Ajax-loader

Hérodotosz könyvei a rukkolán


Hérodotosz - Kürosz ​/ Xerxész
Hérodotoszt ​a történetírás atyjának, "nagyatyjának" szokták nevezni; joggal, hiszen az i. e. V. században a görög mester előzmények nélkül teremtette meg műfaját. Filozófusok, földrajztudósok, tanító papok és pletykázó öregek voltak mesterei és elődei, és a csodálatos görög mitológia. Ő még úgy írta a történelmet, "mintha az is mítosz volna - jegyzi meg róla Szerb Antal. - Nem mintha szándékosan keverte volna össze a valóságot a mondával, hiszen rengeteget utazott, hogy könyvének valóságanyagát összegyűjtse. De külföldi utazásain is legjobban a mítoszok érdekelté,és az, ami mítoszba illő". Válogatásunkban a görög-perzsa háborúk koráról mesélve Hérodotosz az élőszó varázsával előadott kis elbeszélésekben, drámácskákban Kürosz, Kroiszosz udvarába kalauzol, Xerxész hadjáratát idézi, a Thermopülainál és Szalamisznál vívott csatákról számol be. Devecseri Gábor és Szabó Árpád fordításában a görögség és az európai kultúra ősi történelmének legszebb, legérdekesebb epizódjait olvashatjuk.

Hérodotosz - Thuküdidész - Xenophón - Polübiosz - Görög ​történetírók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hérodotosz - A ​görög-perzsa háború
Hérodotosz ​történeti munkájának kettős célja volt, mint ezt művének első mondatában megfogalmazta: a hellének és "barbárok" nagy tetteinek egyenlő mértékkel történő elbírálása és megörökítése, valamint a történeti jelenségek okainak _(aitié)_ vizsgálata. Az elfogulatlanságra való törekvés és a történeti okok és összefüggések keresésének igénye, ez az a két dolog, mely Hérodotosz munkásságát elődeinek teljesítménye fölé emeli. ___A történeti események színes, érdekfeszítő, olykor novellisztikus ábrázolása miatt akár szépirodalmi alkotásnak is tekinthetjük művét, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen nagyszabású feladatot vállalt magára Hérodotosz, s arról sem, hogy ő fogalmazta meg először a történetírás két fő követelményét, az objektivitásra való törekvést és az oknyomozás szükségességét.

Hérodotosz - Hérodotoszi ​novellák
Hérodotosz, ​a történetírás atyja, az i. e. V. század nagy görög tudósa és utazója korántsem volt száraz krónikása az eseményeknek. Művében igen sok szépirodalmi jellegű, nemcsak tudóst gyönyörködtető történetet találunk. A "Hérodotoszi novellák' c. kötet ezeket az elbeszéléseket közli Szabó Árpád fordításában és bevezető tanulmányával. A legendás ókori uralkodók, Kroiszosz, Darejosz, Xerxész tettei, a régi Kelet mitikus világa, a hősiesség, bölcsesség és furfang remek példái elevenednek meg az olvasó előtt a színes és izgalmas történetekben, melyek együttvéve szinte teljes keresztmetszetét adják a nagy hérodotoszi műnek. Az antik világ hangulatát sikerrel érzékeltető illusztrációkat Varga Győző rajzolta.

Kollekciók