Ajax-loader

Grandpierre Attila könyvei a rukkolán


Grandpierre Attila - Lélek ​és Világegyetem
Életünk ​forrása, hajtóereje, színtere és boldogsága, az emberi lélek, az elmúlt évszázadokban fokozatosan leértékelődött és háttérbe került. Az ember érzelmi lényként születik, és arra hivatott, hogy ép lélekkel élje át az életét. A mai világban azonban egyre nő az elidegenedés eredeti önmagunktól és a Természettől. Az emberiség történelmi jelentőségű eseményei ma a lélek színterén zajlanak. Minden tudás közül a legfontosabb az élnitudás. Könyvünk útikalauz az elidegenedés megértéséhez és legyőzéséhez, lelkünk teljes fényének felfedezéséhez, feltárja a lélek tiszteletének több mint 7000 éves eszmetörténetét, megvilágítva az elidegenedés legyőzéséhez vezető utat. Eközben fény derül az emberiség rendkívüli múltjára, az ősi bölcsesség, a Természet-vallás és a legújabb tudományos eredmények megdöbbentő, részletekbe menő egyezéseire. A lélek varázsereje abban rejlik, hogy életünket, ha élünk vele, valami különös többlettel ajándékozza meg, szépséggel, együttérzéssel, társakkal, gyógyító erejű, titokzatos sorsközösséggel.Olyan többlettel, ami hozzátartozik lelki egészségünkhöz. Ez a könyv azért íródott, hogy megalapozza a lélek újjászületésének korszakát.

Grandpierre Attila - Héliosz
A ​világszerte ismert csillagász, Grandpierre összegző művét tartja kezében az olvasó. Korszakalkotó felfedezése szerint maga a Nap nem egy merőben passzív gázgömb, hanem olyan élőlény, amely a fizikai tehetetlenséggel dacolva óriási energiákat mozgósít saját élettevékenységének fenntartására. A szerző olvasmányos, közérthető, olykor lebilincselő stílusban, ám tudományos szigorral mutatja be, hogy a Nap belső anyagcseréjét maga kezdeményezi és szabályozza. Felfedezése váratlan egyezést mutat az ősi tudással, amely szerint a Nap csodálatos szuperélőlény: Napisten. Innen kapta nevét: Héliosz. A könyv új távlatokat nyit a Nap és az élet szeretetének és megbecsülésének történetében. A könyv angol nyelvű kéziratát elolvasva James Lovelock, aki Gaia című világhírű könyvével megalapozta a Föld élő voltának elméletét, ezekkel a szavakkal ajánlja ezt a történelmi jelentőségű művet az olvasónak: Ez egy ragyogó könyv, melyből a mi saját csillagunk, a Nap fényessége ragyog ránk. A komoly tudós számára alapmű a Naprendszer tudományában.

Grandpierre Attila - Grandpierre ​K. Endre emlékezete
A ​Magyarságtudományi Füzetek sorozatában új műfajjal találkozik a kedves olvasó: egy magyar alkotó monográfiájával. Sorozatunkban ez az első, de semmiképpen nem az utolsó ebben a műfajban. Választásunk Grandpierre K. Endrére, azaz Grandpierre Kolozsvári Endrére esett, több oknál fogva. Elsősorban azért, mert tartozunk ezzel őneki és az ő emlékezetének, tartozunk a magyar nyilvánosságnak, és tartozunk az igazságnak. Grandpierre K. Endre egy láng-lelkű magyar alkotó volt, aki életében huszonnégy könyvet írt és adott ki, és akiről – annak ellenére, hogy kortársunk volt – szinte semmit nem tud a ma élő nemzedék. Tisztelet a kivételnek. Unokabátyjának, Kolozsvári Grandpierre Emilnek neve viszont százszor ismertebb. Igaz, Endre a magyar nemzeti lét sorskérdéseit feszegette, azt cselkedvén, amit a világ véleményformálói manapság nem díjaznak. De van kettőjük között egy más, lényeges különbség is. Grandpierre K. Endre nem írta alá azt az 1957 őszén kelt, az ENSZ közgyűléséhez küldött szörnyű levelet, amely 250 magyar író nevében kijelentette, hogy 1956 októberében Budapest utcáin tombolt a fasizmus, köszönetet mondott a szovjet hadseregnek, hogy lerohanta Budapestet, leverte az „ellenforradalmat”, és kérte, hogy vegyék le az ENSZ közgyűlésének napirendjéről „a magyar kérdést”! A kétszázötven név között ott találjuk szinte minden egyes akkor élő és valamennyire ismert magyar író nevét Illyés Gyulától Csoóri Sándorig. Természetesen ott van közöttük Kolozsvári Grandpierre Emil neve is. De a Grandpierre K. Endréé nincs! Ezzel ő egyike azoknak a fél kézen megszámolható magyar íróknak, akiknek neve a szörnyű levéllel nem hozható összefüggésbe. Meg is lett az ára. Hiába a huszonnégy könyv, hiába a kutatásai során feltárt, addig ismeretlen történelmi tények sorozata, Grandpierre K. Endre neve az elhallgattatásra ítéltetett. A „disznófejű nagyúr”ellen felvett harcunk, és erkölcsi alapállásunk indokolja azt, amiért ő az első, akiről monográfiát közlünk. Másodsorban azért választottuk őt, mert munkássága hidat teremt a Magyarságtudomány Füzetek első, vége felé közeledő tematikai osztálya – A magyar ember és társadalma – és a soron következő – A magyar nép etnogenezise – között. Végül, de nem utolsó sorban a Grandpierre K. Endre műveinek színvonala és gazdag témaválasztása, a nemzet sorsa iránt utolsó leheletig elkötelezett hazafiassága, és sziporkázó, történelmi kutatásoknak ihletet adó, irányt mutató szelleme miatt. Ki mástól tudhattuk volna meg például, hogy Ázsia (idegen nyelveken Ászia), a föld legnagyobb, legnépesebb és talán legnagyobb jövőjű világrésze rokonaink – a jászok–nevét hordozza, és hirdeti hajdan volt dicsőségüket, mint Grandpierre Kolozsvári Endrétől?

Grandpierre Attila - Az ​élő világegyetem könyve
Életünk ​világos és válságos korszakaiban mindannyiunkat foglalkoztat, miféle világban élünk, természetünkhöz mennyire közeli vagy távoli természetű a világ egésze, a Világegyetem. Természetünk legmélyén - szemben a mai, egyre elidegenedő világ-felszínnel - szépségre, jóságra, igazságra vágyunk: az élet igazságára. Az életerőnél, természetes emberi életerőnknél nincs számunka nagyobb erő a földkerekségen! Az élet igazságánál nincs szebb és nagyszerűbb erő földön és égen! Milyen nagyszerű és szívdobogtató meggondolni, hogy személyes életerőnk minden más erőnknél erősebb! Hiszen minden tevékenységünk életerőnktől kapja energiáját. De ha ez így van, akkor szükségképpen a jónak, az igaznak kell győznie a való világban is! Tévedés, hogy mindig a rombolás a hatékonyabb, hogy mindig a rossz terjed könnyebben, hogy a jó szükségszerűen mindig lépéshátrányban kell legyen - mert minden létező erők forrása, a Természet szerint az élet igazságának rendeltetett a győzelem! Csakhogy nem mindig a természethez közelebb álló az ügyesebb, ezért ha nem vigyáz, a mélybe kerülhet. Meghasonlott korunknak éppen elidegenített felszíne a "legékesebb" bizonyítéka annak, hogy belső világaink mélyén ellenkező előjelű valóság él: az otthonosság, a szépség, az élet végső igazának valósága. Ha természetes életerőnk az elzsibbadást megelégelve levedli magáról elidegenedett, elmozaikosodott, kicserepesedett, elhalt felszínét, gondolkodó és cselekvő erejét, életünk visszatérhet az otthonosság, a kezdetekig visszaérő tisztázottság bensőséges, emberi birodalmába. (Részlet a könyv előszavából.)

Grandpierre Attila - Emeletes ​mesehajó
Grandpierre ​Attila csillagász, kandidátus, tudományos főmunkatárs; költő, első kötete: A Mindenség Őrjítő Varázsa (1994); a Vágtázó Halottkémek énekese; nemzetközi tudományos folyóiratok (World Futures, The Journal of General Evolution, The Noetic Journal, An International Forum on the Cosmology of Consciousness) szerkesztőbizottsági tagja; az Ultimate Reality and Meaning nemzetközi filozófiai társaság konferenciájának szervezőbizottsági tagja. Az Ember és a Világegyetem személyes és hátborzongató kapcsolatának minden eddiginél teljesebb és mindenkihez szóló képét villantja fel a szerző. Miért élünk? Mire született az ember a Földön? Grandpierre Attila ebben a rendkívüli verses-novellás kötetben forradalmi, lélekindító, tettekre serkentő verseiben ad választ. Megidézi a csillagok világának lélekhez szóló üzenetét, a növényi világ gyógyerejét, a halál titkát, a szerelem bensőséges és rusztikus világát, páratlan ívet feszítve ki a világ kozmikus hajtóereje és földi életünk mindennapjai között. Betekinthetünk a világegyetem, az emeletes mesehajó elmeközpontjába.

Grandpierre Attila - Karácsony
Karácsony ​a mai emberiség talán legszebb, legbensőségesebb ünnepe. Mégis egyre gyakrabban hallani a panaszt, hogy még karácsony ünnepét is elhomályosítja a mai világ pénz-központúsága. Legbensőségesebb ünnepünkhöz valóban a legszebb ajándékok illenek. De nem árt észben tartani: a pénz nem minden. Az igazi ajándék az élmény, az igazi lélek és a szép gondolat élménye. A könyvből megismerhetjük, amit minden gyermeknek tudnia kellene: miért gondolt az ember arra, hogy meg kellene ünnepelni a téli napfordulót? Mikor gondoltuk el először karácsony eszméjét, és mi lehetett az? Miért gondoltunk arra, hogy a téli napfordulót egy fa feldíszítésével lenne jó megünnepelni? Miért alkalmas a feldíszített fa az emberi lélek talán legnagyobb ünnepének szertartására? Miért éppen örökzöld fát választottak őseink erre a célra? Miért éppen fényekkel díszítették fel? És miért éppen gyümölcsökkel? Mit jelentettek ezek a fények és gyümölcsök a számukra? Mit érezhettek őseink a régi időkbe?

Grandpierre Attila - A ​lélek halhatatlansága
Amikor ​Szent Lajos király 1253-ban elküldte Rubruk belga szerzetest Mangu nagykánhoz, Közép-Ázsia akkori uralkodójához, Mangu vitát rendeztetett, és egy félsámán udvari papját állította szembe Rubrukkal. A mongol pap azzal kezdte, hogy felajánlotta ellenfelének, válassza meg, miről vitázzanak: arról-e, miként keletkezett a világ, vagy arról, hogy milyen a lélek élete a halál után. Rubruk követi jelentésében hozzáteszi, hogy "azért akart ezekből kiindulni, mert e kérdéseket tartják ott a legfontosabbnak". Tanulmánykötetében Grandpierre Attila kamaszoknak is érthető, elgondolkodtató, szokatlanul új gondolatmeneteket mutat be életünk két alapkérdésének meggyőző megoldására.

Grandpierre Attila - A ​mindenség őrjítő varázsa
Ez ​a kötet egy tudati utazás a Semmi, a Valami és a Végtelen körvonalaitól befelé a tudat legmélyébe, ahol a Mindenség elemi erői hoznak törvényt. A szövegek kísérleti elmejárművek, szellemek hajtotta rakéták, szisztematikus erőfeszítések az olvasó szimultán megbabonázására és megőrjítésére. A kötet bemutatja, hogyan is függ össze minden mindennel, a Kozmosz a Szellemmel, a csillagászat a Vágtázó Halottkémek világával, az Élet végső kérdéseivel. "A kimondhatatlan kimondására törő verseket olvasva, néha leküzdhetetlen lesz az az érzés, hogy maga a gesztus megelevenedik." (Csaplár Vilmos) "Grandpierre Attila valódi szakterülete, bármilyen groteszken hangzik is ez, az élet, pontosabban az a határterület, ahol a tudomány, a vallás és a művészet a szellemi-testi lényben, az emberben és minden elevenben, sőt nem-elevenben találkozik egymással." (Szilágyi Ákos)

Grandpierre Attila - Királyi ​mágusok ősnépe a magyar
Grandpierre ​Attila, a csillagász-kandidátus- zenész-író legújabb könyvének központjában személyes életünk, a magyarság és az emberiség jövőjének kulcskérdése áll: miféle felemelő erőnek köszönhető az emberi öntudat megszületése? A választ az ősidők rendkívüli népe, a Tarih-i-Üngürüszben szereplő "rendkívüli teremtmények" népe, a királyi mágusok népe, a magyar nap különleges nemzetségcsaládja hordozza.

Grandpierre Attila - Ősi ​Magyarország
Hogyan ​lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni egy nép őstörténelméről? Az őstörténelemről képet adó krónikákat a 19. század óta hiteltelennek minősítették, s ezzel a népek eredeti önazonosságának történelmi alapját hivatalosan megszüntették. Az új képet rendszerint az összehasonlító nyelvészetre alapozták. Csakhogy a nyelvészeti adat-együttesek történelmi adatok híján számtalan önkényes értelmezésre adtak módot. Hasonló a helyzet a régészeti és a genetikai adatokkal is. Ebben a helyzetben a történelem társ-tudományainak teljeskörű figyelembe vétele a követendő út, a természetföldrajzi, az embertani, genetikai, régészeti, vallástörténeti, népzene- és népmese-kutatási, nyelvészeti eredmények összesítését, a vizsgált körzet népeinek máig fennmaradt nemzeti eredettudatát és a legmegbízhatóbb történelmi források adatait összevetve. Könyvünkben e tudományok eredményeit annak az új, átfogóan ökológiai tudománynak az alapján értelmezzük, amely lényegében megegyezik az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és Természet-központú világnézetével, és így alkalmas arra, hogy az ősműveltség fennmaradt nyomait saját, korabeli összefüggéseikben értelmezzük. A 10 szaktudomány fejezeteit a témakörök szakértői lektorálták, Németh Zsolt (természettudomány), Gyarmathy István (természetföldrajz), Török Tibor (genetika), Juhász Zoltán (népzenekutatás), Hoppál Mihály (vallástörténelem, népmesekutatás), Hudy Árpád és Tomaji Atilla (nyelvészet). Legfőbb eredményünk az, hogy a székely-magyarság Kárpát-medencei őshazája mellett létezett egy átfogóbb összefüggésrendszerű "második őshazánk", a sztyeppénél jóval nagyobb körzetre kiterjedő eurázsiai Puszta, az Ősi Magyarország. Fény derül arra, hogy a Pusztán az őskorban jött létre az az ősi eurázsiai civilizáció, amelyből a helybeli műveltségekkel összhangban kifejlődött a mezopotámiai, az egyiptomi, kínai és indiai civilizáció.

Grandpierre Attila - Milyen ​volt az ősi Magyarország?
Előző, ​444 oldalas könyvében összefoglalt 11 tudomány eredményeire támaszkodva a szerző ebben a könyvében feltárja az Árpád korában még élő ősi Magyarországot, amely Atilla haláláig a 20-25 millió km2 területű eurázsiai Puszta meghatározójaként életközpontú, egyben közösség- és Természetközpontú civilizációban élt. Feltárul az ősi magyar filozófia és tudomány, az ősi magyar műveltség metafizikai-bölcseleti rendszere, az ősi magyar állam intézményrendszere, az ősi magyar társadalom szerveződése és gazdasági rendszere, a magyar nép múltjának világtörténelmi jelentősége. Az ősi magyar életközpontú civilizáció megdöbbentően szoros kapcsolatban áll azzal az ökológiai civilizációval, amely a többpólusú világrendben, amelyben a napjainkban felemelkedő Kína, Oroszoroszág, Kazahsztán, és a visegrádi négyek, Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia az épülő Új Selyemút révén egyre szorosabban összekapcsolódik. Most emelkedik fel az az Kelet-Ázsia, amely az elmúlt néhány évszázad kivételével legalább kétezer éven át a világtörténelem legjelentősebb meghatározója volt, és amelynek értékrendjében nem az anyag, hanem az élet áll a középpontban. Eljött az ideje, hogy beköszöntsön az elmúlt 3000 évben legjelentősebb és minden eddigi várakozást messze felülmúlóan felemelő, egészséges fordulat az emberiség életében. Ez a könyv felemelkedésünk kézikönyve.

Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József - Tárih-i ​Üngürüsz
A ​Tárih-i Üngürüsz, a magyar ősgeszta 1453-ban íródott a török szultán számára egy réges-régi ősforrás alapján. Sorsa azóta a lét és a nemlét bugyrait járja... Bár 1860-ban Vámbéry Ármin átadta az MTA-nak, 120 éven át ismét nemlétezőnek tekintették. Csak akkor vált mégis ismertté, amikor ezt a tétlenkedést látva szorgos magyarok kikölcsönözték a török nyelvű kéziratot, és megszervezték magyarra fordítását. Megpróbálták megnyerni a Tárih-i Üngürüsz kiadatásához Ligeti Lajos turkológus, az MTA akkori alelnökének támogatását. Amikor ez ügyben személyesen felkeresték, és nem tágítottak e szándékuktól, az MTA akkori alelnöke így kiabált: „Ne merjék ezt megtenni, mert véresre zúzott homlokkal fognak visszahátrálni!, és Ne akarjanak engem a sz…ros vödörbe dugni!” Édesapám,Grandpierre K. Endre két nagyhatású ismertetőt tett közzé róla, és ezután a Tárih-i Üngürüszt nem lehetett tovább elhallgatni. Korlátozott példányszámban kiadták, de egy hamisítással felérő, torzított változatban, amelyekbe a fordító belement, mert, ahogy mondta: „Erőltették, nem tehettem mást”. Az eredeti, hamisítatlan kézirat őstörténeti része most, ebben a kötetben lát először napvilágot, édesapám - Grandpierre K. Endre összes e témában megjelent írásával együtt. Két tanulmányom vezeti be, amelyben megvilágítom a különböző álláspontokat, azok eltéréseinek okait, feltárják a Tárih-i Üngürüsz idősíkjait, hogy megvilágítsa a helytálló értelmezéséhez szükséges legfőbb szempontokat. Ennek során fény derül az ősi magyar szájhagyomány jelentőségére, a magyar nemzeti sajátosságokra, a regöseink és a mágusok közötti kapcsolatra, Nimród történelmi szerepére, s részletes képet kapunk a Tárih-i Üngürüszről, amely őstörténetünket az eddigieknél mélyebb összefüggésbe helyezi. Bebizonyosodik, hogy a Tárih-i Üngürüsz legfontosabb nemzeti krónikánk, amely képes arra, hogy hathatósan hozzájáruljon a magyarság szellemi megújhodásához. (Grandpierre Attila)

Grandpierre Attila - Életünk ​és a mindenséget átható rend
Gyermekként ​olthatalan vágyat érzünk arra, hogy minden bogarat, fűszálat, kavicsot, falevelet alaposan megszemléljünk, valamnnyi kérdésünkre választ kapjunk. Felnőttként miért kellene feladnunk velünk született, szenvedélyes érdeklődésünket a kitágult világ, a Mindenség titkai iránt? Ha feladjuk, életünk kiürül, és egy nap arra ébredünk, hogy nem a saját életünket éljük. Személyes életerőnk az egész Mindenséget átható rendből ered. Könyvünk alapos és részletes segítséget ad ahhoz, hogyan építhetjük fel emberi jövőnket a mai viszonyok között.

Kollekciók