Ajax-loader

Kuczka Péter könyvei a rukkolán


Kuczka Péter - 22 detektívtörténet I-II.
Egy Kovátsnak és feleségének gyilkosságának kinyilatkozása E. A. Poe: Marie Rogét titokzatos eltűnése E. A. Poe: Te vagy az! Charles Dickens: Wield felügyelő detektívanekdotáiból R. L. Stevenson: Gyilkosság? Conan Doyle: A Thor-híd rejtélye G. K. Cherterton: A Pendragonok pusztulása Edgar Wallace: A sunningdale-i gyilkosság Raymond Chandler: Frontbetörés E. S. Gardner: A szőke hulla Agatha Christie: Az egyiptomi sír bosszúja

Kuczka Péter - Galaktika 29
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - Az ​élet szép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - Út ​a folyóhoz
1955-től ​csaknem négy évtizednek kellett eltelnie, hogy az eredendően költő Kuczka Péter versekkel jelentkezzék, mégpedig a forradalom leverésének évétől - szinte titokban született - verseinek válogatásával, amely kisebbfajta irodalmi szenzációként hatott. A válogatott kötet valóságos meglepetés, irodalmi különlegesség. Elsősorban persze remek olvasmány verskedvelőknek. Kuczka sokhúrú alkotó, sokműfajú költő: mélyen bánatos, szívszorító elégiákat csakúgy kínál, mint epikus áradású, hosszú, ciklikust vagy rövid, epigrammatikusra csiszolt verset, gunyoros-ironikus hangvételre éppúgy képes, mint intenzív hangulatú vallomásra, banális helyzeteket, köznapi szituációkat nem kisebb kedvvel és értéssel idéz fel, mint ritka emberi tragédiákat; verselési bravúrokra ugyanúgy képes, mint arra, hogy "prózára hangszerelje" a költeményt.

Kuczka Péter - Haláltánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - A ​Tollas Kígyó unokája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - Mindenkinek! ​Mindenkinek!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - Majakovszkij
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuczka Péter - Kuczka ​Péter titkolt szerelmei
Aki ​ismerte harsány hangját, karjának szélesen ívelő, gyors mozdulatait, az egész személyiség túlfűtöttségét, tettrekészségét, mindig-ki-kell-találni-valami-újat célzó elszántságát, nagyon meglepődhetett 1994-ben, amikor negyvenéves kényszerű hallgatás után (a sci-fi ügyében végzett hatalmas munkáját nem számítva) költőként is ismét a nyilvánosság elé lépett Út a folyóhoz című válogatott verseskötetével. Negyven év titokban készült verseiből válogatta, szakszerű baráti segítséggel, azokat a költeményeket, amelyek éppen nem harsány hangjukkal, tettre és harcra készségükkel ragadták meg az olvasót, hanem egy mélységesen rezignált, töprengő, vívódó, önmagával belső vitát folytató, az ellenségesnek ismert külvilágtól elforduló, gyakran miatta keserű panaszra fakadó személyiség pianóra tompított előadásmódjával. A magabiztos Kuczka mögött belül húzódott az igazságát sokszor megtámadva érző költő küzdelme az önmagában kikovácsolt értékrendnek az értékválságba sodródott társadalommal szembeni megmentéséért.

Kuczka Péter - Seregek ​ura
A ​prózaíróként, sci-fi szerzőként számon tartott Kuczka Péterről néhány éve derült ki, hogy költőként meglepően jelentős művet hozott létre. E most napvilágra került újabb "lelet" ismét meglepetést fog kiváltani a 20. század magyar líráját figyelők körében. Megtudják, hogy a szerző 1964 óta folyamatosan dolgozott egy nagyszabású poémán, melyben emléket állít a zsidóság 1935-1944 közötti megpróbáltatásainak. Mintha a közösség nevében a szómágiát vagy a maga számára a beszédterápiát művelné; azzal, hogy újra kimondja a kimondhatatlant, meg is semmisíti, és így megszabadulván a nyomasztó emléktől, maga is megkönnyebbül, visszatalál az emberi élethez, újra hinni kezd az alkotás értelmében. Valóságos eposzi hévvel - és invokációval - kezdődik a 111 részes versfüzér. Valamennyi darab háromszor három soros strófa, Dante nagy művének tercináit utánzó versalakzat, a 20. századi pokolra szállás eposzának méltó formai kerete. A költő legelőbb fohászával erőt gyűjt a feladat megoldásához, a rémségek kibeszéléséhez, hogy híven ábrázolhassa a zsidóság emlékekben őrzött, végtelen fájdalmát, föltoluló keserűségét, gyászát, sőt dühét. Végtelenül panaszos kiáltás a 111 vers: a megbélyegzettség, a megaláztatás, az embertelenség miatt; amiatt, hogy családok szakadtak szét, hogy emberek ezreit deportálták, gettóba zárták, munkaszolgálatra hurcolták, hittel vallott magyarságukban megalázták, szeretteiket meggyilkolták. Kuczka perbe száll az Úrral, amiért hagyta, hogy ez megtörténhessen, de - és ez sajátos és kiemelendő vonása - perbe száll a zsidó nagytőkével is, amely annyi időn át érzéketlen volt a kisemberek nyomora iránt. És mégis remél, sőt hinni kezd; a korábban megtagadott, kigúnyolt vagy semmibe vett Úrhoz fordul, hozzá fohászkodik, tőle várja a megváltást, a tengernyi szenvedés megakasztását. Az impresszionisztikus ábrázolatú, fájdalmasan vallomásos-fohászos, illetve emlékidéző versek hatalmas érzelmi hullámok hátán sodródnak előre, oda-vissza - a kínok tengerén, egy e századi alvilági, pokolbeli utazás emocionális epizódjait teremtve meg. Kuczka szólásában van valami Odüsszeusz alvilági bolyongásából, Dante infernójából, a zsidó vallás történetének metaforikus megpróbáltatásaiból, a kollektív szenvedéstörténet s megváltás-hit reminiszcenciáiból, a megélt és univerzálissá tágított fájdalom misztériumából. A Seregek Ura tehát nem mindennapi vállalkozás és költői teljesítmény...

Kuczka Péter - Az ​utolsó kenet
Mielőtt ​Az utolsó kenet Pista papja elmondja gyerekkori osztálytársa és felnőttkori ellensége, István pap fölött a bűnbocsánatot, álljunk meg egy kicsit. Ki gondolta volna, hogy a költő így tud mesélni! Nőkről és háborúról, forradalomról és bosszúállókról, élő babákról és félelemről, melegekről és hidegekről, római harcosokról és öregemberekről, kísértetekről és ufókról, életuntakról és svindlizőkről, aranyakról és hatalmakról, álmodozókról és beletőrödőkről - s még mennyi mindenről! - szól e könyv negyvenegy története. Mi minden történt itt az elmúlt ötven évben! Kuczka Péter noha eleitől fogva költő, most olyan novellistaként jelenik meg, aki nagyon szeret és nagyon tud mesélni. Érdemes odafigyelni a 75 éves, sokat élt, sokat látott író furcsa és egyszerű, bonyolult és tiszta, különös és hétköznapi történeteire. Képzeljük el az elképzelhetetlent! Ha nem hallgathatnának meséket a gyerekinek, ha nem mondhatnák el az öregek mindazt, amit tudnak, történetek nélkül milyen sótlan, milyen boldogtalan lenne az életünk!

Kuczka Péter - Mese ​a fekete varázslóról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók