Ajax-loader

Ropolyi László könyvei a rukkolán


Ropolyi László - Az ​Internet természete
Az ​Internet széleskörű használata nem csupán a levelezési, kapcsolatépítési, olvasási, tanulási, könyvtárazási, publikálási, munkavégzési és szórakozási szokásainkat változtatja meg, hanem gyökeresen átalakítja az emberi élet évezredek óta megszokott kereteit is. Az Internet egy új emberi létforma, a hálólét kibontakozásának biztosítéka, hajtóereje és meghatározó eszköze. Vajon hogyan lehetséges ez? Vajon az Internet miféle adottságai, szerkezetének, használatának, működésmódjának miféle jellegzetességei teszik ezt lehetővé? Ebben a könyvben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az Internet tulajdonképpeni természetét nem egyszerű megközelíteni. Technikai, kommunikációs, kulturális és szerveződési szempontból egyaránt szemügyre kell venni. Mindezeket a szemléletmódokat ezúttal egy sajátos internetfilozófia próbálja meg együttesen alkalmazni s az Internet természetének elemzésében felhasználni. Ennek során a modern és posztmodern világképek kontextusába illesztett technika-, kommunikáció-, kultúra- és szerveződésfilozófiai gondolatmenetek szolgálják az Internet formálódásának, mibenlétének és legfontosabb tulajdonságainak a bemutatását. Ropolyi László fizikát és filozófiát tanult Budapesten. Filozófiát, tudománytörténetet és tudományfilozófiát tanít az ELTE-n. Az utóbbi években főként tudomány- és technikafilozófiai, valamint internetfilozófiai kutatásokat folytat.

Kampis György - Ropolyi László - Evolúció ​és megismerés
Vajon ​a világ ugyanolyan-e a denevér, a kutya, a majom vagy az ember számára? Az evolúció kutatása segíthet elképzelni az elképzelhetetlent, ezen keresztül jobban megérthetjük azt is mit jelent egyáltalán megismerni valamit. A kötet a kilencedik magyar kognitív tudományi konferencia előadásit tartalmazza a címbéli tág témában.

Ropolyi László - Szegedi Péter - A ​tudományos gondolkodás története
A ​könyv keletkezésének története több mint száz esztendővel ezelőtt kezdődött. Akkor merült fel legelőször a gondolat: a természettudományi karokon tanuló egyetemi hallgatóknak széles körű ismeretekkel kellene rendelkezniük a rokon tudományok köréből is. Előadássorozatot szerveztek hát számukra, ezen előadások foglalata a kötet. Nem annyira tudománytörténet - noha tényközlésében, rendszerezésében e követelményeknek is eleget tesz. Valójában kitűzött célja a természettudományos gondolkodás történetének bemutatása, melynek során filozófiatörténeti, természetfilozófiai összefüggések is feltárulnak. ; Az öt nagyobb fejezetből álló kötet alapelrendezése kronologikus. Székely László és P. Szabó Sándor Az ókori tudomány kezdeteinek (Egyiptom, Mezopotámia, Kína) lényegét mutatja be. Ezt követi az ókori görög természettudomány és matematika bemutatása - Ropolyi László, Székely László, Kiss Olga, Kiss János munkái - a természetfilozófiai gondolkodás tükröztetését, biológiai, kémiai ismeretek összegzését mutatják be az antikvitásban. A középkori tudományos gondolkodást, a törvények fogalmának átalakulását, a természeti törvény fogalmának megjelenését Ropolyi László foglalja össze. Szegedi Péter, Székely László, Kiss Olga, Kiss János és Varga Miklós előadásaiból az újkori tudománytörténet, a csillagászat, a mechanikai és biológiai ismeretek, a kémia kialakulásának kezdetei bontakoznak ki. A 18-19. század tudományáról, az új világkép megszületéséről, a korai evolúciós elméletekről, a kémiai atomelmélet kialakulásáról szól az utolsó fejezet. Minden részt összefoglaló és irodalomjegyzék zár. A kötet nem foglalkozik a huszadik századdal - igazuk lehet a szerkesztőknek, akik szerint ez már szétfeszítette volna a kötet kereteit. - Természettudományi karokon tanuló egyetemisták, középiskolai tanárok és diákjaik alapműve, de laikus érdeklődők is örömüket lelhetik a műben.

Kollekciók