Ajax-loader

Gergely Pál könyvei a rukkolán


Gergely Pál - Székely világjárók
Kegyelettel adózunk a tíz éve elhúnyt Jancsó Benedek emlékének. Háromszéki falu szülötte volt, s a csíksomlyói iskolától végig a kolozsvári egyetem bölcsészeti okleveléig mindent a maga erejéből ért el hosszú életén át. Ide is illik alakja, hiszen sokszor járt kelettől nyugatig s mint diák, külföldi levéltárakban kutatott; a 90-es években Bukarestben és környékén tanulmányozta a balkáni népeket, 1917-ben a diadalmas székely és német csapatokkal együtt visszakerült mint a román levéltárak felülvizsgálója. Hol van már ekkor Jancsó Benedek a 80-as évek jámbor irodalmi tanulmányaitól? Mint történész és nemzetiség-politikus, a román irredenta mozgalmakkal törődik. Nagy kétkötetes művét (A román nemzetiségi törekvések története és jelen állapota) jutalmával tüntette ki az Akadémia. Előharcosa volt a magyar nép iskolánkívüli művelésének is. Több francia és angol könyvét ismerik a nagyvilágban, pl. The Székelys, The Transylvanian question, Defensio nationis Hungaricae. Utolsó nagy műve Erdély története volt. Az Erdélyi Férfiak Egyesülete büszkén mondhatja, hogy leghamarább kezett nemzetiségi tanulmányok rendszeres műveléséhez. A szláv és román irodalom szétágazó hatalmas anyagát igyekezett megismertetni a nagy közönséggel, legjobb szakemberek segítségével. A hibáinkat is feltáró őszinte, új magyar társadalom- és történettudomány előharcosa egyesületünk. Baráti munkaközösségünkben közel száz jeles kutató foglalkozott 1928. óta, előadássorozatok és kiadványok által népszerűsítve a nemzeti kisebbségi kérdéseket. Az 1918-ban alakult Szefhé-ben már volt Jancsó Benedeknek kisebbségi szemináriuma, ingyenes oláh tanfolyammal. Mikor 76 éves mesterünk kezéből 1930. júniusában kihullott a toll, magunk fogtunk össze: egykori székely diákjai, hogy a régen elhanyagolt nemzetiségi kérdéseket alaposan megismerjük. Ettől fogva az E. F. E. kulturális szakosztálya Jancsó Benedek-Társaság néven működik. Előadásaink anyagát népszerű, világos szövegben 23 füzetben adtuk ki. Ezeket a sajtó bőven ismertette s már el is fogytak raktárunkból.

Makkai Sándor - Rónai András - Asztalos Miklós - Gergely Pál - A ​mi Erdélyünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Pál - Erdődi Ferenc - Általános ​és bioszervetlen kémia
A ​könyv feladata, hogy az orvostudományt, gyógyszerésztudományt és biológiát választó egyetemi szak hallgatóit és e téma iránt érdeklődőket megismertesse egyrészt a kémia tudomány alapjaival, az általános kémiával, másrészt a fémek és nemfémes elemek biológiai szerepével, a bioszervetlen kémiával vagy másképp, szervetlen biokémiával. Ez utóbbi határait nem könnyű kijelölni, a fizikai kémiától a klinikai kémiáig, illetve a klinikai orvostudományig terjed. Újszerű, speciális szemléletet tanít, amely jól kiegészíti a biológiai és biokémiai ismereteket ott, ahol már molekuláris ismeretekkel kell rendelkeznünk.

Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula - Szerves ​és bioorganikus kémia
Az ​orvostanhallgatók számára íródott kötet áttekinti a szerves kémia és a leíró biokémia vagy bioorganikus kémia legfontosabb ismeretanyagát. Az írás során szem előtt tartottuk azt, hogy építsünk a középiskolában megszerzett tudásra és segítsük az orvostudományt napjainkban alapvetően áthatoló molekuláris szintű ismeretek elsajátítását. Meggyőződésünk, hogy a biokémia, az élettan, a molekuláris biológia, a farmakológia és az alkalmazott orvostudományok (pl. virológia, immunológia) eredményei nem érthetők meg a parányitól az óriási szerves molekulákig terjedő anyagok alapos ismerete nélkül. Teljességre azonban nem törekedhettünk, a fejezetek válogatásánál a modern biokémia és a molekuláris biológia ismereteinek megalapozását tartottuk legfőbb célunknak. A könyv első része a szerves kémia legfontosabb vegyületeit mutatja be, utalva lehetséges biológiai szerepükre is. A második rész a bioorganikus kémia (leíró biokémia) anyagát gyűjti össze: aminosavak, fehérjék, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok és nukleinsavak kémiai felépítésével és legfontosabb tulajdonságaival ismertet meg. A fejezetek anyagát az egyszerű szénhidrogénektől az oxigént és nitrogént is tartalmazó bonyolultabb molekulákig állítottuk össze. A terjedelem korlátai ellenére bemutatjuk a legfontosabb vegyületcsoportok fizikai és kémiai sajátságait, utalunk a kémia modern eredményeire is. A sűrűn szedett szövegrészek kémiai vagy biológiai érdekességeket tartalmaznak, az ismeretek elmélyítését szolgálják és remélhetőleg továbbolvasásra ösztönöznek. Hálás köszönet illeti Dr. Garzó Tamást (Semmelweis Egyetem I. Kémiai-Biokémiai Intézet), Dr. Szikla Károlyt és Dr. Katona Györgyöt (Semmelweis Egyetem II. Kémiai-Biokémiai Intézet) az első kiadás szakmai lektorálásának igényes elvégzéséért. Köszönettel tartozunk kritikai észrevételeiért Dr. Veréb Györgynek (Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet) is. A könyv írói mellett a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének munkatársai is jelentős szerepet vállaltak az anyag összeállításában és magasszintű technikai kivitelezésében. Külön megköszönjük Dr. Murányi Andrea egyetemi tanársegéd önzetlen munkáját a könyv korábbi kiadásainak előkészítésében. Jelentős segítséget nyújtott a kézirat egységes formába öntésében, a kémiai helyesírás alkalmazásában^ szöveg kritikai olvasásában és értékes szakmai javításokban, valamint az ezernél több szerkezeti képlet és reakcióegyenlet megtervezésében. A rajzok, a képletek és a reakcióegyenletek színvonalas kivitelezéséért Czinege Máriának, a kézirat számítógépes változatának elkészítéséért és a szövegszerkesztésért Kovács Évának mondunk köszönetet. Ángyánné Vincze Juditnak köszönjük a tárgymutató szakszerű elkészítését és számos javítási észrevételét. A negyedik kiadásban kijavítottuk az előző kiadás sajtóhibáit és néhány fejezetben kisebb változtatásokat tettünk. A könyv hibái (sajtóhibák és tárgyi tévedések), az összeállítás hiányosságai és a szöveg gyengeségei a szerzők „érdeme". Kérjük, hogy a figyelmes olvasó hozza tudomásunkra (cím: Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/B). Debrecen, 2002. március

Kollekciók