Ajax-loader

Hernádi Sándor könyvei a rukkolán


Hernádi Sándor - Észtekergető
Hernádi ​Sándor, az ismert nyelvművelő, ebben a kötetében agytornáztató helyesírási játékait kínálja: diákok, szülők, valamint tanítók és tanárok számára. Bárki részt vehet ezekben a képzeletmozdító és tanulságos szellemi tornákban. S ha egyszer-egyszer kudarcot vallana, kiköszörülheti a csorbát a hasonló jellegű próbákban. Az Észtekergető ugyanis 52 hétre - kerek egy esztendőre - ellátja olvasóit szórakoztató fejtörőkkel, játékos helyesírási foglalatossággal

Hernádi Sándor - Írjuk, ​mondjuk helyesen!
Tartalom Előszó ​5 Írjuk helyesen! 7 Ékezet - értelem - udvariasság 9 Csak röviden 10 Egy kis szóanatómia 12 Miből lesz a kettőzött d? 13 Helyesírási totó 16 Eddzük magunkat a helyesírásban! 18 Helyesírási babonák 19 Hol élünk? 20 Azonos alakú szavak elválasztása 22 Névelemzés 28 Hol kezdődnek az intézménynevek? 30 Le a kis kezdőbetűvel!? 31 "Formabontó" szók 33 Randevúzó kötőzók 35 Szakosodunk 36 Kötve hisszük 37 Mondatzárás és központozás 39 Vesszővesztés 41 A tantervi imperativusról 42 Nehéz-e a magyar helyesírás? 43 Mellérendelés a mellékmondatok szintjén 45 A gombhoz a kabátot 47 Rendezetlen fordítások 49 Foto vagy fotó? 49 Kirakatrendezés 51 Eddzük magunkat a helyesírásban! 53 (Mondatgyűjtemény a helyesírás gyakorlására) 55 A magánhangzók időtartama 55 A másalhangzók időtartama 64 A "j" hang jelölési módjai 74 Hasonulások és összeolvadások 81 Az igekötők egybe- és különírása 85 Állandó szókapcsolatok 93 A névutók és névutós szerkezetek 97 A kötőszó a tagmondat belsejében 99 A tagmondatokat kapcsoló "és", "s" kötőszó 100 Tagmondatok közbeékelődése 102 Kötőszók egymás mellett 105 Záró írásjel a többszörös mondatösszetételek végén 109 Innen - onnan 112 Tessék választani! 119 Mondjuk helyesen! 135 Szókurtítás 137 Magyar "facsimilék" 138 "Maradéktalan" kritika? 139 Szóból is megárt a sok 140 "Nagyságrendű" 141 "Alulmúl" és "alulkerekedik" 142 Önbírálat 143 Befordultam a konyhába 144 Terheltség-e a "túlterheltség"? 145 "Körülbelül" 146 "Össztanári" értekezlet a tanulók minden oldalú fejlesztéséről 148 "Világtakarékossági" nap? 149 Foglalkozás, gyűlés, óra, öszejövetel? 150 A jövő szavai - mai szemmel 151 "Gyermekül" szólni? 154 "Hogy hol szedi ezt föl a srác!" 160 Nyelv és iskola 161 Hibrid szólások 162 Az 1971/72. tanév 164 Több nevű iskolák 165 Hová járjon a gyerek? Hányadikos legyen? 166 Egy gyereknek hány apjáról 168 Valótlan mondatok 169 Azok az "az"-ok! 170 Ketten egy raggal? 172 Jelzőcsuszamlás 174 Félkész értelmezők 175 Mikor rövid az ember? 176 Rozoga szerkezetek 177 Kérvény szórendi ügyben 178 Ne beszéljünk határozottan? 180 Lehet valamivel kevesebb? 181 Névelőtlen nevelők 183 Világosan: udvariasan 184 Mentesítő mondatot! 186 Fontoskodó kartárs stílusgyakorlatai 187 Eddzük magunkat a helyes kifejezésben! (Nyelvhelyességi példatár) 189 Kulcs (A hibás mondatok helyesbítve) 196 Érdekesen - Szépen - Lelkesítően és játékosan 205 Postamunka 207 Ó, "hajtó!" 208 Nem hivatalosan 209 "Hálapénz" és "Jonatánia" 210 "Unalmas, mint a vízállásjelentés" 211 A tyúk vagy a tojás? 212 "Mezítláb" - az asztal fölött 213 "Szerény véleményem szerint..." 214 Virágcsokor 215 "Ecetetrá" 216 "Pattanásos bőrápoló krém" és egyebek 216 "Mely nyelv merne versenyezni véled" 225 Tömörkény István: "Délebéd" 227 Kosztolányi Dezső: "Öreg dalmata" 229 Csokonai Vitéz Mihály: "A Reményhez" 231 Az ifjúság hullámhosszán 238 Világjáró magyarok 245 A mesterséges nyelvek és a magyarok 247 A nyelvművelő Kosztolányi 253 Játéknyelvtan I. 269 Játéknyelvtan II. 281

Hernádi Sándor - Szemere Gyula - Magyar ​nyelvtan 6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Szórakoztató ​szóra késztető
Ez ​a könyv nemcsak beszélni tanít, hanem olvasni is. Rászoktat, hogy tudatosan, célszerűen és helyesen bánj a hangoddal; de arra is képessé tesz, hogy előadóként értő módon bánj mások alkotásaival. Megbarátkoztat az élőszó törvényeivel, magyar beszédünk sajátságaival. Beszélni tanít tehát ez a könyv, de nem akárhogyan! Mindenféle tudóskodás és fontoskodás nélkül; változatos, játékos, újfajta gyakorlatokkal; friss és régi irodalmunk ilyen célra kiaknázatlan bravúrjaival. Esélyed és reményed van tehát, kedves olvasó, hogya a kötet kínálta foglalatosság téged lelkessé bűvöl, beszédedet pedig kifejezőbbé és magyarosabbá színezi.

Hernádi Sándor - Beszédművelés ​I-II. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Újfajta ​beszédművelő gyakorlatok
"Hernádi ​Sándor, aki a hazai beszédművelés egyik legkiválóbb szakértője, a téma elméleti és gyakorlati oktatásának jeles szerzője, valóban újfajta beszédművelő gyakorlatokat állított össze, amelyek lehetőséget adnak, hogy a különböző felsőoktatási intézményekben a beszédművelés, beszédtechnika stb. címen oktatott stúdiumok hallgatói minél változatosabban s talán még nagyobb kedvvel szerezzenek jártasságot nyilvánosság előtti megszólalásaikhoz, sőt úgy gondolom, hogy ebből a gyakorlatgyűjteményből a középiskolai növendékek, illetve az általános iskolák felsőbb évfolyamú diákjai is haszonnal tallózhatnak az anyanyelvi órákon. A könyv indirekt módon deduktív jelleggel vezeti rá olvasóit a legalkalmasabb mondat- és szövegfonetikai jellemzők alkalmazására és megfigyeltetésére, hiszen pl. nem hangfekvést, hanglejtést, hangsúlyozást, hangerőt, szünettartást, tempó- és hangszínváltozásokat gyakoroltat, hanem a homo ludenst »megcélozva« késztet meghatározott helyzetben vagy környezetben elhangzó mondatok, szövegek intonálására."

Hernádi Sándor - Az ​olvasás bűvészete
A ​szerző, a népszerű anyanyelvi ismeretterjesztő ebben a könyvében is kifogyhatatlan ötletességgel kínálja jobbnál jobb agytornásztató ötleteit fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Ez a mű költői alkotásra csábítja a fiatal és felnőtt olvasót. Hernádi Sándor bűbájos csalafintasággal, varázslatos ügyességgel csalogatja, mozgósítja a gyerekeket és szüleiket a versírás kies és tarkabarka berkeibe, hogy részt vegyenek egy leleményes szellemi játékban.

Hernádi Sándor - Mondjuk ​így, mondjuk úgy!
Ez ​a könyv a gondolat-kifejezés, a mondatszerkesztés világába tessékeli olvasóját. Nem, nem hagyományos mondatelemzésre hívja, hanem alkotó műhelymunkára, melynek során kiderül: mennyire leleményes anyanyelvünk lehetőségeinek kiaknázásában, kifejezési eszközeinek forgatásában. A megadottól eltérő formát keresni a gondolatnak, minél több módon tárni mások elé ugyanazt a gondolatot: közös célja mindegyik fejezetnek.

Hernádi Sándor - Szópárbaj
Hernádi ​Sándor ebben a könyvében nyelvi játékokkal kedveskedik olvasóinak. Mókás rejtvényei nemcsak kellemes szórakozást jelentenek, hanem az anyanyelvi műveltség terjesztésének eszközévé is nemesülnek.

Hernádi Sándor - Szó-beszéd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Kis ​magyar helyesírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Helyesírási ​(verseny)edzés
A ​neves beszédművelő professzor új szemléletű nyelvtani és helyesírási gyakorlókönyve hasznos segítsége lehet az önművelő helyesírás-kedvelőknek és a kényszerűségből gyakorlóknak egyaránt. Ezrek és ezrek indulnak a diákok számára rendszeresített általános iskolai, középiskolai valamint egyetemi-főiskolai országos helyesírási versenyeken. Nekik is készült ez a könyv, hogy módszeresen versenyeddzenek, és majd fölkészültebben versenyezhessenek. De szolgálja ez a könyv azokat is, akik szellemi sportot szeretnének látni a helyesírásban, és meg kívánják őrizni, sőt javítani törekszenek erőnlétüket, mégpedig alkalmi átmozgatásokkal, illetve edzésekkel.

Hernádi Sándor - Helyesen, ​szépen magyarul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Szemere Gyula - Magyar ​nyelvtan 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Nyelvtan ​és nyelvművelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Nyelvi ​próbák
A ​legelmésebb játékokhoz kell a legkevesebb eszköz! Aki a könyv kínálta fejtörőket végigjátssza, tudatosítja helyesírásunk, szóhasználatunk és magyaros stílusunk sok fontos szabályát.

Hernádi Sándor - Helyesírási ​önképző
Könyvünket ​- amely szabálygyűjtemény és munkafüzet is egyben - azoknak ajánljuk, akik szeretnék jól megtanulni a helyesírást, és a részletkérdésekben is pontos tájékoztatást kívánnak. A kötet felépítése a következő: A részletes példasorok először föltárnak egy-egy helyesírási jelenséget, és ez alkalom arra, hogy olvasóink kipróbálják, le tudják-e vonni a konkrét esetek sokaságából a törvényszerűséget. A példasorokhoz aztán könnyen kikereshetik a szabályt, mert mindkettőt azonos számmal jelöltük. Lehetnek olyan olvasóink is, akik előbb a szabályokat szeretik megismerni, és utólag tanulják meg hozzájuk a példákat. Ilyen esetben fordítva kell eljárni: először a szabálygyűjteményt kell megnézni, és a megfelelő ponthoz ki kell keresni az azonos számmal jelzett példasort. Sok feladatot kínálunk, és mindegyikhez megoldást is. Valamennyi fejezet végén feladatgyűjtemény szolgálja a megoldást. A kötet végén az egész anyag áttekinthető táblázatok segítségével.

Hernádi Sándor - Beszédművelés
A ​nevelőnek fontos munkaeszköze a hangja. Egyszer így, máskor úgy szólaltatja meg; szükséges, hogy tudatosan és célszerűen bánjon vele. De nemcsak a beszéd hangzása ronthatja vagy javíthatja az oktató-nevelő munka esélyeit, hanem szövege is. A beszédművelés, amely a nyelvművelés egyik ága, elsősorban a beszéd jelenségeivel és törvényszerűségeivel foglalkozik, mégpedig: az íráson alapuló beszéddel, vagyis az írásművek fölolvasásával és előadásával; az írástól független beszéddel, pontosabban az ilyen beszéd szövegével (szerkesztésével és megfogalmazásával), valamint hangzásával, hangalakjával. A tankönyv a beszéd jelenségeit és törvényszerűségeit az oktatás és nevelés helyzeteiben vizsgálja, ám hasznos mindazoknak, akik a jól hallható és érthető, az élvezhető és a hangjukat kímélő beszédet szeretnék elsajátítani..

Hernádi Sándor - Mondd ​mondatban!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Szemere Gyula - Magyar ​nyelvtan 5.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Elmondani ​nem is nehéz
"A ​szövege(d)zés műhelyébe tessékelem az olvasót. Azt is, aki rendszeres tevékenységet vállal; azt is, aki csupán egy-egy ki-, azaz beruccanásra vágyik. Az érdeklődők elé tárom a szövegalkotás, a fogalmazás legfontosabb szempontjait. Így például a szerkesztést, a dinamikát (azaz a megfogalmazás lendületességét), a vezérlést (azaz a szövegkönnyítő mozzanatokat). Bemutatok néhány közkeletű műfajt: a beszélgetést, a levelet, a bírálatot, a minősítést, a vitát, az előadást. Nyomon kísérheti Ön is a szöveg keletkezését: az anyaggyűjtéstől a megfogalmazáson keresztül egészen a megszólaltatásig. Hogy ne csak befogadásra kárhoztassék a kötet olvasója, gyakorlatokat is tartalmaznak a fejezetek. Aki vállalja a rendszeres műhelymunkát, előbb vagy utóbb úgy érzi majd: _Elmondani nem is nehéz!_

Hernádi Sándor - Játsszunk ​nyelvtant!
Páratlan ​lehetőséget kínál a szerző nyelvtani eszközeink élményszerű alkalmazására. Újabbnál újabb "megrendelésekkel", feladatokkal látja el a vállalkozó kedvű olvasókat, egyszersmind kedvező feltételeket teremt a kifogástalan teljesítéshez. Az alkotó jellegű foglalatosságok olyan grammatikai tudáshoz és érzékenységhez juttatják a résztvevőket, amelyet kamatoztathatnak idegen nyelvek tanulásakor is, nem csupán az anyanyelvi képzésben. Tanári segédkönyvként, felsősök munkaeszközeként, szülői segédkönyvként egyaránt használható.

Hernádi Sándor - Elmemozgató ​nyelvi játékok
Hernádi ​Sándor könyve izgalmas játékra hívja az olvasót: a több mint félszáz feladattal és fejtörővel bárki próbára teheti nyelvérzékét, tárgyi tudását és képzeletét. A kötet felhasználható vetélkedők összeállításához, a magyar órák színesítéséhez, szülő és gyermek egyaránt szórakoztató időtöltést találhat benne. Valamennyi feladat megoldása megtalálható az adott témakör végén.

Hernádi Sándor - Stílusiskola
Nem ​szeretném, ha könyvem olvasója többet vagy éppen mást keresne benne, mint valóságos tartalma. Ezért a szokatlan könyvcím, ezért az előbeszéd. Játékosan gyakorlati stilisztikát kínálok az érdeklődőknek; elsősorban az általános iskolásoknak, akik talán nem átallanak játszani sem anyanyelvükkel. Jórészt magam tervezte stílusjátékokat és -műveleteket mutatok be olvasóimnak azzal a kendőzetlen céllal, hogy minél többüket hasonlók vagy éppen különbek alkotására csábítsam, sőt ingereljem. Remélem, hogy a Stílusiskola kedvébresztő és ötletadó segédkönyve lesz az általános iskolai magyartanároknak. Talán már most is, de kivált a jövőben, mikor a szövegeket másképp is tanulmányozzák majd, mint eddig: hangot, formát próbálnak rájuk, s derűsen hasonlítgatják az eredetit a frissen mintázott változatokkal.

Kollekciók