Ajax-loader

Jean Vanier könyvei a rukkolán


Jean Vanier - Férfinak ​és nőnek teremtette
„Vanier ​az igazi emberi szerelem legmélyebb titkát nyitja meg előttünk a szellemi fogyatékos férfiak és nők perspektívájából. A könyv olvasóját megérinti a szeretet isteni ajándéka, amelyre a mélységesen sebzett emberségben is ráismerhetünk.” (H. Nouwen) A Bárka közösségek világszerte ismert alapítója a szeretet és a szexualitás jelentőségét és forrásait, perspektíváit és zsákutcáit elemzi könyvében. Milyen kapcsolatok alakulhatnak ki férfiak és nők között? Szükségszerű-e, hogy a szeretet szexuális kapcsolattá váljék? Hogyan válhatunk érzelmileg érett személyiséggé? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ Vanier keresztény és közösségi szempontból. Meglátásait és tanácsait a szellemi fogyatékosokkal közösségben töltött évtizedek gazdag tapasztalata teszi egyedülállóan méllyé és hitelessé. Könyvéből nemcsak a szellemi fogyatékosok érzelmi világát ismerhetjük meg, hanem mindnyájunk vágyát a szeretetre; sebzettségünket, szorongásainkat, örömeinket, törékenységünket. Vanier nem kínál könnyű válaszokat, de nem kerül meg, nem hagy el egyetlen fontos kérdést sem. Hasznos meglátásokat meríthetnek belőle jegyesek és házasok, közösségben vagy magányosan élők.

Jean Vanier - Az ​élet nagy kérdései
"Hogy ​miért vagyunk itt? Azért, hogy közösséget alkossunk. És hogy ez miért annyira fontos? A közösség a növekedés és az átalakulás közege, olyan hely, ahol egyre teljesebben és egyre szabadabban önmagunk lehetünk a másokkal ápolt kapcsolatainkban. A közösségben fedezzük fel a szabadság és az elköteleződés alapvető és életadó feszültségét. Ez a feszültség hatja át az emberiség családját; te a magad dolgát teszed, én a magamét, és közben egységben vagyunk egymással." Jean Vanier, a Bárka közösségek alapítója ebben a könyvében nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy alapvető és mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseket tegyen fel és válaszoljon meg: Miért élünk? Hogyan válhat a szenvedés az élet forrásává? Hogyan tudunk valóban szeretni? Válaszait saját életútjából meríti: több évig szolgált a brit, majd a kanadai haditengerészetnél, ám belső hívásnak engedelmeskedve kilépett a katonaság kötelékéből, és a keresztény lelkiség útját kezdte járni, közösséget találva a fogyatékkal élőkkel. Az élet nagy kérdései az embertársainkkal meglelt kapcsolat átalakító erejét hangsúlyozza, egyúttal az élet rejtélyeinek kutatására buzdít.

Jean Vanier - A ​könnyek forrása
Jean ​Vanier 1928-ban született Kanadában. Először tengerésztisztként szolgált, majd filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. Filozófiai doktorátusának megszerzése után a torontói egyetemen tanított. 1964-ben alapította meg a Bárka első közösségét Franciaországban, az Oise megyei Trosly-Breuilben, a szellemi fogyatékos emberek befogadására és megsegítésére. A mozgalom azóta elterjedt az egész világon, jelenleg százhúsz közösségük működik. Jean Vanier társalapítója a Hit és Fény közösségnek, amely a családjukban élő sérülteket és hozzátartozóikat fogja össze és támogatja. Ezerötszáz közösségük él szerte a világon. Hol rejtőzik bennünk a könnyek forrása? Vajon nem létünk titokzatos mélységeiben? E forrás, e titok felé vezet minket Jean Vanier a Bárka tagjai számára tartott elmélkedéseivel. A hatnapos lelkigyakorlat ebben a könyvben hat fejezet formájában jelenik meg, egyenként három-három elmélkedéssel, amely egy önmagunkba vezető útra hív minket. Nem a szomorúság és a csüggedés, hanem az igazság, a vigasztalás és a reménység útjára, amelynek során sok emberrel fogunk találkozni, közöttük a legszegényebbekkel is, akik - Jean Vanier szavai szerint - meggyógyítanak és az élet útjára vezetnek minket. Anne-Sophie Andreu

Stanley Hauerwas - Jean Vanier - Living ​Gently in a Violent World
How ​are Christians to live in a violent and wounded world? Rather than contending for privilege by wielding power and authority, we can witness prophetically from a position of weakness. The church has much to learn from an often overlooked community--those with disabilities. In this fascinating book, theologian Stanley Hauerwas collaborates with Jean Vanier, founder of the worldwide L'Arche communities. For many years, Hauerwas has reflected on the lives of people with disability, the political significance of community, and how the experience of disability addresses the weaknesses and failures of liberal society. And L'Arche provides a unique model of inclusive community that is underpinned by a deep spirituality and theology. Together, Vanier and Hauerwas carefully explore the contours of a countercultural community that embodies a different way of being and witnesses to a new order--one marked by radical forms of gentleness, peacemaking and faithfulness. The authors' explorations shed light on what it means to be human and how we are to live. The robust voice of Hauerwas and the gentle words of Vanier offer a synergy of ideas that, if listened to carefully, will lead the church to a fresh practicing of peace, love and friendship. This invigorating conversation is for everyday Christians who desire to live faithfully in a world that is violent and broken.

Jean Vanier - Ne ​félj!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Pieper - Karl Rahner - Jean Vanier - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar - A ​szeretetről
A ​szeretet örök témája nemcsak a költészetnek, de az emberrel foglalkozó összes tudományoknak is. Alapvető témája a teológiának is, hiszen „Isten a szeretet”. Keresztény az, aki „felismerte Isten szeretetét és hitt benne”: hitben és imádságban befogadja a magát közlő Istent, és tevékeny, megbocsátó, szolgálatkész szeretettel fordul embertársaihoz. Ez a kötet az elmúlt fél évszázad öt kiváló keresztény gondolkodójának tanulmányát közli a szeretetről. Az írók: Romano Guardini, a zsinatot megelőző teológiai és egyházi megújulás egyik legnagyobb egyénisége; Josef Pieper, neotomista filozófus, Joseph Ratzinger, a Hittani Kongregáció vezetője (a későbbi XVI. Benedek pápa); Karl Rahner, teológus; és Hans Urs von Balthasar, az elmúlt idők egyik legjelentősebb teológusa. Az öt elméleti monográfiát Jean Vanier (a Bárka közösségek létrehozója) tanúságtétele és gyakorlati útmutatásai egészítik ki.

Jean Vanier - "Örök ​életre szökellő vízforrás"
„A ​Bárka Közösség azt vallja, hogy a leggyengébb és legszegényebb ember is gazdagságot adhat másoknak.” (Jean Vanier) 1928-ban született Kanadában Georges Vanier kanadai kormányzó fiaként. Angliában és Kanadában tanult, több évig szolgált előbb a Brit Haditengerészet, majd a Kanadai Királyi Haditengerészet kötelékében.1950-ben kilépett a haditengerészettől, Franciaországban folytatta tanulmányait, s filozófia doktori fokozatot szerzett Arisztotelészről szóló dolgozatával az Institut Catholique de Paris egyetemen. 1964-ben megalapította a Bárka Közösséget két értelmi sérült emberrel, Raphael Simivel és Philippe Seux-vel. A közösségben fejlődési rendellenességben szenvedő, gyakran pszichiátriai betegként kezelt emberek találhattak végleges otthonra. A franciaországi alapítás után további 103 közösség jött létre szerte a világban, Európában, Ázsiában, Afrikában és Észak- és Dél-Amerikában.

Jean Vanier - A ​szeretet szavai
Azokat ​vagyunk hivatottak szeretni, akiket az Isten a mai napon rendelt mellénk. Ők számunkra Isten jelenlétének jelei. Lehet, hogy mi más személyiségeket válogattunk volna össze, akik talán kedvesebbek, értelmesebbek lennének. Viszont őket, akik tényleg itt vannak, Isten ajándékozta nekünk és választotta ki számunkra. Velük kell egységet teremtenünk és szövetségben élnünk. Csak akkor válik lehetővé, hogy megnyíljunk mások felé, kapcsolatot teremtsünk velük, belépjünk a szeretet, a közösség, az ajándékozás, az osztozás és a befogadás világába, ha kiengesztelődünk Istennel, és felfedezzük jelenlétét önmagunkban. Nincs erősebb, mint az olyan szív, amely szeret és önként Istennek és másoknak ajándékozza önmagát. A szeretet erősebb, mint a félő aggodalmaskodás. Jézus a fájdalomban rejtőzik; a szenvedés így szentséggé válik, mert a szenvedésben Jézus jelen van.

Jean Vanier - A ​közösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean Vanier - Depresszió...
Minden ​embernek meg kell keresnie élete célját, törékenységének és gyengeségének értelmét. A depresszió betegség, amit magunk nem vagyunk képesek kezelni. Segítségre van szükségünk, hogy meggyógyuljunk.

Jean Vanier - Hazatérésünk
Jean ​Vanier, a _Bárka_ és a _Hit és fény_ közösségek alapítója, fogyatékos emberekkel vállalt életközösséget. Mozgalma mára elterjedt az egész világon. Könyvei számos nyelven váltak közkedvelt olvasmánnyá. Vanier egy gazdag élet tapasztalata alapján fejti ki: minden ember sajátos értéket hordoz, szeretetre képes és szeretetre méltó. A boldoguláshoz egymáson keresztül vezet az út. "Haza kell találnunk" mindnyájunknak, egy olyan közösségbe, amelyben gyarlóságainkkal együtt elfogadnak és szeretnek bennünket, és amelyben mi is megtaláljuk mások szeretetét. Könyvének célja, hogy e hazatérésben segítse az olvasót.

Jean Vanier - Találkozom ​Jézussal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean Vanier - Jézus, ​a szeretet ajándéka
A ​négy újszövetségi evangélium által ihletett elmélkedésében Jean Vanier a szegények, a megtört szívűek, a kicsik és a gyengék Jézusát mutatja be. A szerző e látásmódja nyomán született a Bárka: ma már több mint száz olyan közösség szerte a világon, ahol értelmi fogyatékos emberek és segítőik osztják meg egymással életüket az evangélium szellemében.

Jean Vanier - Jézushoz ​megyek
Jean ​Vanier neve világszerte a közösség fogalmával kapcsolódott össze. Az imakönyv azonban, amelyet most az Olvasó kezében tart az egyén és Isten személyes kapcsolatát bontja ki. Mégsem hasonlít ez a mű a XX. század elejének vallásos irodalmára, amely az egyént elszigetelt jelenségként állította Isten színe elé. Vanier művében az ember Istennel folytatott párbeszédében is lényegénél fogva közösségi lény marad. Az itt leírt gondolatokat megértheti felnőtt és gyermek, vallásilag művelt és tájékozatlan személy, az értelmi fogyatékos és az egyetemi végzettségű értelmiségi egyaránt. Persze más-más eredménnyel. Mindenesetre az egyszerű fogalmazás egyrészt közérthetővé teszi a gondolatokat, másrészt - az elmélkedő imában jártasak esetében - arra indít, hogy kiegészítsük, továbbfejlesszük, magunkra, közösségünkre alkalmazzuk a mondottakat. A XX. század embere csak önmagának hisz. Így tartja róla a közvélemény, eszerint próbálja berendezni életét. Jean Vanier kis könyve ebből az alaphelyzetből indul ki. Ha eredményesen forgatjuk jelen művét, bizonyos változást figyelhetünk meg önmagunkon: megnyílunk nemcsak mások felé, hanem a természetfeletti, a misztériumok világa, a személyes Isten felé, aki megmutatta önmagát Jézus Krisztusban.

Jean Vanier - Emberré ​lenni
Társadalmunk ​a gyöngeséget szégyelli, és az erőt dicsőíti. Ha azonban elfogadjuk a gyöngéket, akkor az élet új útjai nyílnak meg előttünk: fölfedezzük az együttérzés, a bizalom és a megértés fontosságát. Az összefogás lelkülete újjáformálhatja egyéni és közösségi életünket.

Jean Vanier - A ​közösségalkotás művészete 365 napon át
Ez ​a könyv a közösség iránti mély megértésből és szeretetből született. Szerzője nem romantikus idealista, hanem olyan ember, akiben évtizedek nehéz és örömteli tapasztalatai kristályosodtak ki gazdag bölcsességgé, amelyet e művével ajándékoz az Olvasóknak. Mély empátiával ismeri el az együttélésből, a közös munkálkodásból fakadó elkerülhetetlen nehézségeket, ugyanakkor segít felismernünk, hogy az ezekkel való megküzdés nélkül nincs valódi fejlődés. Mindamellett, hogy iránymutatást ad ehhez az igazi értékeket hozó növekedéshez, ezen messze túlmutatva magát a szeretetközösség lényegét ragadja meg. Ez a 365 mély keresztény hittel áthatott gondolat napjainkban egyre időszerűbbé válik, valódi spirituális segítséget nyújtva mindazoknak, akik el szeretnének szakadni korunk elszigetelődésre, bezárulásra, a csakis önmagunknak és önmagunkért való élésre hajlamosító látásmódjától; azoknak, akik szeretnék megnyitni a szívüket és válaszolni a közösségalkotás hívására. Olyan lépésekre inspirál, amelyeket bárhol gyakorolhatunk, legyen szó akár a párkapcsolatunkról, a tágabb családunkról, munkahelyünkről, vallási közösségünkről vagy bármilyen közösségről amelynek tagjai vagyunk. Együttérzésre tanít, elvezet az őszinte kapcsolódáshoz, s ahhoz, hogyan legyünk jelen egymás számára. Könyvünket jó szívvel ajánljuk mindenkinek, felekezettől függetlenül.

Kollekciók