Ajax-loader

Sipkay Barna könyvei a rukkolán


Covers_125394
elérhető
0

Sipkay Barna - Rágalom
A ​tragikus hirtelenséggel elhunyt, fiatal író regényének sodrában emberi sorsok tragédiával fenyegető örvényei áramlanak. Az izgalmas cselekmény során még a múlt kísért: a fiatal parasztlánynak el kell hagynia szülőfaluját, mert “szégyenbe” esett, de kivetettsége már nem a régi önveszejtő kétségbeesést, hanem a mai lehetőségek felismerését és ezzel együtt egzisztenciális felemelkedését eredményezi. Számító okosságával szövetkezeti főkönyvelő lesz, és bár izzó szerelem köti az elnökhöz, ez az érzés is csak gyűlölködő bosszúvágyát táplálja A félelmetesen célratörő parasztlány lassan ráveszi az elnököt egy sereg tisztességtelen dologra, majd rágalomhadjáratot indít azok ellen, akik felemelik szavukat az alapjában tisztességes ember módszerei ellen. Sipkay regényében nem elégszik meg az igaz ábrázolásával, hanem művészi eszközökkel az e mögött rejlő, bonyolult és ellentmondásos társadalmi és emberi igazság feltárására törekszk. A mindvégig feszült atmoszférájú események során a “hogyan” és “miért’ szoros összefüggéseiben vizsgálja és bontja ki az emberi magatartás és cselekvés napjainkban oly gyakran felmerülő kérdéseit.

Sipkay Barna - Valaki ​a ködben
A ​váratlanul elhunyt, tehetséges, fiatal író posztumusz kötete a hagyatékban talált elbeszéléseket és novellavázlatokat gyűjti össze. Sipkay Barna, a szabolcs-szatmári táj szerelmese ezekben a - tartalomban és ábrázolásmódban is eddigi írásaitól eltérő - novelláiban azokról az emberekről ír, akik a táj, a vidék gyakran fojtogató légkörében küszködnek az emberi felelősség, az élet legemberibb céljainak problémáival. A Valaki a ködben című novella szuggesztíven állítja elénk a kisváros eseménytelen szürkeségének ködében a tenni vágyó embert, aki úgy véli, segélykiáltást hall. A novella végén kiderül, hogy ez a kiáltás a szorongásokkal teli ember belső kiáltása volt csak, de a megoldatlan gondolataival küzdő embert rövid időre mégis kizökkentette az eseménytelenség elviselhetetlen légköréből. Kiemelkedő írása a kötetnek a Valamikor egy tónál c. elbeszélés, melyben egy öreg halász a kis unokáját ért baleset miatti gyötrődéséből úgy akar kiszabadulni, hogy a városkában bolyongva mindenkinek elmeséli az esetet, menekülvén akarván kínzó bűntudatától. Így, öntudatlanul jut el addig a rég feledésbe ment történetig, hogy a felszabadulás napjaiban földesura halastavát védve, három ember közvetett gyilkosává vált. Erre a tettére immár nem kap felmentést, még akkor sem, ha unokáját történetesen sikerül is az életnek megmenteni. "Ember! Téged szeretni annyi, mint szeretni az egész világot." Ez a mottó jelzi a novellagyűjtemény belső tartalmának forrását, az igazi, szocialista humánumot, amely Sipkay Barna alakját hús-vér emberekké, hétköznapi problémáikat szorongatóan izgalmassá teszi.

Sipkay Barna - Nyakamban ​az élet
Ráolvashatjuk-e ​a mai fiatalság fejére az erkölcsi-szexuális gátlástalanságot, az érzelem nélküli életszemléletet, amikor a minden fiatalban meglevő, tiszta, szép érzéseket, furcsa módon megnyilatkozó lázadozásaikat önkritikátlan felháborodással, legjobb esetben sértődött közönnyel fogadjuk? "Nyakamban az élet!" - mondja majdnem sírva a regény főhőse - és miközben kétségbeesetten, zavartan menekül előle, az olvasók szeme előtt válik felnőtt emberré, de úgy, hogy az elveszett gyerekkori illúziókból - még az első nagy csalódás mellett is - megmenti azokat, amelyek erőt és hitet adnak számára a különbbé válás lehetőségeihez. A váratlan hirtelenséggel nemrég elhunyt, kitűnő író regénye mély intenzitással ábrázolja korunk fiatalságának rendkívül bonyolult, színes és - a dolgok felületét nézve - gyakran érthetetlenül irreális életfelfogását, de egyúttal félreérthetetlenül kifejezi mélységes hitét - sőt, megbecsülését - azok iránt a fiatalok iránt, akiknek az emberi és társadalmi etika nem a konformista kényelmet, hanem a jobbá, tisztábbá válás igényét jelenti. Az immár posztumusszá vált mű Sipkay Barna sajnos oly rövid és oly ígéretes életpályájának kiemelkedő alkotása.

Sipkay Barna - Nincs ​többé férfi
Sipkay ​Barna új regénye ízig-vérig mai fiatalokról szól, akik fiatalságuk és koruk összes ellentmondásaival állandó csatározásban vannak; akikre - mert szégyellik és titkolják gazdag és tiszta érzelmi világukat - szokás azt mondani, hogy "nincs erkölcsi normájuk", Bosszúból veszi feleségül üzemvezetője leányát, Tyutyut. A leánynak tetszik az ötlet, mert tetszik Rocki - és kezdetét veszi a rendkívül szellemes kalandokban bővelkedő "próbaházasság", melynek során Sipkaynak alkalma nyílik egy sereg valóságos morális-etikai problémát megvilágítani, s egyben bizonyítani, hogy kitűnő ismerője a mai fiatalság érzés- és gondolatvilágának. Erőteljesen karikírozott alakokkal, meghökkentő, mulatságos szituációkkal azt igyekszik bemutatni, hogy mennyire eltorzítja mai fiatalságunk egészséges tudat- és érzelemvilágát egy sereg erőszakkal előrángatott álprobléma, társadalmi rendünktől idegen életformák és életérzések divatos majmolása. Az oldott, sok derűvel átszőtt stílusú regény rendkívül szórakoztató, igényes olvasmányt nyújt; a pergő, ötletes cselekmény azt példázza, hogy az árnyék, bármilyen sötétnek is hat, csak fénnyel együtt lehetséges.

Sipkay Barna - Hajnali ​hinta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipkay Barna - Határtalan ​élet
Sipkay ​Barna új regénye két ellentétes jellemű ember sorsának - a véletlenek sorozatán keresztül szinte szétválaszthatatlanul egymásba kapcsolódó - története, az 1930-as évek elejétől napjainkig. Az egyik a hatalomhoz dörgölődző kispolgár, akinek minden ambíciója a meggazdagodás, de sem nem elég bátor, sem nem elég ügyes ahhoz, hogy az akkori középosztály átlagos életformájának szintjét maghaladja. Megelégszik azzal, hogy különféle aljasságok és rokoni kapcsolatai révén közel kerüljön a húsosfazékhoz. A felügyelete alatt levő állomáson dolgozik egy kovács, aki az első világháború idején orosz hadifogságban volt. Itthon a rendszer üldözöttjévé válik, akinek egzisztenciális és erkölcsi tönkretételéhez a felügyelő aljassága és gyávasága nagy mértékben hozzájárul. A kovács nem alkuszik, saját életének, családja minimális létbiztonságának feláldozásával, megszállottként küzd valóságos és vélt igazáért. Anarchisztikus módon, egyedül, tehát eredménytelenül. Hogyan alakul ennek a két embernek sorsa a felszabadulás után, gyermekeik hogyan találnak egymásra egy szép szerelem harmóniájában - erről szól a "Határtalan élet", ez a lebilincselő és elgondolkoztató, szép regény.

Sipkay Barna - Gyűlölet, ​éjszaka, szerelem
A ​nyírségi homokba temetkezett tanyák novabortól lerészegedett parasztjai elindulnak egy viharos téli éjszakán, hogy "kimentsék" gyerekeiket a falusi kollégium "börtönéből". Ezzel, a napjainkban szinte hihetetlen eseménnyel Sipkay a Gyűlölet, éjszaka, szerelem című kisregényében találkozunk, melyben a futóhomokra épült tanyáikhoz görcsösen ragaszkodó parasztok csak nagy emberi gyötrelmek árán törődnek bele abba, hogy gyermekeik elszakadjanak az "ősi" életformától s gyilkos indulatoktól hajtva hadakoznak a tankötelezettség, a gyerekeiket "elrabló" falusi kollégiumok ellen. Egy másik, a Rólad beszélünk című regényében egy rendkívül különös, magányosnak látszó alakot állít az olvasó elé azért, hogy kideríthesse napjaink oly divatossá vált magányérzetének valóságos vagy vélt okait. A Pocsolyában egy vidéki orvos drámai önvallomásán keresztül mutatja meg az emberi eszmények-érzelmek nélküli, közönybe fulladó élet tragédiáját. A karikás című novellában viszont a társadalom, a közösség felelősségét kéri számon egy fiatal parasztfiú gyilkossága kapcsán. De felcsillan az írásokban Sipkay sajátos hangulatú derűje, szatirikus humora is, mint az elkártyázott feleség esetét megörökítő Tök az adu című novellában. Sipkay Barna új kötete változatosan, sokoldalúan mutatja meg az olvasóknak a mai, főleg a vidéki, kisvárosi emberek életét. Sajátos intellektuális módszerekkel ábrázolja a falusi, kisvárosi életforma gyakran fojtogató atmoszféráját, az emberek tudatára gyakorolt, szinte kóros lélektani hatását. Minden írása színes, szórakoztató és egyben mély gondolatokat ébresztő olvasmány: újabb állomása a tehetséges prózaíró pályájának.

Kollekciók