Ajax-loader

N. Horváth Margit könyvei a rukkolán


N. Horváth Margit - Latin feladatgyűjtemény a középiskolák I-II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N. Horváth Margit - "Legyetek ​jók, ha tudtok!" - Etika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N. Horváth Margit - Szilágyi Ilona - Linguam ​Latinam Disco I.
Jól ​tanítható nyelvkönyv, amely alkalmas arra, hogy a tanulókkal megszerettesse és elsajátíttassa a latin nyelvet, előkészítse a nemzetközi szókincs megértésére, valamint más indoeurópai nyelvek befogadására. A latin olvasmányokat kultúrtörténeti bevezetők előzik meg. A bevezetőkhöz kapcsolódó feladatok segítenek a tankönyv anyagának elmélyítésében, valamint kutatómunkára ösztönöznek. A szövegek kötetenként 500 új szót tartalmaznak. Az olvasmányokat követő, ábécérendben közölt szójegyzékek már a kezdet kezdetén hozzászoktatják a tanulót a szótárazáshoz. A nyelvtani anyagot mértéktartóan és a fokozatosság elvét betartva állították össze a szerzők, szem előtt tartva a kontrasztivitás elvét. Szellemes ábrák segítik a tanulót a nyelvtani szabályok megértésében, a nyelvtani feladatok megoldásában. Az Appendixek középkori szövegekkel, vetélkedőkkel, képregényekkel, viccekkel és dalokkal gazdagítják a könyv anyagát. A két kötet jól használható a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok I--II. évfolyamán.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv IV.
A ​kötet a középiskolai nyelvoktatásban legelterjedtebben használt latin nyelvkönyvsorozat záró darabja. A sorozat korábbi köteteit a kiadó felmenő rendszerben mind megújította az elmúlt években, részben esztétikai szempontok, részben a kétszintű érettségi vizsga megváltozott követelményrendszerének figyelembe vételével. Talán a legjelentősebb a tartalmi változás a IV. kötet esetében, amely jelenlegi formájában kiválóan alkalmas a többnyire 4 évig tartó tanulmányok lezárására, a különböző szintű vizsgákra történő felkészítésre. A kötetben bemutatott latin szerzők közt szerepel a középszintű érettségi vizsgán is ismerendő Horatius és Tacitus, illetve az emelt szinten ismerendő Lucretius és Seneca. A terjedelmi szempontok és a tanítási órakeret nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével olyan a nemzeti és az európai kultúrában számos alkalommal motívumaikban újra felbukkanó költemények és prózarészletek kerültek az olvasmányok közé, amelyek megismerése nemcsak a latin nyelvismeret szempontjából fontos, hanem általában hasznos az irodalmi és képzőművészeti alkotások alaposabb megértéséhez. Így nemcsak az idegen nyelvi, hanem az anyanyelvi kompetencia és az interdiszciplináris szemlélet fejlesztésére is alkalmasak. A kétszintű érettségi rendszer követelményei közt szerepel, hogy a vizsgázó legyen képes megszerzett ismereteit a gyakorlatban alkalmazni régészeti vagy képzőművészeti tárgyú képek elemzésében. A jelen kötet azzal igyekszik erre felkészítési lehetőséget nyújtani, hogy a szövegekhez kapcsolódóan számos ábrát közöl, közöttük nagyméretű, színes lapokat is. Így a szövegfeldolgozással párhuzamosan tanítható az ábraelemzés technikája és a képbemutatás mint nyelvi feladat. Szintén az érettségi vizsgarendszer követelménye, hogy a tanulók legyenek képesek a megismert szerzőktől megfelelő terjedelemben fejből idézni akár összefüggő idézeteket, akár szállóigévé vált önálló mondatokat. Ezért a kötet gyakorlatai közt több alkalommal fordul elő bölcs mondások gyűjteménye megfelelő értelmezési feladatokkal. Tanítási tapasztalataim szerint a diákok kedvelik ezeket a szentenciákat, esetenként szívesebben tanulják meg kívülről, mint az összefüggő idézeteket. Mind a kétszintű érettségire, mind az akkreditált nyelvvizsgára való felkészülésben igen jól használhatóak a kötetben közölt művelődéstörténeti összefoglaló fejezetek. Megújult az antik filozófiát bemutató, a korábbi kiadásokban esetenként megbírált fejezet, újdonságként bekerült a római irodalom korszakait, a korai császárság dinasztiáit bemutató táblázat. Nagyon hasznos újdonsága a kötetnek a tanulmányok magasabb szintű rendszerezéséhez a kommunikációs szándékok szerint csoportosított nyelvi jelenségek táblázatos bemutatása (pl. az általános alany, a cél, a felszólítás, a tiltás kifejezési lehetőségei stb.) Hasonlóképpen jól használhatóak az új áttekintő táblázatok (pl. a névmások általában, a névmási határozók általában stb.) Egészen új és megint a megújult vizsgakövetelmények szem előtt tartásával készült gyakorlatok jelentek meg a szóképzéssel kapcsolatban. A főnevesülés, a prefixumok és más szóképzési jelenségek bemutatása és az ezekhez kapcsolt gyakorlatok eddigi tapasztalataim szerint részint élvezetesek a diákok számára, részint sokat segítenek a modern európai nyelvek szókincsének elsajátításában. A diákok és a tanár idegen nyelvi ismereteinek függvényében kitágíthatóak ezek a gyakorlatok az angol, német, francia, spanyol szókincsre is. A kötet kezelhetősége szempontjából fontosnak tartom a nyelvtani tárgymutató megjelenését, a táblázatok kiemelését szürke háttérszínnel, az oldalak esztétikusabb megtervezését, a jobb minőségű papír és kötés alkalmazását. A szórakoztató mellékletek a diákok számára teszik vonzóbbá a kötet forgatását. Gondolok itt a különféle formájú szórejtvények, gondolkodtató képfeladatok megjelenésére a belíveken, és a kiadó honlapjára kerülő appendixre. Ebben olyan szövegek, magyarázatok és ábrák találhatók, amelyek terjedelmi okokból nem fértek el a kötetben, de feldolgozásuk többlet-élvezetet jelenthet, és az informatikai kompetenciát is fejleszti.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv III.
Koncepciójában, ​fomátumában és kivitelében a már megjelent Latin I. és Latin II. átdolgozott kiadását követi a Latin III. című kötet. A szerzők és a bíráló a megváltozott igényeket figyelembe véve dolgozták át a tankönyvet. Csökkentették a terjedelmet, új illusztrációkat és színes mellékletet illesztettek bele, és szerkezetében, tartalmában is átláthatóbbá rendezték az anyagot. Tartalma: először Catullus híres költeményét (az Odi et amo-t) idézi a könyv, majd a tanév két középponti auctorát: Cicero és Vergilus életét és műveit ismerhetjük meg. Az ő műveik értelmezése mentén lehetőség nyílik a görög-római kultúra mind mélyebb megértésére, a művek stilisztikai elemzésére és az európai kultúrára gyakorolt hatásuk figyelemmel kísérésére is. Cicero és Vergilius után az epigramma klasszikusa: Martialis következik. A második (fakultatív) rész mind auctoraiban, mind tematikájában igen változatos: szerepel itt néhány már ismert szerző (Catullus, Caesar, Ovidius), de rövid bemutatkozás erejéig újabbak is társulnak hozzájuk. A tankönyv nyelvtani anyaga elsősorban a mondattan és esettan, alaktanból már csak néhány ritkább jelenség, néhány rendhagyó alak következik. A Latin III. jól használható a szakközépiskolák és gimnáziumok 11. évfolyamán.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv I.
A ​latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen földre. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szövegeket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécé betűit használjuk. Ki ne tudna, akár azonnal, jónéhány nyelvünkbe átkerült latin szót, ma is használt latin fordulatot, közmondást felsorolni? Első európai hírű poétánk, Janus Pannonius latinul alkotott... Tanulmányaink során elsődleges célunk lesz a latin nyelv és kultúra megismerése, de jó, ha tudjuk, hogy a latin kultúra csak a görög kultúrával együtt érthető meg, melytől a legalkalmasabb történelmi pillanatban vette át a stafétabotot. Az ókori görög és latin kultúra az a klasszikus örökség, mely az európai civilizáció alakulását alapvetően meghatározta és meghatározza a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet megannyi területén.