövidebb életűek is voltak. Az itt bemutatottak 1948-49-50-ben szűntek meg. A közművelődés kommunista pártirányítása teljessé lett, s annak jegyében került sor újabbak, ezen irányítás intencióinak megfelelően szerkesztettek indítására. Ezeket a lapokat - mint a szűkebb olvasottsági körűeket is - az Akadémiai Kiadó A magyar irodalom története, 1945-75 című négykötetes munkájának első kötete egyenként néhány mondatos jellemzéssel fölsorolja, de gárdájukról, programjukról, vitáikról egymáshoz való viszonyukról, megszűnésük okairól csak elnagyoltan, néhány mondattal szól. Jellemző, hogy az egyik legterjedelmesebbnek és leghosszabb életűnek, a Forumnak az 1973-as Irodalmi Lexikonban olvasható tévedését sem javítja ki: 1950 augusztusára teszi a megszűnését, noha még a decemberi szám is megjelent. S ha a technikai szerkesztőt, Vértes Györgyöt említi is, nem hangsúlyozza, hogy igazában Lukács György határozta meg igen egyértelműen a lap jellegét. Természetesen a kisebb elterjedtségűeknek, hatókörűeknek és rövidebb életűeknek földolgozása is szükséges és hasznos, bár azokról az említett kötet többnyire jelentőségükhöz mérten szól.

Németh G. Béla - Versek ​és korok
Ebben ​a kötetben összegyűjtöttük a neves irodalomtudós verselemzéseit. Van köztük olyan is, amely kötetben eddig még nem jelent meg. Németh G. Béla nemcsak az egyes versek stilisztikai elemzésére nyújt megannyi szép példát, hanem megvilágítja a költemények gondolati, filozófiai hátterét és irodalomtörténeti összefüggéseit, az alkotók karakterét és a műben megnyilatkozó lelki beállítottságát is. A szerzőnek ma már klasszikusnak számító, első megjelenésekor revelációként ható tanulmánya az önmegszólító verstípusról ugyancsak helyet kapott ebben a kötetben. A könyvet magyar szakos tanároknak, egyetemi hallgatóknak, egyetemi (főiskolai) felvételi vizsgára készülőknek, középiskolásoknak és a versszerető nagyközönségnek egyaránt ajánljuk. Németh G. Béla pályáját, munkásságát 1996-ban Széchenyi-díjjal méltányolták.

Németh G. Béla - Az ​egyensúly elvesztése
"A ​német romantika a képzelet és eszmélet monomániás, öngyötrő kutatószenvedélyével az emberi léleknek oly területeiig merészkedett el, ameddig csak egy század múltán jutott el a tudományos-lélektani gondolkodás. Riasztó és felemelő, amit ez az irány a magányos, a világban idegenné, otthontalanná lett egyénről tudott. Ez a tudás volt fő dicsősége és nyomorúsága, büszkesége és fájdalma, előrelendítő és visszafogó öröksége."

Németh G. Béla - 7 ​kísérlet a kései József Attiláról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh G. Béla - Küllő ​és kerék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh G. Béla - Babits, ​a szabadító
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók