Ajax-loader

Recski András könyvei a rukkolán


Friedl Katalin - Recski András - Simonyi Gábor - Gráfelméleti ​feladatok
Ez ​a könyv körülbelül félezer gráfelméleti feladatot tartalmaz részletes megoldásokkal. A gráfelmélet szerepe egyre fontosabbá válik mind a matematikában, mind annak műszaki és egyéb alkalmazásaiban. A matematikus-képzésen kívül az informatikus és a villamosmérnök hallgatók programjában is egyre több egyetemen szerepel. A könyv elsősorban a gráfelméletet BSc szinten tanuló hallgatók felkészülését kívánja segíteni, feladatainak nagy része nem nehezebb a BME-n a zárthelyi dolgozatokban előfordulóknál. Szerepelnek benne emellett nehezebb, gondolkodtatóbb feladatok is. Mindhárom szerző másfél évtizede oktat gráfelméletet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Jordán Tibor - Recski András - Szeszlér Dávid - Rendszeroptimalizálás
A ​gyakorlati életből származó algoritmikus feladatok megoldásában a véges matematika, ezen belül is leginkább a gráfelmélet ismeretanyaga és eszköztára gyakran nélkülözhetetlen. Ez a könyv az ilyen szemléletű módszerek kutatásával foglalkozó kombinatorikus optimalizálás tudományába kíván betekintést nyújtani. Az első részben általános módszereket ismertet (lineáris programozás, matroidelmélet, közelítő és ütemezési algoritmusok), a másodikban konkrét esettanulmányokkal foglalkozik (megbízható távközlési hálózatok tervezése, nagybonyolultságú integrált áramkörök huzalozástervezése, lineáris villamos hálózatok analízise, rúdszerkezetek merevségének vizsgálata). A könyv eredetileg a BME-n a műszaki informatikus hallgatók számára tartott Rendszeroptimalizálás, valamint az alkalmazott matematikus hallgatók szám-ára tartott Kombinatorikus optimalizálás című tárgyakhoz készült. Azt reméljük azonban, hogy a tudományegyetemek matematikus képzésében meghirdetett, hasonló témájú tárgyak hallgatói is haszonnal forgathatják. A könyv megértéséhez szükséges előismeretek nem lépik túl az alapképzésben oktatott matematikai alapműveltség szintjét. A könyv szerzői évek óta oktatnak hasonló tárgyakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - Gráfelmélet, ​algoritmuselmélet és algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - A ​számítástudomány alapjai
A ​véges ma­te­ma­ti­ka kü­lön­fé­le le­he­tő­sé­gek össze­szám­lá­lá­sá­val, kü­lön­fé­le struk­tú­rák­kal (pl. gráf­el­mé­let) és al­go­rit­mu­sok­kal fog­lal­ko­zik. A szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­se óta mind a ma­te­ma­ti­ká­ban, mind annak (mű­sza­ki, köz­gaz­da­ság­ta­ni, bio­ló­gi­ai stb.) al­kal­ma­zá­sa­i­ban kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet ját­szik. A könyv el­ső­sor­ban eze­ket a té­má­kat fog­lal­ja össze az ELTE és a BME ma­te­ma­ti­kus, ill. al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Véges ma­te­ma­ti­ka" vagy "Kom­bi­na­to­ri­ka és gráf­el­mé­let" című elő­adá­sok­hoz. Emel­lett a szám­el­mé­let és az abszt­rakt al­geb­ra leg­fon­to­sabb ele­me­i­be is be­ve­ze­tőt nyújt, hogy a BME vil­la­mos­mér­nök hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Szá­mí­tás­tu­do­mány ele­mei" című tárgy anya­gát és a BME mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Be­ve­ze­tés a szám­el­mé­let­be" című tárgy anya­gá­nak nagy ré­szét is le­fed­je. A könyv szer­zői év­ti­ze­dek óta ok­tat­ják eze­ket a tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.

Kollekciók