Ajax-loader

Nemeshegyi Péter könyvei a rukkolán


Nemeshegyi Péter - Isten szeretetének muzsikusa
A négy évtizedes missziója után Japánból hazatért jezsuita szerzetes hazai hallgatóságának is előadta lélekemelő elemzéseit Mozart muzsikájáról, amelyekkel előzőleg a japán fiatalokat örvendeztette meg. A kötetet kísérő CD-n a briliáns muzsika magáért "beszél", ám Péter atya elemzései önmagukban is élményt nyújtanak - ha éppen nincs mód a zenehallgatásra.

Nemeshegyi Péter - Pipacsok dalolnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Vissza a gyökerekhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Isten ​népének szolgái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Mozart
A ​négy évtizedes missziója után Japánból hazatért jezsuita szerzetes hazai hallgatóságának is előadta lélekemelő elemzéseit Mozart muzsikájáról, amelyekkel előzőleg a japán fiatalokat örvendeztette meg. A kötetet kísérő CD-n a briliáns muzsika magáért „beszél”, ám Péter atya elemzései önmagukban is élményt nyújtanak – ha éppen nincs mód a zenehallgatásra.

Nemeshegyi Péter - A ​Szentháromság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Pipacsok ​dalolnak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Az ​Eukarisztia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Keresztény ​humanizmus - mi az?
Részlet ​a kötet bevezetőjéből: Ideológia alatt itt olyan nézetet értünk, mely a valóságnak csupán egy részét tartja feltétlen értéknek, és ezért vak a valóság egyéb részei iránt. Így például a materializmus csak az anyagi létet vallja, csupán gazdasági törvényszerűséget tekint érvényesnek, és semmibeveszi a szellem világát; ellenkezőleg a spiritualizmus csak az ember szellemi világát tekinti fontosnak és elfelejti azt, hogy az ember testi-lelki egységes lény, akinek testi szükségleteit ki kell elégítenünk, ha lelkét e világon éltetni akarjuk. Hasonlóképpen az individualizmus csak az egyén jogait és szabadságát ismeri el, és érzéketlen a közösség iránt; ellenkező végletként a kollektivizmus csupán a közösség érdekét tartja szem előtt, és annak könyörtelenül aláveti az egyént. További példa a konzervativizmus, amely statikus létszemléleten alapszik, és nincs tekintettel a lét dinamikájára; ellentéte a progresszizmus viszont a változást abszolutizálja és nincs érzéke a maradandó, örökérvényű értékek iránt. Még egy példa a nacionalizmus, amely csupán saját nemzetének érdekeit nézi, más nemzeteket alacsonyabb rendűnek tart, és jogos követeléseiket sem veszi figyelembe; ellentéte a kozmopolitalizmus viszont felismeri ugyan az emberi nem egységét, de elfelejti, hogy minden ember egy meghatározott kultúrába születik bele, abban nevelkedik, és abban fejelszti ki emberi képességeit. Folytathatnánk még a különböző ideológiák felsorolását. Valamennyi azzal leplezi le ideológia-mivoltát, hogy van egy pártja, amely az általa kihagyott létrészletet emeli ki, ugyanolyan egyoldalúsággal.

Nemeshegyi Péter - Istenkereső ​ember, emberkereső Isten
Az ​athéni Areioszpagoszon mondta Szent Pál apostol csaknem kétezer évvel ezelőtt: "Isten szabta meg az emberek tartózkodásának meghatározott idejét és határait, hogy keressék Istent, hátha megérzik őt és megtalálják, hiszen nincs mesze egyikünktől sem. Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk." (ApCsel 17,27-28). Ezt a soha véget nem érő keresést szeretné folytatni ez a könyv. Az ember, mint állandóan kérdező élőlény, elkerülhetetlenül eljut a végső kérdés feltevéséhez. Az emberi szellem négy működési területe, a szépség (esztétika), az igazság (tudomány), a jóság (etika) és a transzcendens valóságra való nyitottság (vallás) különbözőképpen, de mind ugyanannak a végső titoknak a hordozói: bennük "jelenti magát" a felfoghatatlan Isten. Az emberi istenkeresés története néhány kimagasló mozzanatát elemzi ez a könyv, hogy végül rátérjen Isten önkinyilatkoztatásának történetére. Hiszen a Biblia istenképe is fejlődött és alakult az évszázadok során. A primitív vonások fokozatosan eltűntek, és Jézusban végérvényesen és véglegesen feltárta önmagát az egyértelműen jó Isten. Az irgalmas, emberszerető és embereket "kereső" Isten. Csodás konvergencia tehát az emberiség hosszú történetében megmutatkozó istenkeresés és az isteni önkinyilatkoztatás csúcspontja, a jézusi evangélium között. Jézus által már nemcsak beszélhetünk Istenről, hanem szólhatunk is Istenhez, és Atyának szólíthatjuk őt.

Nemeshegyi Péter - Mi ​is az - imádkozni?
Persze, ​szoktunk mi imádkozni. De tudunk-e igazán imádkozni? Az imádság világa csodálatos világ. Az imádság az ember legmagasztosabb életműködése. Az imára való képesség különbözteti meg az embert minden más földi élőlénytől. Minden őszinte imádkozó ember szívében - mondja II. János Pál pápa - a Szentlélek működik. Ezért egész életünkben tanulnunk kell az imádság művészetét. Az ima nagymestere Lisieux-i Kis Szent Teréz így szólt az imáról: "Az ima számomra abban áll, hogy föllendül a szívem, egész egyszerűen az égre vetem tekintetemet, hálámat és szeretetemet kiáltom az Istennek, megpróbáltatásban és örömben egyaránt."

Nemeshegyi Péter - Szeretet ​az Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Istentől ​Istenhez
Az ​Istentől Istenhez című könyv Nemeshegyi Péter jezsuita atyának a „Szolgálat” című folyóiratban megjelent cikkeinek gyűjteménye. A cikkek témája sokféle, de egy gondolat húzódik meg mind mögött: Istentől Istenhez tartani Krisztusban. Ami éppen keresztény életünk lényege.

Nemeshegyi Péter - Isten ​éltető jóságában
Van ​egy titkom, amit idáig nem árultam el másoknak, de most megosztom az olvasókkal. Másodéves rendújonc koromban egy jól sikerült nyolcnapos lelkigyakorlat alatt fogalmaztam magamnak egy kis imát. Megmutattam a lelkigyakorlatot adó, kedves jó Kovács Jenő atyának is, ő pedig rábólintott, s azt mondta, hogy ez így jó lesz. Ezt az imát én azóta minden nap elmondom. Néha szórakozottan, néha jobban átélve. Latinul szoktam ezt imádkozni, de most magyarul írom le: „Jézus Szentséges Szíve, alázatosan és könyörögve kérlek, hogy Te, aki engem teljesen méltatlant erre a szent hivatásra meghívni kegyeskedtél, kegyeskedj e hivatásomban halálomig megőrizni. Ne engedd elfelednem, hogy a szegény, engedelmes, türelmes és alázatos szívű Jézusnak vagyok a társa. Neked adtam, Uram, akaratomat, becsületemet, egészségemet, terveimet, életemet és mindenemet. Csak egy dolgot kérek Tőled: adj nekem szeretetet, mégpedig igen nagy szeretetet Atyád iránt, Teirántad, és Tebenned testvéreim iránt. Jóságos Jézusom, add nekem szereteted jelét, töviskoronádat, add, hogy mindig azt válasszam, amit te választanál, hogy veled keresztre feszítve már ne én éljek, hanem Te élj énbennem, Jézus Krisztus!”

Nemeshegyi Péter - Ermi ​furulyája
Ifjúsági ​regény. 10-12 éves korúakat foglalkoztató kérdésekben segíti eligazodni a gyerekeket. A rengeteg és izgalmas bonyodalomban, a jó győzedelmeskedik az ő közreműködésükkel.

Nemeshegyi Péter - Mi ​a kereszténység?
Nemeshegyi ​Péter Mi a kereszténység? című könyve röviden bemutatja a keresztény hitet. A könyv fő részei: „Jézus, akit Krisztusnak hívnak” (Jézus tanítása és megváltói műve) „Isten házanépe” (az Egyház) „Élő vizek forrásai” (a szentségek) „Én élek, és ti is élni fogtok” (a halál - feltámadás kérdése). A könyv öt nyelven nagy példányszámban jelent meg.

Nemeshegyi Péter - Jó ​az Isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemeshegyi Péter - Hogyan ​lehetünk boldogok?
Jézus ​nyolc mondása a boldogságról. Minden ember vágya a boldogság, amelyet különbözõ utakon keresünk. Boldogságkeresésünkben vajon Jézusra hallgatunk-e?

Nemeshegyi Péter - „Megesett ​rajtuk a szíve”
Ebben ​a könyvecskében Nemeshegyi Péter SJ arra vállalkozik, hogy a Szentírás tizenegy evangéliumi szöveghelyéből kiindulva rámutasson a Jézus Szíve tisztelet ma is érvényes és minden ember számára megérthető, megélhető üzenetére.

Nemeshegyi Péter - Mit ​mond nekünk a II. Vatikáni Zsinat?
Korunk ​nem katolikus hittudósai is a II. vatikáni zsinatot tartják a XX. századi kereszténység történetében a legfontosabb eseményének. A megfigyelőként részt vevő neves református hittudós, _Oscar Cullmann,_ a zsinat után így nyilatkozott: "Ez a zsinat gyökeres reformot valósított meg a katolikus egyházban. Nem azáltal, hogy valamely katolikus hittételt eltörölt volna -- hiszen a katolikus egyház ilyet nem tehet. Nem is azáltal, hogy valamely új hittételt hirdetett volna ki, hiszen ez nem volt a zsinat szándékában. A zsinat azáltal reformált, hogy súlypontáthelyezést valósított meg az egyházban."

Nemeshegyi Péter - A ​szeretet útja
Amikor ​a másik emberrel igazán önzetlen szeretetben találkozunk, akkor találkozunk a végső valósággal, akkor találkozunk Istennel. Amikor önmagunkból, énünk rabságából megmenekülünk, és az Istennel való teljes, örömteli egységbe belelendülünk, akkor leszünk igazán emberek. Tehát mindennek van értelme! A történelem drámája végül teljes harmóniában fog beletorkollni a szent-háromságos Isten szeretetközösségébe. Nagyon szép, amit Hatano Szeiicsi japán keresztény vallásbölcselő mond: "Az örökkévalóság a szeretet ideje". Isten hűségesen szeret, ezért nem leszek semmivé, ezért marad meg a szeretet és annak alkotása. A szeretet az agapé - ahogy Pál írja görögül - mindent fölülmúló ÚT. És nekünk út kell, mert el akarunk jutni Istenhez! Istentől Istenhez tart egész életünk, és kell út, amely oda elvezet. Pál mély meggyőződése szerint ez nem más, mint a szeretet útja.

Nemeshegyi Péter - „Tárt ​karokkal várnak ránk…”
Nemeshegyi ​Péter jezsuita atya (1925) ebben az interjúkötetben életútjáról vall: miért döntött a jogászi karrier helyett a szerzetesi élet mellett, hogyan élte meg a II. világháborút, mit tanult a japánoktól az országukban töltött harminc éve során, hogyan lett közben a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, valamint milyen szerepe van Mozartnak és Órigenésznek a gondolkodásában? A könyv oldalairól egy olyan ember portréja rajzolódik ki, akinek a magyarázatában a teológia sohasem életidegen, a szép pedig Istenhez emeli az embert.

Nemeshegyi Péter - Fecskeszemmel
Mi ​minden kell, hogy legyen a kis fecske agyában, szemében, szívében! Ott van benne a messze Afrika, ott van benne a párja, ott vannak benne a fiókák, ott vannak benne a röpdöső rovarok, minden-minden abban a kis fecskefejben! És láthatóan örülnek életüknek. Mindig van dolguk. Mindig készülnek valamire. És, ahogy Jézus mondta, a jó Isten eteti őket. E kötet cikkeinél is talán az a közös vonás, hogy nem a földhöz tapadt perspektívával íródtak, hanem, hogy úgy mondjam, fecskeszemmel nézik a világot. Így többet lehet látni, és jobban lehet látni az Isten szépnek teremtett világát.

Nemeshegyi Péter - John ​Henry Newman vándorútja
Newman ​anglikán lelkészként a XIX. század első felében elkötelezetten küzdött kora liberalizmusa ellen. Az egyházatyák műveit tanulmányozva azonban felismerte, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a Római Katolikus Egyházban él tovább, ezért 1843-ban lemondott hivataláról, otthagyta ragyogó akadémiai pályafutását, és kétévi teljes magány után letette a katolikus hitvallást. Az ezt követő időszakban könyvei és lelkipásztori munkája révén az angol katolikus megújulás vezéralakjává vált. Ez a kis könyv az általa bejárt utat tárja a magyar olvasók elé.

Kollekciók