Ajax-loader

Viktor E. Frankl könyvei a rukkolán


Viktor E. Frankl - Válaszd ​az életet!
Frankl ​auschwitzi beszámolója olvasók millióit rendítette meg. De vajon milyen volt az élete előtte és utána? Ki az ember a könyvek mögött? Önéletírásában a világhírű pszichológus azokról a tapasztalatokról is mesél, amelyek a rezilienciakutatás előfutárává és az értékközpontú pszichoterápia megalapozójává tették: a zsidó szülői házról, Sigmund Freudhoz és Alfred Adlerhez fűződő fiatalkori kapcsolatairól, az öngyilkosság által fenyegetett fiatalok körében végzett munkájáról, a nácik eutanáziaprogramjával szemben kifejtett ellenállásáról, politikai üldöztetéséről, deportálásáról, majd hazatéréséről Bécsbe, ahol majd egész életét leélte. Frankl visszaemlékezéseit az elszenvedett veszteségek és szenvedések ellenére mélységes emberszeretet hatja át. Visszaemlékezését a családi archívumból származó képek egészítik ki. "Segített megbirkóznom a fájdalmaimmal" Edith Eva Eger

Viktor E. Frankl - Ante ​el vacío existencial hacía una humanización de la psicoterapía
Hacia ​una humanización de la psicoterapia. Además de una psicología «profunda» existe también una psicología «elevada». Esta última es la que nos quiere presentar Frankl en esta obra: la que incluye en su campo de visión la voluntad de sentido. Cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia. Hoy nos enfrentamos con una frustración existencial cargada de una falta de sentido y de un gran sentimiento de vacío. La sociedad de la opulencia sólo satisface necesidades, pero no la voluntad de sentido. La tendencia radical del hombre busca el sentido de la vida y pretende llenarlo de contenido. Este breve volumen ofrece al lector un contenido de denso y, al propio tiempo, resplandeciente humanismo, copiosamente documentado, con juicios críticos tan considerados, que merece una atenta lectura. Viktor E. Frankl es catedrático de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena, así como profesor de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego (California). Es el fundador de la logoterapia o, como diversos autores la denominan, la «tercera escuela vienesa de psicoterapia» (las dos primeras son el psicoanálisis y la psicología individual). Frankl ha ocupado asimismo diversas cátedras de las universidades de Harvard, Stanford, Dallas y Pittsburgh. Invitado por 208 universidades, Frankl ha pronunciado conferencias en América, Australia, Asia y África.

Viktor E. Frankl - Birkenwaldi ​szinkronizáció
Frankl ​drámája egyike a szerző azon szövegeinek, amelyekben saját maga számára (is) megkísérli földolgozni a fogság megrázó s embert próbáló élményeit. Nyilvánvalóan, ha nem is volt mindenki koncentrációs táborban, az elmúlt évszázad borzalmas eseményei – két világháború, fogoly- és menekülttáborok, véres forradalmak és diktatúrák, megtorlások, „kitelepítések”, népirtások – szomorú módon szinte minden emberi közösségben időszerűvé teszik e közelmúlt értelmének kérdését. Ha az „Auschwitz” név jelképesen magába foglalhatja mindezen borzalmas eseményeket és emberi szenvedéseket, akkor mindezek földolgozása, azaz értelmének, továbbvivő jelentésének megtalálása aligha kerülheti el, hogy szembesüljön Frankl munkásságával, az értelem megtalálásával a legnagyobb szenvedések közepette is, mégpedig annak kézzelfogható élményszerűségében, amint az a „…mégis mondj igent az életre!” című műben s a „Birkenwaldi szinkronizáció” most magyarra fordított szövegében megjelenik.

Viktor E. Frankl - Az ​"értelmetlen" élet szenvedése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Viktor E. Frankl - A ​szenvedő ember
A ​szenvedés teljesítményt és növekedést jelent. A szenvedés tulajdonképpeni teljesítménye nem más, mint érési folyamat. Az érést azonban az alapozza meg, hogy az ember belső szabadságra jut - minden külső függőség ellenére. Gondoljunk olyan extrém helyzetre, mint a hadifogság vagy a koncentrációs tábor: ebben a helyzetben az ember rendkívüli módon függ azoktól a feltételektől, amelyeket rákényszerítenek. De kitűnik, hogy ezek a feltételek és körülmények csak tevékenységét és élményeit határozzák meg, őt magát azonban meghagyják szabadnak, amint arról van szó, ahogyan ő viszonyul ehhez a külső körülmények által rendkívüli mértékben meghatározott szituációhoz. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember szabad minden feltételtől és körülménytől, és szabad sorsa belső uralására, az igaz, őszinte szenvedésre. Ez a szabadság nem ismer feltételeket, ez a szabadság „minden körülmények között” és az utolsó leheletig érvényesül.

Viktor E. Frankl - Psicoterapia ​y existencialismo
«Este ​volumen consta básicamente de escritos míos en el terreno de la logoterapia, publicados durante los cincuenta y sesenta. He seleccionado aquellos que creo que aportarán una más clara y más directa comprensión de los principios de la logoterapia y de sus aplicaciones terapéuticas. Con demasiada frecuencia los lectores han intentado tener acceso a obras reseñadas en la bibliografía y se han encontrado con que la mayoría de artículos citados han aparecido en revistas profesionales de relativa poca difusión. Quiero esperar, por tanto, que esta colección de escritos sirva como introducción o libro de consulta para tantas personas que se han interesado en la logoterapia.»Víktor Frankl

Viktor E. Frankl - Értelem ​és egzisztencia
Az ​értelem tehát mindenkor egy konkrét szituáció konkrét értelme. Mindig a »pillanat követelménye«, ami azonban mindenkor egy konkrét személyhez szól. S ahogy minden egyes szituáció egyszeri, ugyanúgy minden egyes személy egyedülálló. Minden nap, minden óra egy új értelemmel szolgál és minden emberre egy másik értelem vár (...) Nincs olyan helyzet, melyben az élet ne kínálna fel egy értelemlehetőséget, s nincs olyan személy, akinek az élet ne tartogatna feladatot.” (Viktor Frankl)

Viktor E. Frankl - Orvosi ​lélekgondozás
Korunk ​jellemző "betegsége" a neurózis, amelynek elkülönült betegségként való kezelése sok esetben csak felületi kezelés, "az embert dologiasítják - tárggyá fokozzák le -, vagy éppenséggel manipulálják - puszta eszközzé teszik". Egyenesen orvosi műhiba a depresszív neurózist gyógyszeresen kezelni. A szerző az ember lelki zavarait az emberlét zavaraiból vezeti le "az ember létérzésének leglényegesebb mozzanata: az értelem keresése, aminek sikertelensége neurózishoz vezet". A lelki betegségek kezelése tehát nem csupán orvosi eszközöket igényel, hanem "az orvosoknak szükségképp előnyben kell részesíteniük a filozófiát". "Korunk nagy betegsége a cél nélküliség, az unalom; az értelem és a célkitűzések hiánya. A pszichiáterhez olyan páciensek fordulnak, akik kétségbe vonják életük értelmét, vagy már abban sem hisznek, hogy az életnek egyáltalán értelmet lehet találni. Ezzel összefüggésben én egzisztenciális frusztrációról szoktam beszélni. Önmagában semmi patologikusról nincs szó: ha egyáltalán neurózisról beszélhetünk, akkor egyfajta új neurózis-típussal van dolgunk, amelyet noogén neurózisnak neveztem el" - írja Viktor Frankl. A feszültséget, amely az emberben keletkezik közte és a teljesítésre váró feladat között, nem feltétlenül kell megszüntetni, ellenkezőleg, az embernek bizonyos egészséges feszültség-adagra szüksége van; ha ez nincs, kiüresedik. ; A Freud tanítványként indult szerző megjárta az individuálpszichológia iskoláját, míg saját önálló pszichoterápiáját, a logoterápiát kidolgozta. Pszichológiai munkásságát filozófiai ismeretekkel egészítette ki, maga a logoterápia abból a filozófiai koncepcióból nőtt ki, hogy az ember az egyetlen lény, aki az élet értelmére vonatkozó kérdést felteszi, illetve felteheti, és az e kérdésre adott válasz tulajdonképpen maga az ember, legalábbis ontológiai értelemben. Könyvében a rehumanizált pszichoterápia alapjait fektette le. - Szakembereknek, egyetemi hallgatóknak és a téma iránt érdeklődő olvasóknak ajánlott, nehéz olvasmány.

Viktor E. Frankl - Orvosi ​lelkigondozás
Frankl ​szerint a pszichoanalízis értelme egyfajta világi gyónás volt. Ehhez képest a logoterápia és egzisztenciaanalízis orvosi lelkigondozás. Ezzel a némiképp provokatívan ható kifejezéssel a szerző a logoterápia és egzisztenciaanalízis tágabb értelemben vett jelentőségére mutat rá. Az orvosi lelkigondozás minden gyónási tevékenységgel együtt járó feladat, amely előfeltételezi a segítő hivatású szakembernek a vigasznyújtásban és a világnézeti dolgokban való jártasságát. A fentiek értelmében nem véletlen, hogy Frankl munkája a pszichoterápián kívül a lelkigondozás, a tanácsadás, a pedagógia és a szociális munka területeire is komoly hatást gyakorolt. Ezért bízunk abban, hogy az új magyar kiadás jelentős mértékben hozzájárul az értelemközpontú humanisztikus szemlélet itthoni elterjedéséhez és megerősödéséhez.

Viktor E. Frankl - Az ​élet értelméről
1946-ban, ​tizenegy hónappal azután, hogy túlélte a holokausztot, Viktor E. Frankl pszichiáter Bécsben bemutatta később világhírűvé vált terápiás módszerét, a logoterápiát, amelynek középpontjában az élet alapvető értékei állnak. Frankl megfigyelte, hogy azok a foglyok találták meg legnagyobb valószínűséggel a túléléshez szükséges erőt, akik még láttak valamilyen értelmet az életükben. De vajon mi az élet értelme? Az élet különféle helyzetekbe sodor bennünket, de saját döntésünk, hogy ezekre miként reagálunk. Frankl logoterápiájának célja ennek a döntési szabadságnak a megélése, mert ha ezzel tisztában vagyunk, megérthetjük saját, személyes célunkat is. A világ alakulása időről időre bizonyítja, hogy Frankl gondolatai minden körülmények között aktuálisak. "Évtizedekig tartó barátságom Viktor Frankllal és gyógyító kapcsolataim minden egyes páciensemmel (...) ugyanazt a fontos leckét tanították meg nekem, amit Auschwitzban kezdtem el tanulni. Azt, hogy a fájdalmas tapasztalataink nem tehertételek, hanem ajándékok. Perspektívát és értelmet adnak nekünk, lehetőséget arra, hogy megtaláljuk egyedi célunkat és saját erőnket." Edith Eva Eger

Viktor E. Frankl - Man's ​Search for Meaning
One ​of the outstanding classics to emerge from the Holocaust, Man's Search for Meaning is Viktor Frankl's story of his struggle for survival in Auschwitz and other Nazi concentration camps. Today, this remarkable tribute to hope offers us an avenue to finding greater meaning and purpose in our own lives.

Viktor E. Frankl - Az ​ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben
A ​kötet tanulmányai az élet értelmére vonatkozó kérdéseket teszik fel, járják körül: önmegvalósítás, élet értelme, "koncepciói", "technikái". A téma ugyan nehéz, az előadás viszont vonzó és igen közérthető.

Viktor E. Frankl - …trotzdem ​Ja zum Leben sagen
Mehrere ​Jahre musste der österreichische Psychologe Viktor E. Frankl in deutschen Konzentrationslagern verbringen. Doch trotz all des Leids, das er dort sah und erlebte, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Seine Erinnerungen, die er in diesem Buch festhielt und die über Jahrzehnte Millionen von Menschen bewegten, sollen weder Mitleid erregen noch Anklage erheben. Sie sollen Kraft zum Leben geben.

Viktor E. Frankl - El ​hombre en busca de sentido último
Este ​libro se centra en varios hallazgos cruciales del doctor Frankl que ponen de manifiesto nuestro deseo inconsciente de descubrir un sentido definitivo a la vida, tanto si deriva de una fuente espiritual como si proviene de otro tipo de inspiración o influencia. El doctor Viktor E. Frankl (1905-1997) fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena. Durante veinticinco años estuvo al frente de la Policlínica Neurológica de Viena. Su «logoterapia/análisis existencial» ha llegado a ser conocida como la «tercera escuela vienesa de psicoterapia». Su libro El hombre en busca del sentido ha vendido millones de ejemplares y ha sido considerado «uno de los libros más influyentes en Estados Unidos».

Viktor E. Frankl - Pinchas Lapide - Istenkeresés ​és értelemkérdés
Viktor ​E. Frankl (1905-1997), orvos, filozófus, a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, a logoterápia és egzisztenciaanalízis megalapítója. Pinchas Lapide (1922-1997), teológus és vallástudós. Izraelben, Németországban és Svájcban tanított. Munkásságának középpontjában a zsidó-keresztény párbeszéd áll. "Frankl: nézze csak, talán ez az egyetlen mód, amellyel személyes tiszteletemet kifejezhetem Önnek, hogy olyan dolgokat mondok, amelyeket még sohasem mondtam, sőt nem is gondoltam, s ezeket Ön elé tárom. Mert Önnek is meg kell értenie a helyzetemet. A logoterápiát szívesen leértékelnék azáltal, s ez könnyen megy, hogy azt mondják, ez világnézet, ez személyes ideológia, ez Frankl úr személyes vallásossága, ő nem is tudós; a hátsó kisajtón be akarja engedni a vallást, miután végre megszabadultunk a csuhásoktól, stb. Nos, bizonyos értelemben ebben is van valami igazság. Mert a logoterápia nyitotta transzantropológiai - akarattal nem mondok transzperszonális - dimenzióra. (...) Lapide: Isten láthatatlan és bebizonyíthatatlan. Egyetértek. De a szeretet, a remény, a bátorság és a lelki nemesség létezése is kibújik a fényképészet, az objektív tudomány és a logikus bizonyítás elől - azonban nem a hit elől, amely gyakran sokkal mélyebb belátásra juttat. Életünkben a legszebb és a legnagyobb dolgok, úgy tűnik, éppen nem a racionalitás diktátumának engedelmeskednek. (...)"

Viktor E. Frankl - Mégis ​mondj igent az életre! / Logoterápia dióhéjban
Világszerte ​olvasók egész generációi számára nyújtott megrázó élményt Viktor Frankl pszichiáter klasszikus memoárja, amelyben a náci haláltáborokban zajló mindennapi életről számol be. Frankl négy koncentrációs tábort járt meg 1942-45 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia szülei, fivére és várandós felesége halálát, és később ezekből a tragikus élményekből, saját és mások végletes gyötrődéséből kiindulva hozta létre terápiás módszerét. A szenvedést nem kerülhetjük el, állítja Frankl professzor, azt azonban eldönthetjük, hogy milyen módon viszonyulunk hozzá, és találunk-e benne értelmet. Értelmet találni az életben, bármilyen is az; kitűzni bizonyos célokat, és azok felé haladni - Frankl logoterápiájának ez a törekvés az alapköve. Sok tekintetben a pszichoanalízisre épít ez az elmélet, de annál általánosabb érvényű, és pozitív üzenete révén mindenkit szíven talál. Az ember egyedi, senki mással össze nem téveszthető lény, hangsúlyozza dr. Frankl, éppen ezért mindenkire rá van bízva, hogyan éli meg, hogyan értelmezi saját személyes tapasztalatait. Hozzuk ki a legtöbbet a lehetőségeinkből, forduljunk bizakodással a jövő felé, és legyünk elfogadóak - a logoterápia módszere ebben segít. Viktor E. Frankl 1997-ben, kilencvenkét évesen hunyt el. Könyvét azóta több mint harminc nyelvre fordították le, gondolatai olvasók tízmillióihoz jutottak el. Visszaemlékezését az amerikai kongresszusi könyvtár már évtizedekkel ezelőtt beválogatta a tíz legnagyobb hatású könyv közé.

Viktor E. Frankl - A ​tudattalan Isten
A ​Frankl által alapított logoterápiát és egzisztenciaanalízist a szakirodalom gyakran a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzatként emlegeti. Ez a történeti szempontból kétségtelenül helytálló megállapítás árnyékot vet a logoterápia és az egzisztenciaanalízis igazi, fordulatot jelentő aspektusára, amely a logoterápia filozófiai eljárásában és törekvésében érhető tetten. Frankl logoterápiája ugyanis az előzőleg említett két pszichoterápiás irányzat megfontolásaitól eltérően elsősorban Edmund Husserl, Max Scheler és Martin Heidegger fenomenológiai filozófiája alapján nyeri el egyedi jellegét. Jelen írás éppen ebbe a filozófiai háttérbe enged betekintést.

Viktor E. Frankl - El ​hombre en busca de sentido
Nueva ​traducción de "El hombre en busca de sentido". El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos: «¿Por qué no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar: a éste, lo que le ata a la vida son los hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explotar; a un tercero, quizás, sólo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia. En esta obra, Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. ¿Cómo pudo él que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se le escuche, pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora.

Viktor E. Frankl - Escritos ​de juventud 1923-1942
Viktor ​Frankl es conocido como el fundador de la “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia”, a la que designó con el binomio de “logoterapia y análisis existencial”. Sin embargo, es menos conocida su actividad pionera, entre las décadas de 1920 y 1930, en el asesoramiento juvenil y la prevención de suicidios. Justamente el enfrentamiento con las dificultades de la juventud y las ricas experiencias reunidas en la práctica fueron los elementos que formaron la base para el desarrollo de una psicoterapia centrada en la pregunta por el sentido. Este libro es un complemento importante y valioso de las obras de Viktor Frankl publicadas hasta el presente pues muestra el desarrollo del gran científico y médico.

Viktor E. Frankl - ...mégis ​mondj igent az életre!
Egy ​pszichológus megéli a koncentrációs tábort. „Jelen munka, habár tömörnek, rövidnek tűnik, művészien felépített és megragadó. Két alkalommal olvastam át egy ültő helyemben és teljesen elbűvölt, elvarázsolt. Kicsivel a történet közepe után Dr. Frankl bemutatja logoterápiájának filozófiáját. A folyamatos, összefüggő szövegben mindezt olyan finoman, alázattal tárja elénk, hogy csupán a könyv befejezése után veszi észre az olvasó, hogy itt egy valódi tanulmánnyal találkozott az emberi egzisztencia mélységéről, és nem pusztán egy újabb kegyetlen történetet olvasott a koncentrációs táborokról." Gordon W. Allport

Kollekciók