Ajax-loader

Karen Armstrong könyvei a rukkolán


Karen Armstrong - Jeruzsálem
Jeruzsálem ​több ezer éves történelme során számtalanszor cserélt gazdát, hol a végső pusztulás küszöbére sodródott, hol a "világ közepe" volt lakói szemében. Három vallás vallja ma is magáénak a Szent Várost, amely oly sok, korunkig folytatódó viszályt, vetélkedést szított a múltban. Karen Armstrong könyve többek között arra keresi a választ, mi tette Jeruzsálemet szentté, és hogy általában milyen szerepet játszanak a szent helyek az ember lelki, vallásos életében. A töredékekből ismert kezdetektől mutatja be Jeruzsálem fejlődését, eszményének alakulását az egymást követő kultúrákban, társadalmakban, a zsidó nép otthonra találásától a Templom pusztulásáig, a babiloni fogságig, az újjászületéstől a perzsa, görög és római hódításokig, az újabb megsemmisülésig, a keresztes háborúkon át a muszlim évszázadokig, a huszadik század viharai közepette megszületett Izrael állam és a függetlenségért harcoló palesztin nép jelenkoráig. Armstrong könyvéből megtudhatjuk, mit vártak az egykori emberek a szent városoktól, és cserébe milyen kötelezettségeket rótt rájuk kiváltságos helyzetük. A szerzőnő kulcskérdésként kezeli a társadalmi igazságosság eszményének megvalósulását.

Karen Armstrong - Buddha
A ​buddhista írások hűen követik Buddha tanításait, de kevés adattal szolgálnak életéről és személyéről. A történelmi bizonyítékok szűkössége miatt a tudósok sokáig azon az állásponton voltak, hogy Buddha nem is volt történelmi személy. A modern kutatók azonban úgy tartják, hogy bár a buddhista írásokban kevés "szent és igaz" olvasható Buddha életéről, mégis biztosak lehetünk abban, hogy Sziddhártha Gautama valóban élt. Karen Armstrong történelmileg hiteles életrajzot írt Buddháról. A könyv nyomon követi Sziddhártha életét, spirituális útkeresését és megvilágosodását, miközben áttekinthető képet kapunk a buddhizmus különböző irányzatainak kialakulásáról és Buddha korának történelmi eseményeiről. Miután Gautama teljes belső átalakuláson ment keresztül, sebezhetetlenné vált az élet szenvedéseivel szemben. Ekképpen vált Buddhává, azaz Megvilágosodottá.

Karen Armstrong - Muhammad
The ​Man Who Inspired the Worlds Fastest-Growing Religion _Muhammad_ presents a fascinating portrait of the founder of a religion that continues to change the course of world history. Muhammad's story is more relevant than ever because it offers crucial insight into the true origins of an increasingly radicalized Islam. Countering those who dismiss Islam as fanatical and violent, Armstrong offers a clear, accessible, and balanced portrait of the central figure of one of the world's great religions.

Karen Armstrong - Mohamed
A ​szerző gondolatébresztő életrajza olyan képet tár elénk Mohamedről, amely lehetővé teszi az iszlám pontosabb megértését, s arra is magyarázatot ad, hogy az iszlám követői miért olyan elszánt hívei hitüknek.

Karen Armstrong - A ​Short History of Myth
'We ​are meaning-seeking creatures. Dogs, as far as we know, do not agonise about the canine condition, worry about the plight of dogs in other parts of the world, or try to see their lives from a different perspective. But human beings fall easily into despair, and from the very beginning we invented stories that enabled us to place our lives in a larger setting, that revealed an underlying pattern, and gave us a sense that, against all the depressing and chaotic evidence to the contrary, life had meaning and value.' Karen Armstrong's concise yet compelling investigation into the history of myth takes us from the Palaeolithic period and the mythology of the hunters right up to the 'Great Western Transformation' of the last 500 years. She shows us that the history of myth is the history of humanity, and our stories and beliefs, our curiosity and attempts to understand the world, link us to our ancestors and each other. Myths help us make sense of the universe, and of ourselves. Armstrong's characteristically insightful and eloquent book serves as a brilliant and thought-provoking introduction to myth in the broadest sense - and why we dismiss it only at our peril.

Karen Armstrong - El ​Islam
El ​Islam es, probablemente, la religión más incomprendida y malinterpretada de la modernidad. Una curiosa ignorancia prevalece en Occidentes desde las cruzadas, cuando empezó a cultivarse una visión distorsionada del Islam como una religión violenta e intolerante. Sin embargo, los imperios islámicos llegaron a ser los más grandes y mejor situados de la tierra hasta que fueron reemplazados por las naciones europeas en el siglo XIX.Karen Armstrong explica los acontecimientos centrales en la historia de esta religión -la división entre musulmanes chiítas y sunnitas. La aparición del misticismo sufí, la expansión por el Mediterráneo y por Asia, el efecto devastador de las cruzadas, el florecimiento del Islam imperial en los siglos XIV y XV, los orígenes y consecuencias del Islam revolucionario- y analiza los retos que afronta hoy en día esta religión milenaria.En este libro se confrontan los estereotipos y se demuestra que lo que llamamos «Islam» es un fenómeno mucho más rico y complejo de lo que su moderna facción fundamentalista sugiere.

Karen Armstrong - Through ​the Narrow Gate
Through ​the Narrow Gate is Karen Armstrong's intimate memoir of life inside a Catholic convent. With refreshing honesty and clarity, the book takes readers on a revelatory adventure that begins with Armstrong's decision in the course of her spiritual training offers a fascinating view into a shrouded religious life, and a vivid, moving account of the spiritual coming age of one of our most loved and respected interpreters of religious.

Karen Armstrong - Islam
No ​religion in the modern world is as feared and misunderstood as Islam. It haunts the popular imagination as an extreme faith that promotes terrorism, authoritarian government, female oppression, and civil war. In a vital revision of this narrow view of Islam and a distillation of years of thinking and writing about the subject, Karen Armstrong’s short history demonstrates that the world’s fastest-growing faith is a much more complex phenomenon than its modern fundamentalist strain might suggest.

Karen Armstrong - The ​Gospel According to Woman
_The ​Gospel According to Woman_ provides a passionate and provocative interpretation of the history of women in Christianity - a history blighted by the neuroses of a patriarchal Western culture. Although early Christianity offered a positive message to women, Armstrong argues, by the second century things were taking a distinct turn for the worst. In succeeding ages, the combined effects of Western scholasticism and theology have forced women into certain roles - the virgin - martyr, witch, wife and mother. The message is not wholly negative, and Armstrong shows how many women have shrugged off these stereotypes. In fact, our Christian heritage has had much to do with the redressing of the sexual balance in recent years, and continues to add positive and creative elements to our culture. Rigorously researched and well-informed, this book is a brilliant polemical _tour de force_ by the author of _A History of God._

Karen Armstrong - Az ​iszlám rövid története
Egy-egy ​vallásos hagyományoknak a külső szemlélő előtt megjelenő történelme gyakran meglehetősen távolinak tűnik a hit képviselte raison d'etre-től. Az igazság keresése belső utazás, mely sokkal inkább lelki, mintsem politikai dráma, ahol a figyelem középpontjában elsősorban a szertartások, a hitelvek, az elmélyülés módszerei, a szívben rejlő titkok kifürkészése áll, nem pedig a külvilág történéseinek hangos csinnadrattája. Való igaz, hogy a vallásos hagyományok nem csak az emberi lelkekben élnek. A vallási vezetők gyakran kénytelenek szembenézni a laikus világ kihívásaival, s nem ritka, hogy ebben a viaskodásban még örömüket is lelik. Harcolnak a más hitelveket vallókkal, aki már puszta létükkel is megkérdőjelezni látszanak, hogy ők az abszolút igazság egyedüli letéteményesei. Birkóznak saját hittestvéreikkel is, akik egy-egy alapigazságot másképp magyaráznak vagy bizonyos kérdésekben a szokványostól eltérő nézeteket vallanak. Gyakran megesik, hogy a papokat, rabbikat, imámokat vagy sámánokat ugyanolyan e világi vágyak hajtják, mint a hétköznapi politikusokat. Ezeket a jelenségeket azonban általában a szentként tisztelt események megcsúfolásaként szokás értékelni. A kicsinyes hatalmi harcoknak ugyanis vajmi kevés közük van az igazi vallásossághoz, hiszen valójában méltatlan módon megzavarják és megakadályozzák a befelé fordulást, a zajos külvilág nyüzsgésétől távol, láthatatlanul és csendben, nem hivatkozóan a kérdéseire válaszokat kereső ember spirituális utazását. A világban számos olyan vallási hagyomány létezik, ahol a szerzetesek és a misztika titkait fürkésző emberek hátat fordítanak az átlagos mindennapoknak, mert máskülönben a külvilág zaja és a hétköznapokból elősorjázó emberi történelem viaskodásai elvonnák figyelmüket a valódi lelki tapasztalásoktól. A hinduizmus a történelmet lényegtelennek, illékony és elhanyagolható valaminek tekinti. A görög filozófusok az igazán komoly gondolkodók számára érdektelennek tartott, kézzelfogható események mögött rejlő örök érvényű alapelvek titkait kutatták. A Szentírásban Jézus többször is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az ő országa nem e világból való, s az oda vezető utat a híveknek saját magukban kell keresniük Krisztus királyságának eljövetelét nem kísérik zajos politikai események, minden csendben történik majd, ahogy a mustármag is hangtalanul bomlik ki, hogy utat engedjen az új életnek. A modern nyugati világban nagy súlyt helyeztünk arra, hogy az államot és az egyházat elválasszuk egymástól. A szekularizációs törekvések gyökere a felvilágosodás gondolkodóinak munkásságában keresendő, akik így próbálták meg a hitet felszabadítani a rárakódott állami korrupció terhei alól, hogy valóban önmaga lehessen.

Karen Armstrong - A ​mítoszok rövid története
A ​mítoszok története voltaképp az emberi kultúra története: meséink, vallásaink, kíváncsiságunk és világmagyarázataink óhatatlanul összekötnek bennünket elődeinkkel. „Az emberek mindig is mítoszteremtő lények voltak" - írja az Oxfordban végzett vallástörténész szerző legújabb kötetében, mely a mítoszok szerepét elemzi a múlt közösségeiben és a jelen társadalmában. Armstrong a rá jellemző közérthető stílusban vizsgálja az ember alapvető mítoszteremtő igényét, mely a kőkorszaktól napjainkig formájában és tartalmában rengeteget változott ugyan, de továbbra is elfőj ihatatlan, hiszen a mítoszok révén remélhetjük legalább részben megérteni a minket körülvevő világot.

Karen Armstrong - The ​Buddha
Prince ​Siddhartha Gautama was born in 563 B.C. on the border of India and Nepal. At age 29, he left his family and life of privilege behind to become a wandering ascetic in search of enlightenment. He studied meditation with many teachers, and after six years of seeking, became enlightened under a bodhi tree. In the 25 centuries since the Buddha lived, his teachings have spread across the globe, inspiring practitioners as well as writers both famous and obscure. This collective portrait gathers writings from contributors including Hermann Hesse, Jack Kerouac, Thich Nhat Hanh, Jack Kornfield, religious scholar Karen Armstrong, and death-row prisoner Kevin Sack, and intersperses them with 150 color photos depicting Buddhism around the world.

Karen Armstrong - Isten ​története
Minden ​isteneszmének az ember javát és hasznát kell szolgálnia, s ha erre többé nem alkalmas, lassan elenyészik, feledésbe merül vagy átalakul - ez a gondolat szövi át Karen Armstrong nagyívű, sok tekintetben szubjektív s ugyanakkor mégis akár vallásenciklopédiaként is forgatható munkáját. A szerzőnő izgalmasan mutatja be a korai teremtésmítoszokat, majd azt a folyamatot, ahogy lassanként kialakult az egyistenhit a babiloni fogságban élő zsidók körében. Aztán a zsidó, a keresztény és a muszlim monoteizmus különböző válfajait elemezve Armstrong rávilágít az ember eredendő vallásos tudatára éppúgy, mint e vallásos tudat számtalan árnyalatára és módosulására az egyistenhit négyezer éves története során. S mint könyve utolsó fejezetéből kiderül, korunkban nem kis tétje van annak a kérdésnek, amely a szerzőnő személyes életében is oly sok vívódást okozott; nevezetesen, hogy mi szolgálja inkább az ember üdvét - a megszemélyesített istenkép, a misztikusok szenvedélyesen átélt, de elvolt istene, vagy pedig a filozófusok absztrakt távoli Legfőbb Létezője, mely mindennapos bajainkban immár vigaszt nem nyújthat. Vagy lehetséges-e akár egy isten nélküli erkölcsös világ - azaz, mint Karen Armstrong felteszi a kérdést: "Van-e Istennek jövője?" _Karen Armstrong_ hét éven át római katolikus apáca volt, majd 1969-ben kilépett a rendjéből, elvégezte az Oxfordi Egyetemet, és modern irodalmat tanított a Londoni Egyetemen. A nyolcvanas évek elejétől ír nagy sikerű vallástörténeti tanulmányokat, és készít tévéműsorokat, melyek közül a legjelentősebb hatrészes sorozata Szent Pál életéről. Jelenleg a Leo Baeck Judaisztikai Egyetemen tanít. Főbb könyvei: _Beginning the World_ (1983) _The Gospel According to Woman_ (1987) _The English Mystics of the Fourteenth Century_ (1991) _Muhammad: A Biography of the Prophet_ (1992)

Karen Armstrong - A ​History of God
"An ​admirable and impressive work of synthesis that will give insight and satisfaction to thousands of lay readers." THE WASHINGTON POST BOOK WORLD In this stunningly intelligent book, Karen Armstrong, one of Britain's foremost commentators on religious affairs, traces the history of how men and women have perceived and experienced God, from the time of Abraham to the present. From classical philsophy and medieval mysticism to the Reformation, the Enlightenment, and the modern age of skepticism, Karen Armstrong performs the near miracle of distilling the intellectual history of monotheism into one superbly readable volume, destined to take its place as a classic.

Kollekciók