Ajax-loader

Polónyi István könyvei a rukkolán


Polónyi István - Oktatás, ​oktatáspolitika, oktatásgazdaság
A ​20. században az oktatási rendszer nagyiparrá, nagyszolgáltatóvá vált. A lakosság mintegy negyede vesz részt közvetlenül az oktatási rendszerben, de közvetett módon szinte mindenki érintett. Ez teszi érdekessé annak elemzését, hogy milyen elvek és érdekek mentén irányítják ezt a hatalmas szolgáltató rendszert, és milyen finanszírozási, gazdasági jellemzői vannak. Még érdekesebb a kérdésfelvetés, ha a rendszerváltás kiváltotta átalakulások vizsgálatával is foglalkozunk, valamint, hogy mennyire sikerült a felzárkózás a fejlett világ oktatásához és oktatáspolitikájához. A könyv többek között az alábbi témaköröket érinti: az oktatáspolitika fogalma és formálói, az oktatás környezete és kapcsolatrendszere: a globalizálódás, a demográfia, a foglalkoztatáspolitika, a hazai tudomány és kutatás, az oktatáspolitika terepe, a közoktatás, a felnőttoktatás, a felnőttképzés, a pedagógusok és az oktatók helyzete, a finanszírozás, a minőségbiztosítás.

Polónyi István - Az ​aranykor vége
Társadalom ​és Oktatás. Talán meglepő a könyv címe, amely aranykornak nevezi a hazai felsőoktatás 1990–2010 közötti periódusát. Pedig ez az időszak a magyar felsőoktatás európaivá válásának, kiterjedésének, intézményrendszere kiszélesedésének két évtizede, amelyet – ugyan a drasztikusan növekvő hallgatólétszámmal messze nem lépést tartva, de – bővülő források is jellemeznek. Ez az éra egyben a hazai felsőoktatás deszovjetizálásának időszaka is, amikor az egyetemek visszanyerik a tudományos minősítés jogát, egy részük újra universitassá, sokkarú tudományegyetemmé alakul a szakintézményekből. Persze a fejlődés csak pont annyira radikális, amennyire a volt államszocialista országból posztszocialista ország válik, nem piaci, fejlett ország. A felsőoktatás gyors kiszélesítéséhez társult azonban néhány szervezési megújulás is, elsősorban a kétszintű képzés bevezetése, ami rendkívül fontos előrelépést jelentett a tömeges felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának alakulásában, még akkor is, ha hazai megvalósulása számos problémával küzd. Megközelítésünk oktatásgazdasági, szociológiai és politológiai szemléletű. Célunk az, hogy a rendszerváltás óta eltelt negyed század felsőoktatásbeli változásait és azok társadalmi, gazdasági összefüggéseit elemezzük, reális képet adva az olvasónak a hazai helyzetről. Az olvasónak, aki reményeink szerint érdeklődik a hazai oktatás, felső- oktatás helyzete és problémái iránt.

Polónyi István - Timár János - Tudásgyár ​vagy papírgyár
A ​bekövetkezett mulasztások és a máris mutatkozó bajok fő forrása az oktatáspolitika szakmai gyengesége, megalapozatlansága.Ebből a helyzetből mutatnak kiutat a könyvben vázolt fejlesztési koncepciók és módszerek.A változtatás mindenekelőtt a pedagógusbérek magas szintű rendezését igényli, amire reális lehetőséget adhat a nevelés és oktatás módszereinek, tartalmának, szervezeti és irányítási rendszerének átfogó korszerűsítése; az oktatás fejlesztésében a minőségi követelmények prioritása és az oktatáspolitika professzionalizálódása.Fél évszázad halmozódó mulasztásai után, nincs idő és mentség a további halogatásra, bármily nnehéznek tűnjenek is a szükséges változások.

Polónyi István - Az ​oktatás gazdaságtana
A ​könyv célja, hogy megismertesse az olvasót az oktatás gazdasági összefüggéseinek különböző aspektusaival. Először áttekintést ad a közgazdaságtan azon elméleteiről, amelyek az ember és az oktatás gazdasági szerepét magyarázzák. Ezt követően kitér a demográfia legfontosabb fogalmainak bemutatására, tisztázza a munkaerőpiac fogalmait, bemutatja az oktatásfinanszírozást, végül felvázolja az oktatástervezést. A kötetet a felsőoktatáson kívül a pedagógusoknak, menedzsereknek, a közigazgatásban, az államigazgatásban dolgozó s az oktatásirányítással kapcsolatban álló szakembereknek ajánljuk.

Kollekciók