Ajax-loader

Kresalek Péter könyvei a rukkolán


Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai 2.
A példatár és feladatgyűjtemény a Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóinknak kíván segítséget nyújtani az ELLENŐRZÉS témakörének elsajátításához. Az összeállítás során igazodtunk a szakképzési követelményekhez, a képzés tantervéhez és a tárgyi programhoz, ennek megfelelően a példák és feladatok elsősorban a bizonyító értékű okmányok összeállításával, a helyszíni ellenőrzés lebonyolításával (összefoglaló feladatok) foglalkoznak.Ezek mellet helyet kaptak a megbízólevél tartalmára vonatkozó feladatok is. Mellékletként közreadunk egy vizsgálati programot is, amely egyrészt segítheti az ellenőrzés előkészítése során elkészítendő program jobb megértését,formai és tartalmi követelményeinek megismerését, másrészt kapcsolódik a pénzkezelés ellenőrzésével összefüggő összefoglaló feladatokhoz és azok megoldásaihoz. A feladatok megoldása ellőt érdemes áttekinteni a kiadvány első fejezetét,amely bemutató példákat tartalmaz. Ezek kidolgozott példák, amelyek megoldásai részletes útmutatást adnak a különböző bizonyító értékű okmányok és megbízólevél összeállításához. Budapest, 2005. október A szerzők

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai Példatár és feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Példatár és feladatgyűjtemény az üzleti tervezéshez
TARTALOM A tevékenység tervezése A tárgyi eszközök kapacitása és kihasználásuk tervezése (Terhelés-számítások) Emberi erőforrások tervezése Az anyagellátás és készletgazdálkodás tervezése Pénzügyi tervezés Összefoglaló feladatok Ellenőrző eredmények Megoldott feladatok kidolgozása

Dr. Bíró Tibor - Fridrich Péter - Kresalek Péter - A ​könyvvizsgálat alapjai
A ​kiadvány tartalmazza a könyvvizsgálati tevékenység törvényi szabályozását mind az európai, mind a hazai gyakorlatban, bemutatja a könyvvizsgálat célját, hatókörét, a könyvvizsgálati munka gyakorlati megvalósítását, annak szakaszait, a könyvvizsgálói jelentés tartalmi és formai követelményeit. A könyv elméleti megalapozását a Magyarországon érvényes könyvvizsgálati standardok adják, az elméleti részeket gyakorlati példák, iratminták egészíti ki.Az olvasó teljes körű képet kap a könyvvizsgálati munka törvényi szabályozásáról, az alkalmazott standardok előírásairól és ezek gyakorlati alkalmazásáról, a szerzők kiemelik a lényeges és kockázatos területeket, és ahol szükséges, részletes magyarázatot adnak az egyes előírások értelmezéséhez és megértéséhez.

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Ellenőrzési ​alapismeretek
Tankönyvünk ​először az ellenőrzés fogalmi megközelítését, fontosabb típusait és szabályozási kereteit mutatja be, majd a vállalkozásokat érintő ellenőrzések kiemelt területeit ismerteti. Részletesen tárgyalja a vállalkozások ellenőrzési rendszerét (a tulajdonosi és a belső ellenőrzést), valamint röviden áttekinti a könyvvizsgálói ellenőrzés és az állami ellenőrzések főbb jellemzőit és összefüggéseit. Emellett a szerzők – a BGF-PSzFK Kontrolling-Ellenőrzés Intézeti Tanszékének munkatársai – kitérnek az államháztartási pénzügyi ellenőrzés egyes szempontjaira is, valamint részletesen mutatják be az ellenőrzés általános módszertanát, különös tekintettel az időszakos helyszíni ellenőrzés folyamatára, a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának főbb munkaszakaszaira, feladataira és módszertani eszközeire.

Kresalek Péter - Tervezés ​a vállalkozások gyakorlatában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Pucsek József - Controlling ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Sztanó Imre - A ​vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés bevált módszere - a vállalkozások szintjén is- az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. A könyv ezen belül - figyelembe véve a számvitelről szóló törvény beszámolókészítési kötelezettség tartalmára és követelményeire vonatkozó szabályait- elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. A kötet alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát, mindezeken túlmenően a kiadvány részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével. A könyv jellemzően az ipari termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások gazdálkodásának alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, de ahol szükséges, kitér a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenység értékelési sajátosságaira is. A bemutatott módszerek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását a kötethez kapcsolódó ,,Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez" című kiadvány segíti. Ez az ismeretanyag alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, ugyanakkor tartalma teljes egészében megfelel a mérlegképes könyvelői képzés elemzés egy tantárgy részét képező ismeretek tematikájának. Mindezek alapján - a szerzők szándékai szerint - a kiadvány egyaránt felhasználható tankönyvként a felsőoktatásban és a szakmai képzésekben, valamint szakkönyvként a vállalati gyakorlatban.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - A ​vállalati tevékenységek elemzésének módszertana I.
A ​sikeres vállalati működéshez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzésnek – a vállalkozások szintjén is – bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Ehhez kíván módszertani segítséget adni ez a kétkötetes szakkönyv, amely a felsőoktatásban, a felsőfokú szakmai képzésekben és a vállalti gyakorlatban egyaránt felhasználható. Az első kötet a jellemzőbb vállalati tevékenységek közül az ipari termelő-szolgáltató és a belkereskedelmi vállalati gazdálkodás alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, részletesen tárgyalva a vállalati teljesítmények és az erőforrás-gazdálkodás fontosabb elemzési területeit. A könyv az elemzési módszerek bemutatását követően gazdag példaanyaggal (megoldott példákkal és gyakorlófeladatokkal) segíti a leírtak megértését és a vállalati gyakorlatban történő alkalmazását.

Dr. Birher Ilona - Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sisa Krisztina - Sztanó Imre - Siklósi Ágnes - Veress Attila - Tételvázlatok ​a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsgához
A ​Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes: vállalkozói mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységének tartalmához, így a számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök mindegyikét tartalmazza. A könyv az említett vizsgatevékenység szóbeli tételsorához igazodva 30 tételvázlatot tartalmaz, amelyek a két tantárgy (számvitel és elemzés-ellenőrzés) összevont szóbeli vizsgájára való felkészüléshez nyújtanak segítséget. A tételek – hasonlóan a kiadott tételsorhoz – három részből állnak, ezeket a részeket a kiadvány tételenként „a”, „b” és „c” jelzéssel elkülönítve tartalmazza. A tételvázlatokon belül minden egyes tétel „a” része a számvitel, „b” része az elemzés és „c” része az ellenőrzés témakörével foglalkozik. A szerzőközösség által elkészített könyv naprakész, a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok figyelembevételével készült. Ezekből adódóan a tételvázlatok aktuális tartalommal igazodnak a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekhez. A „Tételvázlatok” tehát a szóbeli vizsgára történő sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Az egyes tételek a legmeghatározóbb jelentőségű területek kiemelésével tartalmazzák a számviteli, elemzési és ellenőrzési ismereteket. Az egyes tételek azonban valóban vázlatosan, tehát nem teljeskörűen kidolgozottak, a sikeres szóbeli vizsgára való készüléshez iránymutatást, az egyes témák vázlatos, tömör összefoglalását adják. Ennek megfelelően nem helyettesíti a tantárgyakhoz tartozó könyveket, tananyagokat, azok alapos ismeretét, viszont hatékonyan támogatja azok feldolgozását. Pontosan ezért a vizsgára készülő hallgatók rendelkezésére áll minden egyes tételrész végén azoknak a kiadványoknak, műveknek a listája, amelyek a vizsgára való felkészülést egy-egy téma részletes kifejtésével megalapozzák. A könyvet a mérlegképes könyvelői képzés hallgatóinak ajánljuk, azonban érdeklődésre tarthat számot azok körében is, akik a feldolgozott témákban (számvitel, elemzés, ellenőrzés) rövid és aktuális áttekintést szeretnének szerezni.

Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - A ​vállalati gazdálkodás elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés - a vállalkozások szintjén is - bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Ehhez kíván módszertani segítséget adni a most kézbevett „A vállalati gazdálkodás elemzése” című szakkönyv, amelynek előzményei a 2011-ben kiadott az A vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjai I. és II. kötetei. A könyv felépítése alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, két - elemzés témájú - tantárgy tankönyveként szolgál. A könyv tartalma, kiegészítve - a számviteli beszámoló témakörére vonatkozó - „A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése” című kiadvánnyal, teljes egészében megfelel a mérlegképes könyvelői képzés „Számvitel-elemzés-ellenőrzés” tantárgyrészét képező elemzési ismeretek tematikájának. A könyvben bemutatott elemzési módszerek megértését, a vállalati gyakorlatban történő alkalmazását gazdag példaanyaggal (megoldott példákkal és gyakorló feladatokkal) segíti a könyvhöz kapcsolódó - Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati gazdálkodás elemzéséhez - című kiadvány.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​és feladatgyűjtemény az elemzés és az ellenőrzés módszertanához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Pucsek József - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez
A ​példatár és feladatgyűjtemény a Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése című könyvhöz készült és az abban ismertetett elemzési módszertan gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A kötet (+ jelű) megoldott példákat és önálló kidolgozást igénylő feladatokat egyaránt tartalmaz, feldolgozva • a mérleg átfogó és az egyes mérlegtételek részletes elemzésének módszertanát, • a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének lehetőségeit, • a jövedelmezőség és a hatékonyság átfogó elemzésének módszereit, valamint • az eredményelemzés módszertanát.

Kollekciók