Ajax-loader

Antalffy Gyula könyvei a rukkolán


Antalffy Gyula - Magyar ​évszakok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalffy Gyula - A ​honi utazás históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalffy Gyula - Így ​utaztunk hajdanában
"Így ​utaztunk, így éltünk, ilyenek voltuk hajdanában, s ilyen volt a világ körülöttünk, ezen a magyar tájon. Rég volt, de igaz volt. Vénséges-vén históriák, elsárgult irományok, megfakult metszetek vallanak róla. A repülőgépek és az autók zajában egy pillanatra mintha postakürtök hangja hallatszana a múlt távolából. Felejtsük most el a szuperszonikus gépcsodákat, villámexpresszeket, légpárnás autókat, szárnyas hajókat. Nyissuk ki a könyvet, s ha csak képzeletben is, utazzunk úgy, mint eleink hajdanában."

Antalffy Gyula - A ​Himalájától a Balatonig
1877-ben ​indult útnak az évszázad egyik legnagyobb szabású tudományos expedíciója a rejtélyes Tibet kutatására, a nagy-Széchenyi István fia, Béla vezetésével. Egy roppant tehetséges fiatal geológust visznek magukkal: Lóczy Lajost, nem is sejtve, hogy ennek a fiatalembernek kitűnő munkája fogja majd megszerezni az expedíció nemzetközi elismerését. Bár Tibetbe nem sikerült behatolniok, a három esztendeig elhúzódó küzdelmes utazás alatt Lóczy számos nagy jelentőségű tudományos felismerésre jut, alapvető eredményekkel járul hozzá Belső-Ázsia földtani feltárásához. Élete második feléhez a Balatonkutatás hatalmas munkája kapcsolódik. Ennek a tudószseninek életével ismertet meg ez a könyv, bemutatva azt a fáradhatatlan munkásságot, amely Lóczyt a modern magyar földrajzi és földtani kutatások úttörőjévé tette.

Antalffy Gyula - Édes ​hazánk
Tábortűz ​lobog egy kis erdei tisztáson, a soproni hegyek között, fel-felcsapó lángja megvilágítja az egymás mellett álló sátrakat és a karcsú fenyőket. Innen, a nyugati határszélről indulunk el országjáró utunkra, hogy megismerjük a Dunántúl hegyes-dombos vidékét, az Alföld végtelen síkságát, az északon nyújtózó hegykoszorú várromjainak érdekes történetét. Utunk során megelevenednek történelmünk hősi fejezetei, megismerkedünk népművészetünk remekeivel s a szántóföldek és új partvidékek színes, eleven életével.

Antalffy Gyula - Boldog ​barangolások
Antalffy ​Gyulának 1955-ben jelent meg remek tájrajzait egybegyűjtő, nagy sikerű könyve, a Magyar évszakok. A Boldog barangolások hasonló ihletésű mű. A lírai hangvételű és gyakran prózaversre emlékeztető leírások hazánk legszebb tájait: a pilisi hegyeket, a Gödöllői-dombságot, a Palócföldet, az Ipoly völgyét, a Mátrát, a bükki völgyeket és tetőket, az Aggteleki-hegységet, a Börzsönyt, a Bodrogközt, a Tiszahátat, a Nyírséget, a Hortobágyot, a Balaton-felvidéket, a Bakonyt és a Zempléni-hegységet mutatják be. Többnyire nem egy-két konkrét vándorút eseményeit és élményeit eleveníti fel a szerző, hanem az évtizedek során szerzett benyomásait, ismereteit és hangulatait összegzi egy-egy tájegységgel kapcsolatosan. S ahol teheti, a táj hangulatának, múltjának fölvillantására költőket és írókat idéz, köztük egykori barátját, Berda Józsefet, s velük együtt utal a vidék történelmi múltjára, jellegzetességeire, őskori maradványaira, az ott élő emberek népviseletére, foglalkozására és szokásaira. Meggyőződésünk, hogy nemcsak a természetet és az országjárást szerető olvasók, hanem a többiek is kedvtelve forgatják majd Antalffy Gyula érzékletes leírásokat és változatos tájélményeket tartalmazó új könyvét.

Antalffy Gyula - Reformkori ​magyar városrajzok
A ​Panoráma \"Utazások a múltban és a jelenben\" sorozatának új kötete az ország mai területén levő városaink 150-160 évvel ezelőtti képét mutatja be, korabeli dokumentumok, emlékezők följegyzései, helyi krónikások jelentései, s úti élményeiket közlő újságírók híradásai, tudósításai nyomán. A reformkorszak, történelmünknek ez az egyik legtermékenyebb negyedszázada, a nemzeti öntudatra ébredés jegyében a honismeret iránt is felszította az érdeklődést. A Pesten egymás után létesülő folyóiratok - a Regélő, az Athenaeum, a Társalkodó, a Honderű, az Életképek, a Pesti Divatlap, meg a többiek - rendszeresen küldték vidékre munkatársaikat, akiknek beszámolóiból sok színnel és aprólékos részletességgel elénk tárul a magyar városok múlt század eleji képe, s lakóiknak életformája. A fővárosi hírlapírók útirajzait, városportréit hatásosan egészítik ki a pest-budai folyóiratok, divatlapok vidéki levelezőinek jelentései, amelyek elsősorban társadalmi eseményekről adnak hírt, s ezzel igen érzékletesen járulnak hozzá a lakosság életkörülményeinek, a városkultúra kibontakozásának megismeréséhez. A pesti lapok utazó munkatársainak és vidéki levelezőinek tudósításaiból elénk táruló reformkori városrajzokat éppen a népélet mozgalmas, sokoldalú ábrázolása teszi elevenné. A \"Reformkori magyar városrajzok\" nem művelődéstörténeti szakmunka, inkább lebilincselően érdekes olvasmány. Ugyanakkor a múlt század első felére vonatkozó temérdek korabeli adat és anyag közreadásával segítségére lehet a mai helytörténészeknek is.

Antalffy Gyula - A ​reformkor Balatonja
A ​Panoráma "Utazások a múltban és a jelenben" sorozatának új kötete a Balaton másfélszáz évvel ezelőtti képét mutatja be, amilyennek a korabeli írók , újságírók, emlékezéseiket papírra vető közéleti férfiak látják. A múlt század első felében a Balatonnak csak egyetlen fürdőhelye van, a Savanyúvíz néven szereplő Füred, magába a tóba még csak a legbátrabbak merészkednek be. Füred nagy felvirágzása az 1825-1848 közötti, úgynevezett reformkorszakra esik; ebben a negyedszázadban a nyári Magyarország központja, a kor társadalmi és politikai vezéralakjai, az irodalmi élet nagyjai itt adnak egymásnak találkozót. A Balaton reformkori ábrázolásai jó mélyen el vannak ásva a száznegyven-százötven éves, sárguló lapú folyóiratokban és divatlapokban, amelyeket e vonatkozásban még nemigen vettek alaposabb vizsgálat alá. Feltárásuk épp ezért rendkívül sok érdekes adalékkal járul hozzá a tó és tája másfél évszázaddal ezelőtti képének teljesebb, színesebb megrajzolásához.

Antalffy Gyula - Börzsöny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók