Ajax-loader

Hóman Bálint könyvei a rukkolán


Hóman Bálint - Csapody Csaba - Bakács István János - Nevelős Ágoston - Ember Győző - Belitzky János - Guillemot Katalin - Szent ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - A ​magyar városok az Árpádok korában
Hóman ​Bálint első önálló, nyomtatásban megjelent művének új kiadása, mely részletesen elemzi a korai magyar városfejlődést, annak társadalmi, gazdasági, kulturális vonzataival együtt.

Hóman Bálint - Magyar ​sors - magyar hivatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - Szekfű Gyula - Magyar ​történet I-V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - Szent ​István
Ki ​volt Szent István? Honnén jött? Mit akart? Milyen szerepe volt a nemzet életében és az emberi nagy közösségben? Milyen volt a magyar népesség műveltsége, gazdasági és politikai szervezete, mikor jött és mikor fejezte be művét? Mit cselekedett és mi lett a maradandó alkotásaiból? Ezekre a kérdésekre keressük a választ; érettük igen nagy utat kell bejárnunk: vissza kell térnünk az előidőkbe, és át kell lépnünk a magyar határokon.

Hóman Bálint - Tőrténetírás ​és forráskritika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - Magyar ​középkor I-II.
A ​sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, "örök" értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük későbbi, mégoly "korszerű" feldolgozásának megjelenése.

Hóman Bálint - A ​történelem útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - A ​magyar hún-hagyomány és hún-monda
Hóman ​Bálint Politikus, történész és numizmatikus ebben a forráskritika tanulmányában külön választja a Hun-hagyományt és a Hun-mondát. A IX-X-XI-XIII. századi források elemzésén keresztül keresi a választ arra a kérdésre, hogy hun eredetünk saját hagyományunk vagy nyugatról importált, történelmi kompiláció csupán. A választ briliáns eszmefuttatások során keresztül, fokozatosan felépített logikai gondolat menet végén kapjuk meg az írótól.

Hóman Bálint - Ősemberek, ​ősmagyarok
Hóman ​Bálint utolsó, poszthumusz művének új, szöveghű kiadása, a szerző kézirata alapján. A mű összefoglalja korának tudását az emberré válás folyamatáról, a civilizáció kezdeteiről, majd részletesen szól a különféle európai népek kialakulásáról, s végül a magyarság őstörténetéről, vándorlásáról, ősi kultúrájáról. Hóman ekként vall könyvéről: "Könyvem nem aprólékos részletkutatáson alapuló monográfia, hanem a tudomány eddigi eredményeinek rendszeres összefoglalása. Önálló forráskutatást az összes őstörténeti tudományok nagyon is szerteágazó tárgykörében természetesen nem is végezhettem, de az eredményeket, az egymásnak gyakorta ellentmondó feltevéseket és elméleteket egységes szempontból mérlegelve, ugyanabból a forrásanyagból és ugyanazokból a tudós megállapításokból sokszor az eddigi felfogástól merőben eltérő következtetésekhez jutottam. A magyar őstörténeti részben saját korábbi álláspontomat is kénytelen voltam több alapvető kérdésben lényegesen módosítani. Az emberiség eredetéről, az emberfajtákról és vándorlásaikról, a magyar nép eleiről és ősi múltjáról, valamint az ősi műveltségről rajzolt kép – új maradványok felbukkanása s a régiek új vizsgálata alapján – részleteiben még sokat módosul-hat, kiegészülhet, tökéletesebbé válhat, de alap-szerkezetében és főbb vonásaiban mindenesetre mai tudományos ismereteinket tükrözi."

Hóman Bálint - A ​Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában
"Az ​1921-ben megjelent könyv reprint kiadása. Hóman Bálint nem rendszeres pénztörténetet kívánt írni, ám a Károly Róbert gazdasági intézkedéseiről szóló műve az árpád-kori pénztörténet folytatása. Az uralkodó gazdaságpolitikájára volt kíváncsi, s végső soron arra a rejtélyre kereste a választ, hogy a tartományurak leverése után miért lett stabil Károly Róbert hatalma, miért volt pénze Nagy Lajosnak a számos háborúra. Ehhez az kellett, hogy a pénzügyi lépéseket a bányászattal, adózással, kereskedelemmel kapcsolatos királyi intézkedésekkel együtt vizsgálja. Ez a szemléletmód késztette őt arra, hogy királyunk tetteinek elemzésekor ne feledkezzen meg az európai gazdaságtörténet eseményeiről, a szomszédos uralkodók hasonló lépéseiről." Draskóczy István

Hóman Bálint - Szekfű Gyula - Kerényi Károly - Egyetemes ​történet I-IV.
A ​Magyar Szemle Társaság négykötetes, nagyszabású világtörténete a történelem előtti kortól a világháború utáni időkig a legkiválóbb magyar és külföld tudósok előadásában, a történelemtudomány legújabb szempontjai szerint ismerteti meg az emberiség politikai, társadalmi, gazdaság- és szellemtörténetét. Hóman Bálint, Szekfű Gyula és Kerényi Károly szerkesztették az európai és a magyar tudományos élet vezető alakjainak közreműködésével. Ez a hatalmas mű nélkülözhetetlen tájékoztatónk és választékos kiállításával könyvtárunk legszebb dísze; hasonló jellegű és méretű egyetemes történet egyetlen világnyelven sincs.

Hóman Bálint - Magyar ​pénztörténet (1000-1325)
Fekete-fehér ​illusztrációkkal és kihajtható mellékletekkel.

Hóman Bálint - Művelődéspolitika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - A ​forráskutatás és forráskritika története Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - A ​magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
Ez ​a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelyezkedéséről és berendezkedéséről az új hazában. A kötetben ezen felül a honfoglalás történet irodalmának történeti feldolgozását is megtaláljuk.

Hóman Bálint - Művelődéspolitikai ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hóman Bálint - A ​székelyek eredete
A ​20. század első felében a székelység eredetéről folytatott történészvita legfontosabb darabjait bemutató sorozatunk most Hóman Bálint művének új kiadásával folytatódik. Hóman elemzi a forrásokat, a hagyományt, s maga is állást foglal a magyarság ezen ágának eredetkérdésében.

Kollekciók