Ajax-loader

Kéri László könyvei a rukkolán


Kéri László - Napló ​elnökválasztással
"Sohasem ​gondoltam, hogy valaha eljutok Amerikába. Nekem már Bécs is messze volt, 1983 őszén jártam ott először, amikor már elmúltam harmincéves. Nincsen se rokonom, se ismerősöm az Újvilágban, sem pedig szakmai kapcsolatom, amely odavezetett volna - legalábbis így volt az 1990-ig. S aztán hirtelen minden megváltozott. Hazánk - szinte egyik évről a másikra - bekerült a nyugati szemlélődők érdeklődésének látószögébe, s ezt a tényt a magunk bőrén is érzékelhettük, 1989 őszétől kezdve alig volt olyan hónap, hogy valaki az USA-ból ne járt volna nálunk - főleg a feleségemet keresték, közgazdasági elemzések, riportok végett. 90 őszén beláttam, hogy neki kell állni rendesen megtanulni angolul, mert a meglévő - főleg olvasásra alapozott - tudás már bizony kevés lesz a továbbiakban. 1991 tavaszán-nyarán rá is szántam heteket, s főleg az International Language School alcsúti intenzív tanfolyamainak köszönhetően elég rendesen megtanítottak beszélni, írni, érteni és olvasni. A legjobbkor. Ez idő tájt ugyanis azt vettem észre, hogy gyakrabban kapok külföldi leveleket, mint hazait, s nincs olyan hét, hogy be ne esne valaki dán, spanyol, kanadai, japán stb. szociológus, újságíró, politológus, rádió- vagy tévériporter hozzánk néhány órás véleménycserére, interjúra, avagy csak pusztán beszélgetni."

Kéri László - Tíz ​év próbaidő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kéri László - Hatalmi ​kísérletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kéri László - Békesi ​László
A ​könyv Békesi Lászlót mutatja be, a politikust és szakembert, akinek személyében és tevékenységében összekapcsolódnak az 1990-as évek a megelőző évtizedekkel. 1989-1990 mindent átfogó változásai elsöpörték az előző rendszer politikai élvonalának szinte valamennyi főszereplőjét, egy kézen megszámolható, aki talpon maradt, s ő a kevés kivételek egyike. Azon keveseké, akiknek jelleme legalább annyira érdekes, mint a múltja és a jövője. Technokrata - mondják majd ajakbiggyesztve. Technokrata - mondják majd elismerőleg. Realista - teszem hozzá én. Véleményem arra a hosszú beszélgetéssorozatra alapozódik, amelynek megszerkesztett változatát tanulmányozhatja a könyv első részében a kedves olvasó. A könyv második része válogatott cikkek, interjúk, parlamenti beszédek időrendbe szerkesztett gyűjteménye. Olyan dokumentumválogatás, amely - túl Békesi László személyes teljesítmények megítélhetőségén - alkalmat adhat mind a Németh-kormány, mind pedig a koalíciós kormányzás gazdaságpolitikai dilemmáinak és megoldási javaslatainak értékelésére.

Kéri László - Orbán ​Viktor
Politikusportrék ​sorozat. "Ez a könyv olyan politikusról szól, akinek a jövője ma még csupa talány. "Ahogy most így elnézem: a következő évtizedek magyar politikai élete aligha képzelhető el nélküle" - írta róla Bodor Pál 1993 nyarán. Ám azt is tudjuk, hogy az átmeneti idő vezéralakjai fél évtized múltán általában eltűnnek. Miért épp ő lenne a kivétel? "Orbán Viktort csak az fenyegeti, hogy túl korán kiénekli magát" - jegyzi megy Lengyel László 1994 langyos januárjában. Mi hát a biztos? Orbán Viktort lehet szeretni, s lehet utálni. Lehet bízni benne, lehet csodálni, de lehet félni is tőle. Ami bizonyos és visszavonhatatlan: az átalakulás egyik főszereplője volt.

Kéri László - A ​rendszerváltás krónikája 1988-2009
Lassan ​negyedszázadnyi az a húsz év, ami a rendszerváltás óta eltelt. Nem csoda, hogy a fejekben egyre jobban összekeverednek az évszámok, az események, a kormányok és választások, hiszen a mai magyar társadalom egyharmada a rendszerváltáskor még meg sem született, vagy olyan fiatal volt, hogy a már megélt folya matokról nem is lehetnek biztos emlékei. A neves politológus szerző ezért vállalkozott az elmúlt két évtized kronológiai áttekintésére, összefoglalására. Ez a könyv egyfelől krónika és összegzés, de több is annál: az egyes évek minősítése, értékelése és kommentálása. A múlt felidézését korabeli fényképek segítik.

Kéri László - Petschnig Mária Zita - 24 ​évszak
Minden ​ígéret megcsalattatott - írja Heller Ágnes az éppen elmúló XX. századról. E könyv a századból csak hat évet idéz fel, a legutóbbi illúzióvesztéseket. 1989 után úgy tűnt, lesz esély arra, hogy ezután már csak a jövő századra figyelhessünk, azt formálhassuk. Azt hittük, minden megoldható, rendezhető, csak figyelnünk kell... Könyvünk feszes krónika az elmúlt évekről: gazdaság-politika-társadalom, aztán újra... Ezeket az esztendőket ébren töltöttük. A kötetben közreadott cikkek, interjúk ébrenlétünk, töprengéseink dokumentumai. Mi így éltünk - és írtuk meg a kort. Kérdés, volt-e értelme a virrasztásnak? Ítélje meg az olvasó.

Kéri László - Petschnig Mária Zita - Még ​24 évszak
A ​"huszonnégy évszakos történelmi társasutazás", amelyre kötetük előszavában a szerzők invitálják az olvasót, válogatás abból a mintegy ötszáz publikációból, melyek a szerzőpáros tollából nyomtatásban megjelentek hat év, azaz huszonnégy évszak alatt. Azokat választották ki, amelyek - véleményük szerint - a leghívebben jellemzik az adott időszakot. A címben jelölt hat év viszonylag rövid időtartam, hazánk jelenkori történelmében mégis sorsforduló volt, hiszen 1989 a "kádárizmus" bukásának éve, a rendszerváltozás vajúdásának időszaka. Ezeknek a hónapoknak feszültségekkel terhes atmoszféráját, a kiútkeresési igyekezetek vargabetűit tárják fel Kéri László írásai, felesége pedig - Petschnig Mária Zita - ugyanakkor az egyre mélyülő gazdasági válság tüneteire hívja fel a figyelmet. Az első szabad választás után a szerzőpáros az illúziókkal való leszámolás útját választja: kemény, intranzigens kritikusai az Antall-kormánynak. A "paradoxonok kormányának" működéséről kiállított bizonyítványaikban túltengenek az elégtelen minősítések - elsősorban Petschnig Mária Zita részéről - annak jogos számonkérése, hogy miért nem tesz a kormány legalább kísérletet az egyre fenyegetőbb gazdasági válságból való kilábalásra. Kéri László viszont - utóbb már bevallottan az SZDSZ-szel szimpatizálva - az új hatalmi berendezkedés balkezes intézkedéseit bírálja. A változás reménye 1993-tól csillan fel: nyilvánvalóvá kezd válni az MDF vezette koalíció belső-külső gyengülése, népszerűségének szertefoszlása, előtérbe kerül az új, 1994. évi választás esélyeinek latolgatása. A tanulmányválogatás szerzői politikai ízlésüknek megfelelően örömmel nyugtázzák a választási eredményeket, és nyomban a szociálliberális koalíció létrehozására buzdítanak, reménykednek az államháztartási reform megkezdésében. A kötet utolsó munkáiban a Horn-kormányhoz fűzött várakozásaik megcsappanni látszanak, az újabb fejleményeket (Békesi távozása, Bokros-program stb.) sajnos e kötetben már nem tudják kommentálni, hiszen 1995. január 1-je a kéziratuk lezárásának időpontja. Szólni kell még arról, hogy az évszakok változását követő fejezetek mindegyikének élére kisebb bevezető írások kerültek, amelyek az általános politikai légkört érzékeltető megjegyzéseken kívül - szándékosan a kötetnek bensőségesebb hangulatot kölcsönző - családi "hírek" is bekerültek (Zita betegségétől egészen gyermekeik tanulmányi eredményeiig). - Az eltelt hat év kommentárokkal kísért belpolitikai krónikája olvasmányos, tanulságokban gazdag mű. Széles körben érdemes ajánlani.

Kollekciók