Ajax-loader

Ritoók Zsigmond könyvei a rukkolán


Ritoók Zsigmond - Homéros ​Magyarországon
Ritoók ​Zsigmond az ógörög és latin irodalom nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudós tanára legújabb kötetében arra vállalkozik, hogy Homéros kapcsán megvizsgálja: a görög-római művelődés miként élt tovább és hatott - nem mint holt ismeretanyag, hanem mint eleven erő - az európai, illetve közelebbről a magyar kultúrában. A könyv négy részből áll: Homéros a magyar iskolában (Milyen szellemben tanították Homérost a 16. századtól a jelenkorig?); Homéros a magyar tudományban (Milyen irányzatokat követett és milyen eredményeket ért el a magyar ókortudomány a Homéros-problémák vizsgálatában?); Homéros a magyar irodalomban (Hogyan hatottak a homérosi eposzok magyar írók munkásságára?); A magyar Homéros-fordítások korszakai. A munka az egyes kérdéseket európai összefüggésben igyekszik tárgyalni. Amint azt témái jelzik, az oktatástörténet, az ókortudomány, a magyar irodalom és egyáltalán a magyar művelődés iránt érdeklődők számára szolgál tanulsággal.

Ritoók Zsigmond - Vágy, ​költészet, megismerés
A ​kötet Ritoók Zsigmond, az itthon és külföldön egyaránt jól ismert ókortudós írásaiból válogat. Különlegessége, hogy nemcsak a magyarországi tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányok olvashatók benne, hanem sok, eredetileg idegen nyelven publikált szöveg első magyar fordítása is. A gyűjtemény négy tematikus egységet ölel fel, melyek a görög epika kezdeteitől, Homérosztól indulva, a görög tragédián és az ókori esztétikai gondolkodás, különösen a zeneesztétika problémáin átívelve, a római és keresztény irodalomhoz érkeznek el, így az ókori irodalmaknak szinte a teljes időskáláját bejárják. A tanulmányok a tudományos problémákat tág összefüggésekben tárgyalják, a felvetett kérdések az ókorról kialakult képünk legfontosabb vonásait érintik, így nem csak az ókortudomány művelőinek szólnak. A latin és görög nyelvű idézetek magyar fordításban is olvashatók a kötetben. A könyv összeállításával és az idegen nyelvű tanulmányok fordításával tanítványai köszöntik az idén nyolcvanéves tudóst.

Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - A ​görög kultúra aranykora
A ​kötet tárgya az i. e. V. század görög műveltsége, úgy, amint az a görög társadalom életéből kisarjadt. A munka jellegét egyfelől ez határozza meg, másfelől természetesen a sorozat jellege, amelynek keretében kiadásra kerül. Nem a szó régebbi értelmében vett művelődéstörténet, mert a művelődés jelenségei mint meghatározott történelmi és társadalmi körülmények tükrözői kerülnek benne bemutatásra, s ezért a görög politikai történet, a társadalom- és gazdaságtörténet tényei és jelenségei sokkal terjedelmesebb formában kerülnek tárgyalásra, mint ahogy a hasonló jellegű művekben korábban szokásos volt. Arra is gondosan ügyelni kellett azonban, hogy ezeknek ismertetése ne menjen a művelődés jelenségeinek rovására, tehát a munka művelődéstörténet jellege ne homályosodják el azért, mert a tárgyalás során a fogalom második összetevője, a történet is megkapja az őt megillető, az elsőnél nem kisebb és nem nagyobb rangját. A görög művelődéstörténet anyaga a szerzők szándéka szerint nem pusztán tudomásulvételt igénylő ismeretanyagként kerül a munkában bemutatásra, hanem mint európai kultúránk elevenen ható hagyománya. Ez a szempont határozta meg az egyes jelenségek tárgyalásának arányait is. Ezért kapott a képzőművészet itt nagyobb terjedelmet, mint a sorozat többi köteteiben, ezért került a középpontba a görög irodalom fennmaradt klasszikus alkotásainak elemzése, s ezért jutott a hasonló jellegű munkáknál szokatlanul nagy hely a görög természettudomány, elsősorban a görög matematika legfontosabb eredményeinek bemutatására. A kötet képanyaga szervesen kapcsolódik a szöveghez: nem csupán általánosságban illusztrálja az ókori görögség életét és művészetét, hanem az anyagi kultúrát és képzőművészetet tárgyaló részek szerves kiegészítője kíván lenni.

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Horváth Iván - Zemplényi Ferenc - Irodalom ​I.
Az ​átdolgozott régi-új gimnáziumi tankönyv * a magyar irodalmat világirodalmi összefüggéseiben vizsgálja * szakít az értelmezés és értékelés uniformizáló felfogásával * bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges * az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága * az írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be * nem hallgat az alkotó és közössége között fennálló konfliktusokról sem * magából a műből fejti ki a "beletitkolt" eszméket * nagy súlyt helyez a formaproblémákra, a művek nyelvi, retorikai és poétikai jellemzésére

Ritoók Zsigmond - A ​görög énekmondók
A ​korai görög énekmondók problémájával az eddigi kutatás is sokat foglalkozott, de századunkban még nem történt kísérlet arra, hogy a sok részeredményt egységes és teljes fejlődéstörténeti összképpé rendezzék Erre az összegzésre vállalkozott Ritoók Zsigmond a görög irodalomtörténeti és az általános epikatörténeti kutatások vizsgálatának alapján. A könyv első fejezetében az énekmondóvá válás folyamatát és az énekmondói alkotás módját tárgyalja, a másodikban az előadói alkalmakról, körülményekről és a közönségnek az előadásban - alkotásban játszott szerepéről szól, végül a harmadikban az énekmondónak a társadalomban betöltött változó helyzetét és szerepét ábrázolja; felvázolja az énekmondás történetét a feltételezhető kezdetektől az elvirágzásig.

Gyapay Gábor - Megyer Szabolcs - Ritoók Zsigmond - Ki ​mondta? Miért mondta?
Ismert ​történelmi személyiségektől származó, vagy népszokások lényegét csattanóan kifejező szállóigék gyűjteménye ez a könyv, válogatás az Iskolarádió műsorából. Megtudhatja belőle az olvasó, honnan ered például a "Damoklész kardjaként függ a feje felett", "Canossát jár", "Az igazság vízum nélkül utazik", "Egy füst alatt", "Nem káptalan a fejem", stb. stb. szállóige; ki mondta ezeket, miért, mikor, milyen történelmi körülmények között, s azt is, hogy az idő múlásával hogyan módosult egyes szállóigék jelentése. Általános és középiskolás diákoknak, a történelem és a kultúrtörténet iránt érdeklődő olvasóknak egyaránt érdekes olvasmány.

Gyapay Gábor - Ritoók Zsigmond - Történelem ​a középiskola I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ritoók Zsigmond - Szegedy-Maszák Mihály - Veres András - Irodalom ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - Görög ​művelődéstörténet
A ​először 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-ben megjelent A görög kultúra aranykora című kötet szerzői, Ritoók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György - szakterületük nemzetközileg is elismert kutatói - azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az ókori görögség művelődéstörténetét. A Görög művelődéstörténet Németh Györggyel kiegészült szerzőgárdája ugyanezt teszi, de jóval nagyobb terjedelemben és kitágítva az időhatárokat a bronzkortól a Kr. e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzők a legújabb kutatások eredményeit is felhasználják, hírt adnak például a 2005-ben megtalált Sapphó- és Archilochos-papiruszokról is. A történelmi, művészet- és irodalomtörténeti fejezeteken kívül a könyv beható filozófia- és gazdaságtörténetet is ad, és megismertet a hétköznapi élet világával, a nők, a gyerekek és a polgárjoggal nem rendelkező rétegek életével is. A képekkel gazdagon illusztrált kötetet részletes kronológia és névmutató teszi könnyen használhatóvá.

Kollekciók