Ajax-loader

Carlo Carretto könyvei a rukkolán


Carlo Carretto - Kerestem ​és megtaláltam
Carlo ​Carrettót egy neves olasz író Kerestem és nem találtam című műve indította e könyv megírására. "Hogy lehet, hogy ilyen megtörténhet?" - kérdezi előszavában. "Ez ellentmond Jézus szavainak, akiben mélységesen hiszek.. Ki az az Isten, aki nem hagyja magát megtalálni? Bújócskát játszik? Az elől rejtőzik el, aki tisztelettel keresi?" Carretto lírai szépséggel írja meg vallomását Istenről, akihez számos út vezet: felfedezhetjük Őt a teremtett világ szépségében, a közösségben, amelyhez tartozunk, felfedi magát a véletlennek hitt eseményekben és megmutatkozik nekünk Egyházában. Abban az Egyházban, mely sokszor szigorú követelményeket állít tagjai elé, az Egyházban, melyet kívülről és belülről egyaránt sokan bírálnak, az Egyházban, melyhez mi is tartozunk, s a mely magának Krisztusnak titokzatos teste.

Carlo Carretto - Család, kis egyház
Az igazat megvallva jobban szerettem volna, ha ifjúkori könyvem tovább szunnyad az archívumokban. Tizenöt év telt el a távoli 1949 óta, amikor a Család, kis egyház napvilágot látott, és az évek során sok-sok dolog történt. Ráadásul annyira elszakadtam már e soroktól, hogy egy olyan világot állítanak elém, amelyet a sivatag homokja lassan kitörölt a lelkemből. Most inkább idős barátaimhoz szólnék, vagy azokhoz, akik voltak olyan jók, hogy érdeklődtek irántam egy másik színtéren, amelyet a Levelek a sivatagból című kötetben próbáltam bemutatni. Megszerettem azt a színteret, mert annyit szenvedtem miatta, és mert önmagam radikális kiüresítésére kényszerített, hogy szegényen és egyedül álljak meg a halál méltósága és az Örökkévaló transzcendens jelenléte előtt.

Carlo Carretto - Az ​eljövendő Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carlo Carretto - Levelek ​a sivatagból
Carlo ​Carretto (1910-1988) könyvei közül jó néhány ismert már magyar nyelven is. A szerző ezt a művét 1954 és 1964 között, algériai sivatagi remetesége idején írta, amikor noviciátusát is töltötte Jézus kistestvéreinél, Charles de Foucauld lelkisége nyomán. Ez volt az első könyve, amely később méltán lett ismertté és a XX. századi itáliai lelki irodalom egyik gyöngyszemévé. A könyvet a kommunista évtizedek alatt itthon nem lehetett kiadni. Az NDK-ban ugyan megjelent a hetvenes években (Wo der Dornbusch brennt - Geistliche Briefe aus der Wüste címmel), de számos részt kihagytak belőle. Ezt a könyvet akkoriban többen is lefordították maguknak magyar nyelvre, s kéz alatt terjedt gépírásban, így többen ismerhették is. De nyomtatásban csak később, elsősorban Puskely Mária: Akik hittek a szeretetben című kötetének (Szent István Társulat, 1979) Carrettóról szóló fejezetében lehetett részeket olvasni a műből. 2005-ben az olaszországi Folignóban járva, a Carretto szellemi hagyatékát őrző Comunitá Jesus Caritas közösségtől megkaptam az eredeti könyvet, amely Olaszországban már a harminchetedik kiadásra vár. Köszönet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat könyvkiadói tevékenységének, hogy 2007 karácsonyára végre napvilágot láthatott ez a könyv a Boldog Charles de Foucauld és Jézus kistestvérei lelkisége szerint folytatott sivatagi életről.

Carlo Carretto - Városban ​pusztai magányod
Könyvünk ​segítséget kíván nyújtani a csendes, imádságos magányban Istennel való találkozáshoz a városi, munkás élet közepette is. Ehhez ad a szerző egy hétre szóló elmélkedési anyagot és utalást megfelelő bibliai olvasmányra és a zsolozsmázáshoz.

Carlo Carretto - Atyám, ​reád bízom magam
Hagyjátok, ​hogy a holtak eltemessék halottaikat - mondta Jézus. A te dolgod most az, hogy hirdesd az ő országát. Mindent összevetve igazán nem kell arra gondolnunk, hogy a világ végéhez közeledünk. Egy korszak végénél tartunk, és - ez a legszebb benne - máris kezdődik az újabb kor, amely az Evangélium szerint talán még az előzőnél is érdekesebb és termékenyebb lesz. 118 x 163 mm, puhafedelű.

Carlo Carretto - Boldog ​vagy, mert hittél
Az ​író az olasz Katolikus Akció főtitkára volt. A tisztségétől való megválás után remeteségbe vonult Észak-Afrikába, a Szahara szélén. A romantikus Madonna-tisztelet, a külsőségek helyett Máriához fűződő kapcsolatában a bensőséges egyszerűséget kereste. Ott, a Szaharában élte meg, mit jelenthetett a názáreti leánykának, hogy gyermeket hordoz méhében, de nem tud a halálos szigorral őrködő környezetvilágnak számot adni arról, hogyan "szerezte" ezt a gyereket. Őt választja a szaharai remete saját hite tanítómesterének és útitársának, akit Erzsébet boldognak hirdet, mert hitt. A szomszédos berber törzs egyik menyasszonyának tragikus vége nyitja meg szemét, hogy megértse Mária nagyságát, aki hitelt ad Isten szavának, és reá bízza a lehetetlen helyzet megoldását. Könyve a fiatal lánykához méltó tiszta egyszerűséggel elmondja, hogyan ment végbe az angyali üdvözlet. Máriával éli át a számum elől hozzá menekült pásztorfiú és birkái társaságában a Kisded üzenetét. Föltárul előtte a hit útja: megérti, hogy a győzelmes egyház álomkép csupán, mert az igazi egyház a hajótöröttek, a gyöngék, a szegények, a kitaszítottak egyháza. A borúlátó kétkedés világában a Föltámadott örvendező anyjától veszi az üzenetet: ő mondja el neki, hogy a föltámadásban hinni annyit jelent, mint bizalommal átölelni az életet. Az új életet akkor fogadom hittel és bizalommal, ha Mária példájára imádságban fogom át az új valóságot és forgatom elmémben mindazt, ami Jézusról szól. Imaformának Carretto az egykor saját anyjától tanult és gyakorolt novénát ajánlja. Bibliai és szemlélődő irányvonalának megfelelően a kilenced minden napján először zsoltárokat imádkoztat és szentírási részleteket olvastat, majd elmélkedésre hangoló alapgondolatot szólaltat meg, hogy abban útravalót találjunk novénás napunkhoz. A megadott imádságok között, mint megannyi drága gyöngyszem a keleti egyház korai századaiból vett számos himnusz és fohász található. Nem hiányzik az imádságos anyagból a rózsafüzér sem. De nem csupán a számunkra ismert hagyományos formában, hanem annak bizánci változatában, sőt - hála Carretto észak-afrikai éveinek és nyitottságának - megtaláljuk az iszlám imafüzért a 99 megszólítással, ahogyan az ősi mohamedán hagyomány szerint már Allah prófétája tisztelte az egy igaz Istent. Reméljük, hogy idén, a Mária-évben ez a könyv sok embert visz közelebb a hit megéléséhez és az igazi vallásos élethez. Segítsen benne Mária példája. Ahhoz, hogy Jézust testileg világra hozza, elég volt számára kilenc hónap. Ahhoz, hogy Jézust hitben világra hozza, hosszú évekre volt szüksége, Betlehemtől a Golgotáig, majd a föltámadás napjáig.

Carlo Carretto - Isten ​látta, hogy ez jó
A ​szentírási teremtéstörténet tanúsága szerint Isten látta, hogy mindaz, amit alkotott, jó. Mintha az emberiség története s napjaink tapasztalata azonban mást bizonyítana. Félresikerült volna a teremtés? Jóvátehetetlenül elrontottuk volna a Teremtő Isten „jó” alkotását? Kiben nem vetődnének fel ezek a szívbemarkoló gondolatok? Carlo testvér ezekre a kérdésekre keres választ a rá jellemző, egész és áttetszően tiszta gondolatfűzéssel. A Városban pusztai magányod, az Atyám, reád bízom magam, a Boldog vagy, mert hittél és az Eljövendő Isten 1989-ben elhunyt írója immár könyvei, által folytatja evangéliumi küldetését: rádöbbent istengyermeki méltóságunkra, felszítja felelősségtudatunkat és rámutat az emberhez egyedül méltó célra, Istenre.

Carlo Carretto - Én, ​Ferenc
Kísértésem ​volt, hogy ennek a kötetnek "az én Ferencem" címet adjam, ami biztosan helyesebb lett volna. Végül aztán felülkerekedett bennem a vágy, hogy őt hallgassam. Nagyképűség? Lehetséges. Arról azonban biztosítom Önöket, hogy imádkozva írtam ezt a könyvet, és az ő közelében töltött évek a Subasio lankáin nagy segítséget jelentettek számomra. Carlo Carretto

Kollekciók