Ajax-loader

Hermann István könyvei a rukkolán


Hermann István - Évadok ​tanúsága
A ​magyar színházi fejlődés egyik eredménye, hogy most már nem fehér holló a magyar dráma színpadjainkon. De legalább ilyen fontos az, hogy a magyar dráma felsorakozott a líra mögé a magyar irodalmi fejlődésben, hogy egyes példáiban már külföldön is ismert. De ennél is fontosabb, hogy a magyar dráma részt vesz már a nemzeti történelmi tudat alakításában, komoly szerepe van a közművelődésben. Sajnos, viszonylag kevesebb a magyar drámaírásban is megnyilvánuló elemző visszhangja. Pedig a visszhang - noha a színházterem akusztikájában előnytelen - a társadalmi akusztikában nagyon is hozzátartozik a fejlődéshez. Hermann István könyve: a visszhang, mely vitázó hangjával tudatosítja, elemzi a drámai értékeket, és épp eltökéltségével járul hozzá ahhoz, hogy ezek az értékek megmaradjanak. Az éles kritika is ezt célozza. Az értékelés határozottsága teheti világossá, hogy mi a maradandó, és mi a hamar pusztuló. Ebben a meggyőződésben számol be Hermann István szenvedélyes könyve a magyar dráma és a magyar színpad utolsó évtizedének legfontosabb irányairól.

Hermann István - Televízió, ​esztétika, kultúra
A ​könyv, melyet az olvasó a kezében tart, a szerző tudtával az első átfogóbb jellegű filozófiai módszerű kísérlet a televízió természetének feltárására. Alcíme balójában ez is lehetne: Tractatus televidens politicus. Ez egyfelől emlékeztetne Spinoza Traktátusára, mely a maga idejében a legcsodálatosabb elemzés volt éppen az emberek tudatát legjobban átható gondolatkörről. Másfelől ez az alcím megjelölné a könyv lényegét, hogy tudniillik egy meghatározott politikai álláspontról a televízió társadalmi (politikosz) jelentőségét akarja megvilágítani, ami egyet jelent kulturális jelentőségével is. Ez a traktátus rendhagyó módon újító és konzervatív egyben. Újító, amennyiben - szemben a polgári irodalomban szokványos kezelésmóddal - mindenfajta romantikus "antiindusztrializmust" elutasít, de hasonló módon bánik az ugyancsak divatos technicizmussal és az ezen az alapon kifejtett információs elmléletekkel is. Vitapartnereim egyfelől az olyan gondolkodók, mint Adorno vagy Anders, másfelől McLuhan. Ám a vita csupán akkor vita, ha nem a diszkusszió kedvéért folyik hanem azért, mert a szerzőnek sajátosan új és véleménye szerint a valóságnak megfelelő mondanivalója van a televízióról, s ez kényszeríti rá - a tudományos tisztesség miatt is, s azért is, hogy véleményét jobban kifejthesse - a vitára.

Hermann István - Kultúra ​és személyiség
Mire ​jó a kultúra? Fölösleges luxus, dísz, a kiváltságosak megkülönböztető szellemi öltözéke? Mibe kerül ez nekünk? Hermann István nagy tudományos feszültséggel megírt munkája a kultúra társadalmi szerepét, hasznosságát kívánja igazolni olvasói számára. A kultúra igen hasznos, sőt szükséges, mert döntő befolyással van az emberi személyiség alakulására és ezen keresztül a történelmi fejlődésre is. A görög kultúra például nem egyszerűen produktuma, hanem nélkülözhetetlen feltétele is volt a városállamok demokráciájának; a reneszánsz, a romantika, az avantgarde kulturális forrongása igazi forradalmak előtt egyengette az utat,a tömegek kulturális jogaiért vívott harc pedig legtöbbször logikusan folytatódott a tömegek társadalmi jogainak kihívásában.

Hermann István - A ​kíváncsiság dicsérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - Az ​értelemig és tovább
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - Esztergomi ​Kistérség
A ​statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kötetben, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, azokat, amelyekre ráépülhet a jövő stratégiája. A szöveges értékleltár-értékelés kiterjed a kistérség táji, természeti, idegenforgalmi arculatának, gazdasági adottságainak s gyakorlatának, épített örökségének, emlékhelyeinek, népi mesterségének, az utóbbi témakörön belül: élő néprajzi és hagyomány-örökségének a feldolgozására.

Hermann István - Veszélyes ​viszonyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - Lukács ​György gondolatvilága
Mindazok, ​akik gondolkodnak, akik az ember kibontakozásáért, tehát a fejlődésért felelősséget éreznek és vállalnak, nem nélkülözhetik azt a történelmi és gondolati szembesítést, amelyet Lukács György első, magyarul megjelent monográfiája kínál.

Hermann István - Sigmund ​Freud
"... ​Nem vagyok sem tudós, sem megfigyelő, sem kísérletező és még kevésbé gondolkodó. Pusztán egy konkisztádori vérmérsékletű ember vagyok..." - mondja Freud saját magáról. Hogyan értékeli a marxizmus Freud személyét és főleg még ma is igen népszerű tanításait? Ennek a bemutatására vállalkozik a könyv szerzője. E munka egyik első kísérlet kísérlet arra, hogy a freudizmust marxista szemszögből mutassa be és tegye könyvalakban bírálat tárgyává. A szerző legfőbb törekvése, hogy bemutassa a pszichoanalízis társadalmi helyét és ismeretelméleti kérdésfeltevéseinek értékelését nyújtsa. A könyv tehát ezt a pszichológiai iskolát filozófiai szempontból tárgyalja. Úgy véljük, hogy e munka nagy szolgálatot tehet a nyugati áramlatokkal való vitamódszerek továbbfejlesztésére. Hozzájárul Freud elméletének helyes értékeléséhez, továbbá Freud által felvetett reális, az ismeretelmélet, valamint a lélektan szempontjából fontos kérdések további kidolgozásához.

Hermann István - Vászon ​és függöny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Almási Miklós - Gyertyán Ervin - Hermann István - Filmesztétikai ​tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - A ​szfinx rejtvénye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - A ​hitvitától a drámáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - Válságok ​és változások
A ​szerző írja: "Napjainkban éppen arról van szó, vajon megadjuk-e magunkat az úgynevezett sorsszerű világlátásnak, vagy pedig az élet minden területén megpróbálunk gondolatilag eligazodni. Ehhez ismerni kell azokat a fogalmakat, melyek megszülettek már évszázadokkal ezelőtt, és ismernünk kell azokat is, amelyek napjaink erjedéséből forrnak ki. Minden új jelenség, minden új esemény, minden jelentős történés új fogalmakat szül, új megoldási kísérleteket, helyes vagy álmegoldásokat. Új kérdések születnek, s új válaszok ezekre a kérdésekre. A válaszoknak csak egy része bizonyul helyesnek, s a többi elsüllyed a történelmi süllyesztőben. Így a kérdéseknek és a válaszoknak egyaránt életük van, jelentőségük és mélységük, és ezért szeretnék ezzel a könyvvel is segíteni abban, hogy a helyes válaszokat megtalálja az olvasó."

Hermann István - Lukács ​György élete
Lukács ​György kései vázlatos önéletrajza, a Megélt gondolkodás" a vezérfonala Hermann István új Lukács-monográfiájának. Mesterét követve a szerző is a gondolati ívet keresi, s azt: "... hogyan lettek a személyes tulajdonságok, a hajlamok és tendenciák... társadalmilag tipikussá..." A kötet noymon követi Lukács György életútját a jómódú bankárcsaládból az ígéretesen induló fiatalkori tudóséveken át, a Tanácsköztársaságbeli szereplésen, majd az emigráció eseményein keresztül a második budapesti korszakig, amelynek már a szerző is, Lukács tanítványa lévén, közeli tanúja lehetett. Ezenközben felvázolja azt a reprezentatív szellemi utat, amelyet e nagyformátumú filozófus bejárt, részletesen bemutatja ennek az útnak legfőbb állomásait és az egyes állomásokat jelző műveket is.

Hermann István - Tapolcai ​Kistérség
A ​statisztikai kistérségek adottságait külön-külön kötetben, egységes szerkezetben feldolgozó kézikönyvek célja, hogy bemutassák az adott kistérséghez tartozó települések értékeit, azokat, amelyekre ráépülhet a jövő stratégiája. A szöveges értékleltár-értékelés kiterjed a kistérség táji, természeti, idegenforgalmi arculatának, gazdasági adottságainak s gyakorlatának, épített örökségének, emlékhelyeinek, népi mesterségének, az utóbbi témakörön belül: élő néprajzi és hagyomány-örökségének a feldolgozására.

Hermann István - A ​giccs
A ​könyv annak bizonyítását tűzi ki célul, hogy ha a fontos és haladó művészeti törekvéseket a tömegek elutasítják, azért teszik, mert kulturálódásuk, ízlésfejlesztésük elmaradott. A szerző szerint az elitkultúra és a giccs közti szakadék létezése csak nyugaton vethető fel. Nálunk a giccs ellenpólusa a népkultúra. Legyőzésének lehetőségeit a népkultúra és a selejtes, giccses termékek között létrejövő, kibékíthetetlen ellentét tudatosítása kínálja.

Hermann István - Plosszer ​Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - Teleológia ​és történetiség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hermann István - A ​gondolat hatalma
Milyen ​gondolatok hatottak Magyarországon az utolsó két évszázadban? - erre a kérdésre kíván választ adni ez a könyv. A gondolat hatalmát mutatja be, amint első klasszikus filozófiai megfogalmazásaiban megjelent, s azután szellemi anyagot adott a magyar forradalmi demokrácia, Petőfi nemzedéke számára. A gondolat hatalmát, mely nagymértékben befolyásolta az olyan írókat, kritikusokat, mint Gyulai Pál, Madách Imre, s lenyűgözte a XX. század magyar íróit, gondolkodóit is. S a könyv attól válik nem csupán érdekessé, hanem izgalmasság, hogy kiderül belőle: ugyanaz a gondolat más területre átplántálva, más közben új értelmet is nyer, s így a gondolat - él. Élete attól függ, hogy milyen okosan és milyen eredménnyel képviselik. Azt is bemutatja a kötet, hogy a XX. században miképpen "szenvedte ki" a magyar társadalom, hogy eljuthassunk a legkorszerűbb, a legtudományosabb gondolkodás, a marxizmus megértéséig. Ennek a folyamatnak egyik példája Lukács György életútja, melynek egy mozzanataival megismerkedhet e kötet lapjain az olvasó. S találkozhat napjaink vitatott kérdéseivel: a modernség értelmezésével, a szocialista realizmus fogalmával. A gazdag anyag egésze és részletei egyaránt azt sugallják: a gondolat - olyan hatalom, mely az első pillanatban még gyengének tűnhet, de ha igazi mélysége van, nemcsak meghódítja az embereket, hanem állandóan új és új cselekedetekhez, kezdeményezésekhez ad indítékokat.

Kollekciók