Ajax-loader

Gosztonyi Péter könyvei a rukkolán


Gosztonyi Péter - 1956
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gosztonyi Péter - Szálasi ​Hitlernél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gosztonyi Péter - Politikusok, ​katonák, események
Találkozás ​II. Simeon bolgár cárral Beszélgetés Nagy Ferenccel 1976-ban Tábornokok, politikusok, besúgók... Beszélgetés Mihály román királlyal Találkozás Szálasi Ferencnével Károlyi Mihály mai szemmel A magyar Vörös Hadsereg 1919-es összeomlásának okai A Magyar Kommunista Párt útja a hatalomig (1918-1945) A Szovjetunió elleni magyar hadba lépés német szemmel Bárdossy László Svájcban 1945 tavaszán A tragédia titka A népfelkelés Magyarországon 1956-ban

Gosztonyi Péter - Föltámadott ​a tenger...1956
GOSZTONYI ​PÉTER szerző (Budapest, 1931. december 2. - Bern, 1999 március 31.). Tanulmányait Budapesten, /közgazdasági diploma/, majd 1953-tól a Zürichi Egyetemen folytatta /filozófiai doktorárus/. Részt vett az 1956-os forradalomban, alhadnagyként szolgált Maléter Pál mellett a Kilián laktanyában. A forradalom leverése után Svájcba emigrált. A 1960-as évektől az egyetemi rangú Kelet-európai Könyvtár munkatársa volt, majd 1964-től 1996-ig a vezetőjeként dolgozott. 1997-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem díszdoktorává avatták. Foglalkozása: történész, elsősorban hadtörténész. Az emigrációban igyekezett ébren tartani a határon kívül élő magyarság tudatában Magyarország felszabadításának reményét, történelmi munkáiban arra törekedett, hogy tárgyilagosan mutassa be az ország második világháborús szerepét, az 1956-os forradalom előzményeit és összefüggéseit. A Rákosi-Kádár rendszer történészeinek utolsó csatlós koncepciójával szemben kimutatta, hogy Magyarország második világháborús szerepjátszásában milyen mértékben volt meghatározó az a diplomáciai kényszerpálya, amelybe a Nyugat korabeli dilettáns politikusai a trianoni békediktátummal még a jószándékú magyar államférfiakat is belesodorták. Történészi hitvallása: úgy kell munkálkodni, hogy gyűlölet nélkül ismerjük meg szomszédainkat, s tartsuk be az együttélés szabályait, mert e nélkül sem a Nyugat, sem a Kelet nem segít bennünket... * A magyar ifjúság küzdelméről, az egész magyar nép küzdelméről szól ez a könyv: a forradalom és szabadságharc hőseiről, pártállásra, világnézeti különbségre való tekintet nélkül.

Gosztonyi Péter - A ​magyar honvédség a második világháborúban
Gosztonyi ​Péter, a Bernben élő magyar hadtörténész nem csekélyebb célt tűzött ki műve megalkotásával, mint hogy »a magyar királyi honvédség második világháborús szerepéről a magyar olvasóközönségnek – függetlenül a határoktól és a politikai megosztottságtól – tudományos igényű, de lehetőleg népszerű stílusban megírt könyvvel« szolgáljon.

Gosztonyi Péter - A ​magyar Golgota
Elég ​volt a politikai megtorlások hosszú és véres állomásaiból! 1849 óta alig jutott megnyugváshoz ez a szegény Magyarország és társadalma. Julius Haynautól a Kádár-Münnich-Marosán-féle pufajkás seregig már így is túluntúl sok szenvedést, könnyet és keserűséget okoztak megannyi családnak. Így pontot kell tennünk a megtorlásokat megtorlásokkal követő politika után. A megbocsátás szükségeltetik - a demokrácia jegyében, amit - történészként - magam is támogatok. Ennek ellenére azonban ne feledjük: a gyilkosok ma is köztünk vannak.

Gosztonyi Péter - Vihar ​Kelet-Európa felett
Kedves ​Olvasó! A LÉGIVESZÉLY, BUDAPEST! és a HÁBORÚ VAN, HÁBORÚ! című kötetek után kézbe veheti Gosztonyi Péter újabb könyvét, a VIHAR KELET-EURÓPA FELETT címűt, amely a Magyarország második világháborús történetét ismertető trilógia befejező kötete. Gosztonyi Péter svájci hadtörténész mindhárom kötetben a nyugati levéltárakban végzett kutatásai alapján szerzett, eddig Magyarországon nem publikált adatokkal, eseményekkel gazdagítja hazánk második világháborús történelmének szakirodalmát.

Gosztonyi Péter - A ​kormányzó Horthy Miklós és az emigráció
A ​mű eredetije a hetvenes évek elején jelent meg az NSZK-ban. Az 1990-es első magyarországi kiadás nagy űrt töltött be. Igyekezett elfogulatlan képet rajzolni Horthy Miklósról, beállítottságáról, cselekedeteiről. Erényei, pozitív tulajdonságai mellett a szerző hibáit, rossz döntéseit is számba vette. 1992-ben az emigrációban eltöltött időszakot tárgyaló fejezettel bővítve újra kiadták a könyvet.

Gosztonyi Péter - Vlaszov ​tábornok
A ​német-szovjet háború kirobbanása után (1941) két éven belül mintegy egymillió egykori sztálini alattvaló, hajdani vöröskatona szolgált a német véderőben. Egy részük segédcsapatokban, fegyver nélkül, de a németek teljes bizalmát élvezve. Másik részük fegyverrel a kézben, a németekkel vállvetve harcolt a frontokon, különböző nemzetiségek tagjaiból alakult "légiókban", "dandárokban" vagy a Wehrmacht, illetve a Waffen-SS kötelékeiben. Vlaszov és hadserege csak egy volt közöttük. Hadseregének létszáma 1945 elején, fénykorában sem volt több mint 50000 fő. De az ő nevét ismerték mindenütt, mert a Berlin melletti Sztálin-ellenes propagandaközpont (ahol röpcédulákat, újságokat stb. szerkesztettek, illetve nyomtattak) részben Vlaszov nevét használta. Vlaszov nem volt se "hőse", se "árulója" népének. Az Ördöggel (Hitlerrel) szövetkezett a Sátán (Sztálin) ellen. Hazafi volt? Ő magáról azt tartotta. A történelem kevésbé. A német-szovjet háború nagy drámájának egyik mellékszereplője volt, maga választotta tragikus úton járt. Igazából politikai álmodozó volt, bukását is ez okozta. Ez az első magyar nyelvű könyv Vlaszov tábornok életéről és a róla elnevezett mozgalomról.

Gosztonyi Péter - Légiveszély, ​Budapest!
Gosztonyi ​Péter 1931. december 2-án született Budapesten. Jóllehet közgazdász egyetemi oklevelet szerzett, érdeklődése mindinkább a történelmi kérdések felé fordult. Kisebb tanulmányait, történelmi esszéit már 1956 előtt közölték budapesti folyóiratok, napilapok. Történettudományi munkássága Svájcban bontakozott ki, ahova Magyarország 1956. decemberi elhagyása után került. A zürichi egyetem filozófiai tanszékén avatták történészdoktorrá, disszertációjának tárgya Budapest második világháborús ostroma volt. E nagy érdeklődést kiváltó munka ismertté tette nevét, valamint azt a mérhetetlen szenvedést, amit a hitleri hadvezetés "Budapest erőd" stratégiája a magyar főváros lakóinak okozott. Figyelmét addig is a második világháború hadtörténeti eseményei kötötték le, de az az érdeklődés, amit a Budapest ostromáról készített tanulmányával kiváltott, végleg a legújabb kor hadtörténeti kutatásai mellé állították. Az elmúlt évtizedekben megjelent 18 könyve, számtalan tanulmánya és tudományos igénnyel összeállított cikke - történelemirodalmi értékein felül - a háborút mélységesen elítélő, antifasiszta meggyőződését tükrözi. De munkái nemcsak politikai állásfoglalásáról tesznek bizonyságot, hanem arról is, hogy mindenkor az eredeti forrásanyagok felkutatására törekedett.

Gosztonyi Péter - Budapest ​lángokban 1944-1945
A ​szerző történész, politológus, közgazdász. Budapesten született 1931-ben. Közgazdasági egyetemi tanulmányokat folytatott. Az 1956-os magyar forradalomban mint továbbszolgálatra ideiglenesen behívott tiszt Maléter vezérőrnagy alatt szolgált. 1956 decemberében letartóztatásától tartva, "ideiglenesen" Bécsbe települt át. A Zürichi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Doktori értekezését Budapest 1944/45-ös ostromáról írta. 1963 és 1996 között a Svájci Kelet-Európai Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgatója volt. Fő kutatási területei: a 20. századi forradalmak története, a II. világháború "keleti frontjának" eseményei és a kelet-európai hadseregek 20. századbeli története. Tagja a Svájci Hadtörténelmi Társulatnak, a Svájci Szakújságírók Szövetségének, a Német Hadtörténelmi Társulatnak, a Magyar Hadtudományi Társulatnak, a Nagy Imre Társaságnak. Több magyar állami kitüntetés, köztük a Nagy Imre Plakett tulajdonosa. Bernben él. Több európai szaklap állandó munkatársa. Ez ideig 30 könyve jelent meg német, francia és magyar nyelven.

Gosztonyi Péter - A ​kormányzó, Horthy Miklós
A ​Svájcban élő kiváló történész munkája hiánypótló és bizonyos értelemben aktuális. Hiánypótló, mivel Horthy Miklós életéről, hazánk sorsában játszott szerepéről gyakorlatilag csak elfogult, torz értékeléseket olvashattunk, ideértve a középiskolai és egyetemi tanagyagot is. Aktuális, mert jelenünk hibáinak és erényeinek gyökereit kereső szemlélődésünk csak 1945-ig hatolt vissza, és a már megcsömörlött közvélemény újabb "céltáblája" századunk első fele lehet, melynek meghatározó személyisége Horthy. Horthy eszmerendszerét a dunai monarchia formálta, másrészt a brit világbirodalomra figyelt. Beállítottsága konzervatív volt, de kormányzása alatt (a háború kitöréséig) az egyén alapvető jogait tiszteletben tartották, a demokratikus ellenzék működését nem gátolják. A legszélesebb néptömegek körében is népszerű volt, tisztelet és bizalom övezte. Személyes uralmi törekvései nem voltak, a politikai radikalizmust (jobb- és baloldalról egyaránt) ellenezte. Hitlerrel csak 1920-as békeszerződések revíziójának szükségességében és az antibolsevizmusban értett egyet. Gosztonyi rámutat Horthy emberi gyengeségeire, politikai hibáira és befolyásolhatóságára is. A könyv fényképmellékletei között néhány, eddig nem publikált felvétel segíti megidézni a kor atmoszféráját és szereplőit.

Gosztonyi Péter - A ​Vörös Hadsereg
Az ​1917-es forradalom és az afganisztáni kaland a kezdő- és végpontja annak az útnak, melyen Gosztonyi könyve végigkalauzol bennünket. A „legfontosabb állomás” Sztálin hadserege, melyet először a zsarnok tizedelt meg, majd véres háborúban vesztett el rengeteg embert. Ebben a háborúban először súlyos vereségek sora érte a Vörös Hadsereget, hogy aztán iszonyú tempóban söpörjön végig Európán, ahol később hódításait könyörtelen eszközökkel és módszerekkel tartotta meg.

Gosztonyi Péter - Háború ​van, háború!
A ​Háború van, háború! című kötet nem folytatása a Légiveszély, Budapest! című könyvnek, hanem önálló mű, ugyanakkor kapcsolódik is az első kötethez, miután témája azonos: Magyarország története a második világháborúban. A két könyv közötti legszembetűnőbb eltérés az, hogy amíg az első könyvben, Magyarországról elsősorban a Német Birodalom politikusai, katonai vezetői mondtak véleményt, ebben a műben a szovjet fél szólal meg.

Kollekciók