Ajax-loader

Jászi Oszkár könyvei a rukkolán


Jászi Oszkár - Magyar ​kálvária - magyar föltámadás
"Ez ​a kis könyv sem nem emlékirat, sem nem történelem...Amit itt az olvasónak nyújtani merek, az egy sokkal szerényebb föladat: valami önleszámolás, valami per-féle, melyet magammal idestova két esztendeje folytatok...Hitem szerint, ezekben a katasztrofális időkben kötelessége mindazoknak, akik az eseményekben fontosabb szerepet játszottak, szigorú önvallomást tenni...azok számára, akik a magyar lelkiismeret fölszabadításának ügyét (mert nekem a forradalom legmélyebb gyökerében mindig ezt jelentette) folytatni fogják."

Jászi Oszkár - A ​nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés
"Ennél ​a könyvnél talán évtizedek óta nagyobb, bátrabb, magyarabb és olvasandóbb cselekedet aligha történt. Megtalálta nemzetiségi kérdésünkben, e valóban - legvéresebb - kérdésben, a - demokrácia archimédesi pontját - megtalálta, s káprázatos munkával, tudással és hittel meg merte mutatni." Így írt Ady a Nyugatban 1912 tavaszán, nyomban Jászi klasszikus nemzetiségi munkájának megjelenése után. Ez a könyv, amelynek rövidített újra kiadását az olvasó most a kezébe veheti, századunk első tudományos igényű vállalkozása volt a magyarországi nemzetiségi probléma megragadására, leírására és a megoldás irányának megjelölésére. Egy olyan kérdéskörben, amelyben akkor - az első világháború előestéjén - már eluralkodott az egymásnak feszülő soviniszta indulat és a kölcsönös bizalmatlanság, s amelynek békés, ésszerű, kompromisszumos megoldása helyett a felek egyre inkább erőszakos megoldásban tudtak hinni, Jászi Oszkár az utolsó pillanatban még megkísérelte, hogy tárgyilagos módon felülemelkedve, igazságosságra törekvő megértéssel mind a magyar, mind a más nemzetiségi önérzet iránt, történeti és szociológiai eszközökkel tárja fel a nemzetközi eseményeket, a hazai múltat és a század elejére kialakult helyzetet. Jóllehet Jászi maga sem volt még mentes a magyar hegemónia eszméjétől, legjellemzőbb vonása mégis a realizmus és a nemzeti önkritikai szellem. Litván György, a kötet válogatója, előszavában értően és kritikusan mutatja be Jászi művének jelentőségét és szerepét a XX. századi magyar politikai gondolkodás történetében.

Jászi Oszkár - Művészet ​és erkölcs
A ​könyv, kell, hogy az iró helyett beszéljen s elmondjon mindent, amit az iró akart s ne csak elmondjon mindent, de az olvasó kiérezze belőle: mit tart az iró fontosnak, mit mellékesnek, mit uj eredménynek s mit csak már ismert igazságok közlésének. Egész munkámban erre törekedtem s igy az előszó jogát csak egy pár oly szempont kifejtésére akarom érvényesiteni, mely bár a tárgyon kívül áll, de a munkára befolyással volt. Ez a könyv feleletet igyekszik adni a Magyar Tud. Akadémia által kitűzött, „A művészet és az erkölcs viszonya egymáshoz" cimű pályakérdésre. Közel három éve annak, hogy e munkával elkészültem, anélkül, hogy azt kiadtam volna. Ugyanis az akadémiai pályázat eldöntése után már más dolgozattal voltam elfoglalva, melyet nem akartam befejezése előtt féretenni. Így meglehetősen huzamos idő telt el addig, mig e munkának sajtó alá rendezéséhez foghattam.

Jászi Oszkár - A ​Monarchia jövője
Jászi ​egyik legfontosabb művét tartja kezében az olvasó. A nemzetiségi kérdés világhírű teoretiksua előremutató elképzeléseit vázolja fel ebben a tanulmányban, mely a széthulló Monarchia romjain, az első világháború végső hónapjaiban keletkezett. A szerző ma is fájdalmasan aktuális üzenete: "Hadd lássa majdan az utókor, hogy az általános naiconalista megkergülés közepette is volt Magyarországon olyan közvélemény, mely képes volt megbecsülni, sőt szeretni mai ellenségeinket is." Amíg a Duna völgyében a nemzetiségi kérdés ellátatlan seb, addig Jászi Oszkár munkássága, gondolatai nem avulhatnak el.

Jászi Oszkár - A ​kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja
Századvég ​füzetek 1. "Lehet, hogy ez a nemzedék egyszerűen ki fog nevetni... És mégis fogtok Ti még sírva jajgatni "elavult" szabadságjogok után fasiszta diktátorok és bolsevista basák kétoldali bunkócsapásai alatt, ha ebben az irányban rohantok tovább" - figyelmeztette Jászi Oszkár oberlini magányából a harmincas évek fiatal nemzedékét. A figyelmeztetés a _ma_ nemzedékének is szól, s talán sohasem volt annyira időszerű Jászi kiútkereső liberális szocializmusa itt a Dunatájon, mint éppen ma. A SZÁZADVÉG FÜZETEK nem véletlenül indul Jászi Oszkár válogatott írásaival. A kötet a szerkesztőség tiszteletadása a magyar politikai gondolkodás egyik legkiemelkedőbb alakja előtt.

Jászi Oszkár - A ​Habsburg-monarchia felbomlása
Üdvözöljük ​a jelentős alkalmat, hogy ez a világszerte elismert, ma is használt könyv több mint fél évszázaddal a megjelenése és huszonöt évvel a szerző halála után hazatért. Úgy véljük, itthon is fontos művelődési szerepet tölt be: kézikönyv, oktatási olvasmány, alapozó ismeretek forrása, gondolatok nevelője lesz. "Semmi személyes érdek nem köt már a Dunatájhoz, csak eszményeim" - írta Jászi 1929 tavaszán. "Jelenleg nem létezik számomra külön, elszigetelt magyar probléma, s bár lojalitásom a maga népe iránt töretlen maradt, ugyanolyan együttérzéssel fordulok a Duna-medence összes szenvedő népe felé." A saját nemzet iránti töretlen hűség és egy átfogóbb regionális közösségtudat, a dunatáji hazafiság összeegyeztetése: ez Jászi legmagasabb rendű szellemi és morális teljesítménye, munkásságának legbecsesebb eszmei öröksége.

Kollekciók