Ajax-loader

Sárfalvi Béla könyvei a rukkolán


Bernek Ágnes - Bora Gyula - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Társadalomföldrajz ​a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla - Általános ​társadalomföldrajz a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla - Általános ​társadalomföldrajz a gimnáziumok számára
A ​Társadalomföldrajz tankönyv ismételt átdolgozása során a kiadó szándéka az volt, hogy olyan könyv szülessen meg, amelyből jelenlegi világunk folyamatai megérthetők, hiszen a "világpolitikai, világgazdasági iránytű" kezelésének elsajátítása semmihez sem fogható élményt jelent. A tankönyv témakörei: a világgazdaság a 21. század küszöbén, a gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása, a nemzetgazdaságok és hazánk világgazdasági szerepköre és annak változásai, napjaink globális problémái

Marosi Sándor - Sárfalvi Béla - Európa ​I-II.
A ​világrészeket ismertető sorozat harmadik tagja, a kétkötetes "Európa" kontinensünk részletes feldolgozását tartalmazza. A munka nem terjed ki a Szovjetunió európai területeire, amelyek a szocialista világhatalom ázsiai részeivel egységben egy következő, külön kötetben kerülnek tárgyalásra. Gyorsan fejlődő világunkban Európa világgazdasági helyzete, országainak arculata mélyreható változásokon ment keresztül. Ennek ellenére már évtizedek óta nem került a kontinens földrajzával foglalkozó új könyv az olvasó kezébe. A kétkötetes "Európa" ezt a hiány szeretné pótolni. Elsősorban a földrajzi tanárok, egyetemi hallgatók, másrészt a földrajz iránt érdeklődő szélesebb olvasó közönség igényeit elégíti ki. Az első kötet elején a földrész földtörténeti múltja, a mai domborzat kialakulása, az éghajlat, a víz, a növényzet és az állatvilág földrajza kapott helyet. A természetföldrajzi áttekintést követően a kontinens benépesülésének több évezredes folyamata, népeinek jelenlegi elhelyezkedése, Európa gazdaságának alapvető vonásai kerülnek ismertetésre. A regionális tárgyalás a nagy természeti tájak felvázolásával indul, majd az egyes országok gazdaságföldrajzi jellemzése követi. Az északi országok nyitják meg a sort, Finnországtól Izlandig, majd Nyugat-Európa államai következnek a Brit-szigetektől a Benelux államokig. A második kötet Közép-Európa országainak bemutatásával kezdődik: az alpi országok, a két német állam, az északi szláv államok, valamint Magyarország és Románia földrajzával. A kötet második felében Dél-Európa három nagy félszigetén, az Ibériai-, az Appennini- és a Balkán-Félszigeten elhelyezkedő országok kerülnek tárgyalásra. A szöveget gazdag statisztikai függelék, továbbá név- és tárgymutató egészíti ki, ezenkívül mintegy 160 ábra, közel 300 fénykép, közöttük 16 színes tábla illusztrálja.

Kereszty Péter - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Lakóhelyünk, ​a Föld
A ​Lakóhelyünk, a Föld című tankönyv a kerettanterv fejezeteinek anyagát dolgozza fel közérthető, gyermekközeli stílusban. Napistenektől az UFÓ-kig címmel a szerző, Kereszty Péter áttekinti a csillagászat történetét az ókortól napjainkig. A Forrongó Föld fejezet a Föld belsejébe vezeti el a diákot. Ismerteti a Föld felépítését, gömbhéjait, a bolygó belsejének hőmérsékleti és nyomásviszonyait. Kőzettani és ásványtani ismereteket is ad, s bemutatja a Föld kincseinek, az ásványkincseknek és az energiahordozóknak a keletkezését és főbb lelőhelyeit. Hasonló módon mutatja be a légkört Védernyő a Föld körül fejezet, melyben a légkör összetételéről, az időjárásról, a ciklonok és anticiklonok kialakulásáról s a nagy földi légkörzésről esik szó. Kék bolygó címmel a vízburok földrajzát, a felszíni és felszín alatti vizek felszínformálását ismerteti. A fejezetek végén Csak egyetlen Földünk van! címmel természet- és környezetvédelmi kérdésekről, a Föld globális problémáiról ír dr. Nemerkényi Antal. A tankönyv utolsó fejezete – mintegy az előzőek összefoglalása – a Dr. Sárfalvi Béla által írt A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre. Az egyes leckék végén nyolc-tíz mondatos összefoglalást közlünk, amely röviden, tömörítve tartalmazza a lényeges ismereteket. A tankönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a nemzeti alaptanterv szerint az általános iskolai tanulmányok során általános természetföldrajzi ismereteket óhajtanak tanítani, de melegen ajánljuk a szakközépiskolák és szakmunkásképzők első évfolyamaiban is. Számukra egészítettük ki a könyv anyagát a földrajzi övezetességgel szóló tudnivalókkal is.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Bora Gyula - Társadalomföldrajz ​a szakközépiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Balázs - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Földrajz ​9.
Szeretnéd ​tudni, hogyan készülnek a földfelszínt ábrázoló űrfelvételek? Hallottál már arról, hogy hol és miért alakulnak ki a bolygók tűzhányói? Szerinted melyek az élővizekre leselkedő fő, emberi veszélyforrások? Mit gondolsz, meddig határozza meg a természeti környezet a társadalmi-gazdasági fejlődést? Érdekel, hogy milyen az emberiség nyelvi és vallási sokszínűségének térbeli elhelyezkedése? FEDEZD FEL A VILÁGOT!

Sárfalvi Béla - Bernek Ágnes - A ​világnépesség növekedése / A fejlődő országok népességének élelmezési helyzete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernek Ágnes - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Földrajz ​a szakiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pécsi Márton - Sárfalvi Béla - Magyarország ​földrajza
Magyarország ​földrajzáról írt munkát régóta nélkülöznek mind a geográfus nevelők, mind a földrajz iránt érdeklődő széles olvasóréteg. A korábbi évtizedekben megjelent hasonló című könyvek adatai jórészt elavultak, másrészt főképpen a Kárpát-medence problémáival foglalkoztak. Ezért is, és tudományunknak, népgazdaságunknak a szocializmus építése során bekövetkezett nagyarányú fejlődése folytán vált szükségessé egy Magyarországgal foglalkozó új földrajzkönyv megírása és kiadása. E mű az utóbbi évtized földrajzi kutatásai eredményeinek felhasználásával részletes, átfogó, korszerű képet nyújt hazánk természeti és gazdaságföldrajzi viszonyairól. Sorra bemutatja az ország domborzatának kialakulását, ásványi kincseit, éghajlati viszonyait, vizeit, növényzetét, talajait. Hazánk természeti tájairól - képek és távlati rajzok segítségével is szemléletes, áttekintő képet nyújt. Rövid gazdaságtörténeti áttekintés után ismerteti a könyv a magyar népgazdaság szerkezetében, valamint a termelőerők földrajzi megoszlásában a felszabadulás óta bekövetkezett alapvető változásokat. Ezután a népesség- és településviszonyokat tárgyalja, majd sorra veszi a népgazdaság ágazatait, az ipart, a mező- és erdőgazdaságot, a közlekedést, és külkereskedelmet. A művet 90 ábra és térkép, valamint 57 fénykép teszi szemléletesebbé.

Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Allgemeine ​Physische Geographie für die Mittelschulen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos István - Sárfalvi Béla - A ​Duna-Tisza köze mezőgazdasági földrajza
A ​Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportjának gondozásában a Földrajzi Monográfiák IV. kötete kerül a magyar geográfusok kezébe. Megjelenésének külön is fontosságot ad az a tény, hogy a monográfiasorozatban ez a kötet az első gazdaságföldrajzi munka.

Kereszty Péter - Nagy Balázs - Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla - Lakóhelyünk, ​a Föld
Ma ​az utazások virágkorát éljük, akár turistaként is eljuthatunk a Föld bármely pontjára. Információkat szerezhetünk az újságok, a televízió, az internet segítségével. Ám bármennyit is utazunk, nézünk filmeket, figyeljük az internetet, lakóhelyünk, a Föld csak akkor lesz érthetőbb a számunkra, ha e tudásunkat rendszerezzük. A mi világunk sorozat keretében megjelent Lakóhelyünk, a Föld című kötet a 15 éves korosztály számára mutatja be bolygónk csodálatos világát. Megismertet a Föld kozmikus környezetével, majd a kőzetburok jelenségeit veszi sorra. A földi változatosságot leginkább megtestesítő földrajzi övezetesség témájánál az Egyenlítőtől a sarkokig jut el. Az utolsó fejezet segítségével betekintést ad a bolygóformáló emberiség földi jelenlétébe is.

Kollekciók